Békés Megyei Népújság, 1961. december (16. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-19 / 298. szám

1961- december 19., kedd NÉPÚJSAG 5 Három nap munka három nap A verőfényes késő őszá nap ** sugarai pajkosan táncol­tak az alacsony Duna hullámain. Az Országház előtt nagy csoport fiatal várakozott. Lehettek vagy negyvenen. — Sok jelvényük van, bizto­san vidéki kirándulók — állapí­tottam meg, de egy pillanat múl­va már csak egy jelvényt néz­tem. B. R. G. — Igen! Nincs két­ség! Az ismert pajzs, rajta a kék-fehér mezőn a három betű. Békéscsabai Rózsa Ferenc Gim­názium. Csak most kezdtem nézni az arcokat. Igen, emlékszem már. Elsősök voltak, mikor érettségiz­tem. Megindult a beszélgetés. — Hogy kerültök ide? — kérdez­tem. — Tanulmányi kiránduláson vagyunk — volt a válasz! Gimnáziumi éveim alatt min­dig nagy élményt jelentett egy ilyen esemény. pbéd után jókedvűen sétál- tunk végig a Kossuth La­jos utcán. Legtöbben érdeklődve álltak meg egy szép kirakat vagy egy autócsoda mellett. — Itt lakunk a diákszállóban — mutattak a hatalmas épületre a Rákóczi út elején. — Gyere a szobánkba — kértek a fiúk. — Három napig kukoricát tör­tünk — kezdte Marik Pista —, és úgy egyeztünk meg, hogy a Ernst a karácsonyfa alatt Az egyik párizsi kiadócég a karácsonyi könyvpiacra rajzos regény sorozatában színes füzetecskével lepte meg a gyereke­ket. Izgalmas címlap­pal kelleti magát a kiadvány a Champs Elysée kirakataiban. A hírhedt zuhanó­bombázó, a stuka tör \z ég felé, majd a fü- zetecske belsejében a cím: „A dicsőség ára”. A történetben a francia gyerekek új eszményképpel is­merkedhetnek meg. Végigkövethetik Ernst-nek, a Wehr­macht fiatal katoná­jának kalandjait a szovjet fronton, amint „hősiesen szembeszáll a bolse­vik harckocsikkal.” A Vörös Hadsereg tá­madásba indul. Szét­lövi a hitleri haderő páncélelháritóit, de „szerencsére a német bajtársak ágyúi vála­szolnak” és elhárul a veszély Ernst feje fe­löl. A francia Express felháborodott glosszá- val kommentálja az esetet. Hogyan — kér­di — már itt tartunk, hogy abban az or­szágban, ahol az el­lenállás egykori feje, de Gaulle tábornok az államfő, nyilvánosan lehet dicsőíteni Hit­ler tömegpusztító há­borúját? Miért akkor a kiadványokat felül­vizsgáló állami bizott­ság? És ráadásul gye­rekek kezébe adják a Wehrmacht „dicsősé­gét” zengő füzetet! Az Express szemre­hányásai teljesen jog­talanok. A cenzúra­bizottság felel azért, hogy mi hagyja el a nyomdát? Nem lett volna ésszerűbb köz­vetlenül de Gaulle- hoz fordulni, aki gyakorlótereket ad francia földön az új náci hadseregnek, és akinek hadügyminisz­tere éppen két napja, az Atlanti Szövetség párizsi tanácsülésén támogatta a bonni haderő rakétafelfegy­verzését? Hiszen a kiadó nem tett egye­bet, mint rajzos tör­ténettel támasztotta alá az V. Köztársaság hivatalos politikáját. V. T. Ifjúsági keresztrejtvény-sorozat ív. 1 s— b Hl’ r­S“ ’ I 4 T” k1 m tr TT TT © 14 1 is I lb 17 m io j D id • 2ű 21 22 • ?3 m 24 25 26 m m m Z'ő m ■30 , 31 m 32 * © A mm te m 10 m 36 | 39 | m 4ü i m mm © 11 m 4? 43 i© 44 m 45 40 € M 1 m 4d 4y m Dl' i31 m b'/ 5b m 34 55 ® 5ö 1 m 57 56 i 59 60 51 62 © 33 m *54 1 1 m te VÍZSZINTES: 1. Névelővel: rágcsá­ló emlős. 5. Jókai híres regénye. U. Férfinév. 14. Az épület alsó része. 16. A garaboly-e? 18. Névelő. 19. Rángat. 20. Magasodik. 23. Hőemelkedés — vissza. 24. Kétes!? 26. Lányok játéka. 27. Ki­csinyítő képző. 28. Fa része. 29. Azo­nos magánhangzók. 30. Pici zaj. 31. A. I. 32. Balogh Horváth István. 36. G. A. O. 38. Zene fele. 39. Somfai Tódor kézjegye. 40. Kacat. 41. Száj része. 42. íme, régiesen. 43. Jármüveket — ma­gánhangzói. 44. Lásd a függ. 3-ast! 45. Ki ellentéte. 47. Mássalhangzó, ejtve. 48. I. S. U. E. 49. Róka mássalhangzói, 50. Hold — angolul, ahogy ejtik. 52. Osztrák zeneszerző. (Leó). 54. össze­vissza főz. 56. Tóth Sándor. 57. Régi villanykörte. 60. Berendelni — más szóval, vissza! 63. Ezzel főzünk — be­tűi keverve. 64. A te italod. 65. Becs­telen kártyás teszi. FÜGGŐLEGES: 2. Tamási Áron mű­ve. 3. Kutya lakik benne. 4. Egy kis le­mez. 5. Északon élő nép. (Első betű É = E). 6. Sor eleje. 7. Mér — keverve. 8. Becézett női név, keverve. 9. Sa- | Ját kezűleg. 10. A vízszintes 5 folytatá-j sa. 11. Válogatott jobbhátvéd és csa­pata. 12. Posztoló katona. 13. Panova ismert regényének címe. 15. G. Á. 17. Dolgozik a kertben — vissza. 18. Bo­ráról is nevezetes község. 21. Köszö­nés. 22. Ugat fele. 25. Ügyes. 33. Télen esik, de itt rövid az ó. 34. Rossz ellen­téte. 35. ... és okozat. 37. Német igen, vissza. 45. Baba fele is elég. 46 ............ o nnan! 51. Rúg része. 52. Tejen van. 53. Kis lyuk. 55. Záporban van. 58. Sír- dogál. 59. Liba mondja. 61. N. A. 62. Vissza: sporteszköz. Beküldendő vízszintes 5. (folytatása függőleges 10), valamint függőleges 2 és 13. Ifjúsági keresztrejtvény-sorozat 4. számú szelvény FIGYELEM! A rejtvénysorozat hat keresztrejtvényének megfejtéseit együttesen kell beküldeni 1962. január 10-ig a KISZ megyei bizottságához. (Békéscsaba, Szabadság tér 19.) otthon Budapestre kapott pénzből feljövünk Pest­re. Egészen véletlen, hogy há­rom kemény napért pont három ilyen kellemeset kaptunk. így jött ki. Mindenesetre megérte! Megdolgoztunk érte. — Hétfő délben érkeztünk meg. De nem sokáig pihentünk mert ebéd után a Színháztörté­neti Múzeum megtekintése volt a program. Számomra különö­sen érdekes volt ez a látogatás, hiszen mindig a „színpad vilá­ga” volt a legszebb álmom. Mi­után mindent végignéztünk, vé­gighallgattunk egy előadást, le­játszottak egy-két hanglemezt is, amelyek régi, nagy színészek hangját őrzik. Ezután megnéz­tük a Katona József Színházban Shakespeare vígjátékát. „Min­den jó, ha jó a vége”. Ez volt a darab címe s a hétfői napnak is jó vége volt. — Kedd reggel a Szépművé­szeti Múzeumba látogattunk el, — folytatta tovább a beszámolót Hunyadvári István. — Sok, ed­dig előttem ismeretlen, szép ké­pet láttunk. A délelőtti érdekes, de komoly program után nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy délután mindenki oda mehet, ahova akar. Én szerettem volna jobban megismerni Pestet. Saj­nos, lehetetlen! Túl nagynak tűnik! Este az Erkel Színházban voltunk. TWIT a a Parlamentbe akartunk ^ menni, de megtudtuk, hogy ott éppen követségi foga­dás volt. Tanakodtunk, hogy mi­tévők legyünk. Közben összeis­merkedtünk egy leníngrádi tu­rista csoporttal. Nagyon kedve­sek voltak. A legkülönbözőbb nyelven próbáltunk beszélgetni. Sajnos mindegyikünknek silány a nyelvtudása. A leningrádiak- kai együtt mentünk be a Nem­zeti Galériába — Mi volt a további program? — faggattam Papp János tanárt, aki a kirándulást vezette. — Délután ötórai tea az Elnkében. Egy kis táncolás nem árthat meg a társaságnak. An­nak ellenére — folytatta, hogy nem voltunk üzemekben, gyá­rakban, ennek a három napnak mégis megvolt a tanulmányi ki­rándulás jellege. Ügy érzem, egy érettségi előtt álló fiatalnak feltétlenül szüksége van ilyen dolgok megismerésére. Lehetsé­ges, hogy itt vannak olyan em­berek, akiknek munkájuk foly­tán nem lesz alkalmuk egyha­mar egy ilyen kirándulásra. Jó útravaló ez is az érettségihez. Csak tudják majd értékesíteni! Medveczky László ASZTALFOGLALAS Helyes vagy nem helyes az asz­talfoglalás? Ügy gondolom, nem árt, ha tisz­tázzuk ezt a kérdést. Ugyanis azt tapasztalni, hogy sokan tévesen értelmezik az asztalfoglalás jogát a zenés szórakozóhelyeken. Va­lahogy így: — Mi az hogy foglalt?! Ilyen nincs manapság!! Vagy talán én nem vagyok olyan becsületes munkása államunknak, mint más?! — méltatlankodnak és a pincér tiltakozása ellenére letele­pednek a már előzőleg lefoglalt asztalok mellé, kitúrva azokat, akik előre gondoskodtak arról, hogy hol szilveszterezzenek. A múlt évben a Vendéglátóipari Vállalat egyik vezetője, hogy elke­rülje az efféle vitákat, felsőbb utasításra hivatkozva, nem enge­délyezte az előzetes asztalfogla­lást. Az intézkedés következtében az év utolsó napjának délutánján a vendéglő megnyitását nagy sor- banállás, majd durva tolongás előzte meg. A nyitás után meg­indult a közelharc az asztalokért és a székekért. Az előzékenyebb, udvariasabb vendégek egy csoportja kényte­len-kelletlen csalódottan távo­zott... — Ha előre tudtuk volna, hogy így lesz és nem kapunk helyet, akkor házi mulatságot is rendez­hettünk volna... — így és hason­lóan mondogatták a póruljárt em­berek. De azoknak sem volt fenékig tejfel, akiknek sikerült kivere­kedniük valamilyen helyet. Ök azon bosszankodtak, hogy a sok pótszéktől és pótasztaltól, a túl­zsúfoltságtól alig tudtak mozog­ni. Voltak olyan megjegyzések, hogy néhány huligánkodó, bot­rányokozásra hajlamos ember is helyhez jutott és ugyanakkor rendes munkáscsaládok kiszorul­tak a szórakozóhelyekről. Ilyen következményekre vezet az előze­tes helyfoglalási tilalom. Érdekessége a dolognak, hogy amíg az említett Vendéglátóipari Vállalat vezetői arra hivatkoztak, hogy felsőbb utasításra nem en­gedélyezték és nem védték meg az előzetes helyfoglalás jogát, ad­dig ugyanazon a napon a rádióban megdicsérték egy vendéglátó vál­lalat vezetőit ügyes előrelátásu­kért, azért, hogy bevezették a helyfoglalást. Ezzel az ellentmondással azóta sem foglalkoztunk, most azonban itt az ideje, hogy eldöntsük, mit tartunk helyesnek. Egyáltalán foglalhat-e előre a vendég bármikor asztalt? Vagy nincs ehhez joga, s akkor tényleg senki sem köteles figyelembe ven­ni és biztosítani az ilyen igényt. Véleményünk szerint azonban az előzetes helyfoglalás helyes és jogos. A vendéglátók vezetői ak­kor cselekednek helyesen, ha a megfelelő szabályok alapján ki­elégítik ezt az igényt. Az asztalfoglalás nem kispol­gári szokás, nem kapitalista csö- kevény, nem polgári nyavalya* nem úrhatnámság, mint ahogyan azt egyesek tévesen képzelik. Az előzetes asztalfoglalás bizonyos alkalmakra szolid igénye a kul- túrembemek. Boda Zoltán Két hangverseny Gyulán Néhány napra Gyulára látoga- lai szimfonikus zenekar játéká­tott a világhírű fiatal gitármű­vész: Szendrey Karper László, és szombat, vasárnap este nagy si­kerű hangversenyt adott a gyulai szimfonikus zenekar közreműkö­désével. — Az idei évad legnagyszerűbb hangversenyét hallottuk Gyulán — mondogatták a gyulaiak, s va­lóban. A gyulai közönség ferge­teges ünneplésben részesítette a művészt, aki a hangversenyek szüneteiben lebilincselő közvet­lenséggel beszélgetett el hallgatói­val. Mint elmondotta: Európa nagy fővárosainak hangverseny­dobogói után most néhány hétig az ország különböző városaiban szerepel. — őszintén örülök annak a lel­kesedésnek, amely különösen az fjúság körében Gyulán fogadott. Elismeréssel nyilatkozott a gyú­rói, amelyben igen sok fiatal mu­zsikus van, akik — mint mondot­ta — méltó képviselői a gyulai ze­nei életnek IV. E. Rádió- és televízió-műsor 1961. DECEMBER 20., SZERDA KOSSUTH RADIO: 4.30 Hírek. 4.40 Vidáman — frissen! 6.30 Orvosi taná­csok. 6.40 Hirdetőoszlop. 8.00 Időjárás- jelentés. 8.10 Operettek. 9.00 Múzeum- látogatás. 9.20 Zongoratrió. 10.00 Hírek. 10.10 Üttörö-hiradő. 10.30 Georg Otsz énekel. 10.45 Egy kosár fenyőtoboz. 11.15 Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 11.50 Napirenden. 12.00 Hírek. 12.15 Tánczene. 13.00 A gyáva. 13.20 Operakórusok. 13.46 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.00 D-dur hegedűverseny. 14.20 Zenés aján- dékmíisor a szegedi vasútigazgatóság dolgozóinak. 15.00 Hírek. 15.08 Időjárás­jelentés. 15.10 Lányok, fiúk. 15.30 Szív küldi... 16.20 A barátság hullám­hosszán. 16.30 Sanzonok. 16.55 Műsoris­mertetés. 17.00 Hírek. 17.15 Keringök. 17.40 Cincogó Felicián. 18.35 Operafel­vételeinkből. 19.05 Esti beszélgetés. 19.20 Üj tánczenei felvételek. 19.54 Jó éjsza­kát, gyerekek! 20.00 Esti krónika. 20.25 Temessétek el a holtakat! 22.00 Hírek. 23.00 Éjfél 22.20 Népdalfeldolgozásokból. Operarészlctek. 24.00 Hírek. 0.10 után ... 0.30 Himnusz. PETŐFI RADIO: 5.50 Hírek. 6.00 Reggeli zene. 8.00 Hírek. 14.00 Idöjá- rásjelentés. 14.15 Mezei csokor. 14.40 Orosz nyelvlecke a vn. osztályosok­nak. 15.00 Operettrészletek. 15.30 Híres házak mesélnek. 16.00 Hirek. 16.05 A zenei romantika története. 16,55 Tánc­zene. 17.25 A Duna téli madárvendégei. 17.40 Népi muzsika. 18.00 Hírek. 18.05 Sánta Ferenc népi zenekara játszik. 18.35 Munkásakadémia. 19.00 Hírek. 19.05 F-dur. 19.35 Orvosi tanácsok. 19.4« Falurádió. 20.00 Vendégművészek a pesti operaszínpadon I. 20.45 Sport. 21.00 Hírek. 21.10 Szórakoztató muzsika. 22.00 Esti hangverseny. 23.00 Hírek. 23.15 Műsorzárás. TELEVÍZIÓ: 17.30 Technikai újdon­ságok. 18.30 TV Világhíradó. 18.45 Ta­nuljunk oroszul! 19.00 Mák virág. 22.00 Hírek. SZABADSÁG MOZI, Békéscsaba» December 14—20: Adua és társnői. K. h.: 6, 8, v.: 4, 6, 8. brigád mozi, Békéscsaba. Dec; 17— 20: Az őserdői urai. K. h.: fél 6, fél 8. v.: fél 4, fél 6, fél 8. TERV MOZI, Békéscsaba. December 18— 20: A gyűlölet áldozata. K. hétk. fa 6, fél 8, vas. fél 4, fél 6, fél 8. BÁSTYA MOZI, Békés. December 18—19: Napkelte előtt. K. h. 6. 8, v.: 4, 6, 8. SZABADSÁG MOZI, Gyoma. Dec. 18—20: Vigyázz, nagymama! K. h. 7, V. 3, 5, 7. PETŐFI MOZI, Gyula. December 117—19: Amerika egy francia szemé­vel. K. h. 5, 7, v. 3, 5, 7. ERKEL MOZI, Gyula. December 18—20: Apák és fiúk. K. h. fél 6, fél 8, vas. fél 4, fél 6, fél 8. VÖRÖS OKTOBER MOZI, MezóKO- vácsiháza. Dec. 18—20: Ilyen nagy szerelem. K. h. 7, V.: 3, 5, 7. PARTIZÁN MOZI, Orosháza. Dec. 18—19: Az utolsó össztűz. K. h. fél 6, fél 8, vas. fél 4, fél 6, fél 8. BEKE MOZI, Orosháza. December 18—20: Soha többé! K. h. 5, 7, vas. 3; 5, 7. PETŐFI MOZI, Sarkad. December 18—20: Rátarti fickó. K. h. 8, vas. 4, 6, 8. TÁNCSICS MOZI, Szarvas. December 18—20: Cirkuszművészek. K. h. 5, 7. vas. 3, 5, 7. ADY MOZI, Szeghalom. December 18—20: Warrenné mestersége. Kezdés h. 7, vas. 3, 5, 7. DÓZSA MOZI, Tótkomlós. December 18—20: Pedro kapitány vidám hadjá­rata. K. h. 8, vas. 4, 6, 8. SZABADSÁG MOZI, Vésztő. Dec. 18—20 A tarkák ügye. K. h. 7. vas. 5* 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom