Békés Megyei Népújság, 1961. június (16. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-17 / 141. szám

2 N ÉP ÚJ S ÁG 1961. június 17., szombat Kádár János elvtárs látogatása Zalaszentmihály termelőszövetkezeti községben és a Zalaegerszegi Ruhagyárban Az Egyesült Államok elutasította a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésére és a leszerelésre vonatkozó tárgyalások összekapcsolását Hruscsov elvíárs beszéde a nemzetközi közvélemény érdeklődésének középpontjában A laoszi kérdéssel foglalkozó genfi értekezlet pénteki ülése a német kérdés megoldására — fe­jezte be nyilatkozatát a német író. Szófia Bulgária lakossága feszült fi­gyelemmel kísérte Hruscsov szov­jet miniszterelnök beszédét, ame­lyet a szófiai rádió is közvetített. Mint a Bolgár Távirati Iroda köz­li, a közvélemény helyesléssel fo­gadta a szovjet kormányfő ama szavait, hogy korunk legégetőbb kérdését — a leszerelést — meg lehet oldani, ha elfogadják az ál­talános és teljes leszerelésre vo­natkozó szovjet javaslatokat, és ha a nyugati hatalmak beleegyez­nek a leszerelésbe, úgy a Szovjet­unió kész bármilyen ellenőrzési rendszert jóváhagyni. Nagy érdeklődést keltett Hrus- csovnak az a kijelentése, hogy a nukleáris kísérleti robbantások beszüntetése még önmagában nem vezet a nukleáris rakétaháború ve. szélyének elhárításához. Ehhez mindkét problémát meg kell ol­dani, tehát a nukleáris kísérletek beszüntetésének és az általános és teljes leszerelés megvalósításának kérdését. (MTI) 1370 embert tartóztattak le eddig az angol hatóságok Zanzibárban Z a nzi b ár (AFP) A június 1-i általános választá­sokkal kapcsolatban lefolyt zanzi- bári események résztvevői közül az angol hatóságok június 15-ig 1370 embert tartóztattak le, jú­nius 15-én 48 embert közülük bí­róság elé állítottak gyilkosság vádjával. (MTI) A termelőszövetkezetben Zalaszentmihály község terme­lőszövetkezeti gazdái már betaka­rították a pillangósokat, a rétekről gyűjtik a szénát, elvégezték a nö­vényápolás esedékes részét is. A nagy munka közben pénteken kedves vendégeket fogadtak: Ká­dár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Ko­mócsin Zoltán, a Politikai Bizott­ság póttagja és Sándor József, a Központi Bizottság tagja látogat­ták meg a termelőszövetkezeti községet, a Győz a szocializmus Tsz gazdaságát. A lakosság nagy szeretettel vár­ta és fogadta a vendégeket. Kádár Jánost és a társaságában érkezőket a járás és a község vezetői üdvö­zölték, majd a szövetkezeti pa­rasztok gyermekei virágcsokrokat nyújtottak át az érkezőknek és lel­kes köszöntőket mondtak. Köz­ben a falu dolgozói Kádár elvtárs köré sereglettek, s a Központi Bi­zottság első titkára közvetlen sza­vakkal válaszolt a bensőséges, sze­retetteljes fogadtatásra. Az őt kö­szöntő gyerekekre mutatva meg­jegyezte: ez a kislány nem néz ki rosszabbul, mint hajdan az arisz­tokraták gyereke. Ápolt, jól táp­lált, szép ruhája van. A szülei szövetkezeti tagok. Íme, van értel­me manapság a becsületes mun­kának! A vendégek ezután a szövetke­zet klubtermében a tagság képvi­selőivel, valamint a brigdáveze- tökkel, üzemegységvezetőkkel és a szomszédos szövetkezetek küldöt­teivel találkoztak. Nagyváradi Mi­hály, a szövetkezet elnöke az ered­ményekről tájékoztatta Kádár Já­nost. Kádár János elismeréssel szólt Központi Bizottságának titkársá­ga javasolja, hogy a jövőben a „Kiváló ifjú mérnök” és a „Ki­váló ifjú technikus” cim elnyeré­séért versenyezzenek az üzemek­ben. A verseny mozgalom célja, hogy segítse a fiatal műszakiak szak­mai és politikai továbbképzését, s figyelmüket a termelőmunkával összefüggő műszaki problémák jobb megoldására irányítsa. A versenyben részt vehet minden 35 éven aluli mérnök, illetve 30 éven aluli technikus, ha legalább egy­éves üzemi gyakorlattal rendel­kezik és vállalja a felételeket. A SZOT Elnökségének és a KISZ Központi Bizottságának irányelvei a versenyben való rész­vételt így határozzák meg: A je­lentkezők vegyenek részt az üzem termelékenységének emelésében, a szövetkezet eredményeiről, utalt a paraszt múltra, s emlékeztetett a döntésre, amellyel dolgozó pa­rasztságunk a szocialista mező- gazdaság útjára lépett. Ez az út vezet a jobb élethez — hangsú­lyozta. — Most a szövetkezeti pa­rasztok jó munkájától függ, mi­lyen tempóban haladunk előre. Jó dolog látni, hogy ebben a szövet­kezetben széleskörű a törekvés a jó munkára. Az ilyen helyen az eredmény sem marad el. A közvetlen hangú megbeszélés után a vendégek végigjárták a szövetkezet gazdaságát. A baráti találkozás után Kádár elvtárs elbúcsúzott a szövetkezet dolgozóitól, a járás és a község vezetőitől, majd a Zalaegerszegi Ruhagyárba látogatott. A Ruhagyárban A vendégeket Szántó György igazgató, dr. Bugár Járos iparigaz­gató, Kustos Lajos párttitkár, Mar­kó János, a szakszervezti bizottság titkára, Sárdy Jolán, a KlSZ-bi- zottság titkára, Farkas Géza fő­mérnök és Réger Jenőné főköny­velő fogadta. Az igazgató beszá­molt a látogatóknak a tíz eszten­dővel ezelőtt épült gyár termelési eredményeiről, az üzemfejlesztés terveiről, s a jövő feladatairól. Ezután Kádár János több üzem­részbe látogatott el. Hosszan el­beszélgetett. a szabászat munká­saival, s az utóbbi hónapokban kitűnő eredményt elért Gagarin ifjúsági brigád tagjaival. A fiata­loknak jelentős részük van abban, hogy az üzemből mind több ízlé­ses, modern gyermekruházati cikk kerül ki. Egy sor új. technológiai eljárás bevezetésén is dolgoznak. Az üzemlátogatás után Kádár a termékek minőségének javításá­ban, s az önköltség csökkentésé­ben. Gyarapítsák szakmai ismere­teiket, segítsék elő az ifjúmunká­sok továbbtanulását és képzett­ségüknek megfelelő fokon vegye­nek részt politikai oktatásban. E feladatokat a SZOT és a KISZ csupán irányelvnek tekinti, amelynek alapján az üzemek ve­zetői a szakszervezeti bizottsá­gok és a KISZ-szervezetek a helyi sajátosságokat figyelembe véve dolgozhatják ki a versenyfeltéte­leket. A versenyszakasz az év bárme­lyik hónapjában megkezdhető és innen számított egy év után érté­kelhető. A részvevők munkáját öttagú bizottság bírálja el, amely­nek elnökét a helyi szakszervezeti bizottság és a KISZ javaslata alap. ján az üzem vagy a vállalat igaz­gatója nevezi ki. (MTI) János gyűlésen találkozott a gyár dolgozóival. Kádár elvtárs részle­tesen beszélt Zala megye és a Za­laegerszegi Ruhagyár kedvező ter­melési adottságairól, jelentőségé­ről. A nemzetközi helyzetről szólva a többi között hangsúlyozta: egy frontban vagyunk a Szovjetunió­val, a szocialista tábor tagjaival a béke védelmében, egy frontban vagyunk az imperialista-ellenes harcot folytató népekkel. Befejezésül hangsúlyozta Kádár elvtárs, hogy mi azt akarjuk, hogy az emberek munkaidő alatt be­csületesen dolgozzanak, aztán ta­nuljanak is, szórakozzanak is, ahogy mondani szokás; mindent a maga idejében. A nagy tapssal fogadott beszéd után a nagygyűlés Kustos Lajos zárszavával ért véget. A nagygyűlés után a vendégek hosszan elbeszélgettek a gyár dol­gozóival. Washington (TASZSZ) Az Egyesült Államok elutasítot­ta azt a szovjet javaslatot, hogy kapcsolják össze a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetésére és a leszerelésre vonatkozó tárgyalá­sokat. White, az amerikai külügymi­nisztérium szóvivője sajtóértekez­letén kijelentette, hogy az Egye­sült Államok ellenzi ezt a javas­latot. — Az Egyesült Államok — mon­dotta White — kellő formában vá­laszol majd a nukleáris fegyver- kísérletek megszüntetéséről szóló emlékiratra, amelyet Hruscsov Becsben nyújtott át Kennedy el­nöknek. — Az amerikai választ valószí­nűleg még azt megelőzően elkül­dik Moszkvába, hogy az amerikai és szovjet megbízottak június 19- én Washingtonban tárgyalásokat kezdenek a leszerelési értekezlet összehívásáról. Az értekezlet a Hruscsov elv'árs válasza Mario de ündrade üzenetére Moszkva (TASZSZ) Mario de Andrade, a portugál gyarmatok nacionalista szerveze­tei értekezletének elnöke üzenet­ben kérte fel Nyikita Hruscsov szovjet kormányfőt, támogassa Angola és a többi portugál gyar­mat népének függetlenségi har­cát. A szovjet kormányfő az üzenet­re válaszolva a szovjet kormány és a szovjet nép szolidaritásáról biztosította á szabadságáért és nemzeti függetlenségéért küzdő angolai népet. Hangsúlyozta, hogy a .Szovjetunió minden se­gítséget és támogatást kész megadni ehhez az igazságos harchoz. Az angolai haza­fiak bizonyosak lehetnek afe­lől — mondja az üzenet —, hogy a szovjet nép rokonszenve az ő ol. dalukon van. A Szovjetunióban mozgalom indult a portugál gyar­mattartók leleplezésére és az an­golai nép megsegítésére. Hruscsov válaszüzenetében ki­fejezi azt a meggyőződését, hogy az angolai nép harcát hamarosan győzelem koronázza. (MTI) (Folytatás az 1. oldalról) vüli hírben számolt be Hruscsov beszédéről. Stockholm A svéd rádió rendkívüli hírként számolt be Hruscsov szovjet mi­niszterelnök csütörtök esti rádió- és televízió-nyilatkozatáról. A rádió hírmagyarázója Hrus­csov nyilatkozatát mérsékeltnek nevezte. Hruscsov ismét hangsú­lyozta — folytatta a kommentá­tor —, a Szovjetunió nem akar háborút és békében akar élni min. dén néppel. Berlin Ludwig Renn, ismert német író a TASZSZ tudósítójának kijelen­tette: Mi, németek üdvözöljük a Szovjet Minisztertanács elnökének beszédét, amely mérsékelt hang­nemben és világos formában fej­tette ki a Szovjetunió álláspontját a német kérdés megoldásáról. Szi­lárdan hisszük, hogy Nyugaton vé­gül is győzedelmeskedik az értelem és érdemlegesen megtárgyalják a szovjet javaslatokat. A szovjet kormányfő által kifejtett javasla­tokon kívül nem látok más utat tervek szerint július 31-én nyílnék meg. White közölte, hogy a június 19- én megnyíló tárgyalásokon a Szovjetuniót Zorin külügyminisz­terhelyettes, az Egyesült Államo­kat pedig John Mccloy, Kennedy elnök leszerelési főtanácsadója képviseli majd. (MTI) Genf (MTI) A laoszi kérdés rendezésére ösz- szehívott genfi értekezlet résztve­vői pénteken délelőtt ismét ülést tartottak. Az ülést megelőzően a nyugati küldöttségek egymás kö­zött tanácskoztak. Az ülésen egyetlen felszólaló volt, Jean Chauvel, Franciaország képviselője. A francia küldött csatlakozott Harriman amerikai delegátus csütörtökön elhangzott kijelentéseihez, ő Is előhozakodott azokkal az állításokkal, amelyek Lisszabon (Reuter, AFP) Négy hajóval mintegy négyezer főnyi katonaságot indítottak út­nak csütörtökön Lisszabonból An­golába, hogy megerősítsék a sza­badságharcosok elleni irtóhadjá­ratot folytató portugál csapategy­ségeket. Ez a legnagyobb önálló szerint a törvényes laoszi kor­mány csapatai megszegték a fegy­verszünetet, sőt kereken kijelen­tette: „Laoszban nem nyugszanak a fegyverek”. Chauvel méltatlankodik amiatt, hogy több küldöttség bírálta a la­oszi semlegesség megteremtésére tett francia javaslatok egyes pont­jait. Magyar idő szerint 12.18 órakor véget ért a pénteki ülés, az érte- I kéziét legközelebbi tanácskozását I hétfőn 11.00 órára tűzték ki. (MTI) katonai egység, amelyet Portugá­lia valaha is tengerentúli gyarma. taira küldött. Csütörtökön mint­egy száz főnyi csapategység indult Portugál-Guineába. A hajók je­lentős mennyiségű korszerű hadi­anyagot is szállítanak Angolába. (MTI) Dél-magyarországi Vegyiaayagaagykereskedelmi Vállalat 2. számú telepén, Békéscsabán, 1961. jún. 27—.túl. 1-ig mely idő alatt az áru és göngyöleg kiadás és átvétel szünetel. Dél-magyarországi Vegyianyagnagykeresfcedelmi Vállalat Amerikai repülőgépek megsértik Kuba légiterét Havanna (TASZSZ) Június 13-án egy amerikai lökhajtásos repülőgép Havanna tér­ségében ismét megsértette Kuba légiterét. A kubai kormány Cseh­szlovákia washingtoni nagykövetsége útján tiltakozó jegyzéket kül­dött az amerikai kormányhoz. Mint a kubai külügyminisztérium közölte, a jegyzék hosszú felsorolást tartalmaz arról, mikor és hol sértették meg amerikai repülőgépek ez év január 20-a óta Kuba lé­giterét. (MTI) Verseny a „Kiváló ifjú mérnök” és a „Kiváló ifjú technikus” cim elnyeréséért II SZOT Elnökségénél! és a KISZ Központi bizottságának irányelvei A SZOT Elnöksége és a KISZ Portugál csapaterősítések indultak Angolába

Next

/
Oldalképek
Tartalom