Békés Megyei Népújság, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-12 / 163. szám

1998. július IS., ttomba* BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Nem tudtam megállni, hogy ne írjak a mi termelőszö­vetkezeti csoportunknak, a puszta- föld vári Petőfinek termés eredmé­Megfelelő hangnemet Az itt leírtakban nemcsak a megfelelő hangnemről, hanem, a foglalkozással járó tájékozottság­ról is szó lesz. A csanádapácai kis­vasút állomásán történt július 8- án reggel 4 óra 10 perckor. A szo­kásos heti-jegyet akartam megvál­tani, igaz, egy nappal később, mi­vel akkor érkeztem haza szabad- megművelés miatt a napraforgó,' ságról. Nem kellett sokat várakoz- kender, kukorica, de még a répa | nőm, mert csupán ketten álltunk Is jó termést Ígér — írja puszta- \ a pénztárnál. Átnyújtottam mun- szöllősl régi levelezőnk. I kásigazolványomat Lipták jegyki­nyeiről. Az aszály miatt nagyon nekibúsultunk, de aztán az eső meg az igyekezet mégis megtette a magáét. Búzából meg árpából egyaránt 12—12 m it adott a föld katasztrális holdanként A jó A VF, Délmagyarországi Eszperantó (Tudósítónktól.) Az eszperantó nyelv magyaror- iszági történetében igen jelentős szerepet töltött be a július 5-én és 6-án Orosháza—Gyopárosfürdőn megrendezésre került VII. Délma­gyarországi Eszperantó Találkozó. A találkozóra az ország minden részéiből eljöttek az eszperantisták. Az első nap ismerkedéssel telt el Gyopáros-fürdőn. A társasvacsora irtán kultúrműsorral szórakoztat­ták a megjelent vendégeket. Más­nap nyelvvizsgákkal kezdődött a műsor. Többen járultak a vizsga- ~ ottság elé, hogy bizonyítványt .jfezzenek nyelvtudásukról. Ezt követte az ünnepi ülés, melyet a magyar és az eszperantó Himnu­szokkal nyitottak meg. Elsőnek Dumitrás elvtárs, a Békés megyei Eszperantó Bizottság elnöke emel­kedett szólásra. Beszédében, ma­gyar és eszperantó nyelven, üd­vözölte a megjelent vendégeket, köztük a bolgár eszperantisták küldöttét,-továbbá Baghy Gyulát, aki vitathatatlan érdemeket szer­zet»' a magyar eszperantó mozga­lomban és a többi résztvevőt. Utá­na Baghy Gyula és a bolgár kül­dött szólalt fel, majd a résztvevők elmondták eszperantó szakköreik nevében üdvözletüket. Ezután dr. Szemenyei Bálint beszélt az esz­perantó mozgalom megyénkben el- —■ múltévi eredményeiről és hi­báiról: 1957. július 8-én alakult meg a Békés megyei Eszperantó Bizottság, mondotta, melynek szervezőmun­kája igen jelentős eredmények el­érését tette lehetővé. Jelenleg 16 szakkör működik megyénkben. E- ssek a szakkörök képességeikhez éss körülményeikhez képest jó munkát végeztek és most is vé­geznek. Az egyik legnagyobb hi­ba azonban a tankönyvhiány. A szótár-probléma talán megoldódik és ez is elő fogja segíteni á ma- gasaibbfokú oktatást. Az eszperan­tó nyelv igen fontos külföldi kap­csolatok létrehozáséban. Ha a le­velezők megismerkednek a levele­ken keresztül egymással, új bará­tokat szereznek és meleg kapcsola­tot teremtenek. Fontos az eszpe­rantó nyelv a békeharcban is. Nemrég jelent meg Üj Rezső: Ne tovább! című hosszabb költemé­nye eszperantó nyelven, melyet az atomháború ellen írt. Az eredmények mellett hibák is vannak, melyek gátlóan hatnak a fejlődésre. Belső hibának a pasz- szivitás, külső hibának a közöm­bösség róható fel. Az eszperantó mozgalmon belül csak egyes ta­gok vesznek részt a mozgalomban aktívan, a többség passzivitásban van. A mozgalmon kívüli közöm­bösség pedig a kevés tájékoztatás és a propaganda hiányának tulaj­Találkozó donit-ható. Az elkövetkező évben a hibák kijavítására, a mozgalom gyorsabb fellendülésére fogunk törekedni — fejezte be tájékozta­tóját az előadó. A kétnapos találkozó mindkét napján eszperantó kiállítás is volt az orosházi Petőfi Művelő­dési Házban A kiállításon eszperantó folyóira­tokat, bélyegeket és a levelezők által bemutatott színes képeket, levelezőlapokat láthattunk, Azt esz­perantó irodalom jeles műveit, va­lamint a fordításokat is igen nagy érdeklődéssel szemlélték a látoga­tók, Láthattunk a régi eszperantis­ták propaganda röpirataihól is néhányat. Az egyik például a munkásegységről szól, egységre hívta fel az akkori dolgozókat: ..Szélmalomharc — küzdeni a munkásegységért, míg a magyar- országi, kínai, amerikai, afrikai, ausztráliai munkás egymást meg nem érti.’* A kiállítás igen nagy látogatott­ságnak örvendett. A VII. Déknagyaromszági Eszpe­rantó Találkozó igen színvonalas, jól rendezett volt. Ezzel Is megmu­tatták az eszperantisták békevá­gyukat, melynek Végre válaszólt a DAV... adónak és hetijegyet kértem Bé- . .... __,. . . . , A totkomlosi községi tanács ve­késcsabára. O visszadobta és azt zetöi ez év februárjában mege­mondta, tanuljuk meg a szabalyo- gyeztek a DÁV orosházi üzemve­kat, hogy csak szombaton és va­sárnap lehet megvásárolni a heti­jegyet. — Kérem, ma már kedd van, erre a napra nem vonatkozik a hétfő nulla óra és kilenc óra közti szabály — mondtam szabad­kozva. Erre gorombán azt vágta hozzám, hogy tanuljam meg a sza­bályokat. Mit tehettem, váltottam egy tértijegyet Békéscsabára, ami a 17,50 forintos hetijegy helyett egymaga 20,80 forintba került. Érthetően felháborodtam és beér­ve a Szíkvízipari Vállalathoz, ahol dolgozom, nyomban felhívtam a kisvasút állomásfőnökségét. Az ál­lomásfőnök a lehető legudvaria­sabb hangon közölte, hogy hétfő nulla óra és kilenc óra közti kivé­tellel bármikor megválthatom jegykiadáskor a munkás-hetijegye­met. Megköszöntem a felvilágosí­tást, s ezzel a beszélgetést befejez­tük. A vasútról és a vasúti sza­bályzatról menten megváltozott a véleményem, de aki a csanádapá­cai kisvasútállomáson engem és olyan hangnemben akart megtaní­tani, róla nem. Ezúton kérem, ne járassa le a vasút tekintélyét és ne okozzon a dolgozóknak felesleges kiadást és bosszúságot a csanád­apácai jegykiadó. Kesjár Sándor, Csanádapáca. , 4i H. egyik érdekessége lesz Omar Ohajjam, a XI. század­ban ék nagy perzsa költő Huba- yát című kötete. Ez lesz a világ­hírű klasszikus költeményeinek a stockholmi ; első eredetiből fordított magyar Béke-világkangxesszus(hoz intézett. kiadása. A fordításban a hazánk- táviratukban adtak kifejezést. j ban élő perzsa diákok is közre- Sass Attila működtek. zetőjével, hogy J 959-ben 4 és fél kilométer villanyhálózat-bővítést végeznek Tótkomlóson. A községi---------­A Mezőkovácsháián érettségizett fiatalok nagy része szakmát tanul A mezőkovácsházi gimnázium­ban végzett tíz diákfiatal közül hatan határozták el, hogy most, érettségi után szakmát tanulnak. Többen gyárba mennek dolgozni Szolnokra, Budapestre — az Orion gyárba, iparitanuló intézetben, il­letve az IKARUS gyárba. Azok, akik továbbtanulásra jelentkez­tek, már letették felvételi vizsgá­jukat és annak eredményét vár­ják. tanács az egyességre hivatkozva, március 31-én levélben kérte az üzemvezetőt, jöjjön el, mérje fel a területet s kössék meg a szerző­dést a jövő évi hálózatbővítésre. Német Imre üzemvezető július 1- én szánta rá magát a válaszadás­ra. Azt írta, hogy a 4500 méter hosszú vilanyhálózat-bővítést nem tudja vállalni, ez az üzletigazgató­ság utasítása. A dologban két ér­dekesség van. Eg ik az, hogy feb­ruárban még vállalta, a másik pe­dig az, hogy március 31. óta csak július 1-én volt annyi ideje, hogy egy 4—5 soros levelet megírjon. A községi tanácsot nem elégíti ki a válasz. Szeretnék, ha a dologhoz hozzászólna a DÄV Békés megyei Üzletigazgatósága is. De nem úgy, mint Német Imre, mert a tótkom­lós! lakosság nehezen mondott le az ez évi villanyhálózat-bővítés­ről is és sokkal nehezebb volna megértetni velük, hogy 1959-hen sem kapnak villanyt. „Nem vagyunk angyalok66 Na végre, csakhogy hogy eljussanak a so- Ez rendben van — egyszer már hozzánk kát ígérő előadásra, szólt a szervező —, is ellátogatnak a szí- Közben folytak az e- de most mennyi az a nészek. — Mondogat- lőkészületek. Az elő- pénz, ami összegyűlt? ták a biharugrai em- adás napjára szépen Hát 900—1000 forint kitakarították a mo- körül, mondták a berek, mikor meg­tudták, hogy a Békés megyei Jókai Színház ellátogat a községbe, és bemutatja a „Nem vagyunk angyalok” cí­mű színdarabot. A színház szervezője annak rendje és mód­zitermet, elhelyezték szervezők. Csak! Szólt a díszleteket és az a színház képviselője elővételi jegyekből is ezer forint körüli ér­tékűt eladtak. Végre az előadás (július 9-én) befutott a színház ko­csija, de színészek — csalódottan —, és máris intézkedett. Fel a kocsira a dísz­napján leteket, addig én tele- délután fonálok Csabára a művészeknek, hogy ja szerint az előadást n/lk’ül A község ve_ ne induljanak. így megelőző napokban zetői mindjárt beszá- is történt. És mire a felkereste a község vezetőit és megbe­szélte velük az elő­adással kapcsolatos teendőket. Természe­tesen elővételi jegye­ket is hagyott, hogy je a kérdésre kérdés- a község kultúrakti- sei felelt. Mennyi je­moltak, hogy min­dent előkészítettek és biharugraiak fel­ocsúdtak volna, már megkérdezték, mikor csak az elrobogó kezdődik az előadás? gépkocsi porfelhőjét A színház szervező­vái szervezzenek az előadásra közönséget. Mondani se kell, hogy a község apraja- nagyja mennyire várta az előadást. Az emberek úgy készül­tek, hogy az napján korábban jön­gyet adtak el? Hát a- kit ebben a nagy do­logidőben meg lehe­tett találni, mind vettek jegyet, de sokan csak az elő- előadás cdás előtt fogják megvenni — t?oíí fi nek be a mezőről, válasz. látták. így a biharugraiak nem tudhatták meg, hogy miről szól a „Nem vagxjunk angya­lok" című színdarab, azok de abban mindannyi­an egyetértettek, hogy a Jókai Színház vezetői sem kimon­dott angyalok. N. S. A TECHNIKA ÉRDEKESSÉGEI Műanyagbetűk A moszkvai nyomdákban kipróbálták a műanyagbetűket. Be bi­zonyosodott, hogy a müanyagbetűk jóval tovább tartanak, mint az ólombetűk és a szedők egészségét egyáltalán nem veszélyeztetiki Míg az ólombetűkkel 40 000 lenyomat készíthető, addig a műanyag­betűk 150 000 lenyomatat is kibírnak, feleannyiba kerülnek és .sú­lyuk csak tizede az ólombetűk súlyának. Nitrogén-gázzal töltött autógumi Clermont Ferrandból érkező hírek szerint azzal kísérleteznek, hogy nitrogéngázzal töltik meg a tehergépkocsik pneumatik-jait. A nitrogén semleges gáz lévén, nem támadja meg a gumit és nem oxidálja a kerekek fémalkatrészeit. Ráadásul a nitrogéngázzal töl­tött autógumik háromszor olyan hosszú időn keresztül tartják a nyomást, mint az oxigénnel töltöttek. 500 méter magas televiziós árboc I ;• api;/ ti, • . ■ * * .. A moszkvai televiziós központ számára pftO méter magas árbocot lw épíféhéR. 'ASTárbÖékét' híétér magas és négy méter átmérőjű üre­ges vasbetonrészekből épül fel, amelyeket különleges acélhuzalok erősítenek egymáshoz. Az acélhuzalok a betonfalakon haladnak át. Az óriási árboc belsejében két lift jár majd állandóan, e ezek mindegyike óránként száz embert szállíthat. Négyszáz méter ma­gasságban pihenőt építenek, amely kilátóul is szolgál. Innen száz kilométer körzetben látni lehet Moszkvát és környékét. Az árboc négyszáz méter magas vasbetonrésze fölé emelkedik majd az antennaállvány, amelynek magasága 100 méter lesz. In­nen közvetítik az éterbe a fehér-fekete és a színes televízió, vala­mint az ultrarövidhullámú rádióadó jeleit. A fa szárítása nagyfrekvenciájú árammal A Német Demokratikus Köztársaságban igen sikeres kísérlete­ket folytattak a fának nagyfrekvenciájú árammal történő szárításá­val. Az 180 méter magasságú és 0.50 átmérőjű, 55 százalék nedves­séget tartalmazó fatörzset 15 perc alatt ki lehet szárítani ezzel az új eljárással. Egy köbméter fa kiszárítása 30 kilowatt * villamos- áramot igényel. Születés — házasság — halálozás BÉKÉSI ANYAKÖNYVI HÍREK Születések! Domokos Mátyás és Marhás Margit leánya Margit, Nyár­fád! István és Lukács Ilona leánya Ilona Eszter, Ily és Gábor és Balog Ju­liánná fia László Mihály, Püski Sán­dor és Nagy Eszter fia Mihály, Szaba­dos Sándor és Győri Eszter leánya Zsófia Magdolna, Fodré András és Nagy Anna leánya Róza Irén. Házasságkötések! Nagy Sándor és Csató Eszter, Molnár Sándor és Ko­vács Margit. Halálozások: Megyeri Ernő 82 éves, Fekete L'ászlóné Sipkái Zsuzsanna 75 éves. SZARVASI ANYAKÖNYVI HÍREK Születések: Adamik András és Ma­gyar Zsuzsanna leánya Zsuzsanna Má­ria, Farkas Ferenc és Gergely Mária Terézia leánya Zsuzsánna, Bénka Mi­hály és Králik Judit fia Mihály, Dó** czi László és Molnár Sára fia Ambrus, Tari József és Uhljár Agnes leánya Agnes Éva. Házasságkötések: Blaskó János és Kovács Ilona, Rostás Gusztáv és Ban­kó Irén. Halálozások: Szakács György 66 é- ves, Marsan György 80 éves, Brusz- nyiczki Mátyás 70 éves, Kiszely János 83 éves, Dévánszki Józsefné Késmár­ki Juliánná 74 éves. Értesítjük kedves vásárlóinkat hogy július 14-én és 15-én fhétíőn és kedden) üzletünket Leltározás miatt zárva tartjuk. Békéscsabai ÁLLAMI ÁRUHÁZ, Szent István tér 14. A Kossut h-szoborral szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom