Békés Megyei Népújság, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-27 / 99. szám

ti BÉKÉS MEGYEI-NEPÜJSÁG 19Ű8. április 27., vasárnap A labdarúgásban mindenütt nagy a küzdelem! A legtöbb helyen gyenge előké­születek után indult meg a labda­rúgó bajnokság tavaszi szezonja. Sajnos a legtöbb sportkörnél még mindig nem fogadták el, nem tet­ték magukévá a tudományos elve­ken alapuló edzési módszereket. Szinte teljesen elhanyagolták az alapozó edzéseket, avagy azokat inkább csak „papíron’- végezték el.. Persze ezek nem véletlenek, hogy különösen a magasabb osz­tályokban megyénk labdarúgó csa­patai nagyon gyengén szerepeltek, ez a tabellákon látható a legjob­ban. Rossz rajt után általában kapkodás szökött következni. Ilyenkor az „illetékesek” másban, a játékvezetésben, avagy a „bal- szerencsében” látják a rossz sze­replés okát, ami nagyon helytelen álláspont. Hogy is állunk az egyes osztályokban ? Az NB Iliben a Békéscsabai Építők még nem győztek, otthon is c&alk döntetlent értek el. A csa­pat ezek után a „kiesési zónába” került. Vasárnap a Gázművek el­len Óbudán játszik. A csupa fia­talokból álló és jól játszó fővárosi együttes ellen egy döntetlen ered­mény kiharcolása is siker lenne. Lehet, hogy megtáltosodik a csa­bai együttes? Akkor győzhet. De a sok gyenge szereplés után nehéz hinni és remélni is ebben. A Gyulai MEDOSZ a másik NB II-es csapatunk jól kezdte a tava­szi szezont. A komoly tervszerű előkészítés munkáját élvezik most ........—a— a gyulaiak. A jó' szereplésnek a- zonban egyik ékessége lenne, ha vasárnap Jászberényt legyőzné sr gyulai együttes. Az otthoni pálya, a szurkolói biztatás nagy előny a MEDOSZ számára, mégis ez még nem lesz elegendő, mert a Gáz­művek elleni mérkőzésen a gyulai csatárok elég gyengén játszottak. A vasárnapi mérkőzést valószí­nűleg sok csabai labdarúgó szur­koló fogja megnézni és valameny- nyien a gyulai győzelemnek örül­nének a legjobban. ' Nagy a harc az NB Ill-ban is! Békéscsabán megyei rangadó lesz a MÁV Bocskai—Mezőko- yáesházi Petőfi találkozója, remél­jük jó sportot fog hozni. Hasonló­képen nagy küzdelem várható az Agyagipar—Mezőtúri Honvéd ta­lálkozón is. Orosházán Kinizsi-rangadó lesz, reméljük az orosháziak fognak győzedelmeskedni a Szolnoki Ki­nizsi ellen. Tótkomlós otthonában fogadja a veretlenül tabella élén álló Szol­noki MTE-t. A tótkomlós! együt­tes már csinált meglepetést, hátha vasárnap is ezt fogja tenni. Vajon megtörik-e a szolnoki együttes ve­retlensége? Ez a tótkomlósi aktól függ. Szarvason is ..hazai győzelmet szeretnének látni a Tiszakécsíke ellen. Talán a MEDOSZ végre magára talál és megkezdi győzel­mi sorozatát, mert a tavaszi idény­ben várakozáson alul szerepelt. Érdekes mérkőzések lesznek a megyei 1. osztályban és a 11. osztályban egyaránt! Különösen az I. osztályú mérkő­zések kimenetele bizonytalan és ott a táblázaton a csapatok szinte minden vasárnap „vándorolnak” fel és le. Még teljesen nyílt nem­csak a bajnokság első helyezése, hanem a további helyezések is. Reméljük, az időjárás is lassan „formába lendül” és vasárnap igazi szép tavaszi • napsütésben szurkolhatnak dolgozóiník ezrei kedvenc csapataiknak. MOZI SZABADSÁG MOZI BÉKÉSCSABA Április 24—30: Beosületrablók. Kezdés: h.: 0. », v.í 4. s. t órakor. BRIGÁD MOZI, BÉKÉSCSABA Április 24—30: Patkányfogó. K: h. fél §, fél 8, v. fél 4, fél 6, fél 8. TERV MOZI, BÉKÉSCSABA Április 24—27: örök visszatérés K: h. fél 6, fél 8, v: fél 4, fél 6, fél 8. PARTIZÁN MOZI, OROSHÁZA Április 24—30: 420-as urak II, r. K: fél 8, fél 8, V. fél 4, fél 6. fél 8. BÉKE MOZI, OROSHÁZA Apr. 24—30: Trapéz. Kezdés: b.: 5. 7, v.: 3. S, 7 órakor: ERKEL MOZI, GYULA Április: 25—30: Plckwick-klub. K: h. fél 6, fél 8, v. fél 4, fél 6, fél 8. PETŐFI MOZI, GYULA Apr. 24—29: Svejk, a derék katona. I. r. K: h. 5, 7, vasárnap 3, 5, 7 órakor, TANCSItS MOZI, SZARVAS Április 24—27: Érdekházasság. Kezdés: h. G. 8. v. 4, 6, 8. PETŐFI MOZI, SARKAD Apr. 20—28: Túristaszerelem. Kezdés: tj.: 8, v.: L 6 és 8 órakor, BÁSTYA MOZI, BÉKÉS Apr. 24—29: Makrancos feleség. Kezdés: h.: 6. 8. V.: 4. 6. 8 órakor. SZABADSÁG MOZI, GYOMA Apr. 26—28: Moulen Rouge. Kezdés: h.: 8. v.: 4. 6 és 8 órakor. ADY MOZI, SZEGHALOM Apr. 26—28: Csendes otthon. Kezdes: h.: 7, v.: 3. s, ^ okakor. VÖRÖS OKTOBER MOZI, MEZÖIvOVACSHAZA Apr. 26—28: Isten és ember előtt. Kez.dés h.: 7. v.t 3, 5, 7 órakor. ökölvívás Folyó hó 27-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a békéscsabai Jókai Színházban felnőtt ökölvívó csapatbajnoki mérkőzés lesz a Szegedi Honvéd és a Békéscsabai Építők—Előre csapatai között. A csapatbajnokság most indult meg és így minden máso­dik héten színvonalas ökölvívó mérkőzéseknek lehetnek ta­núi azok, akik ezt a kemény, férfias sportot kedvelik. Mivel a Szegedi Honvéd csapata igen jóképességu versenyzőkből áll, szükséges, hogy a Békés megyei szurkolótábor lelkes biztatá­sával buzdítsa fiainkat a győzelemre. Az elmúlt napokban, ahogy Endrőd utcáján mélázva fürkész­tem a járókelőket a kellemes ta­vaszi napsütésben, egy érdekes hirdetésen akadt -meg a figyel­mem. Az egyik kerítésre füg­gesztették ki, félív rajzlapon, „óriási “ betűkkel: „Figyelem! Figyelem! Folyó hó 20-án, va­sárnap este a kuttúrotthonban nagyszabású bálát rendez a KISZ. Zenét a gyomai gimnázi­um jazz-zenehara szolgáltat. SZÉPLÁNYOK BIZTOSÍTVA! És.utána még egy kevéske szö­veg, majd meggörnyedt szám­jeggyel: belépődíj 5 forint. Na, gondoltam magamban, en­nek már fele sem tréfa. Ezek az endrödi kiszesek aztán igazán le­gények a talpukon, Még o szép­lányokat is biztosítják a tánc- mulatságra, gondolom a siker biztosítva“ érdekében. Nem törődöm a be­lépődíjjal. Legyen akár ötven forint, én nem bánom. De a bálban ott -leszek! határoztam el magamban sziklaszilárdan. És úgyis volt, Bár egy kicsit késve érkeztem, ezt azonban szándékosan tettem, gondolván arm, hátha így nekem is köny- nyebben jut egy „biztosított“ kis­lány. Legnagyobb meglepeté­semre azonban még félig sem volt a terem. Főleg lányok vol­tak szűkiben. Na, mindegy. Ha már itt vagyok, táncolok is. Gyorsan felhajtottam egy féldeci bátorítót, majd utána még egyet és máris ott termettem az egyik kislány előtt, 1 rétikének hívták és nékem ö tetszett meg legjob­ban. Gondoltam is mindjárt: na, ez ís „biztosított" lehet. Először 6 kezdett beszélni, majd hirte­len közbe szóltam: Mondja ked- 1 vés Irénbe, maga is izé... hogy ! mondjam,., magát is mint szép- l lányt biztosították erre a táncmu- ! latságra? És társadalmi munka- j ban vállalta-e, vagy meg mm j állapítva, a gázsi? Először csak \ nézett rám naivan, csak mikor • elmeséltem neki a mai bál meg- * hirdetését, kacagott fel hango- \ san. Ugyan, hová gondol, én \ mindig itt szoktam lenni... kü- \ lönben pedig nem is vagyok ; szép — mondta elpirulva. m És írónké után mentem a ! harmadikhoz, az ötödikhez, de \ eggyel sem találkoztam olyan- S nal, aki ne azért jött volna, \ mert szeret táncolni. Egyszóval, ! a puslca csődöt mondott. Bár vol- • iák szép lányok, sőt a tánc he- [ vétől kipirulva, valamennyien a- • zak voltak, áe ezek még csak ; részben sem úgy „lettek bizto- • sítva", mint ahogy azt a plakát • meghirdette. Hát ilyen csaló- ; dússal végződött az én bálám, de ; azért mégis szívesen gondolok S rá vissza, mert jól szórakoztam. j Csak ez a plakát fúrta eddig ; az oldalamat. így ni, most már j megszabadu 11 unk tőle... Ma nyílik meg a tiszántúli képzőművészek II. vándorkiállítása Ma délelőtt 11 órakor ünnepélyesen nyitják meg Béicéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban a tiszántúli képzőművészek 11. ván­dorkiállítását. A képzőművészet kedvelőinek nagy esemény e ki­állítás megrendezése, ugyanakkor újabb jejlődési fokozat is abban a helyes irányú törekvésben, hogy a szomszédos megyék megis­merjék egymás eredményeit, a kulturális élet minden területén. A tiszántúli festőművészek 1957. évi találkozóján készült felvétel, a Munkácsy’Múzeum előtt. A tiszántúli festők első kiállítá­sa. nagy közönségsikert aratott, és most ez a második még nagyobb sikerre tarthat számot, nemcsak azért, mert a résztvevő képzőmű­vészek száma is nagyobb, de u- gyanakkor a kiállított anyag is egyre jobban tükrözi mai életün­ket, a ma problémáit, a szocialis­ta realizmus kifejlődését és térhó­dítását. Helyesnek bizonyult a megyei tanács művelődési osztályának ja­vaslata és terve arról, hogy két a kiállításokat a Tis/ár,^^ megyéi központjai minden év ta­vaszán rendezzék meg, együttesen a tiszántúli képzőművészek talál­kozójával. A tavalyi ta1 álkozó e- redményességét elsősorban az je­lentette. hogy művészeink köz­vetlenül kicserélhették gondola­taikat, művészi felkészültségüket elmélyíthették a Hasznos tapasz­talat- és eszmecserék sorún. Egy kép a kiállításról: Tokácsli Lajos szentesi festőművész: ..Tisza- parti óriásfák” című műve. A legfőbb eredmény pedig az — mely a mostani II. kiállítással to­vábbi gazdagodást nyer —, hogy a vidéki művészeknek a központ­tól való elszigeteltsége megszű­nik s mind nagyobb és több lehe­tőség nyílik alkotásaik nyilvános bemutatására. A megye legkivá­lóbbjait Lipták Pál, Koszta Ro­zália, Mokos József, Ezüst György, Gyökösi Lajos, Jénei István, Jó­zsef Dezső, Miklós István. Mogyo­rósi István, Párzsa János — mel­lett Szolnok, Szeged. Nyíregy­háza, Szentes, Mezőtúr, Debrecen és Csongrád város képzőművé­szei szerepelnek különböző alko­tásokkal a ma megnyíló kiállítá­son, melyet Békéscsaba után Szol-, nokon, Szegeden, Szentesen, Deb­recenben és Nyíregyházán is be­mutatnak. I—mmmmmmarnrnrn %. JT S Z I N H Á Z JÖKAI SZÍNHÁZ Április 27-én, délután 3 órakor: MANDRAGORA Szelvény bérlet. Április 27-én, este fél 8-kor: MANDRAGORA Csortos bérlet. Előadás után autóbuszjárat! tajelöadas Csorváson, ápr. 27-én, este fél 8-kor: ELADÓ BIRTOK BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Kiadja az MSZMP Békés megyei Végrehajtóbizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Békéscsaba. József Attila u. 4., I. emelet. Telefon: 22—9fi Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba. Felelős nyomdav.: Kendra C\

Next

/
Oldalképek
Tartalom