Békés Megyei Népújság, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

BÉKÉS MEG YE1 Világ proletárja! egyesüljetek? 1958. JÚLIUS 1., KEDD BÉKÉS MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA. Ára 50 fillér III. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Hétfőn délelőtt kétnapos országos kereskedelmi konferencia kezdődött A Belkereskedelmi Minisztéri- j gyobb szerepet kapó automatizá- um június 30-ra és július 1-re or-, lás. Igen sok teljesen automati- szágos értekezletre hívta össze a zált büfében jártak. Elismeréssel tanácsok kereskedelmi osztályve- sz5]( az új cikkek publikálásáról, zetőit. Az értekezlet első napján A világ legkülönbözőbb országai- Tausz János belkereskedelmi mi niszter tartott beszámolót szovjet­unióbeli tapasztalatairól. Ismer­tette a szovjet kereskedelmi háló­zat fejlődését és a decentralizált kereskedelmi szervek felépítését. Követendő példaként említette meg a szovjet önkiszolgálási rend­szer széleskörű elterjedését. Meg­ragadta figyelmüket az egyre na­ból vásárolt új áruk mintapéldá­nyait állandó jellegű kiállításon mutatják be. Amennyiben ezek megnyerik a lakosság tetszését, a kereskedelem gondoskodik árról, hogy a tanácsi vállalatok mielőbb megkezdjék a kérdéses iparcikkek gyártását. Kedden az országos ér­tekezlet folytatja munkáját. Arvísriadó Passauhan Passauban vasárnap kénytele­nek voltak árvizriadót elrendelni. Az. utóbbi napok esőzései követ­keztében különösen a Duna vize olyan magasra emelkedett, hogy már szombaton figyelmeztetést kellett kiadni. A Duna vízállása vasárnap délben 6.20 méter. Az alacsonyabb fekvésű lakásokat ki kellett üríteni. A naponként Becsbe közlekedő hajójárathoz külön engedély kellett. A Duna vize elöntötte a passaui Városház teret. Bajorország más folyói közül főleg a Rótt lépett ki medréből. A kiáradt folyó vize tekintélyes károkat okozott a gabonaföldön. Egyes falvakat az árvíz teljesen elvágott a külvilágtól. Dél-Németországban az árvíz megkövetelte a maga első halálos áldozatát. Szombaton a megáradt Main folyóba belefulladt egy 8 éves fiú. Drezda, továbbá Werbugeride és Halberstadt egyes kerületei­ben a nagy esőzések szintén ára­dásokhoz vezettek. Az árvíz uta­kat és szántóföldeket öntött el. Meissen, Bautzen, Görlitz, Löbai, Sebnitz és Zwickau kerületeiben egyes lakásokat átmenetileg ki kell üríteni. Közeleg a Vasntas Npp A közelgő Vasutas Nap és az Alkotmány ünnepe a vasutas dol­gozók tízezreit serkenti munka­versenyre. Mi, a mezőhegyesi csomópont dolgozói célul tűztük a mennyisé­gi és minőségi munka fokozását. Ennek nem is lesz akadálya, mert a tervek reálisak. El akarjuk ér­ni, hogy a dolgozók ezrei, kik ál­lomásunkon megyénk minden ég­tája felé átutaznak, időben érhes­senek munkahelyükre és ottho­nukba, s ne kelljen felesleges perceket, esetleg órákat vonaton tölteniük. A gépek jó karbantartá­sával és a menetrend pontos be­tartásával ezt el is érjük. A forgalom és a vontatás jó munkájának kialakításához nagy­ban hozzájárult a párt és a szak- szervezet elvtársias együttműkö­dése és a mezőhegyesi csomópont 300 dolgozójának lelkes részvétele a munkaversenyben. í Nagy Sándor, Mezőhegyes. Néhány kommunista- és munkáspárt képviselőinek berlini értekezlete Berlinben a Német Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak meghívására 1958 június 27—29-én értekezletet tartot­tak, amelyen a következő kom­munista- és munkáspártok kép­viselői vettek részt: belga, dán, Németország Szocia­lista Egység Pártja, francia, Nagy-Britannia, olasz, Luxem­burg, holland, norvég, osztrák, Lengyel Egyesült Munkáspárt, svéd. svájci és a Csehszlovák Kommunista Párt. Az étrekezlet a proletárinter­Özeket faltak fel a kóbor farkaskutyák 1/ 2803 dúvadat és kártékony madarat irtottak ki a mezőhegyesi erdőkben az első félévben A Mezőhegyesi Állami Gaz­daság erdőiben 2600 dúvadat és kártékony madarat irtottak ki az eltelt félévben. Főként a szarkák szaporodtak el nagymér­tékben, a „szemtelen” madarak­ból, a kóborkutyákból és macs­kákból pusztították el a legtöbbet. Az utóbbi időben az elvadult far­kaskutyák valóságos rémei lettek az erdő hasznos vadjainak, szá­mos őzet szétszaggattak és felfal­tak A nagy károkat okozó kóbor ebekből csupán az utóbb három hónapban 280-at lőttek. Elpusztí­tottak 150 rókát, sok görényt és menyétet is. A róka-anyákat kölykestői nagyobbrészt tacskók­kal kerestették ki a kotorékokból. A gazdaság tizenkét vadásza a múlt félévben érte ej az eddigi legkimagaslóbb dúvadírtási ered­ményt. Jó munkájukat mintegy 17 000 darab tölténnyel jutalmaz­ták, így kedvükre vadászhatnak majd az őszi idényben. A medgyesegyházi ÁMG körzetében a kalászost 60 százalékát kombájnnal aratják " Hét kombájn dolgozik a Med­gyesegyházi Gépállomás körzeté­ben, a termelőszövetkezetek kalá­szos területeinek betakarításá­ban. Az őszi árpák kombájnozása igen jól sikerült. A búza aratását az őszi árpa betakarítása után kezdik meg. A gépállomás körze­tébe tartozó 12 termelőszövetke­zetben a kalászost termő terület 60 százalékát kombájnná) takarít­ják be. A tsz-ek tagjai megked­velték a kombájn aratást, mert a kombájnosok igen jól dolgoznak, s emellett a kombájn aratás olcsó is. nacionalizmus szellemében ta­núbizonyságát adta a kommu­nista- és munkáspártok szoros testvéri kapcsolatának, a béké­ért, az amerikai és német im­perialisták agresszív politikája ellen, a Német Szövetségi Köz­társaság atomfegyverzése ellen vívott harcban. Apaállat szemlék megyénkben Minden köztenyésztésben lévő állami apaállatok augusztus 1-ig tenyésztési és állategészségügyi szempontból leellenőriznek a me­gyei tanács mezőgazdasági osztá­lyának állattenyésztő szakemberei, a járási (városi) főállattenyésztők és állatorvosok bevonásával. A .szemlebizottságokat járásonként szervezték meg. Az ellenőrzés al­kalmával a továbbtenvésztésre ko­rosság vagy egyéb okok miatt nem alkalmas állatot kiselejtezik, így augusztus 1-e után az apállat telepeken csak olyan egyedöket tartanak, amely az állomány te­nyésztési színvonalának tovább- fokozására alkalmasak. A Magyar Vöröskereszt Békés megyei Szervezetének felhívása az egészségügy dolgozóihoz 1958 július 1-én ünnepeljük Semmelweissnek, s nőgyógyá­szat nagy magyar úttörője szü­letésének 140. évfordulóját. Híre az egész világot bejárta, dicső­séget, elismerést szerzett hazánk­nak, Nagy volt az érdeme — felfedezte, hogyan keletkezik a gyermekágyi láz és azt is. ho­gyan lehet védekezni ellene. Ezzel lehetővé tette, hogy az anyák százezreinek az életét megmentse, hiszen a gyermek­ágyi láz a legfélelmetesebb be­tegségként pusztított. 1847-ben Semmelweis tanai­val a szűklátókörű művelői szembeszálltak, mint ahogy azt sem nérték jó szemmel, hogy Semmelweiss 1848-as bécsi for­radalom idején a forradalmárok mellé állt. Elüldözték Bécsből és a nagyar fővárosban produ­kálta a kor legcsodálatosabb eredményét. Nem csinált titkot felfedezéséből, sőt arra töreke­dett, hogy követőket nyerjen meg, s ezzel az anyák százezrei­nek életét mentse meg. A ma­gyar orvostudomány dicsősége, hogy idehaza jó talajba hullott az elvetett mag. Kortársai föl­ismerték felfedése nagy jelen­tőségét és a múlt század legna­gyobb sebésze, Balassa a se­bészet terén is alkalmazta. Ezt az évfordulót akkor ünne­peljük meg legméltóbban, ha ezen a napon társadalmunk min­den tagja szeretettel és megbe­csüléssel fordul orvosaink és az egészésgügy minden dolgozója felé. Köszöntjük őket, akik fárad­ságot. pihenést nem kímélva harcolnak legdrágább kincsért, az e nber életéért, egészségéért. Dolgozó népünk állama a lehe­tőséghez mérten mindent meg­tesz annak érdekében, hogy né­pünk egészségügyi kultúrája ki­szélesedjen. Orvosaink egész­ségügyi dolgozóink a gyógyítá­son túl széleskörű nevelő mun­kával. a társadalmi aktívák se­gítségével igyekeznek nevelni, ok tatni az egészség megvédésére, a fertőző betegségek megelőzésé­re. Az ő munkájuk nyomán ma már nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy egy-egy járvány esetén falvak néptelenedjenek el. Féltő gonddal vigyáznak gyermekeink egészségére, isk >- laorvosaink, gyermekorvosaink, a védőnőink és az édesanyák e- gyiitt örülnek gyermeink egész­séges fejlődésének. Arra kérjük orvosainkat, ha­ladjanak Semmelweiss útján! A megváltozott társadalmi rend­szer, a nép állama a megbecsü­lésen túl munkájukban nagy le­hetőségeket biztosít részükre, hogy fejleszthessék a szocialista egészségügyei. Szélesedjen ki * megelőzés gondolata, óvni ke# az embereket a betegségtől, mell csak egészséges, vidám emberek* kel tudjuk megvalósítani nagy célkitűzéseinket. Orvosatok munkájához sok sikert kívá­nunk. A Magyar Vöröskereszt Békés megyei Szervezete Újabb IBUSZ társasutazások a Szovjetunióba és Csehszlovákiába Az IBUSZ a nyár folyamán újabb társasutazásolcat szervez a Szovjetunióba és Csehszlovákiába. Július 15-én és 25-én csoport indul Kijeven át Szocsiba. A 15 napos út — repülőgéppel és vonat­tal — részvételi díja 3971 forint. Július 31-én, augusztus 14-én, au­gusztus 24-én és szeptember 9-én egyhetes szlovákiai autóbusz körutak kezdődnek. A részvételi díj 1456 forint. Augusztus 5-től 18-ig társasutazás indul Marianske-Lazne-ba, részvételi díja 2730, augusztus 20-tól szeptember 2-ig Karlowy Varyba 2720 Ft, augusz­tus 1-én, 9-én, 16-án, 23-án és 50-án négy napra Prágába indul re* pülőgép, részvételi díj 1355 forint. Augusztus 5-én, 12-én, 19-é% 26-án és szeptember 2-án ötnapos repülőgép-társasutazást szervez- nek ugyancsak Prágába 1497 forintért. Szeptember 9-én, 16-án és 23-án nyolc napra a Tátrába lehet utazni, részvételi díj 1724 fo- rint. A társasutazásokra az IBUSZ-irodákban lehet jelentkezni.-----------------­------------3$------------------------------­Ö nálló tsz lett Békés megye legjobb I. típusú tszcs-je r , Az 1951 óta működő eleki Rá­kóczi Tszcs-t évek óta Békés me­gye legjobb egyes típusú szövet­kezeteként emlegetik. A tszcs 143 magyar, román, szlovák és német nemzetiségű tagja a legnagyobb egyetértésben önálló brigádokban dolgozik együtt. Nagyüzemi mód­szerekkel mindenből bő termést Lucemavetésliez készülnek a kevermesi Petőfi Tsz-b^n Húsz holdon befejezték az őszi árpa aratását, cséplését a ke­vermesi Petőfi Tsz-ben. A betakarításban jól dolgoztak a Med­gyesegyházi Gépállomás kombájnosai. A learatott területről a na­pokban a szalmát is lehúzatják, azután pedig lucernavetéshez ké­szítik elő a talajt. Az új lucernás telepítését augusztusra tervezik, így jövőre már az első kaszálás is teljes mennyiségű lucernaszénát ad szemben a tavaszi vetésűvel,amikor a» első kaszálás ideje elég­gé kitolódik. takarítanak be. A kollektív gaz­dálkodás anyagi alapját közös jó­szágállományból és huszonöt hol# szövetkezeti föld terméséből év rcH évre gyarapították. Ez év januárjában László János párttitkár javasolta, hogy térje­nek át a fejlettebb hármas típus­ra. Azóta estéről estére csoporto­san vitatkoztak az önálló tsz sok­oldalú előnyeiről. Alaposan meg- hányták-vetették a problémákat, eddig 72 tsz-tag írta alá az önál­ló tsz belépési nyilatkozatát. A' kommunisták fáradhatatlanul ma­gyarázzák a nagyüzemi gazdálko­dás előnyeit, de arra nagyon vi­gyáznak, hogy csakis önelhatáro­zás alapján lépjen be bárki A. tsz-be. A Rákóczi Tszcs 72 tagj® elhatározta, hogy aratás után máé minden munkát mint önálló tsz* tagok végeznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom