Békés Megyei Népújság, 1961. december (16. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-10 / 291. szám

6 NÉPÚJSÁG 1961. december 10., vasárnap A legjobb úttörők részvételével A bélkési művelődési házban ka­rácsonykor hatalmas fenyőt állíta­nak. A fenyőünnep egyik szép szá­maként a fa alatt szovjet, kínai, magyar, néger, indián, török, né­met és más nép nemzeti viseleté­be öltözött úttörők, kezükben az illető ország zászlóival, a béke és a népek közti barátság jegyében különféle jeleneteket, népi tánco. kát mutatnak be. Mivel a Békésen lévő négy általános iskola minden tanulója nem férne a művelődési ház nagytermébe, ezért a tanulás­ban és az úttörőmunkában kiváló pajtásokat hívtak meg — mintegy jutalomként és további példamu­tatásra buzdító céllal. Másodszor hozott termést az almala A rendkívül kedvező és enyhe őszi napokban Dúló György Méh­keréki pedagógus kertjében szep­tember elején másodszor is kivi­rágzott a nyári almafa. A virág­szirmok elhullása után apró al­mák maradtak meg a fán. A má­sodtermésű almát a napokban szedte le a fa tulajdonosa és ki- f beszélgetésbe Pipis János főköny­velő. — Vigyáznunk kellett, hogy a tervezett normák számát ne derült, hogy fogyasztható is. A dió nagyságú alma zsenge húsú és savanykás ízű. Megszerették DCépek I r r f* a r i i la honvédelmi nagy aktívaértekezletről a keszpenzhzeteses rendszert | Wn> .....„lt. Be=ámol6ja utan. A termelőszövetkezeti paraszto. kát sokat foglalkoztatja az a kér­dés, hogyan lehetne jobban, igaz­ságosabban, ösztönzőbb hatással elosztani a közösben szerzett jö­vedelmet. Az új elosztási forma gondolata adta az ötletet az el­múlt télen a tótkomlós! Viharsa­rok Tsz vezetőinek is, amikor el­határozták, hogy kísérletképp be­vezetik a havifizetéses rendszert. — Abból indultunk ki — mond­ja erről Farkas György tsz-elnök —, hogy nálunk az utóbbi években negyven forint körül volt egy munkaegység értéke. Ennyit hatá­roztunk meg normánként. Sokat beszéltünk a tagokkal is az elkép­zeléseinkről, s többek javaslatára úgy döntöttünk, hogy havonta normánként 30 forintot fizetünk ki készpénzben, a többivel év végén számolunk el. Ennek a terhére írjuk a közösből vásárolt abraktakarmányt is, amit nálunk a normateljesítmény arányában vehetnek igénybe a tagok. — Az új rendszerű jövedelem- elosztás tőlünk, vezetőktől is na­gyobb pénzügyi fegyelmet, körül­tekintést ' igényelt — avatkozik a lépjük túl semmilyen munkaterü­leten, de a pénz is meglegyen cAz otthoni)au Ha valaki betekint a battonyai régi zárda épületének szinte várszerű falain, igen eleven, színes, gyermekzsibongástól hangos, lüktető élet tárul a szeme elé. Százhúsz fiúgyermek élvezi itt az otthon barátságos melegét, sze­retetteljes gondoskodását. Nem is sejtik sokan, hogy e gyerekek mindennapi élete, lelkivilága mennyi élményt tár a velük foglalkozó felnőttek elé. A fáradságos munka közben azonban kárpótlást is találunk a gyermekek mindennapi életének epizódjait, könnyes-mosolygós és megható történeteit figyelve. A sok közül egyet-kettőt feljegyeztem. Az ebédlőben csak a kanalak csör­gése, s némi szürcsölés hallatszik. Közben észre veszem, hogy az elsős Cseh Laci ki akarja rúgni a széket a társa alól. Kiállítom a sarokba, és ijesztésképpen azt mondom neki: Amiért rendetlenkedtél, nem eheted meg a finom tejberizst, mire ő visz- szanéz, és azt morogja: Ügyis utálom a tejberizst. * Sok szó esik arról, milyen szép do­log figyelmesnek, udvariasnak lenni, azonban tapasztalnunk kell, hogy a gyerekek ebben a dologban még néha- néha sántikálnak. Az ebédlőben észreveszem, hogy a kis Dézsi Pali bal kézzel mártogatja a kanalat az ételbe, jobb kezében pedig vaskos savanyú uborkát szorongat. — Gyere csak ide, Pali. Miért fogdo- sod azt az uborkát, hiszen mindenki­nek jut belőle. — De tanár néni, nekem az kell, mert az a legnagyobb. — Ejnye, ejnye, Palika! Hiszen az asztaltársaid tudják ezt, és ők neked hagyják a nagyobbat. Egy pillanat múlva látom ám, hogy Pali pityereg. — Tetszik látni, tanár néni, míg mi beszélgettünk, a többiek megették a nagy uborkát, és nekem csak ezt akis görbét hagyták. $ A tamulóteremben émelygős szag terjengett. — Gyerekek, mitől van itt olyan kellemetlen szag? Szinte kórus­ban felelik: — Krámli Laci ráköpött a kályhára. — Nahát, Laci, igaz ez? — Nem igaz, tanár néni! — De hiszen ez olyan égett cukor szag. Hogy került cukor a kályhára? — Tanár néni, pedig isten bizony nem ettem cukrot. * Az egyik délelőtt kedvünk kereke­dett egy kis sétára. A gyerekek olyan helyesek voltak az egyforma melegí­tőben, barna svájcisapkában, és az élénk-kék színű kötött sálban, hogy az utcán mindenki mosolyogva nézte őket. Két fiatalember meg is kérdezte: — Gyerekek, mi is beáühatunk a sorba? A kis Trajer Zoli érezte magát a leg­illetékesebbnek, hogy erre válaszol­jon: — Nem bánjuk, de legyenek csend­ben, és fogják meg egymás kezét. * Délelőtti szolgálat után az üzletbe si­ettem. A kis Varga Lajos kipirult arc- oal utánam szalad és tíz fülért szoron­gatva a markában el-elakadó lélegzet­tel mondja: — Tanár néni, tessék nekem ezen va­lamit venni. — Mit vegyek neked ezen kisfiam? Mit szeretnél? — Én egy jó anyukát szeretnék a legjobban. Hirtelen megdöbbentem, és könnye­immel küszködve igyekeztem megma­gyarázni, ha jó fiú lesz, akkor én el­utazom, és szerzek neíkd anyukát. To­vább nem tudtam beszélni, megcsókol­tam, és gyorsan megfordultam, ne­hogy észrevegye az árukodó könnye­ket. • Az egyik mesedélutánon a szegény emberről és sók-sok gyerekéről me­séltem a csoportomnak. Mese után az erőseai selypítő Stubaoker Laci meg­kérdezte: — Tanáj néninet ninten fia? — Dehogy nincs, ti vagytok az én fi­aim, mind a huszonhármain — feleltem néki kedélyesen. Az érettebb ni. osztályos Karolyi Jancsi erre megjegyzi: — Hűha! Akkor tanár néni már me­hetne nyugdíjba. t No, jaj szegény 22 éves fejemnek! PAPP IRMA gyermekotthoni nevel r" Battonya I pontosam minden hónap tizenötó. dikón, ahogyan ígértük. Ha csak egyszer elmulasztjuk a fizetést, Jgérő;l Miklós Lajos elvtárs, oda a tagság bizalma. Márpedig ennek a munkában láttuk volna kárát. ... Venyercsán Ádám elnökhelyet- Jb< tes a tagság döntő többségének | véleményét nyilvánította, amikor y kijelentette: „Megszerettük a kéz- j. pénzfizetéses rendszert”. Lopus. j nyi János 74 éves nyugdíjas öröm- « mel mesél arról, hogy nemegy * hónapban megkereste az ötszáz ? forintot. A kertészetben dolgoz-. gat lassan, öregesen. Odahaza t megölné az unalom és nagyon« öregnek erezné magát. B. Szabó , Jánosné áprilistól novemberig a J növénytermesztésben 14 ezer-« kétszáz forintot keresett, Szabó J Gábor gépkocsivezető havi kerese. j te meghaladja a kétezer forintot. * Eddig csaknem X i hétmillió forintot osztottak ki a tagok között. — Az a tapasztalatunk, hogy a < készpénzfizetés jó hatással van aj tagságra — halljuk tovább az el- < nők tájékoztatóját. — Máskor sem < volt nálunk különösebb panasz} a munkára, de ebben az évben < mindenben elsők voltunk. Beszélnek a termelőszövetkezeti ] vezetők arról is, hogy szeretnék! még igazságosabbá tenni a jöve-< delemelosztást és a premizálást ‘ egyaránt. Ki akarják küszöbölni < az aránytalanságokat, amivel ] egyik-másik munkaterületen saj­nos, még találkoznak. A nyáron < feljegyezték menetközben az ész- ] lelt hiányosságokat, s a jövő évi' tervezésnél gondolnak annak ki- < javítására. Egyébként elhatároz­ták, hogy a vezetőség házról ház- < fa járva meglátogatja a tagokat. < Otthonukban beszélgetnek el a ‘ szövetkezeti gazdával, a feleségé­vel, a nagyobb gyermekekkel. ■ Szemtől szembe őszintén megmondják honvédelmi nagy aktívaértekez- ban többen felszólaltak, akik az letet tartottak. Az értekez- agitáeiós és propagandamunka létén a honvédelem jelentősé- hatásossá tételéről, a honvédel­az mi munka további megjavításá- MHS megyei elnöke beszélt, ról beszéltek. A vita után ki- Értékelte az e téren elért ered- tüntették azokat az elvtársakat, ményeket, s ugyanakkor a jövő- akik eddigi jó munkájukkal eni feladatok megoldásáról élen jártak. Miklós Lajos elvtárs, az MHS megyei elnöke beszámolóját tartja <L ' - Ja Sk­« ■;r '* 'kj: . í V ■. . .. f 31 s f 1 fmmm IMIIÉI ünnepélyes pillanat. Szabó István altábornagy elvtárs, az MHS Országos Elnökségének vezetője átadja a kitüntetést a honvé­delmi munkában élen járó dr. Várnai Péternek. egymásnak: \ a vezetőségtől mit várnak a tagok, hol látnak hiányosságot, mit ja­vasolnak azok kijavítására, de a vezetők is megmondják: „tőled ennél többet várunk”, vagy pedig „nagyon köszönjük az évi kitartó szorgalmat”. A családlátogatásom kát felhasználják arra is, hogy szóba kerüljenek olyan javasla. tok, bírálatok, amivel esetleg a kollektíva előtt nem hozakodná­nak elő. A Viharsarok Tsz-ben télen sem csupán az állattenyésztők szorgoskodnak: dolgozik az épí­tőbrigád, serénykedik a kertészet kollektívája is. Nagy gonddal ké. szülnek az új esztendőre, hogy az ideinél is hasznosabb legyen, jobb munkára ösztönözzön a havi fizetés, ami igen kedves, fő­leg a fiataloknak. Azért is marad­nak olyan szívesen a falujukban, mert nem kell pár forintért kö­nyörögni. Ary Róza AJÁNDÉKOZZON PARKER RENDSZERŰ ARANYHEGYI! KÍNAI TÖLTŐTOLLAT Egy évi garancia Kapható 185 és 312 Ft-os árban papír—írószer szakuzle- tekben. földművesszövetkezeti boltokban és állami áru­házakban Karácsonyra vásároljon rádiót S Megérkezett az új típusú 5 hullámsávos világvevd „BUDAPEST” rádió Fogyasztói ára: 2750 Ft KAPHATÓ: BÉKÉSCSABA: rádió-műszaki bolt. Sztálin út 19. OROSHÁZA: rádió-televízió bolt, Kossuth Lajos u. 2. GYULA: rádió-televízió bolt, Sztálin út 11. SZARVAS: rádió-műszaki bolt, Szabadság u. 42., Áruház, műszaki osztály, Kossuth u. 25. CSAK SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLJON! _ ___ _______________________________________ 53102

Next

/
Oldalképek
Tartalom