Békés Megyei Népújság, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-28 / 229. szám

BÉKÉS MEGYEI Vili* proletárjai egyesüljetek! MSZMP BÉKÉS MEGYE/ BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 1958. SZEPTEMBER 28. VASÁR NAP Ara 60 fillér III. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM 1300000 forint nyereség három gépállomáson A gépállomások megyei igazga­tóságán a napokban fejezik be a tavaszi és a nyári kampányidő­szak mérlegbeszámolójának készí­tését. Az eddig beérkezett ada­tok arról tanúskodnak, hogy azok a gépállomások, ahol nagy gon­dot fordítottak a tervteljesítésre, a gépek karbantartására, mint Megtanultuk ! Irla: Sándor György százados Kaíonaünnep ez, katonák, fegyveriorgatók ünnepelnek, de velük és őket ünnepli az egész ország. Hadseregünk a néppel van a népért. A párt hozta létre a munkásosztály hatalmának, jövőjének egyik támaszaként. Tíz évvel ezelőtt küldte pártunk fiatal kommunistáit a hadsereg­be. Csaszni László századost a bányászok Tatabányáról.1 Bak Tibor századost a diósgyőriek, Gross Árpád törzsőrmestert a sztálinvárosiak. Moravszki Pál századost a tótkomlósiak. és so­rolhatnánk azoknak neveit, akik fiatalságukat, lendületüket adták a hadseregnek. Néphadseregünk első katonái a felszabadító harc partizánhősei voltak, akik vérükkel pecsétel­ték hadseregünk születését. Ál­dozatuk nem volt hiábavaló. E- redmén.vekben gazdag évek kö­vetkeztek, hadseregünk is sokat fejlődött. Szellemében és életé­ben uj hadsereg ez. Még a most bevonuló fiatalok közül is sokan félve néznek „kaszárnya” és „ba­ka“' élet elé, amely oly keserves­sé tette nagyapja vagy apja éle­tét Ferencz József és vitéz nagy­bányai Horthy Miklós idejében. Kellemes csalódás számukra, hogy a laktanyában második ott­hont, elvtársi, baráti közelsége , parancsnokaitól szeretetet kap. Szigorú fegyelem van a hadse­regben és sok nehézség, a szelle­mi és fizikai képesség maximu­mát igénylő munka. De szorga­lommal és becsülettel megoldha­tó. Nemcsak a fiatalok nevelésé­ben, hanem erőben, technikában, a kiképzés színvonalában is so­kat fejlődött hadseregünk. Előde­inket, a 48-as sereget Pákozdná! és Sukorónál a haza sorsa iránti lelkesedés, a 19-es Vörös Hadse­reg nagyszerű harci győzelmét az igaz ügy iránti hit biztosította, ezentúl hadseregünk mai ütőké­pességét sok más tényező mel­lett korszerű felszerelése, techni­kája, dolgozó népünk szüntelen gondoskodása teszi erőssé. Hadseregünk története nem­csak ünnepet, győzelmet jegyzett fel. Az ellenforradalom idején Nagy Imre és csoportjának aljas árulása, a vezetés megoszlása és tehetetlensége megbénította had­seregünket. Nehéz lecke volt ez a hadseregnek is, megpróbálta­tás, de tanultunk és megerősöd­ve álltunk újra talpra. Sokat se­gítettek ebben elvtársaink. 1957 tavaszán Csepel Kun Ferencet, Körösladány termelőszövetkezete Barna Ferencet, Turkeve szövet­kezeti község Csizj Pétert küldte hadseregünkbe, hogy új életün­ket, szocialista jövőnket“ védjék. És becsülettel teljesítették meg­bízatásukat. Mindnyájan tanultunk. Mindenekelőtt megtanuluk azt, hogy. mennyire elválaszthatatlan a mi hadseregünk születése a szovjet hadsereg felszabadító harcától, menyire elválaszthatat­lan jövője és ereje attól a had­seregtől, amely ma a világon a legerősebb, és amellyel, mint már annyiszor, 1956 novembe­rében is a fegyveres harc fűzött elválaszthatatlanul össze ben­nünket. Megtanultuk azt is, hogy had­seregünk csak akkor képes fel­adatát ellátni, ha szoros kapcso­latok fűzik a többi fegyveres tes­tülethez; határőrséghez, munkás­őrséghez, rendőrséghez. Barátságunkat itt városunk­ban, de az egész országban is kö­zös karhatalmi szolgálat rakta le, melyre nagyon vigyázunk és ápoljuk. Az ellenforradalom után a hadsereg konszolidációja együtt haladt az ország életének helyre­állításával. Hogy ez rövid idő a- latt ment végbe, annak előfelté­tele volt az a helyes politika és vezetés, melyet pártunk, az MSZMP valósított meg, fent és lent egyaránt. A világpolitikában sok minden történik, állandó változásoknak vagyunk szemtanúi. Nap mint nap összeütköznek a haladó, a béke erői a reakció, a háború e- rőivél. Mi a haladás oldalán ál­lunk és támogatjuk mindazokat, akik az igazságért harcolnak, a- kár Közép-Keleten, akár Távol- Kelétén. Éz tesz bennünket is le- győzhetetlenné a szocialista or­szágokkal kötött szoros fegyver­barátságban. Most, amikor mi katonák ün­nepelünk, és bennünket ünnepel­nek, azt ígérjük, hogy népünk áldozata, melyet értünk tesz, nem hiábavaló. Tudjuk, hogy Igaz ü- gvet szolgálunk, a nép ügyét és szilárd támasza leszünk mindig pártunknak, a forradalmi mun­kás-paraszt kormánynak. Hétfőn rendesik meg a MOSZ megyei küldöttgyűlést Holnap, hétfőn rendezik meg Békéscsabán a KlOSZ-székház- ban a KIOSZ megyei küldött gyűlést. A küldöttek meghallgat­ják a megyei titkárság beszámo­lóját, amely az elmúlt négy esz­tendő munkájáról ad majd szá­mot, utána pedig javaslataikkal járulnak hozzá a kisipari szerve­zetek előtt álló feladatok sikeres megoldásához. A küldöttgyűlés azért is jelentős, mert ez a plé- num választja majd meg a me­gyei KIOSZ titkárságot, a me­gyei választmányt, a fegyelmi bi­zottságot és azokat a küldötteket, akik az országos küldöttgyűlé­sen képviselik megyénk kisipa­rosságát. például Gyomán, Kondoroson, Mezöberénybcn, ott már ezt a két kampányidőszakot is igen nagy nyereséggel zárják. A három gép­állomás tiszta haszna az említett időszakban több mint egymillió háromszázezer forint. De sajnos, vannak olyan gépállomások is, a- hol a tervteljesítésben lemarad­tak, az anyaggazdálkodásra sem fordítottak gondol. így veszteség­gel zárják a tavaszi, illetve a nyá­ri időszakot a gyulai, a dévavá' nyal és a mezőgyáni gépállomáso­kon. A veszteséggel gazdálkodó gépállomások közül a békési ÁMG helyzete szinte érthetetlen, men a múlt évi jövedelmező gazdálkodás után az idén több mint háromszázezer forint vesz­teséggel zárják a kampány idő­szakát.-d D ►­A Békés megyei III agrárszakosztálya a jövő évi ismeretterjesztésre készül A Békés megyei TIT agrár* szakcsz.álya 1958 október 4-én délelőtt 9 órakor a megyei szék­ház klubtermében ankétot ren­dez. Ezen a tanácskozáson a me­gye közismert mezőgazdasági szakemberei vesznek részt. Meg­hallgatják Varró József, a TXT-+ a*­A Békéscsabai Téglagyár pénteken teljesítette idei nyerstégllígyártási tervéi Szombaton fél 11 lehetett, ami­kor csengett a telefon a szerkesz­tőség egyik szobájában. — Szerkesztőség? — Igen, a szerkesztőség ipari rovata. — A Békéscsabai Téglagyártól beszélek... — Tessék. — Azt szeretnénk közölni a szerkesztőséggel, hogy pénteken, vagyis szeptember 26-án teljesítet­tük ez évi nyerstéglagyártási ter­vünket. Szombat reggel óta már terven felül termeljük a nyerstég­lát, . — A hideg idő beálltáig körül­belül mennyi nyerstéglát tudnak még gyártani? — Számításunk szerint mintegy 7 millió nyerstéglát adunk nép­gazdaságunknak terven felül.-Jt Jól halad a vetőmagcsere Megyénk egész területén egyre több termelőszövetkezet és egyéni­leg gazdálkodó cserélte már ed­dig is ki az őszi árpa és búza ve­tőmagját. Amíg a múlt év azonos időszakában 80 vagon vetőmag búzát vettek át a termelők a T V. telepeken, addig az idén ez a szám másfélszeresére növekedett. Igen kedvezően alakul az őszi árpa ve- tőmagcéere-akció Is. 1957 őszén 29 vagon kiváló minőségű vető­mag került a termelőkhöz. Az 1- dén már 54 vagon őszi árpa vető­magot cseréltek ki a T. V. tele­pek és az fmsz-ek gabonafelvá­sárlással megbízott részlegei. Békéscsaba ====== vízellátásának tervéről A Szakszervezetek Megyei Tanácsa mellett működő műszaki tanács pénteken este rendezte meg Békéscsabán, a városi tanács kistermében Békéscsaba vízmüvének tervéről a szakvitát. Az an- kéton részt vett Vörös István, a Mélyépítési Tervező Vállalat fő­tervezője, áld ismertette a hydrológiai kutatások eredményét és a vízműépítéshez elkészült tervfeladatokat. Előadásában elmondta, hogy előreláthatóan 1960-ra megépül az ideiglenes vízmű s ez napi háromezer köbméter ivóvízzel látja majd el a város lakosságát, később pedig, a távlati terv szerint tovább bővítik a vízmüvet. Az előadás után a részt vevő műszaki szakemberek több kér­dést intéztek az előadóhoz. A műszaki tanácsnak ez volt első szak­vitája, de mégis hasznosnak és eredményesnek mondható, mivel a szakemberek betekintést nyerhetnek ilyen fontos létesítmény ter­veibe Is mint amilyen a Békéscsabán megépülő vízmű. központi agrárszakosztály titká­rának beszámolóját a mezőgazda- sági ismeretterjesztés módszerei­ről, tapasztalatairól, majd meg­vitatják a TIT Békés megyei ag- rárszakcsztályának 1958 őszi és a jövő évi ismeretterjesztő mun­kamódszerét. Vita tárgyát képezi továbbá a jövő évi ismeretterjesz­tő program is.---------------------­L eértékelt áruk boltja nyílik Békéscsabán 1 Uj üzlettel gyarapszik hétfőn, szeptember 29-én Békéscsaba. A Sztálin út 12. szám alatti helyiség­ben — volt kenyérbolt helyén — megnyitják a megyében egyedül­álló, leértékelt áruk boltját. Eb­ben az üzletben hibamentes, le­értékelt méteráru, női és férfi kon­fekció cikkek, különböző cipőkés divatáruk kerülnek forgalomba. Az üzlet 300—100 ezer forintnyi árukészletéből bőségesen lehet majd válogatni. Ebben az üzlet­ben hozzák forgalomba többek kö­zött a csehszlovák motoros öltö­nyöket és ballonkabátokat. A hároméves uépgazdasági lervrol tanácskoztak a MED0SZ Békés megyei bizalmijai A Békés megyei MEDOSZ elnöksége szeptember 30-tól október 4-ig az sz. b. tagok, a bizalmiak és az üzemi brigádvezetők részére a hároméves népgazdasági terv fontosabb mezőgazdasági tennivalói­ról, s az ezzel kapcsolatos szakszervezeti munkákról tanácskozáso­kat rendez. A megbeszélések szervezettebbé tételére a megye terü­letét a nagyobb mezőgazdasági üzemek figyelembevételével 12 körzetre osztották, ahol szeptember 30-tól kezdve naponként 4—5 állami és tangazdaság, valamint a gépállomások szakszervezeti veze­tői találkoznak. Szeptember 30-án Mezőhegyesen, Orosházán és a. Felsőnyomási Állami Gazdaságban tartanak megbeszéléseket. Több autóbuszjáratot kap megyénk Javul Békéscsaba és Gyula helyi közlekedése A megyei tanács építési és köz- j közötti járat is, valamint a Békés- lekedési osztályának tájékoztatása Csabáról reggel Békésre induló au- saerint az idén 12 új távolsági és tóbusz. Az eddigi Sarkad Gyula helyi járattal bővült megyénk au- j járatot tovább bővítik és ezután j Doboz érintésével Békéscsabáig 1 közlekedik ezen az útvonalon az tőbuszhálózata. Ehhez a 41. sz. Autóközlekedési Vállalat 13 au­tóbuszt kapott, de előreláthatóan az év végéig még újabb két busz- szál gyarapszik a vállalat gépko­csiparkja. A szeptember 28-án életbelépő téli menetrenddel egyidőben me­gyénk autóbuszhálózata ismét több járattal bővül, Mezőgyánban telephelyet létesítenek, s így ez­után a Budapestre utazók autó­busszal juthatnak el a községből a sarkadkeresztúri vasútállomás­hoz. Dévaványán ugyancsak telep­helyet létesítenek. Az itteni autó­busszal elsősorban a körösladányi és köröstarcsai diákokat szállít­ják majd Mezőberényen át Békés­re. A gyomai-körösladnyi új já­rattal pedig, ha nem is teljesen, de részben megoldódik a Körösi Álla­mi Gazdaság dolgozóinak munká­ba, illetve hazaszállítása. Uj járat lesz a Gyoma—Endréd—Szarvas autóbusz. Békéscsaba helyi autóbuszköz­lekedésének javítására szeptem­ber 28-tól két körjáratot és két yonaljáratot szerveznek. Gyulán pedig Máriafalvától a békéscsabai úti körgátig (5900 méter hosszú­ságban) indítanak majd új jára­tot. Csongrád megyével két új já­rat köti össze majd megyénket és Békéscsabát. Mindkettő Szegedről indul. Az első útvonala: Szeged— Makó — Tótkomlós — Csa,náda­páca — Békéscsaba. A másiké; Szeged — Hódmezővásárhely —O- rosháaa — Békéscsaba. A téli menetrend életbelépésé­vel a Békéscsaba—Dombóvár kö­zött köz’ekedö sebesvonat utasai­nak régi panaszát is orvosolják az­zal, hogy ezután a légi kis motor­kocsi helyett egy nagy, négytenge­lyes motorkocsit kap a szerelvény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom