Békés Megyei Népújság, 1963. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-01 / 179. szám

r w Világ proletárjai, egyesüljetekI NÉPÚJSÁG 1963. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara 60 fillér XVIII. ÉVFOLYAM. 119. SZÁM A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÍS A MEGYEI TANÁCS LAP JA U Thant i$ Moszkvába utazik | A sajtóbírálatról | Zsadány krónikása | Munkaügyi tanácsadó Sport | Többfelé eső, zivatar i A szocialista országok sikerei A Pravda vezércikke a KGST-ről Eddig 10 nagyüzemünkben megválasztották a tanácsokat Kevesebb létszámúak, de hatékonyabbak lesznek — Az SZB titkárok az üzemi tanácsok elnökei Moszkva A Pravda szerdai száma vezér­cikket közöl „Az együttműködés megsokszorozza a szocializmus épí. tödnek erejét” címmel. A cikket az alábbiakban közöljük: A szocialista országok sikerei a gazdaság és a kultúra fejlesztésé­ben. a dolgozok anyagi helyzeté­nek javításában — az egész világ előtt hirdeti a szocializmus fölé­nyét a kapitalizmussal szemben és a legkedvezőbb feltételéket terem, tik meg a forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalmak számára, fa világbéke megőrzésére és megszi. lárdítására — írjia többek között a vezércikk. A szocialista országok sikerei gazdasági hatalmuk növelésében, a tudományos és műszaki fejlesz­tésben a testvémépek óriási erő­feszítéseinek szoros együttműkö­désének és kölcsönös segítségnyúj­tásának köszönhetőik. A szocializmus létrehozta az államok és a népek közötti gazdasági és politikai viszo­nyok új. típusát. A szocialista közösségben a kap­csosatok fő formáit a szocialista internacionalizmus, az elvtársi együttműködés, a testvéri kölcsö­nös segélynyújtás és a teljes egyenjogúság határozza meg. A szocialista népek testvéri egysége és együttműködése hozzájárul gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális életük fejlődéséhez, a szocializmus világméretű gazda­sági bázisának megerősítéséhez. A szocialista világrendszer to­vábbi megszilárdítása — hangsú­lyozza N. Sz. Hruscsov elvtárs — ia szocialista országok közötti poli­tikai és gazdasági kapcsolatok tö­kéletesítése, amely óriási mérték­ben meggyorsítja ezeknek az or­szágoknak a gazdasági fejlődését, méginkább megsoksorozza a szocializmusnak az egész világ eseményeire gyakorolt hatását és ezzel nagymértékben hoz­zájárul az egész emberiség tár­sadalmi haladásához.” A nemzetközi szocialista mun­kamegosztás további elmélyítése, a termelés specializálásának és kooperálásának kiszélesítése, a tudományos-műszaki együttműkö. dés fejlesztése, az árucsere növe­lése életbevágó jelentőségű vala­mennyi szocialista ország és az egész szocialista közösség számá­ra. Ez a gondolat hatja át a na­pokban közzétett fontos dokumen. tumot — a KGST-országok kom­munista és munkáspártjai vezetői. OeQCOOOOGGQGOQOQQQQOQQGQQGDGGCQQGOGGGOOOOGOGGGOC Ketten az akadály felett A legeredményesebb jugoszláv versenyző. Jokify Miroszlav a hármas összetett akadály egyike felett. (Képriport a 7. oldalon.) Fotó; Koeziszky László nek és kormányfőinek értekezleté­ről kiadott közleményt A Pravda ezután rámutat, hogy évről évre szilárdul és fejlődik a szocialista országok együttműkö­dése. Határidő előtt üzembe he­lyezték a Transzeurópai Barátság. Olajvezeték egyes részeit. Folytat, ták a béke energia-rendszer ma­gasfeszültségű hálózatának kiépí­tését, megszilárdult a kétoldalú és sokoldalú együttműködés a vegy­ipari, gépipari, üzemanyag- és energiaipari ágakban és az ipar más területein. Létrehozták a szab. ványosítás nemztközi intézetét. Javaslatokat dolgoztak ki a tagországok kereskedelmének koordinálására és a nemzet­közi gazdasági együttműködés bankjának megszervezésére. A szocialista országok külkeres. kedelme szakadatlanul fejlődik. A tagországok úgy tekintik a nem. zetközi kereskedelmet, mint a kü­lönböző társadalmi és gazdasági rendszerű államok együttműködé­sének kiszélesítésére szolgáló leg­fontosabb eszközök egyikét és folytatják gazdasági kapcsolataik kiépítését más államokkal. A köz. lemény hangsúlyozza, hogy a KGST tagországai állást foglalnak a kereskedelem fejlesztésével fog. lalkozó nemzetközi ENSZ-konfe- rencia összehívása mellett. A KGST legfontosabb munka- módszere a távlati gazdasági ter­vek összehangolása. Az értekezlet megállapította, hogy a tagországok gazdasági együttműködése, fejlesztésé­nek legfontosabb feladata az előttünk álló szakaszban az 1966—1970. évi tervek össze­hangolásának előkészítése és gyakorlati végrehajtása. A szocialista világrendszer ta­pasztalatai igazolják annak szük­ségességét, hogy a kapitalizmusból kivált országoknak a legszorosabb szövetségbe kell tömörülni, egye­síteniük kell erőfeszítéseiket a szo­cializmus és a kommunizmus épí­tésében. Kétségtelen, hogy a júliusi érte­kezlet eredményei hozzájárulnak majd a szocialista államok sokol­dalú kapcsolatainak további elmé. Iyítéséhez és új, nagy sikereket eredményeznek a kapitalizmussal folytatott békés gazdasági ver­senyben. (MTI) A Magyar Forradalmi Munkás— Paraszt Kormány és a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa elnökségé, nek 1011/1963 számú határozata alapján megyénk száz főnél több munkást dolgoztató nagyüzemei­ben is megkezdődött az üzemi ta­nácsok választása. Az üzemi taná­csok megválasztása valamennyi üzemünkben a harmadik negyed­évi termelési értekezleteken törté­nik. Eddig tíz helyen, közöttük a •békéscsabai és az orosházi BAR- NEVÁL-ban, a Békéscsabai For­gácsolóban és a Békési Nyomdá­ban tartották meg a harmadik ne. gyedévi termelési tanácskozást és megválasztották az üzemi tanácso­kat. Az üzemi tanácsok megválasztá­sa előtt valamennyi üzemben be­számoltak, illetve beszámolnak az első féléves termelési eredmények, ről és ahol az üzem első félévi tér­ve adósságot hagyott hátra, ott az üzemi tanácsok mindjárt megvá­lasztásukkor feladatot is kapnak, hiszen fontos ténykedésük lesz a A közelmúltban a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének me­gyei bizottsága brigádvizsgálatot tartott textilipari üzemeinkben — orvosok bevonáséval. A vizsgálat alkalmával arra kerestek választ, hogy hol, milyen intézkedésekre van szükség a dolgozók egészségé­nek megóvása érdekében. Kiderült, hogy valamennyi tex­tilipari üzemünkben többé-kevés- bé egészségtelenek, túlzsúfoltak a munkahelyek. A Békéscsabai Kö­töttárugyárban a gépek között nagy a balesetveszély, a Pamutszö­vőben a zsúfoltság nagyságát te­tézi még a rossz klímaberendezés is. A termek melegek, a ventillá­torok és hűsítő italok nem sokat változtatnak a helyzeten sehol sem. A rostüzemekben, Mezőhe­gyesen és Sarkadon még ma sincs megnyugtatóan megoldva a porel­szívás. A Mezöhegyesi Kender­termelő munka, az üzem irányítá­sának segítése. Mint a Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnökségén megtud­tuk, az új üzemi tanácsok nagyobb feladatot kapnak, mint az eddi­giek. Az üzemi demokrácia kiszé­lesítése, a dolgozóknak a gazda­sági építőmunka irányításába való fokozottabb bevonása azt a célt szolgálja, hogy elősegítse a dolgo­zók alkotó kezdeményezésének ki­bontakozását a szocializmus építé. seben. Az eddigiektől eltérően az üzemi tanácsok kisebb létszámmal, 11-től 31 főig működnek majd és így élérik, hogy ne csak tanácsko­zó, hanem valóban a termelést se­gítő testület legyenek. Az üzem igazgatóját, főmérnökét, főkönyve­lőjét, párttitkárát nem választják tanácstagokká, hanem azók ta­nácskozási joggal vesznék részt az üléseken. Az üzemi tanács elnöke az szb-titkár. Ez azért is szüksé­ges, mert a tanács két ülése kö­zött a szakszervezeti bizottság irá- I nyitja a munkát. — kis — gyárban a rossz munkakörülmé­nyeket még rontották azzal is, hogy a tilósok termébe pozdorja- elszívót szerelték be, növelték a zsúfoltságot és a zaj t. A legtöbb megbetegedés megfá­zásból ered. Gyakori a szívmegbe­tegedés és az idegkimerülés, sok a mozgásszervi megbetegedés. Ez utóbbit a jelenlegi körülmények között is csökkenteni lehetne a megfelelő gyógy cipők használatá­val. Sajnos, a dolgozók jelentős része nem használja ezt a cipőt, Az idén tovább javul az üzem­orvosi ellátottság. Az év elején a Mezőberényi Pamutszövőben már megkezdte rendelését az üzemor­vos, s hamarosan elkészül a me­zőhegyest rendelő is. A többi üzemben az orvosok rendszeresen tájékoztatót tartanak a betegségek megelőzéséről. Valamennyi üzemünkben prob­léma van a beteglátogatással. A 48 órán belüli látogatás csak rit­Túlzsúfolt munkatermek9 rossz klímaberendezések Megvizsgálták a textilipari üzemek egészségügyi helyzetét Két műszak a kenderföldeken A hét elején lehullott eső né­hány napra meggátolta a kender­aratást. Az Orosházi Gépállomás ez idő alatt jól felkészült, s az eredetileg egy műszakra tervezett kenderaratást két műszakra szer­vezte meg. Kilenc szovjet gyárt­mányú kenderarató-kombájnnal vonulnak ki a körzet termelőszö­vetkezeteibe, hogy a gazdag ter­mést adó kendert learassák. A Vörös Csillag Tsz-ben 135 hold kender van. A Páli-brigád- hoz négy kenderkombájnt osztot­tak be. Ebben a brigádban elsőnek szervezték meg a kender aratásá­ban a két műszakot. Ha learatják a Vörös Csillag Tsz kenderét, a Páli-brigád négy kombájnjával .újabb termelőszövetkezetbe huzat a kenderbetakarítás folytatására. kán történik meg, s ilymódon az ellenőrzést is elmulasztják.' Ez- el­sősorban a szakszervezeti bizottsá­gok nemtörődömségéből adódik. A vizsgálat után a textiles.szak- szervezet megyei bizottsága meg. vitatta a problémákat és arra hív­ta fel a szakszervezeti bizottságok figyelmét, hogy az eddiginél sok­kal hathatósabban szorgalmazzák üzemeikben az egészségügyi hely­zet javítását, a nehéz fizikai mun­ka gépesítését, a szellőzőberende­zések korszerűsítését és a dolgo­zók egészségügyi felvilágosítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom