Békés Megyei Népújság, 1961. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-09 / 186. szám

4 NÉPŰJSÁO 1961. augusztus 9., szerda Fő feladat: a népművelési munka tartalmi és minőségi színvonalának emelése — Megyei értekezlet Békéscsabán — Tegnap délelőtt a Megyed Könyvtár olvasótermében össze­gyűltek a járási, városi művelő­désügyi osztályok vezetői, a nép­művelési felügyelők és a tömeg- szervezetek képviselői, hogy meg­vitassák a legújabb párthatároza­tokból eredő népművelési felada­tokat. Az értekezletet Gácsér Jó­zsef, a megyei tanács művelődési osztályának helyettes vezetője nyi­totta meg, majd Borka József, a megyei tanács művelődési osztá­lya népművelési csoportjának ve­zetője mondott referátumot A nagy érdeklődésre számot tar. tó referátumban három fő kérdés foglalkozott a népművelés megyei helyzetével, eredményeivel, a hiá_ nyosságokkal és természetesen súllyal a következő feladatokkal. A referátum első részében Bor­ka elvtárs összefoglalta az elmúlt három esztendő eredményeit. Nagy vonalakban szólt arról, hogy a népművelés eredményei — a kü­lönösen falun fellelhető hibák és gátló körülmények ellenére is — ugrásszerűen növekednek. Ez ab­ból is fakad, hogy megnőtt a tár­sadalmi igény a népművelés kü­lönböző ágazatai irányában, de ab­ból is, hogy népművelési munká­saink egyre tudatosabban és mód­szeresebben igyekeznek végezni feladataikat. Az eredményekről szólva meg­állapításait néhány számadattal is bizonyította. Többek között el­mondotta, hogy az elmúlt évben a Megyei Könyvtár egymilliós for­galmat bonyolított le: 42 162 ol­vasó (a megye összlakosságának 9 százaléka) egymillió kötet köny­vet vett ki a könyvtárból. A Me­gyei Könyvtár és más könyvtárak állományának növelése és felfris­sítése is megnövekedett és ugyan­csak a Megyei Könyvtárról szólva említette meg azt, hogy a műve­lődési autó munkáját kitűnően szervezve, ma már harminc tanya- központot lát el. — Termelőszövetkezeti mozgal­munk erősítése és szilárdítása ér­dekében — mondotta Borka elv­társ —, napról napra nagyobb fel­adatok hárulnak a népművelés munkásaira. A tudatformálás, az ismeretterjesztés, a közműveltség általános emelése nem kis feladat. Ennek érdekében szorgalmaztuk és segítjük ma is, a jövőben is a tsz-kiubok létrehozását. Jelenleg 30 ilyen tsz-klub van a megyében, de meg kell mondani azt, hogy ezek többsége irányítás nélkül, öt­letszerűen funkcionál. Őszre több olvasókör átadásával 60-ra emel­kedik a tsz-kiubok száma — mon­dotta és felhívta a figyelmet ar­ra, hogy ezek irányítása, munká­juknak szervezése a járási műve­lődésügyi osztályok elsődleges fel­adata lesz. Szó volt még a TIT ismeretter­jesztő munkájáról, a filmszínhá­zak és a színház városi, valamint tájelőadásainak látogatottságáról, és itt örömmel jelentette be, hogy hat esztendő után először az el­múlt évadban teljesítette bevételi tervét a Jókai Színház. Részlete­sen ismertette a művelődési ott­honok eredményeit, a tapasztalt problémákat is, majd a legfonto­sabb párthatározatokból fakadóan taglalta a falusi művelődésügy helyzetét, a jövőbeni feladatokat. — A falusi népművelő munká­ban — természetesen a városiban is — a fő feladat: a tartalmi és a minőségi színvonal emelése. Rossz elgondolások alapján dolgoznánk azonban akkor, ha csak ezt tarta­nánk szem előtt és nem gondol­nánk arra, hogy milyen sok tenni­valónk van még a mennyiségi, számszerű emelésben is. Olyan elhanyagolt területekre gondolok — folytatta —, mint például a pa­rasztasszonyok körében végzett népművelő munka, a gyermek- munka, a könyvtárak és a műve­lődési otthonokon belül a külön­böző, eddig igen elhanyagolt szak­körök munkájának nemcsak javí­tása, hanem elsősorban megkezdé­se. Elgondolkoztak-e már azon a falusi, városi könyvtárak felelős vezetői, mi az oka annaik, hogy a 14-—18 éves olvasók száma évről évre csökken? Mi az oka annak, hogy falun még mindig tág tere van az úgynevezett „falvédős” kultúrának? Miért tetszik jobban széles körökben a giccs, a nívótlan előadások szervezése, és miért for­dulhat elő olyan eset, hogy egyné­melyek művelődési otthon nem működik, ajtajai zárva vannak? — Lehet, hogy kissé túlzók, ami­kor mindezeket így leszögezem — mondotta Borka elvtárs —, de na­gyon jel tudom, hogy valameny- nyien tapasztaltak ilyen jelensé­geket, és egyetértenek velünk ab­ban, hogy minden erőnkkel töre­kedni kell a legkorszerűbb isme­retek elterjesztésére. Ez nyilván sok fejtörést és fáradságot igé­nyel, de ha eredményeket aka­runk elérni — márpedig ezek a párt határozataiból is kötelező erővel hárulnak reánk —, akkor Kitüntetett népművelési munkások Szombaton a Művelődésügyi Minisztériumban Volent Zoltán, a gyulai Jókai Mór művelődési otthon igazgatója és Mokos Jó­zsef, a békéscsabai Balassi Mű­velődési Ház képzőművészeti szakkörének vezetője kitünte­tést vesz át. Volent Zoltán, a most létesített „Kiváló Népmű­velő” jelvényt, Mokos József pe­dig a „Szocialista Kultúráért” jelvényt kapja meg kiváló nép­művelési munkásságáért. 120 000 kötet könyv készül az idén a híres gyomai nyomáéiban r X gyomai volt Kner nyomdát mintegy 800 000 forintos költséggel bővítették, valamint korszerű be­rendezéssel látták el, fürdőjét és öltözőjét bővítették. Az átalakí­tással megszüntették a híres nyomda zsúfoltságát, így az idén a tavalyinál 20 000-rel több, össze­sen 120 000 könyvet nyomtatnak. A könyvnyomtatásáról hagyomá­nyosan hírneves nyomda ötféle kötésben, főleg félbőr- és egész­bőr kötésben készíti a könyveket. A gyomai nyomdászok az el­múlt években is gyarapították hír­nevüket, 1959-ben a Lipcsei Nem­zetközi Könyvművészeti Kiállítá­son egy második és egy harmadik díjat nyertek, tavaly pedig három első díjat kaptak az országos könyvművészeti kiállításon, Buda­pesten. Otthonavatók tovább kell lépnünk, ki kell dől- * goznunk a kulturális munka kor- ■ szerű, mai módszereit, a feladatok j megoldására sokrétű eszközöket. A továbbiakban a népművelési ■ munka káderhelyzetéről beszélt, ■ és megállapította, hogy a feltétlen £ hozzáértés mellett elsősorban lel- £ kiismeretességre van szükség, és £ arra, hogy minél tpbb művelődési : otthonunk és könyvtárunk függet- ■ lenített vezetőt kapjon. — Erre az elkövetkezendő öt S évben mind több lehetőség nyílik \ majd, mert kormányzatunk hatá- ! rozott terve az, hogy függetlenített ! igazgatókat és könyvtárvezetőket £ állít a művelődési otthonok és > könyvtárak élére. A társadalmi erőforrások foko- « zottabb igénybevételéről, mint £ igen fontos tényezőről beszélt, £ majd kifejtette azt, hogy a nép- | művelési munka koordinálása a 5 párt, tanácsi és tömegszervezete- \ ink között egy újabb, ma még • szinte beláthatatlan erőforrást biz- i tosít annak, hogy a nem kis szá- £ mú feladatokat gyorsított ütem- j ben, tartalmilag és minőségileg is : jobb eredményekkel valósíthassuk : meg. A referátum befejező részében £ a városi, járási művelődésügyi : osztályok munkaszervezéséről szó- : lőtt és rámutatott annak jelentő- S ségére, hogy az oktatási és nép- ! művelési munka egyforma pontos ■ kezelése szintén egy olyan bázis, £ mely fellendítheti a közművelő- 5 désügyet. Borka elvtárs beszámolóját £ élénk vita követte, melynek so- £ rán a megbeszélés résztvevői több £ konkrét elgondolásukat ismertet- : ték és szóltak azokról a módsze- ■ rekről is, melyekkel feladataikat » az új, őszi-téli népművelési idő- ■ szakban megoldani kívánják. S. E. £ Sokféle otthonavatásről írtunk már. A legtöbbet a gyermekiek­nek iskolát, napközi otthont, óvo­dát, diákotthont, kollégiumot és a legkisebbeknek bölcsődét avattunk. A művelődési ottho­nok avatásáról is adtunk már hírt. Minden ilyen avatás ünnep volt gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, de talán egyik sem volt olyan szép, olyan felemelő, mint a munkában megfáradt, el­hagyott öreg szülők otthonának az avatása. Ilyen ünnep volt nemrég Szarvason. Igaz, nem új épületet avattak, csak egy új helyiséget. De annak, aki ismerte a régi, év­tizedekkel ezelőtti aggok házát; annak eszébe jutott a múlt és önkéntelenül is párhuzamot vont a jelennel. Az avató ünne­pély résztvevői is talán éppen erre gondoltak s ezért volt olyan felemelő, olyan megható és szép ez az ünnepség. Egy épületrészt avattak, s az otthon fennállásának 10 éves év­fordulóját ünnepelték. Tíz éve. hogy az aggok házából az idő­sek otthona, igazi, a szó szoros értelmében vett otíhon lett. S mennyi szeretet, mennyi áldo­zat, munka, az idősek iránti tisztelet és odaadás, mennyi fá­radozás árán született meg ez az igazi otthon. Amíg a régi, ko­pott falakat újjávarázsolták, amíg az ócska berendezés he­lyébe új került, s a régi épület mellé új, szebb, kényelmesebb, sok-sok nehézséget kellett le­küzdeni. A párt, az állami szer­vek, különösen az Egészségügyi Minisztérium Szociálpolitikai Fő­osztályának segítsége révén szü­letett meg a Szarvasi Szociális Otthon. A legtöbbet azonban a helyi vezetők, a szociális otthon dolgozói tettek azért, hogy min­den kényelemmel ellátott csen­des pihenést, nyugodt, gondtalan életet biztosítsanak a magukra maradt idős szülőknek, öregek­nek. Szinte felmérhetetlen az a gondoskodás, szeretet, amelyet az itt lakók iránt tanúsítanak. Ezt csak azok tudják megtenni, akik gyermeki hálával gondol­nak saját szüleikre és üsztelei- tel azokra, akik más gyermeke­ket neveltek fel, és a munkába^ az elmúlt évtizedek küzdelmes napjaiban elfáradtak, most pi­henni vágynak. Az otthon dolgo zóinak sohasem számított a munkaidő, ha arról volt szó, hogy az időseknek örömet sze­rezzenek. A cél előttük mindig az öregek ellátása, kényelme és szórakoztatása. Így jutott sor a szép függönyök, szőnyegek vá­sárlására, a rádió, televízió, sakk és egyéb szórakozási lehetőség biztosítására, beszerzésére. Elő­adásokat szerveztek a nötanács- csál, találkozókat, családi ün­nepségeket, de a legtöbbet az új épület létrehozásán fáradoztak. Sokat tett ezért Sinkovits Pál fő­orvos és a járási tanács egész­ségügyi osztályának minden dol­gozója. Ök az igazi otthonává- tók, akik valóban mindent meg­tettek azért, hogy eltüntessék a régi nyomortanyát és valóban kényelmes, igazi otthont teremt­senek az egyedül maradt öre­geknek. A szeretettel teli fáradozás eredménye a lakók könnyes há­lája, boldog köszöneté, amit az avató ünnepségen mondtak el. És ez minden elismerésnél töb­bet ér. Kasnyik Judit CSODA Megyénk déli csücskében* mint valami megvadult óri­ás, féktelenül tombolt a vi­har. A hatalmas erejű szél úgy hajlítgatta az évtizedes fákat, hogy annál már job­ban nem is lehetett hajlít- gatni. A sötét, kavargó felhők közül karvastagságú villá­mok cikáztak elő. Az egyik kupán találta a legelői kút- gémet. Szétrobbant, mintha gránát vágott volna belé. Az eső ömlött. Hihetetlenül ritkán tapasztalt ítéletidő volt. Szavahihető idősebb öregek is csak hümmögtek, nem emlékeztek hasonlóra. Egyébként, hogy milyen időjárás volt a déli csücsök­ben, annak semmi köze sincs a következő történet­hez, ugyanis az megyénk északi csücskében esett meg. De azért ott is rossz idő volt. Erdős Péter egy ideig tü­relmesen nézte az ablakból az esőt, mely annyira eső­szerű volt, hogy éppen úgy esett, ahogyan esni szokott. Hamarosan ráunt a nézge- lődésre. Fejébecsapta elma­radhatatlan fekete kalapját és elindult hazulról. Még csak el sem köszönt. Mégis volt valami természetes ab­ban, ahogyan ő köszönés nélkül kilépett a verandára. Ugyanis rajta kívül nem volt otthon egy teremtett lé­lek sem. Az asszony a Bala­ton mellett nyaralt a gyere­kekkel. Azt is írhatnám, hogy a családra gondolt, de akkor az egész történet más irány­ba futna, mint amerre Er­dős elindult. Már régen foglalkoztatta a gondolat, hogy párttag létére jóformán kutyába sem ve­szik. Vagy mi másnak tu­lajdoníthatná, hogy soha­sem bízzák meg pártmunká­val. Egyáltalán semmivel sem bízzák meg. Halmazi Ferkének ugyanakkor nyolc megbízatása is van. Ügy megrakták szegényt, hogy egyik értekezletről a má­sikra jár. Pendlizik, mint valami vándorszínész. A fá­radságtól pedig olykor al­szik a gyűléseken. — Hát én gyengébb fejű ember lennék Halmazinál? — dohogott magában és megszaporázta lépteit. Azt is írhattam volna, hogy nem szaporázta meg lépteit, viszont akkor ez a történet hosszabb lenne a kelleténél, márpedig nem akarom próbára tenni a kedves olvasó türelmét. Erdős tehát hamarosan betoppant a pártirodába. Kimutatva felháborodását, köszönés helyett jelentőség- teljesen lecsapta a kalapját az egyik székre: Vagy ad­tok megbízatást, vagy a ku- tyaúristenit... — mondta és odaállt az íróasztal elé. A titkár meglepődésében először kopogtatni akart az íróasztalon, majd gyorsan meggondolta magát, mert eszébe jutott, hogy a babo­nása got még a nagyanyja nevelte belé, aki meglehető­sen maradi felfogású asz- szony volt; hitt a csodák­ban. Állítólag a nőtanács is azért nem akart búcsúztatót mondani annak idején a te­metésén... — Petikém, te ittál. Ugye sok törkölypálinkát vedel­tél — jött meg a hangja a meglepett vezetőnek, és fel­szólította Erdőst, hogy le­heljen rá. — Ivott a nyavalya — fe­lelte a meggyanúsított még mindig dühösen, de azért engedelmesen rálehelt az elébe tartott szaglószervre. — Akkor meg összeveszte­tek otthon, és nem akarsz esténként hazajárni — óva­toskodott tovább a titkár, mert nem hitt a csodákban. — Jól élünk, hál’ isten — felelte Erdős, és elmosolyo­dott a gondolatra, hogy a felsége meg a gyerekek le­het, hogy éppen most lubic­kolnak a Balatonban. — Vezető beosztásra pá­lyázol? — hangzott a követ­kező kérdés. — Nem én. Csak pártmeg­bízatást akarok! Elvégre a pártmunka minden párttag­nak kötelessége! — vert az asztalra Erdős, hogy a tin­tásüveg úgy felugrott, mint egy megzavart szöcske. A titkárnak felvillant az agyában, hogy a nagyanyjá­nak talán mégis igaza volt a csodákat illetően. Aztán felülkerekedett a józan ész, és kijelentette, hogy pilla- natnyüag elfogytak a párt­megbízatások. — Mind szétosztottuk. Igaz, nem volt könnyű meg­győzni az embereket, de mi szétosztottuk. — Kocor Sán­dor ötöt is elvitt... — bizony­gatta. — De hiszen Kocor Buda­pestre ment dolgozni — vá­gott közbe Erdős. — Magával vitte... — A pártmegbízatásokat?! — A pártmegbízatásokat — felelte szomorúan a titkár* és hogy a másik lássa, mennyire így áll a dolog* bizonyságul kiforgatta az íróasztalfiókokat. — Akkor hát reményte­len — hajtotta le a fejét Er­dős. — Miért volna reményte­len? — kapta fel a fejét a titkár. Vedd tudomásul, nem olyan anyagból vagyunk gyúrva, hogy valamire azt mondjuk, reménytelen. Gyere be holnapután este. Addig a vezetőséggel közö­sen kisütünk valamit. Harmadnap este Erdős új­ra ott állt az íróasztal előtt* és követelte a pártmegbíza­tást. Az irodában sokan voltaki Mindenki őt nézte. Néhány idősebb háziasszony titok­ban keresztet vetett. A titkár észrevette a moz­dulatokat, és ünnepélyesen kijelentette: csodák nincse­nek, bár ez az eset községi viszonylatban teljesen ért­hetetlen...

Next

/
Oldalképek
Tartalom