Békés Megyei Népújság, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-25 / 20. szám

BÉKÉS A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1963. JANUAR 85., PÉNTEK Ara 60 fillér XVIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM fii dg proletárjai, egyesüljetekI NÉPÚJSÁG Mesél a brigádnapló | A jövS heti rádió- és tv-műsor | A néhány kérdéséről | Pedagógusok írják | Hideg idő „atomcsend" ? Nagy megnyugvással fogadta a világ közvéleménye a Hruscsov és Kennedy közötti üzenetváltást a nukleáris kísérletek megszünteté­séről. A két kormányfő, mint a lapok írták, egy sor fontos dolog­ban közös elvi alapra jutott. Ken­nedy elfogadta, hogy a nemzeti szeizmikus berendezések elegen­dők a föld alatti atomxobbantások ellenőrzésére. Hruscsov egyetér­tett azzal, hogy az atomhatalmak területén, így a Szovjetunióban is helyszíni ellenőrzést valósítsanak meg, ha a szükség úgy kívánja, több esetben is. Nagy vonalakban megállapodtak abban is, hogy mi­lyen körzetekben lenne kívánatos elhelyezni az önműködő szeizmi­kus műszereket. A két kormányfő megegyezése alapján folyik jelen­leg New Yorkban az a szovjet— amerikai—angol tárgyalás, amely­nek célja, hogy részletesen kidol­gozza a nukleáris kísérletek meg­szüntetéséről szóló egyezményt. Rendkívül nagy jelentőségű lé­pés ez, nemcsak az „atomcsend” megteremtésében, hanem annak a légkörnek a kialakításában is, amely nélkül tartósan, szinte el­képzelhetetlen a két rendszer bé­kés egymás mellett élése. Igaz, hogy az újabb nukleáris robban­tási kísérletek megszüntetéséről szóló egyezmény — ha megszüle­tik — még nem jelenti a meglévő atom- és hidrogénbomba-készle- tek megsemmisítését. De lépcső ennek az eléréséhez. Mert, ha az atomhatalmak megegyeznek ab­ban, hogy újabb, még borzalma­sabb fegyveréket nem állítanak elő, ez annak a felismerését mu­tatja, hogy mint Kennedy is írta: az atomszázadban ki kell küszö­bölni a háborút. Ha Ken­nedy valóban úgy véli, hogy nincs szükség háborúra, mert ahogy Hruscsov elvtárs írta: Amerikának sem ígér örvendetes kilátásokat egy háború, akkor szükségképpen bele kell egyeznie abba is, hogy további előrehala­dás jöjjön létre az általános és teljes leszerelés ügyében. A nyugati lapok azt írják: Hrus­csov levele szárnyakat adott a re­ménynek. Való igaz, hogy soha ilyen közel nem álltunk ahhoz, hogy a nagyhatalmak kölcsönös kompromisszummal megtisztítsák a stronciummal szennyezett leve­gőt, megóvják az emberiséget egy minden eddiginél borzalmasabb világégéstől. S ennek az a szovjet lépés volt a kezdete, mely elhárí­totta a világ felől a Karib-tengeri válságkor már emberközelben érzett atomkatasztrófát. Lehetsé­ges volt az is. Lehetséges tehát a további előrehaladás is a békés egymás mellett élésben, méghozzá úgy, hogy ez a szocialista tábor nemzetközi erejét és tekintélyét növelje. A lehetőség azonban még nem valóság. Hogy azzá váljon, a bé­keharc állandó fokozására van szükség: erőnknek, a szocialista világrendszer gazdasági erejének szüntelen növelésére, amely egye­düli biztosítéka annak, hogy a vi­lág haladó fele végül is győzel­met arasson a háborúra spekuláló kalandorok felett. V. D. Fragilisek Rakoda csehszlovák és llku Pál magvar Művelődésügyi miniszter látogatása megyénkben A Frantisek Kahuda elvtársnak, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság iskola, és művelődésügyi miniszterének vezetésével hazánk­ban tartózkodó csehszlovák kultu­rális küldöttség, llku Pál művelő­désügyi miniszter elvtársnak, az MSZMP Paltikai Bizottsága pót­tagjának, valamint a budapesti csehszlovák nagykövetség képvi- lőinek társaságában csütörtökön Békés megyébe látogatott. A vendégeket Békéscsabán a megyei pártbizottság szókházában fogadták, majd a. Csaba Szálló ét­termében tartott ebéd után Klau- kó Mátyás elvtársnak, az MSZMP1 Békés megyei bizottsága első tit­kárának és Nagy Ferenc elvtárs­iak, a megyei tanács művelődés­ügyi o. vezetőjének kíséretében felkeresték a szlovák nemzetiségi tannyelvű gimnáziumot és általá­nos iskolát. A kedves látogatók eszmecserét folytattak az iskola igazgatójával, Knyihár János élv­társsal és a nevelőkkel, beszélget­tek a magyár—csehszlovák neve­lési és kulturális kapcsolatok to­vábbi bővítéséről, így például ar­a lést tartott A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Megvitatta és elfogadta az állami iparvállala­tok és iparirányító szervek egyes szervezeti kérdéseiről szóló rendelet-tervezetét. A földművelésügyi miniszter elő­terjesztése alapján határozatot hozott a mezőgazdasági terme­lőszövetkezetek önálló gépesí­tésének fokozásáról és egyes gépállomásoknak gépjavító ál­lomássá történő átszervezésé­ről. Az építésügyi miniszter a második ötéves terv lakásépí­tési előirányzatának teljesítésé­ről tett jelentést, majd a Szak- szervezetek Országos Tanácsá­nak főtitkára tájékoztatta a kormányt az 1062. év első há­romnegyed évében felhasznált túlórák alakulásáról. A Minisz­tertanács a jelentéseket megvi­tatta és határozatokat hozott. A Magyar Szabványügyi Hi­vatal elnökének előterjesztése alapján a kormány rendeletben szabályozta a vállalatok meg­határozott termékeiről kiállí­tandó minőségi bizonyítványok rendszerét. A Minisztertanács ezután fo­lyó ügyeket tárgyált. (MTI) ról, hogy tanár és diákcseréit hoz­nak létre a békéscsabai iskola és hasonló csehszlovákiai intézet kö­zött. Ezután az országszerte híres Megyei Könyvtárba , kalauzolják a vendégeket, akik szóba elegyed­tek az olvasókkal is és elisme­résüket nyilvánították a látottak- róL : Az új szlovák diákotthonban Hrabovszki Pál igazgató a neyelői kar nevében üdvözölte a látogató­kat, Sebők Vera és Zslnka János gimnazisták és Mohácsi Gabriella úttörő pedig a tanulók képvisele­tében piros szegfűvel köszöntöt­ték a vendégekét. Frantisek Ka- huda miniszter elvtársnak..és de­legációja tagjainak tetszését igen megnyerte-a korszerűen berende­zett, barátságos és a tisztaságtól ragyogó diákotthon, s a vendég- szeretet. A szívélyes légkörű be­szélgetés után a vendégek folytat­ták útjukat Mezőhegyesre, ahol az állami gazdaságot látogatták meg. .....................................................••••»»♦*• A Scinteia méltatja a román és magyar nép barátságát Bukarest i ■ A csütörtöki román lapok cikkekben köszöntik a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság közötti barát­sági, együttműködési és kölcsö­nös segélynyújtási szerződés aláírásának 15. évfordulóját. A román—magyar testvéri ba­rátság című cikkében a Scin­teia, a Román Munkáspárt köz­ponti lapja hangsúlyozza, hogy a román—magyar barátság szív­ügye mindkét népnek. „A kö­zös célokon, a kölcsönös tiszte­leten, a testvéri együttműködé- sen és segítségnyújtáson alsH puló őszinte és szilárd barátság ez” — Írja á lap, majd hangoz­tatja, hogy a román nép rokon- szenvvel és érdeklődéssel kísérd a testvéri magyar népnek a$ MSZMP vezetésével folytatott erőfeszítéseit a szocialista Ma­gyarország felvirágoztatására. (MTI) Téli tanfolyam • ■ . j a megyei növényvédő állomáson s Az idén megkezdik az űi rendszerű 120-180 lóerős autó- és traktormotorok j gyártását • _ Kilencvenszemélyes autóbuszok és nagy befogadóképességű : csuklós buszok az új gyártmányok között 5 Az autó- és tralktoripar fejlő­dése szempontjából döntő jelentő­ségű az 1963-as év. Ebben az esztendőben kezdik meg az új rendszerű motorok elő­állítását, s ezzel megteremtik a legkorszerűbb típusú autóbuszok és traktorok gyártásának alapjait. A Járműfejlesztési Intézet tervei alapján a Csepel Autógyár — a Wilhelm Pieck Gyár és a Győri Szerszámgépgyár közreműködésé­vel — az év második felében el­készíti az első 175 négy- és hat­hengeres 120, illetve 180 lóerős motort, amelyeknek közös tulaj­donságuk a nagyfokú üzembizton­ság, a könnyű indítás és a zajta­lan járás. Az új motorok megje­lenése már az idén több korszerű járműtípus kibocsátását teszi le­hetővé. Az Ikarus-gyár például az új motorok felhasználásával elké­szíti az 556-os és 557-es típusú vá. • rosi, illetve városközi úgynevezett • nagybusz első negyven példányát.! A kocsik 80—90 utas szállítására ! V • • alkalmasak. Ugyanebből a gyár- • bői még az év folyamán kigördül j az első tíz nagy befogadóképessé- S gű csuklós busz, szintén az errilí- • tett korszerű motorokkal felszerel- ; ve. : A KGST döntése alapján 1963- \ ban már teljes üzemmel gyártják : hazánkban a D—4—K típusú : négykerék-meghajtósú traktorokat • közülük hatszázat exportra, nyolc- ; százat pedig a magyar mező?f\z- S daság részére. A mostani trakto- • A hallgatók közül Stiber Sándor, az újkígyós! Aranykalász, rok még 65 lóerősek teljesítmé- • Szarka Lajos, a kertészszigeti Győzelem Tsz tagja és Szabó nyűket azonban a Csepel Autó- • Gábor, a növényvédő állomás permetező mestere, a mikrosz­gyár új motorjainak alkalmazású- i koppal ismerkednek. val a következő években lénye- ! (Képes ripont a 3. oldalon) Fotó: KocziszRy László gesen megnövelik. (MTI) ?««««■■«»■■■«»«»» ........... : I :

Next

/
Oldalképek
Tartalom