Békés Megyei Népújság, 1963. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-03 / 52. szám

MB. március J. 2 Vasárnap Irány a kommunista világgazdaság Betonnál is maradandó!)!) út... Rádió a kirakatban A tíghogy megjelentek az ízlé- ** sei kivitelű bolgár rádiók kirakatainkban, máris elterjedt a hír: „Íme, hová süllyedt a világ­hírű magyar híradástechnika, a bolgároktól importálunk már rá­diót is.” K rosszindulatú beállítás. I nak kedvezett az is, hogy az első sorozatoknál kisebb minőségi ki­fogások is előfordultak. Ma már azonban elmondhatjuk, — s ezt a hibastatisztika is igazolja —, hogy a bolgár rádiók semmivel sem gyobb és gazdaságosabb sorozatok­ban. Az Orion és a berlini tv rá­diógyár megállapodtak a szerel­vénygyártás egységesítésében. Ez lehetőséget nyújt a két ország kö­zötti választékcsere bővítésére. (Az importált készülékek javításé, hoz mindenütt hazai gyártású sze­relési egységek is felhasználha­tók). Távlatokban pedig megte­remtik a szerelési egységek orszá­gok közötti gyártás szakosításának alapját. Az Orion ban a hangszó­lesztő kapacitásokat szabadítsunk fel a lényegesen korszerűbb és bo­nyolultabb nehéz híradástechnika? cikkek (távbeszélő központok, át­viteltechnikai, mikrohullámú elektroakusztikai adó-vevő be­rendezések) gyártására. A rádió- és televíziógyártást Székesfehér­várra koncentráljuk, s a telefon­gyár átviteltechnikai, az Orion mikrohullámú berendezések gyár. tására áll át fokozatosan 1%5-ig. A rádió, cs televíziógyártás szín­vonala ezzel nem romlik hanem Március 3-án néptanácsi kép­viselőket választanak a Román Népköztársaságban. Túlnyomó­an a falvak népe járul a szava­zóurnák elé. A parasztság, melynek egykori nyomorúsága olyannyira ismeretes. Az emlékezés fénycsóváia áll­jon meg egy pillanatra a Torda feletti hegyes tájon, ahol 1939- ben közmunkában út épült a hegyi lakóknak. Ott éltek ők fent a hegyek között, szé-szórt tele­püléseken. Kecskék, hosszú szőrű korcs tehenek legelésztek a ház körüli tisztásokon. Mokány kis hegyi lovaikkal néha tűzifát, rosszabbak a hazaiaknál. Rádió- gyártásuk színvonala pedig — a magyar szakemberek véleménye szerint — korszerűbb, termeléke­nyebb a miénknél. Ez érthető Is, hiszen a rádiógyártás Bulgáriában új iparág, s így lehetőség nyílt a világ élenjáró tapasztalatainak al­kalmazására. Az év végére már olyan kiváló minőségű, nagy tel­jesítményű nyomtatott áramkörös bolgár készülékek is megjelennek üzleteinkben, amelyek a legmaga­sabb igényeket is kielégítik, Magyarország, minden híreszte­léssel ellentétben, nem szűnteti be a rádiógyártást, csak az előállított típusok számát csökkenti. Ahogy • Központi Bizottság tavaly jú­niusi gépipari határozata előírja: „A lakosság számára készülő hír­adástechnikai cikkek (például te­levízió, rádió, magnetofon) gyártó, sót — a nemzetközi munkameg­osztás alapján — korlátozzák né­hány típusra.” Ez a nagy múltú magyar híradástechnikai ipar hír­nevét egyáltalán nem csorbítja, sőt öregbíti. Kisebb típusú válasz­ték mellett lehetőség nyílik a fej­lesztőerő koncentrálására, s a kor­szerűbb készülékek nagy, gazda­ságos sorozatú gyártására. A nem­zetközi munkamegosztás bővülése a lakosság számára is előnyös, hi­szen a rádió és más közszükség­leti cikkek választéka új, jobb és olcsóbb árukkal bővül Érdemes megjegyezni, nerru “ csak a késztermékek, ha­nem egyes híradástechnikai al­katrészekben is növekszik a nem­zetközi együttműködés. Megálla­podás született például a Német Demokratikus Köztársasággal, hogy egyes rádiócsöveket, tv-kép- csöveket, izzólámpa típusokat mi, másokat ők gyártanak kölcsönös szükségletre is, az eddiginél na­rók például ma a nagy világcégek­hez hasonlóan, többszázezres da­rabszámban készülnek. Ha ilyen és hasonló szerelési egységeik gyártásában is nemzetközi szako­sodás jön létre, a legfejlettebb vi­lágcégeknél is jobb minőségben, olcsóbba« készíthetjük azokat. Hiszen ez a tömeges gyártás már megköveteli az automatizálást és lehetővé teszi a tudomány és tech­nika legújabb vívmányainak al­kalmazását. Nem az a baj, hogy egyfk-má sík területen szűkítik a gyártott ti. pusok számát, hanem ellenkező­leg: ma már nagyon is sokféle tennék készül nálunk, szétforgá­csolva a műszaki fejlesztőerőket és a termelést. Ez a gépipar mű­szaki fejlesztésének jelenleg is egyik legnagyobb akadálya. Ha a KGST országok megosztják egy­más között például a háztartási gépek, hűtőszekrények, motorke­rékpárok stb. gyártását, s egy-egy tagállam lényegesen kevesebb tí­pust gyárt, de nagy sorozatban, a nemzetközi együttműködés foly­tán üzleteinkben olcsó, és csak­nem hasonló választék (a felesle­ges és drága luxust leszámítva) lesz, mint a nagy nyugati világ­városokban. fMindez fokozottan érvényes a termelő jellegű gépek­re, melyeknek se szeri, se száma). Persze a jelenlegi szétforgácsolt termelési szerkezet ingváltoztatá­sa okozhat múló zavarokat, minő­ségi hibákat, de egy fa nem ta­karhatja el az erdőt Visszatérve a rádióproblémá­ra: van a kérdésnek egy má­sik oldala is. Nem szabad híradás- technikai hagyományainkat egyet­len termékre leszűkíteni. A Bul­gáriával kötött megállapodás le­hetővé teszi, hogy termelő és fej­javul, mert a székesfehérvári gyár többek között új, korszerű gyártó, szalagokat vásárol Csehszlovákiá­ból. Hogy lehet mégis visszafejlő­désről beszélni ebben az iparág­ban, amikor a híradás- és vákuum- technikai ipar össztermelése a mostani ötéves terv időszakában 2,4-szeresére, exportja pedig 2,7- szeresére növekszik, s 1965-ben kereken tízmilliárd forint értékű terméket ad a népgazdaságnak! Nem könnyű feladat ez, ha csak az anyagszükségleteket is nézzük. Sok százmilliós értékű kondenzá­tor, potencióméter, ellenállás, fér. rit és a finomkohászati anyag szükséges ehhez. Hát még hány millió mérnök és szakmunkásórá­ra van szükség. De segít itt is a nemzetközi együttműködés. A magyar Távközlési Kutató Intézet és a szovjet NUR kutatóintézet közösen dolgoznak a Drúzsba mik­rohullámú berendezésen, amely tv. és rádióláncot teremt a szocialis­ta országok között. A Beloiannisz szovjet intézettel együtt fejleszti a falusi telefonközpontok és Berlin intézettel a crosszbár telefonköz­pont elektronikus részét és így tovább. Ua tehát bekapcsoljuk a ma­11 gyár kirakatban lévő bolgár rádiót, egyre tisztább hangon szól, a nemzetközi összefogás erejéről beszél, csalr érteni kell internacio­nalista nyelven. Az MSZMP VIIT kongresszusá­nak beszámolója megállapította, hogy a szocialista forradalom eredményeként leraktuk a szocia­lizmus alapjait s népünk a szo­cializmus teljes felépítésének korszakába lépett. Az alapok le­rakásával lezárult egy szakasz, amely a politikai hatalom kivívá­sával kezdődött, majd az állam segítségével a munkásosztály tar- sadalmasította a fő termelőeszkö­zöket. A hatalom birtokában a munkásosztály szocialista útra vezette a parasztságot. A mező- gazdaság szocialista átszervezése a legutóbbi évek legnagyobb je­lentőségű forradalmi átalaku’ása, kihat az egész társadalomra. Egy­ségessé vált a népgazdaság meg­szüntettük a kizsákmányolás for­rásait. Megváltozott az osztály­szerkezet, egységesebbé vált a társadalom. Azáltal, hogy leraktuk a szoci­alizmus alapjait, hazánkban je­lentősen megváltozott a társada­lom arculata s ezáltal megváltoz­tak a feladatok is. A gazdaság vált az osztályharc fő frontjává, a párt széles körű szövetségi poli­tikát folytat s va)'>’T.''nnvj társa­dalmi erőt egybefog a szocializ­meg rönkfát vittek a közeli pi­acokra, a meredek erdei úton. Ha az ugyan útnak lett volna nevezhető. A Verespatak köz­ségbe vezető, keskeny völgyben lerohanó patakocska, faképnél hagyva eredeti medrét, kimosta az „üt” mellett alkotó termés­kövek közét, s ott bujdokolt kö­zöttük, csak a csobogása árulta el hollétét. Nos, ezt a patakocs­kát kellett visszakény szeri teni eredeti medrébe. Azóta nagyot fordult a® idő kereke. A lakosság többségét ugyan ma is a parasztság alkot­ja, de alapjában megváltozott ennek a parasztságnak az élete. Ez a változás viszont átalakítot­ta a romániai falvak, az egész ország arculatát, a népköztársa­ság tizenöt esztendejében. Ami a legfeltűnőbb a falvak­ban: a cseréptetős új téglaházak tömege, már háromszázezernyi az országban. A földeken száz­ezer traktor nyomán fordulnak a barázdák, a újabb százezer vetőgép, kombájn és aratógép vonul át rajtuk tavasztól őszig. Nyolc-tíz nap alatt végzi el ez a rengeteg gép a vetést, hét-nyolc nap alatt az aratást. Végképpen eltűnt a román táj egykori jel­legzetes tartozéka a földekről: a faeke és az ökörfogat. A gépi munka sok felesleges munkás­mus teljes felépítésére Ezt a szö­vetséget, melyet ma még sokszí­nűség jellemez világnézetileg, egyszínűvé kell tenni a gazdasági alapnak megfelelően. Mindezek­ből nekünk azt a következtetést kell levonnunk, hogy a következő években nagyobb figyelmet kell szentelnünk az ideológiának, a kultúrának, a tudománynak. El­érkeztünk abba a szakaszba, ami­kor gyorsabb lépésekkel kell elő­rehaladni. A további előrehala­dásunkban, a forradalom teljes győzelmének kivívásában pedig kiemelkedően fontos szerepe van a párt ideológiai és kulturális munkájának. A párt VIII. kongresszusának határozata kimondja: .. fokoz­zuk az eszmei harcot a tudomá­nyos és kultúrák s élet minden te­rületén a szocialista módon élő dolgozó, gazdálkodó és érző em­ber neveléséért. Tegyük általá­nossá az emberek közötti kapcso­latok új szabályait, a szocializmus erkölcsi normáit.” Ennek megfe­lelően hirdette meg a párt VIII kongresszusa a marxizmus eszmei offenzívájának jelszavát. Az esz­mei offenz.ívának központi kérdé­se az, hogy az egész nép körében Nyugat Hetimben — Sajnos kancellár űr, önnel a nyek""W*»« versenyképtelenek vagyunk! (Endrődi István rajza) Kovács József Konzultáció R marxizmus eszmei offenzívájának kibontakozásáért kezet szabadít fel. s a kialakuló új ipari központokba tömörül a nép. Moldvában olajkutak, a fino­mítóüzemek, tc..tilgyárak, anti­biotikum gyár, műtrágyagyár, papír- és cellulózegyár, mű­anyag-gyár hívja a munkáskeze­ket, s mindezeknek elektromos energiát már a Lenin nevét vise­lő békási vízierőmű ad. A tarto­mány déli részén egyre növek­szik az új nehézipari központ, Galac. Olténia tartományban — a legkegyetlenebb földesúri el­nyomás helyén — a mandulafák és szelíd gesztenyék közül gaz­dag olajkutak új fúrótornyai emelkednek. Craiovában, az egy­kori kocsmavárosban az elekt­romos motorok és készülékek gyáróriása ontja már a termé­keit A reslcai nagy nehézipari köz­ponton áthaladva meglepi az embert Vajdahunyad új látképe. Az egykori feudális jellegű er­délyi kisváros ma már a román acélgyártás központjává nőtte ki magát. Csupán egyik kohója — nem a legnagyobb — több ön­töttvasat ad, mint a régi Románia egész kohászata 1938-ban. Ezeket a naponta növekedő nagyipari központokat, az egyre modernebb agrotechnikájú ál­lami gazdaságokat, a szépen gya­rapodó termelőszövetkezeteket — a falut és a várost — modern betonutak épülő hálózata köti össze. Az új utak pedig nemcsak a gazdasági vérkeringést könnyí­tik meg az országban, hanem — jelképesen és a valóságban is — a román munkásság és pa­rasztság szellemi egységének ki­alakulását szolgálják. Erre az új értelmű nemzeti egységre sza­vaz március 3-án Románia né­pe, mely egységben a betonnál is maradandóbb utat épít magá­nak a szocializmus és kommu­nizmus /elé. Ferencz Lajos elterjesztjük a szocialista ideoló­giát, a szocialista erkölcsöt, va­gyis megtanítani az embereket szocialista módon élni, gondol­kodni és dolgozni. Ez az eszmei offenzíva tehát az egész társada­lom átnevelését jelenti. Az eszmei offenzíva másik sar­kalatos pontja a marxizmus—le- ninizmus elterjesztésén túl a marxizmus—leninizmus alkalma­zása. Nem elég az embereket megtanítani szocialista módon él­ni és gondolkodni, arra is meg kell tanítani őket, hogy alkalmaz­ni tudják azt, amit megtanultak. Vagyis ne csak gondolkozzanak, hanem dolgozzanak is szocialista módon, tudják alkalmazni a ma­guk mindennapi munkájában a marxizmus elveit. Az eszmei offenzívának további fontos része a marxizmus- leni­nizmus továbbfejlesztése mivel ez olyan tudomány, amely állan­dó lépést tart a mindennap' élet­tel. A marxizmus továbbfejleszté­se nemcsak nagv történelmi je­lentőségű művek alkotását je­lenti, hanem jelenti azt is, hogy ha valaki azt a konkrét helyze­tet, ahol éppen dolgozik, alaposan tudja elemezni s marxista módon tud megoldásokat találni és aján­lani egy-egy adott helyzetben. A marxizmus eszmei offenzívá- ja is kétfrontos ideológiai harc­ban megy végbe Igaz az, hogy vereséget szenvedett a revizioniz- mus, vereséget szenvedett a szek- larianizmus Még:s tovább kell folytatni a harcot két írunton,

Next

/
Oldalképek
Tartalom