Békés Megyei Népújság, 1958. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-16 / 271. szám

6 BÉKÉS megyei népújság 1058. november M, «wamitf Olvasóink, levelezőink írják Érdekes kezdeményezésről ad "lúí szarvasi levelezőnk, Kepe- ayes János. Ezt írja :— A szarvasi adtain ács kuHűrcsaportjának ve. setéje, Janurik Mátyásné, -akit a szarvasiak csak egyszerűen Piri néninek szóljanak, a szarvasi ter- nvelőszövetkezlstek megalakulásá­ról, életéről és eredményeiről sző 'inai történetet színdarabbá. Éjt nappallá téve ír, dolgozik, hogy íz országi,-shírű „Szlovák lakodal­mas1’ sikere után a helyi termelő- -ízövetkezetek életéről szóló szín­művel járuljon az ottani dolgozók kultúrszomjának kielégítéséhez. Odébb arról ír levélíróink, hogy i tanács rendbehozatta az első vi„ ágtábotrű-ban imperialista érde­tekért -halálba lökött ka tons áldo­zatok 'emlékművét. Egyik nap azt mondja egy virágot hozó néni, aki 914-es hadiözvegy, az ott lévők­nek: — Ne kívánja senki se a hábo­rút, nehogy valamelyik hozzát-am- pzójának a nevét kelljen az o-sz- opra vésni, ILYEN FÜRDÉSBŐL nem kér senki — írja Békésről Boldizsár Gyula, s közli orosházi tapasztala­tát. „Nemrég arra biztattak ottani ismerőseim, hogy látogassam meg híres fürdőjüket, a Diannát, nem bánom meg, mert aki abban a vízben fürdik, nem lesz náthás. Ez kell nekem —kiáltottam fel, is 6 forintos belépődíjért, mely­ben a kabin, a törülköző és a szappan ára is bent foglaltatott, valamint 2 forint fürdőnadrág ölcsöndíj ellenében (ezt Békésen •xem kell külön megfizetnem!) feltárult előttem a fürdö-paradi- — Szappanozott testtel a vízbe menni tilos! — olvastam az ísszerű feliratot. A zuhanyozó alá álltam, de nem működött. Kényte­len voltam megszegni a feliratot, is habosán léptem a vízbe, mi­nek hőmérséklete csak 15 fok kö­rül lehetett. No de sebaj, ott a jőzl Benyitotam. Am gőz helyett innak a négy fürdőzőnek a fa­gyos lehellete csapott meg, akik hősiesen várták a gőzszolgáltatást. Rohantam vissza a 15 fokos víz­be „melegedni", de jaj, az is hülni kezdett. Egy óra múlva megindult i zuhany, de didergő testemet már nem tudta álmelegíteni. A kellemesen meleg pihenőszoba pedig már csak eső után köpönyeg volt. Az eset után hét napig meg­hűlve jártam, majd ágynak dől­tem az orosházi Dianna-fürdő ,,ál­dott gyógyhatására". Megbántam a fürdőzést nagyon, mert nem mindegy, hogy az ember a pénzét szórakozásra, vagy patikára köl- ti-e?" Tóth Ferencné békéscsabai la­kos panaszolja, hogy amikor no­vember 10-én a földművesszövet­kezet Kossuth Lajos téri boltjá­nak fűszer-részlegében egy kiló kenyeret -kért, a kiszolgálónő azt mondta, hogy van egy 70 dekás, azt vigye vagy nem kap kenyeret, mert 2 kilósat kár emiatt felvág­ni. Az üzletvezető is udvariasan -bár, de közölte, hogy vagy elviszi a 70 de-kás darabot, vagy nem, mert 2 kilósat nem vágnak fel, megszárad és a végek visszama­radnak. Amennyiben az estet így volt, azt tanácsoljuk, hogy csak nyu­godtan szegjék meg az üzletben a 2 kilósat is hiszen fogyasztásra sütötték őket, nem pedig azért, hogy épségben raktáron marad­janak és később morzsát darálja­nak belől-ük. Juhtenyésztés a kaszaperi Lenin Tsz-ken A kaszaperi Lenin Termelőszö­vetkezet tagságát régóta foglal­koztatja a juhtenyésztés gondola­ta. A tsz vezetősége még a nyár folyamán igényelt 150 jerkét. A megyei tanács állattenyésztő szak­emberei felkeresték a szomszédos megyék állami gazdaságait, kérték azok vezetőit, hogy a termelőszö­vetkezeti juhtenyésztés fellendíté­se érdekében a törzsállomány u- tódjaiból juttassanak Békés megye tsz-eimek. A kaszaperi Lenin Tsz- be a Kiskunsági Állami Gazdaság­ból rövidesen 150 jerkét szállíta­nak. Csehszlovák és magyar zeneművészek baráti találkozója Pénteken délelőtt a 'budapesti Fészek Klubban a hazánkban nagy sikerrel szereplő Pro Arte Antiqua csehszlovák kamara- együttes tagjai baráti beszélgetés­re jöttek össze a magyar zeneélet neves képviselőivel. A csehszlo­vák és magyar zeneművészek rög­tönzött hangversennyel kedves^ kedtek egymásnak. Válaszol a posta Egyik olvasónk lapunk hasáb­jain szóvá tette, hogy a Békéscsa­bai 1. számú Postahivatalban o- lyan rosszak a tollak, hogy azok­kal írni lehetetlen. Lássuk az érem másik oldalát is. íme a vá­lasz: A Békéscsabai 1. számú Posta- hivatal naponta gondoskodik ar­ról, hogy tinta és írószer a közön, ség rendelkezésére álljon. Tíz toll szolgálja állandóan ezt a célt. A- zonban, sajnos, gyakran kell pó­„Indul a bakterház“—Békés megyében Az Országos Rendező Iroda Bé­kés megyében mutatja be először a rádióból közismert Gergely bá­csi—-Mari néni úi vidám műsorát, „Indul a bakterház” címmé!. A -műsor keretében Ambrus Tibor, Baróti Géza, Gyárfás Miklós és Dobozy Imre egyfelvonásos, vidám jelenetei kerülnek színre, és az egész műsort végigkíséri Gergely bácsi—Mari néni kacagtató játé­ka. A műsor Irodalmi és művészi -értékét Petőfi Sándor és Illyés Gyula versei fokozzák, a zenei részt hasonló igényességgel állí­tották össze és magában foglalja népdalköltészetünk legsztebb alko­tásait. A szereplők: Balázs János, Vöi- cséi Rózsi, Béres Ferenc, Máthé Jolán, Hódosi Mária, Markovits Endre, valamint a Császár és Groll harmónika kettő«. A kitűnő műsort Dobozon. Dombegyházán, Battonván, Békéssámsonban, Tót­komlóson, Békéscsabán, Oroshá­zán, Csanádapácán. Pusztaföldvá­ron, K-unágotán és Kaszaperen mutatják be. tolni, mert feledékeny emberek zsebrevágják és magukkal viszik; Azonkívül naponta igen sok fél használja a tollakat s ahány fog­lalkozású, annyiféleképpen nyűvi. Ezzel magyarázható az, hogy a tollak rövid idő alatt használha­tatlanná válnak. A tollhegyeiket félóránként lehetne cserélni, de ki is cseréli a hivatal, ha valaki kí­vánja, vagy ha a hivatali dolgozó észrevíszi a toll használhata.lan­ságát. A cikkírónak sem kellett volna várakoznia, ha a felvételi ablaknál kért volna jobbat. E- gyébként egy forint letét ellené­ben a postahivatalok kötelesek a feleknek íróeszközt kiszolgáltatni. Az íróeszköz visszaadásakor ter­mészetesen a lelétet is visszakap­ják. A Békéscsabai 1. sz. Postahiva­talt utasítottam, hogy a közönség megfelelő írószerrel való ellátásá­ról kellő figyelemmel gondoskod­jék. Szegedi Postaigazgatóság vezetője Még egyszer az Optimista tragédiáról A Hortobágyon nagy az idegenforgalom Eddig belga, olasz és német vendégek vettek részt a világhírű vadliba-vadászatokon, legutóbb pedig két angol vendég töltött egy hetet a pusztán.­A plakát szerint Visnyevszkij nagyszerű drámájában, az Optimis­ta tragédiában a komisszár szere­pét Erdélyi lla és Kádár Flóra a- lakítják. A dráma premierjén Er­délyi lla játszotta a komisszárt, két napja azonban ezt a nehéz és nagy művészi felkészültséget kí­vánó szerepet színházunk másik új, fiatal tagja: Kádár Flóra vet­te át. Felfogása néhány helyen más, mint Erdélyi IIáé, és külön öröm atomunkra, hogy ebben a drámá­ban két ilyen egészen kiváló ala­kításnak tapsolhatunk, ugyanab­ban a szerepben. Kádár Flóra — amellett, hogy a komisszár tettei­nek rugója elsősorban az értelem — az érzelmi momentumokat is igen hatásoson, plasztikusan érzé­kelteti. Az első felvonás első jele­neteiben, és a zárójelenetben igen jó. Különösen a zárójelenet — a i *********-* a*~ Ha valaki azt mon­daná annak a három embernek, akik szomba­ton kora délután a kocsmában beszélgettek, Szombat délután Tapasztalatcsere ifjú egészségörök között (Tudósítónktól.) Szeghalmon Horváth Jánosné ^ tanárnő kezdeményezésére és irá- I nyitásával ebben az évben 78 tag- J gal a szeghalmi I. számú is- * 'Colában vöröskeresztes ifjúsági * szervezetet alakítottak. Az ifjú t tgészségőrök minden tanteremben 4 kézmosót, törülközőt, azonkívül X tisztasági sarkot és egészségügyi f szobát rendeztek be. A diákok ny- * ion zacskóban hordják uzsonná- f )ukat. Mindenkinek külön ivópo- * hara van, és fésülködéshez tükör. J Három egészségügyi tanfolyamot f is rendeztek, mely már öt hete 1 tart, ahol ifjú egészségőröket ne- v veinek. t A járás többi községei is felfi- X gyeitek a, szeghalmi I. számú is- v kola lelkes munkájára és az el- I műit héten szerdán, Ladányi Im- t fos tanár vezetésével 26 tagú ifjú- s sági küldöttség kereste fel Körös- j ladányból a szeghalmi I-es iskola vöröskeresztes szervezetét. A kill iöttség tagjai elismeréssel nyilat koztak a munkájukról és kölcsö­nösen átbeszélték a feladato­kat, tanácsokat, felvilágosításokat rdfak egymásnak. Nátor János mikor leesett a szénás- ban befogott inasnak három óra tájban kifog­ja apám a lovakat, ké­szül hazafelé. Mondom, maradjunk még, mert újra borulni kezdett, és- hogy ők tulajdonkép- szekérről Hej> kutya ke_ Ha nem ment a munka! körmünkre ég a munka. pen komoly előadást tartottak a helyes és mény ember volt az ö- lábunkra tette a tüzes reg! Hét gyerekét, fele- vasat. Sírni, bekötöztet­— Csak menjünk haza fiam — sürget apám, es­élytelen gyermekneve- ^ ét ostorral ke’rgette ni a sebet nem volt sza- téfe bál a íaluban’ lést módszerről biz- munkára _ ha akadt do- bad! így nevelt kemény pihenj addl§ ,eFet-.Ha; log, ha nem, hát csinált! embernek az apám és az Télen, a parasztember én családomban is kiha- e ered f eső’ ^pa‘n 3°n' A két vendég két pa- pihenő idején kihordat- sftottam a gyerek borit, megY’ e" meg lefekszem­— — i — . t— —.. — — — — .. — i. 1 rvl v — V\ elérti A Iivii, tosan nagyon csodálkoz­nának. rasztember és az unat­ta a góréból a rengeteg tanuljon engedelmessé­lemondok a bálról. Arra get a kölyök! kozó kocsmáros, aki kö- kukoricáti ^ minden e zéjük ült úgy gondolták, gves csövet iekeféltetett, kicsit töltik az időt egy nehogy penészedjen. pohár sör mellett, míg sor kerül rájuk a bor- Lányainak ha nagy mondokáját, mintha bélynál. A biliárdgolyók könyörgésre egyszer- hőstettel dicskedett vol­egyszer eljutottak a bál ébredek, hogy kelteget szép szóval: „Ébredj fl- Olyan büszkén néz kö- am, öltözz, még csak fél rül, ahogy befejezte kiienCj csillagos az ég, menj el a bálba.” Hát csattogása festette alá a beszélgetést, mely indult ba na el. „Halottakról vagy hajnalban nem jót, vagy semmit!" Nem így éltem én a fiatalsá­gom. Tisztelem, becsü­löm szüléimét haló po­rukban is! — Gyuri is be­fejezte, újra csend tő­imre bátyánk aligha tá- a hülő kemencét a sötét szédes hallgatás az öreg ma(J g a ki sem mon­Kocsis Imre májbajának v°lt szabad lefeküdni, ismeretes errefelé ez a megbeszélésével. Bizony, OH kellett támasztaniok közmondás. De ez a be­maszkodik még egyszer szobában, míg csak ki a söntés bádoglapjára — nem virradt, aztán olyan kemény a hasa, hajts! A munkára estig. Csengős és Varga Ábra- dott’szavak hám emléke fölött annyi, mintha ki Is mint a pult. Fialt még nős ember ko- mondták volna. Erre a kocsmáros fel- rukban is farbarúgta, ha _ Nálunk más szokás T Idézi a régi, keményebb görbén ^ néztek rá, a mé­tából faragott férfiakat, nyecskék meg úgy ug- akiket nem tett olyan faltak körülötte, mintha könnyen sírba az ital! dr6ton rángatnák őket. Teszem azt Csengős Ba- — Hát igen, így volt lázs bácsi — ismeritek, ez régen — ismeri el éves lehettem, igen esős a Miska apja volt —, Varga Abris. Nálunk Is tavaszunk volt, késtünk naponta behúzott egy 11- kuss volt a gyereknek! tér pálinkát. Élt 78 évet, Az én apám kovács volt, meghalt gerinctörésben, oszt’ már 10 éve* korom­járta — töri meg a csen­det Tabi Gyurka. Az a- pám mindig is azon volt, hogy szép fiatalságunk legyen. Emlékszem, 18 a vetéssel. Végre felszik­kadt a föld, kimentünk apámmal a földre Ügy között ott bujkált Csengős bácsi jeltelen sírja, Varga Áb- ris hasadt bőrű, világ­nak szaladt fia, és Tabi Gyurka érettségizett le­ányai. A tanulságot minden­ki levonta a gyermekne­velésről, aztán megkré- tázták a dákót és elin­dult a parti egy családi­ba Huszár Istvánná komisszár halála — feledhetetlen. Még egyszer hangsúlyozni ki* vánjuk: nagy öröm számunksr hogy az Optimista tragédia egyik vezető-szerepében két kitűnő mű* vésznőnek tapsolhatunk. (S)------------SSO»------------­V álasztási pillanatfelvétel 1926-ból A Békés című polgári lap 1928. november 13-i számaiban a válasz­tások akkori szelleméről a követ­kezőket olvashatjuk: — A nagyszerű alkalom, hogy választhatunk, öt esztendeig nem fog visszatérni. A jelölt urakkr' most madarat lehet fogatni. közigazgatás minden hatósága, az alispántól az útkaparóig, csupa fi­gyelem mostanában. Csak úgy ö* zönlenek az évek óta lefojtott pa­naszok az alispánhoz, miniszter* hez, főszolgabíróhoz s egy-egy év* tizedes bajt néhány óra alatt ra­dikálisan orvosolnak. — János gazda, bakter lesz a fia a vasút­nál. — Lelkem, Anna néném tra­fikengedélyt kap. — Kedves Imra bátyám, Feri öccse bejut a köz- igazgatáshoz gyakornoknak. Ha olcsó marhasó kell, menjenek a községházára. Akár az egység­párti jelölt úr, akár a fajvédő je­lölt úr szobájában kilincsel, mind­egyik örömmel áll szolgálatára, mert a Ház feloszlatásától kezdve nincs itt a házában fajgyűlölet és felekezeti villongás, csak béke és szeretet. Csak az a fő, hogy a szavazati joggal okosan a mi ja­vunkra méltóztassanak élni tisz­telt választópolgárok. A választás után pedig majd meglátjuk. ÍME, ÍGY ÍR A LAP GÜNNYAL A VÁLASZTÁSOKRÓL De a merésznek tetsző gúnyoló­dás az akkori választással, csak blöff. Odébb egy oldallal például ilyen címék olvashatók: Kitünte­tett csendőrfőhadnagy. — Dísz­ebéd II. Ottó őfelsége tizennegye­dik születési évfordulója alkalmá­ból. Hírek gráf Almásy Dénes két- egyházl uradalmából és ehhez ha­sonlók. Nem kellett őket félteni! Értettek a nép becsapásához, de »agyont — húr —

Next

/
Oldalképek
Tartalom