Békés Megyei Népújság, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

TBIZOTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP JA Világ proletárjai, egyesüljetek l NÉPÚJSÁG 1963. JANUAR 3., CSÜTÖRTÖK Ara 60 fillér XVIII. ÉVFOLYAM, L SZÄM Amikor S munkás „gondolkodni” kézi... | A mezőgazdaság 1963. évi tervéből | Az Új KRESZ-bŐl I Az év első lottónyertesei A Békéscsabai Ruhagyár dolgozói nyerték el a megyei pártbizottság kongresszusi zászlaját Négymillió forinttal túlteljesítették a* éves tervet — Ismertették as 1963-as termelési feladatokat Mesél a tanító néni Tegnap, Békéscsabán a Ruha­gyár dolgozóinak küldöttei az üzem kultúrotthonában megbeszé­lésre ültek össze, hogy meghall­gassák az 1963. évi tervieladato­kát. Nagy Antal elvtárs, a férfi fe. hómeműgyár békéscsabai üzemé­nek igazgatója, beszámolt a dolgo­zóknak üzemük 1962. évi eredmé­nyeiről. Elmondotta, hogy a ter­vüket több mint négymillió fo­rinttal túlteljesítették, így ered­ményük 101,2 százalék lett A gyárigazgató részletesen beszélt az eredményeik alakulásáról, többek között kiemelte, hogy a ruhagyár minden negyedévben túlteljesítet, te tervét, de a második félévben a kongresszusi verseny hatására kü. Ionosén jó eredményeket érték el Békéscsabán és a hozzájuk tarto­zó orosházi telep dolgozói is. Az üzem valamennyi munkása részt vett a kongresszusi versenyben, közöttük élenjártak a szocialista brigádok tagjai. Majd részletesen. -törtette az 1963-as tervfeladatokát. Elmon­dotta, hogy felsőbb szervük éppen az 1962-es eredményeket figyelem­be véve, még nagyobb feladatokat ró az üzem kollektívájára. 1963- ban több mint 18 millió forinttal kell többet termelni, mint az el­múlt évben. A gyárigazgató kife­jezte azt a reményét, hogy a párt­szervezettel és a tömegszerveze­tekkel közösen biztosítani tud­ják a termelés szervezését, a dol­gozók pedig a múlt évihez ha­sonlóan, jó munkájukkal biztosít­ják a terv végrehajtását. Részt vett a megbeszélésen Gyu­lavári Pál elvtárs, a megyei párt- bizottság osztályvezetője, és Várai Mihály elvtárs, a városi pártbi­zottság munkatársa is. Az igazgató referátuma után Gyulavári elvtárs emelkedett szólásra. Értékelte a kongresszusi verseny eredményeit, kiemelte, hogy ebben a verseny­ben azért születtek nagyszerű eredmények, mert a dolgozók is­merték felacbtaikat, s mindig tud­ták, mit kell tenniük. Elmondotta, hogy a kongESSzusi munkaverseny sok üzemben — a Békéscsabai Ru­hagyárban is — elsősorban járult hozzá a termelési eredmények jó alakulásához A továbbiakban szólt arról, hogy a megyei párt- bizottság úgy értékelte a ruha­gyári dolgozók eredményét, hogy a kongresszusi versenyben a leg- jobbák voltak, ezért az üzem kollektívájának átadta a megyei pártbizottság kongresszusi zászla­ját. Felesküdtek a választási elnökségek és bizottságok tagjai — Megkezdték a jelölőgyűlések előkészítését — Megyénkben a választásokban közreműködő — a Hazafias Nép­front bizottságok által jelölt és a tanácsi végrehajtó bizottságoktól megerősített — 14 és fél ezernél több társadalmi személyiség tette le esküjét kedden az illetékes ta­nácsi végrehajtó bizottságok elnö­kei előtt. Mfcgyeszerte 442 válasz­tási elnökségi tag, 450 megyei, 4338 járási, városi és községi választó- kerületi bizottság tagja esküdött fel, s utána megválasztotta vezető­ségét. Arany Tóth Lajos, a Békés megyei Tanács VB elnökénél a megye választási elnökség hét tag. ja tett esküt Eskütétel után a me­gyei választási elnökség megvá­lasztotta vezetőségét: elnök K. Nagy István, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője; titkár Szilágyi Péter, a Magyar- országi Románok Demokratikus Szövetségének főtitkára; elnökhelyettes Cserei Pálné, a megyei Vöröskereszt-szervezet titkára. A végrehajtó bizottságok gon­doskodtak a hivatali helyiségekről és berendezéséről, s kiadták a vá­lasztási rendelkezéseket tartalma­zó Magyar Közlönyt és tájékozta­Újév reggelére már megjelentek a kirakatokban az új leszállított árak Az 1962-es év befejezésének egyik legkellemesebb híre volt a háztartási gépek egynémelyüké­nek, a női harisnyák, a motorke­rékpárok, a habselyem fehérne­műk és a háztartási karbantartó cikkek árának leszállítása. A szilveszteréji mámor szellőz­tetése közben, a csípős szél elle­nére is sokan álltak meg a kira­katok előtt, hogy saját szemükkel győződjenek meg, miként alakult egyik-másik portéka ára. A leg­kellemesebb meglepetés a nőket érte. A nylonharisnyák közül a 76 forintos 54, a 60 forintos óbudai harisnyagyári 42, a 65 forintos agilon harisnya 52, a 82 forintos kitűnő strapaharisnya 65 forint lett. A parkettkefélőgép ára 450 forinttal csökkent, a centrifugáé 400-zal, a lemezjátszóé 500-zal lett olcsóbb. A motorsport kedvelői az eddig 12 000 forintos 125 köbcentis Da- nuvia motort 9600 forintért vehe­tik meg, a 250 köbcentis Pannó­nia ára 4100 forinttal csökkent. A habselyem fehérneműk Chá- lóing, pizsama, kombinék, női nadrág) á: -les -állításának mérté­ke 2—20 százalék. tót a választási elnökségek és a választókerületi bizottságok részé­re. A választókerületi bizottságok megkezdték a január 10-én kezdő­dő jelölőgyűlések előkészítését. A békéssámsoni iskola szépen berendezett és sok játékkal felsze­relt napközi otthonában a téli szünet alatt is jól érzik magukat « gyermekek. Nagy érdeklődéssel fogják körül Bohus Éva tanító nénit, amikor néha mesét olvas fel nekik. Újévi táviraiváitás magyar és külföldi államférfiak között Az új esztendő alkalmából a magyar állami ée pártvezetők a Szovjetunió Kommunista Pártja és kormánya vezetőihez a következő táviratot in­tézték: N. Sz. Hruscsov elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első tit­kárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnöké­nek, L. I. Brezsnyev elvtársiunk, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, Moszkva Kedves Elvtársakl A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány, az egész magyar nép, valamint a magunk nevében forró testvéri üdvözletünket és jókíván­ságainkat küldjük önöknek és a Szovjetunió né­peinek az új esztendő beköszöntése alkalmából­Az elmúlt év során a béke, a szocializmus és a haladás erői újabb nagy győzelmeket arattak, s ebben döntő része van a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságának, kormányának és népének, a béke ügyének nagy győzelmeiből új biztatást és lendületet nyertek. o zzocializmus, a haladás és a béke erői szerte aj. egész világon. Együtt örülünk Önökkel azoknak a világra szóló eredményeknek, amelyeket a testvéri szov­jet nép a kommunizmus építésében, a nemzetkö­zi béke és biztonság védelmében elért. A Magyar Népköztársaságba/n is a szocializmus építésének kiemelkedő éve volt az óesztendő: a szocialista társadalom alapjainak lerakása befe­jeződött, népünk a szocialista társadalom teljes felépítésének időszakába lépett. Jó reménnyel készülünk az új év új feladataira. Az új esztendő alkalmából további sok sikert és jó egészséget kívánunk Önöknek. Szívből kí­vánjuk, hogy a Szovjetunió népei további nagy eredményeket érjenek el a kommunizmus építé­sében, még tovább erősödjék a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan barátsága, együttműködése a szocializmus győzelméért, a világ békéjének meg­szilárdításáért vívott közös harcunkban. Dobi István Kádár János A szovjet állami és pártvezetők a következő táviratot küldték: Kádár János elvtársnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökének, Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa elnökének, Kedves Elvtársak! A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének: a Minisztertanácsnak és az egész szovjet népnek a nevében üdvözöljük önö­ket és a Magyar Népköztársaság összes dolgozóit, az új év alkalmából. Az elmúlt esztendő folyamán a szocializmus az egész világ előtt ismét meggyőzően bebizonyítot­ta vitathatatlan fölényét a kapitalizmus fölött. Ez az esztendő a szocialista országok számára újabb sikereket hozott a politikai, a gazdasági és a kulturális élet minden területén: A béke és « haladás erőinek a reakció és a háború erői fe­lett kivívott győzelmei esztendeje volt. A szovjet nép őszintén örül a testvéri magyar nép sikereinek, amelyeket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével elért a szocializmus alapjainak építésében. Nem kétséges, hogy a szo­cialista társadalom teljes felépítésének nagysze­rű feladatait, amelyeket a pártnak a közelmúlt­ban megtartott Vili. kongresszusa jelölt meg, szintén sikeresen megoldják. Kívánunk önöknek, kedves barátaink és a Magyar Népköztársaság minden dolgozójának az új esztendőben is to­vábbi sikereket a szocialista építésben, a béke­harcban. Erősödjék és fejlődjék az örök meg­bonthatatlan barátság népeink és valamennyi szo­cialista ország népei között. N. Hruscsov L. Brezsnyev Moszkva, Kreml 1962. december 30. Az új esztendő alkalmából a magyar államférfiak számos más ország vezetőivel is üdvözlő táviratot vál­tottak, így eddig a népi demokratikus országokon kívül Algéria, Afganisztán, Ausztria, Bolívia, Csád, az Egye­sült Arab Köztársaság, Gabon, Görögország, Guinea, Irán, Líbia, Mali, Szíriái Arab Köztársaság, és Tunézia vezetőitől kaptak, illetve ezekbe az országokba küld­tek újévi üdvözlő táviratot. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom