Békés Megyei Népújság, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-26 / 253. szám

BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 5 19M. október 245.. vasárnap Egy nagy út szakaszai Számok és tények a Komszomol történetéből „A szociálist« haza veszélyben forog. Bátran kiállunk mellette!” Ez volt a Komszomol első harci jelszava és az első országos moz­gósítás alkalmával 3 ezer önfel­áldozó komszomolista harcos in­dult a keleti frontra. A legnagyobb veszély idején, a- mikor az Antant megkezdte má­sodik hadjáratát, amikor délről Gyenyikin, keletről Kolcsak, é- szakról a „szövetségesek”, délnyu­gat felől Jugyenyics, nyugat felöl pedig a fehér lengyelek támadtak, összeült a Komszomol II. össz- oroszországi Kongresszusa (1919 október 5-től 8-ig). Visszavágunk a beavatkozóknak! — Ez volt a kongresszus legfonto­sabb határozata. Újra mozgósítot­a komszomolistákat. A déli nt megerősített szektorában lé­vő szervezetek mind egy szálig el­küldték tagjaikat a hadseregbe. Az Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bi­zottsága az ifjúsági szervezetek tagjainak mozgósításai során több mint 25 ezer harcost küldött a Vö­rös Hadseregbe. Ezenkívül a he­lyi mozgósítások eredményeként a komszomolisták tízezrei mentek a frontra. A Komszomol növekedett, erősödött. Míg első kongresszu­sán mindössze 22 100 tagot szám­lált, addig 1919-ben tagjainak a száma körülbelül 100 ezerre e- melkedett. A békés ép'támunka szakasza polgárháború befejezése után t es időszak köszöntött a fiatal szovjet köztársaságra. A Komszo­piiHiunm«iiia«niimiiMii—nimuimiwiiniiiiiiiiiHiiiin Gurmai-esaládot. Csendőrök voltak, Gurmaiért jöttek. Az asszony s a gyerekek kórusban sírtak. — Ne sírjon — szólt az egyik — sose látja többét ezt a vén kommunistát. A választás befejezése után hazaengedték. Az asszony sírt, veszekedett, elválással fenyege- tődzött, ha nem hagyja abba a kommunistaságot. Nem hagy La abba. De a csendőrök se a gya­kori „látogatást”, házkutatást. Az 1939-es választásokon Til- di és Temesvári vetélkedett ab­ban a körzetben a mandátumért. Gurmai László tanácsot kért a Szociáldemokrata Párt központ­jától, melyiket támogassák a ladányi szociáldemokraták. Azt a választ kapta, a párt valame­lyik baloldali vezetőjétől, hogy egyiket se, mert az egyik kutya, a másik eb. Temesvári csalás ré­vén mindig megválaszt at ta ma­gát képviselőnek. Azt se tudták, ki fia-borja, csak azt, hogy Pest­ről jött, s lisztet meg pénzt osz­togatott azok között, akik rá­szavaztak. Körösladányban 3600 embert vettek fel a választási névjegyzékbe, de ezret kihúztak, belőle, nehogy Temesvári ellen billenjen a mérleg. A községet már előre 100 Gömbös-katona szállta meg állig felfegyverkez­ve, géppuskát is hoztak, ha ne­talán tömegtüntetés támad a nyíltan hamis választás ellen. Az mol a párt vezetésével a lerom­bolt gazdaság helyreállítására mozgósítja a fiatalokat. A népgazdaság helyreállításá­nak éveiben a Komszomol a mun­ka frontján megállta az első ko­moly próbát. A Donyec-medencei komszomo­listák helyreállították a bányá­kat. 1921 decemberében az ifjú bányászok 217 púddal túlszárnyal­ták a háború előtti átlagos havi munkateljesítményt. Az azerbaj- dzsánj komszomolisták önfeláldo­zó munkát végeztek az olajkutak helyreállításában. A kommunista párttal együtt a Komszomol tevékenyen harcolt az új falu építéséért A falusi kom­szomolisták kommunákat szervez­tek, kiképezték az első gépkezelő­kádereket. Mindez, a kulákok és a befolyásuk alatt álló személyek ellen vívott éles osztályharc kö­zepette ment végbe. 1925 decem­berében már 754 ezer falusi kom­szomolista volt. 1925-ben több mint 60 ezer komszomolista dol­gozott a falusi szovjetekben, a falusi szövetkezetekben. A lenini behivó A szovjet népet a helyreállítási munka tetőfokán a legsúlyosabb veszteség érte: meghalt Lenin. Ezekben a napokban az ifjúság még szorosabban zárkózott a kommunista párt köré. A lenini behívóra 240 ezer új tag jelentke­zett az Ifjúsági Szövetségbe. 1924 június 12—18-án folyt le az Oroszországi Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség VI. Kongresszusa, a- mely elhatározta, hogy a szerve­zet felveszi Lenin nevét. Az ifjú­sághoz intézett kongresszusi fel­hívás többek között így hangzott: itiHiiminiiiiüiiHimmmitiimnnamHiiiitmiiiniiiiMiniiiniiiii^ utcákon 10 csendőr cirkált, a | többi az őrsön volt, s őrizte a | letartóztatottakat, köztük Gur- | mai Lászlót. Aztán kitört a háború. A fél- § oldalára rokkant, 45 éves Gur- | mai László is behívót kapott, ki- g vitték a frontra. — El akarnak ä pusztítani, útjukban vagyok — | szidta őket. S ha tudta volna, | hogy míg ő odakint élet-halál Z közt viaskodik, hogy miközben | a másik oldalát is légnyomás ér- | te, idehaza házának árverezésé- g ről tárgyal a hatóság. g — Most hogyan él Gurmai bá- § tyám? — kérdeztem. — Nem volna nekem semmi g bajom, ha nem remegne ennyi- | re mind a két kezem, s a tér- § melőszövetkezetben lennék. Ott = voltam, de kevés munkaegység- g re futotta az erőmből. Most a = 8 hold juttatott földemet mun- = kálóm. Nehéz ilyen állapotban, g öreg létemre, de azért az ilyen 1 életre, amilyen most van, bár- g milyen hosszú időre szerződést 1 kötnék. — Hát a gyerekekkel mi lett? I — Jól vannak, semmi bajuk, g László fiam honvéd főhadnagy, g A másik fiam, Gyula, tsz-tag Bál- 1 megyeren, jól megy sora, 1956- I ban vett házat. De azt nem ár- g verezik, mint az enyémet, mert g neki volt miből kifizetnie. A 1 lányom férjhez ment, egy flam I meg itthon van, nekik gáncs o- I kuk panaszra. Kukk Imre s „Azért vesszük fel az ő (Lenin) nevét, hogy a Szovjetunió vala­mennyi népének dolgozó ifjúságát élcsapatával, a Kommunista Ifjú­sági Szövetséggel együtt áthassa azon egységes akarat és szilárd elszántság, hogy megtanul lenini módon élni, dolgozni és harcolni, s megvalósítja Lenin végakaratát. Létrejönnek a rohammunkás brigádok A Komszomol VII. kongresszu­sa (1926 március 11—22) a XIV. pártkongresszus határozatait tel­jesítve felhívta az ifjúságot, hogy a legtevékenyebben vegyen részt az ország iparosításában. A kong­resszus az Oroszországi Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség nevét a Szovjetunió Lenini Kom­munista Ifjúsági Szövetsége nevé­re változtatta. A Komszomol a szocialista tö­megverseny kezdeményezőjeként lépett fel. Az első ifjúsági roham­brigád 1926 szeptemberében szü­letett meg a leningrádi ..Kraszmj Treugolnyik”-gyárban. Később a mozgalmat a többi leningrádi, moszkvai, uráli és Donyec-meden­cei üzemek komszomolistái is fel­karolták. Megalakulták a „köny- nyű lovasság” brigádok, a Kom­szomol ellenőrző csoportok. A Komszomol Központi Bizottsága a komszomolisták és az ifjúmunká­sok között lenini toborzást szer­vezett a rohammunkás brigádok­ba. Ez másfélmillió rohammun­kást adott az országnak. A Komszomol VIII. kongresszu­sa (1928 május 5—16) kidolgozta az első ötéves terv teljesítéséért és a mezőgazdaság szocialista át­szervezéséért folyó harc konkrét ! programját. A polgárháború frontjain szerzett harci érdemei­ért a lenini Komszomolt a kong­resszus alkalmával Vörös Zászló­renddel tüntették ki. El kell sajátítani a technikát A szovjet emberek keze nyomán a zúgó erdők között, a végtelen sztyeppéken ipari óriások épül­tek. 1929-ben a Komszomol Köz- j ponti Bizottsága felhívást intézett a komszomolistákhoz; menjenek az új építkezésekre. Kétezer ifjú és leány indult el, hogy felépítse a sztálingrádi traktorgyárat, 66 ezren mentek az uráli és szibériai új üzemek építésére, 36 ezren a Donyec-medencei bányákba, 8 ez- "en dolgoztak a gorkiji autógyár építésén, 13 ezeren építették a moszkvai Metrót. Az ország leg­fontosabb építkezésein abban az ;dőben több mint 350 ezer kom­szomolista dolgozott. Az ifjúság tevékenyen részt vett az új váro­sok — az Amur-menti Komszo- molszk és Magnyitogorszk építé­sében. Űj feladat előtt állott az ország: el kellett sajátítani, a szocialista gazdaság szolgálatába kellett állí­tani a technikát. Hozzáértő szak­embereket kellett képezni. A párt hívására erre a feladatra is lelke­sen vállalkozott a Komszomol. Egyidejűleg folytatta a harcot a kulturális forradalomért. A Kom­szomol az 1929—1930-as tanévben százezer, a következő esztendő­ben pedig 250 ezer tagját küldte a falvakba az írástudatlanság fel­számolására; Ahol jók lesznek a propagandisták, ott szívesen tanulnak, vitatkoznak a fiatalok Hetekkel ezelőtt már hírt ad­tunk arról, hogy több oktatási formán tanulnak megyénk fia­taljai az 1958—59-es oktatási évben. Most az oktatási év kü­szöbén nem árt, ha. visszaemlé­kezünk az előkészületek néhány fontosabb tanulságára. November első hetében több mint 100 szemináriumi csoport­ban közel 3 ezer KISZ-tag és szervezeten kívüli fiatal kezdi meg a tanulást a KISZ politi­kai körökön, a Világ térképe előtt című körökön és a külön­böző pártoktatási formákon. Mi­ről beszélnek a számok? Minde­nek előtt arról, hogy milyen nagy az érdeklődés a fiatalok körében a marxista eszmék, a párt politikája iránt. A marxiz­mus—leninizmus tanulmányo­zására önként jelentkezett fia­talok nagy száma válasz azok­nak, akik az ellenforradalom a- latt és után azt hirdették, hogy ifjúságunkban megrendült a hit a szocializmus építése, a szocialista eszmék iránt. A KISZ-tagck és szervezeten kí­vüli fia'alok — mint a tények mutatják — mélyrehatóan meg akarnak ismerkedni pártunk politikájával és e politika alap­ját képező marxista—leninista tanításokkal, hogy azok ismere- téb;n még eredményesebben tudjanak dolgozni. A fiatalok politikai érdeklő­dését igazolja az a tény is, hogy eddig több mint ezer fia.a* je­lentette be részvéteiét a KISZ- szervezetek irányítása alatt mű­ködő ifjúsági akadémiák és kér­dezz—felelek körök előadásai­ra, KISZ-szervezcleink és bizott­ságaink nagy többségükben megfelelő gonddal készítették elő az oktatási évet. A legtöbb helyen taggyűléseken, ifjúsági napokon ismertették a tanúié7, lehetőségeit és azt köveiden személyes beszélgetések után osztották be a fiatalokat a kü­lönböző oktatási formákra. Már a kiválogatás megkezdésekor a pártszervezettel közösen olyan propagandistákat kértek fel, a- kik szeretnek ? fiatalokkal fog­lalkozni, akik tudnak tanítani. Ezért a Világ térképe előtt című előadássorozatra főleg fö’drajz- szakos tanárokat kértek fel. Az oktatási év előkészítése nem volt könnyű feladat, hiszen az alapszervi vezetők többsége ebben a munkában nem rendelkezett kellő gyakorlati ta­pasztalattal, A fiatalok sokat várnak a most meginduló oktatási évtől, hiszen ettől teszik függővé azt, hogy az elkövetkező években is jelentkeznek_e marxista képzés­re. Mindenesetre sok múlik a propagandistákon. Ahol jók lesznek a propagandisták, ott egész oktatási évben tanulnak, vitatkoznak a fiatalok. /M£JV _ ONNAN — A Békés megyei Jókai Színház — Október 31-én ülést tart a KISZ megyei bizottsága, ahol az 1959. évi akcióprogramot beszélik meg.-o­— Október 24-én ünnepélyes KISZ taggyűlést rendeztek Sar­kadon, s egyben saját pénzükön vásárolt televízió avatását is meg­tartották.-o­— Ünnepélyes taggyűlés, vala­mint fogadalomtétel volt október 23-án a békéscsabai MÁV fűtő­ház KISZ-szervezetében. Az ün­nepségen 27 fiatal tette le az es­küt.-O— — Gonda József elvtárs, a KISZ megyei titkára az elmúlt napok­ban hetvenedik előadását tartotta meg Kínáról. Ezt az előadását a mezőhegyesj fiatalok hallgatták meg nagy érdeklődéssel.-o­— A sarkadi járásban mintegy 22 fiatalt Jelöltek községi, járási, illetve megyei tanácstagnak.-o­— A gyulai gimnázium KTSZ- szervezete október 21-én, hétfőn este ünnepséget rendezett a Kom­szomol megalakulásának 40-ik év­fordulójának tiszteletére. KISZ-szervezete október 30-án József Attila emlékestet rendez. Ez alkalommal kerül sor a szer­vezet névadó ünnepségére is. A- mint hírlik, József Attila névéi veszi fel az alapszervezet. “O“ — A battonyai román iskola Ni- coláe Bölcescu úttörőcsapata októ­ber 26-án ünnepélyes úttörő- és zászlóavatást tart.------------►----------------­N agygyűléseken szálnak az úi választókhoz A napokban több községben, üzemben, kerületben összehívták az új választókat. Kétegyházán több mint nyolcvan fiatal jött össze, ahol Joó Mátyás idős har­cos beszélt a fiataloknak a régi és az új választásokról. Békés­csabán az V. kerületben mintegy 100 fiatalnak Hollóst Ferenc száza­dos tartott előadást. Ugyancsak Békéscsabán a téglagyár borii mintegy kétszáz fiatal választó e- lőtt Nagy Richard, a KISZ Köz­ponti Bizottságának tagja be­szélt. A moszkvai egyetem diákjainak felhívása A moszkvai egyetem hallgatói felhívással fordultak az Egye­sült Államok és Anglia diákjaihoz, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket az ifjúság jövőjéért, a népek boldogulásáért vívott harcban. A gyűlés résztvevői javasolták, hogy a közeljövőben szervezzék meg a békeharcos diákok akcióegység bizottságát, amelynek tag­jai lennének a moszkvai egyetemen tanuló külföldi diákok képvi­selői Is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom