Békés Megyei Népújság, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-19 / 297. szám

IM?. december 19., csütörtök BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG 5 Bizalommal szavaztak rájuk Újkígyóson két választókörzet­ben tartottak tanácstagi pótvá- iasztásokat, december 15-én, va­sárnap. A hazafia* népfront je­löltje volt Zsótér Pál, a Dózsa Tsz tagja a 20-as számú körzetben, » 21. számú körzet jelöltje Becsei Pál egyénileg dolgozó paraszt volt. A választás reggel 7 órakor igen jó hangulatban kezdődött és dél­Igy herdálják a nép vagyonát a Tóth Ferencek A gyomai járásbíróság tegnap •— december 18-án — kezdte meg Tóth Ferenc bűnügyének tárgya­lását a gyomai j trásbíróság épü­letében. A tárgyalás előrelátha­tóan 21-én fejeződik be. Tóth Ferenc — mint dévaványai lakos — a Kőszigeti Állami Gaz­daság műszaki anyagraktárosa volt 1956 márciusától ez év július végéig. Ezidő alatt a gazdaságtól ellopott és lakására hurcolt több mint száznegyvenegy ezer forint értékű) különböző műszaki és egyéb anyagot. Az anyag felhasz­nálási ívet 37 esetben hamisította meg s ezzel — külön — több mint 3800 forint kárt okozott Mindeze­ken kívül 9323 forint értékű a* nyaggal nem tudott elszámolni. A vádlott ezt megelőzve a Nagy­kunsági Állami Gazdaságban volt alkalmazásban, ahonnan 21 zsá­kot és egy villanymotort tulajdo­nított el, amiért a gazdaságból el­távolították. íme, így herdelják a megrögzött Tóth Feremrféle üze­mi szarkák a nép vagyonát — persze nem büntetlenül. B. I. Karácsonyi ünnepséget rendez a Gyulai Harisnyagyár szakszer­vezeti bizottsága December 24-én, kedden dél­után a Harisnyagyár kultúrtermé­ben a karácsonyi ünnepségen több mint nyolcezer forint értékű aján­dékot osztanak szét az üzemi dol­gozóik gyermekeinek. előtt 11 órakor már befejeződött. Akik a választói névjegyzékbe szerepeltek, mind leszavaztak. A hazafias népfront jelöltjeit mind a 'két körzetben megválasz­tották. A 20-as számú körzetben mindenki a jelöltre — Zsótér Pál­ra — adta szavazatát, míg a 21- es számú körzetben voltak ellen- szavazatok is. Ettől eltekintve, a jelöltek bizalommal fogadták a választók, mert remélik, hogy a megválasztott tanácstagok a la­kosság érdekeit kellőképpen kép­viselik. A választók annál is inkább bi­zalommal néznek a megválasztott tanácstagokra, mivel az ellenfor­radalom óta az ő körzeteikben nem volt tanácstagi beszámoló, — Nagyszerű tervek — mondo­gatták a szülői munkaközösség vezetőségi ülésén. Hiszen a terv­ben többek között a hiányzás el­leni küzdelemről, a tanulás ellen­őrzéséről, pedagógiai előadásokról és a decemebri fenyőfaünnepély­ről volt szó. Becsületére váljék a szülői munkaközösség választott vezetőinek, hogy tervüket eddig mind valóra váltották. December egyik vasárnapján a szülői munkaközösség elnökei s a küldöttek már két órakor gyüle­keztek a központi épület rajz­termében. összeszámlálták a ta­nulókat. '■ <• — TI át bizony nem kevesebb, mint 990 gyermek ajándékozásá­ról van szó — mondogatták. De a szorgalmas vezetők: Petiid Imrér.é, Debreceni Sándorné, Szabó Józsefné irányításával az asszonyok hordják a szaloncuk­rot, a csokoládét, a kekszet és a megannyi édess’éget. Szaporodnak a szeretetcsoma- gck. Négyezerötszáz forinton felül van már az az érték, melyet a fe­nyőfaünnepségeken osztanak ki a gyermekeknek. Honnan van ez a sok pénz? A szülők áldozatos hoz­zájárulásából, a film- és egyéb előadások jövedelméből. Ezenkí­vül mindennap érkezik kérés is­koláink igazgatóságához. Az e­gyik nap a cukorgyár, a másik nap a kendergyár, harmadik nap a földművesszövetkezet, negyedik las;: Miért nmét az lijségámsot Című cikkre A Békés megyei Népújság no­vember 22-i számában jelent meg Miért némák az újságárusok cí­mű cikk. Az abban foglaltakat kivizsgáltuk és megállapítottuk, hogy Békés megye területén a hír­lapárusok valóban nem használ­ják ki kellőképpen a hangos hir- Iapárusítás [ehetőségét. Éppen e- zért utasítottuk a Békés megyei postahivatalt, hogy a hangos áru­sítást — szervezői közreműködé­sével — a megye területén hala­déktalanul vezesse be. A szerkesztőség segítő szándé­kú észrevételeiért pedig köszöne- tlinket fejezzük ki. Dr. Dános István, a Szegedi Postaigazgatóság helyettes vezetője. nap a nőtanács, Ötödik nap a pe­dagógusok kérik: engedélyezzük, hogy a tanulók az általuk rende­zett ünnepélyeken, ajándékkiosz­tásokon is részt vehessenek, illet­ve az említett üzemek, szervek dolgozóinak gyermekei még ott is kapjanak ajándékot. Úttörőink, tanulóink műsorral készülnek az ünnepre. Csak az iskolásaink három helyen adják elő a békéről, a szeretetről szóló kedves jeleneteket, szavalatokat, énekszámokat. Megmozdult a társadalom a gyermekekért, a mi gyermekein­kért. Nem lesz egyetlen gyermek sem, akinek boldogtalan karácso­nya lenne Sarkadon. Dér La jós I. Sf. ált, iskola ig., Sarkad. 240 állami gondozott gyermek karácsonyi ünnepe Békés megyében Békés megyében Dévaványán és a három nemzetiség lakta Batto- nyán, Gyulán az állami gyermek­otthonokban bensőséges karácso­nyi ünnepséget rendez a megyei nőtanács. Az árva és elhagyott gyermekeket szépen feldíszített ka­rácsonyfa alatt szeretetcsomagok- kal ajándékozták meg a szeretet ünnepén. Gaál János mg, felügyelő. Újkígyós. Nem lesz boldogtalan karácsonya Sarkadon egyetlen gyermeknek sem Születésnapi ünnep a békéscsabai MÁV nevelőintézetében Az intézetet most a Ró­zsa Ferenc Gimnázium és a Közgazdasági Tech­nikum tanárai népesítik be. Tekintetük a szín­padra irányul. A gondo­san összeállított műsor kellemes perceket nyújt a nevelőknek. A műsor utáni szünet­ben megtudjuk, hogy a tanulók nagy igyekezet­tel készültek erre az u. n. névnapi estre. Neve­ket nem említek, hiszen a kollégium 44 lakója közös munkájának ered­ménye ez a kedves ün­nep. Az az ünnepélyes aktus, amelynek szemlé­lőt vagyunk, minden hó­napban megismétlődik. A növendékek ezen al­kalommal együttesen ünnepük a születésnapo­kat. De hirtelen elalusznak a villanyok, és egymás után gyúlnak meg az ünnepeltek tortáján az apró, pici gyertyák, je. lezve azt a számot, a- hányszor megérték e kedves napot. Majd a „szertartások” végezté­vel a tanulók és tanárok közösen teáznak. A di­áklányok nagy örömmel kínálgatják a maguk ké­szítette süteményt. Külö­nösen ízlik az omlós po­gácsa és a finom csoko­ládés torta. Eközben a látogatók jól szemügyre vették a MÁV nevelőintézetet. E gyönyörű épület belseje különös benyomást tesz a látogatókra, a katonás rend párosul a családi tűzhely melegével. Itt va­lóban otthonra lelnek a- zok a vasutas gyerme­kek, akik szociális hely­zetük és tanulmányi e- redményük révén felvé­telt nyertek ebbe az in­tézetbe. A diákotthon rendjé­ért, családias életéért el­sősorban Kovács Gyula Igazgatót illeti dicséret, aki minden erejét arra fordítja, hogy növendé­keinek olyan diákéletet teremtsen, amelyre min­denkor örömmel gondol­nak vissza. De elismerés illeti az intézet minden nevelőjét. Fáradságos munkájuk gyümölcse a növendékek kimagasló tanulmányi eredménye, választékos, intelligens magatartása. Asztalbontás után ter­mészetesen tánc követ­kezik. A tanárok közül is többen táncra perdül­nek és együtt szórakoz­nak a diákokkal. Az est elérte célját: kellemes percekkel a- jándékozta meg a tanáro­kat, elmélyítette a kap­csolatot nevelő és diák között Szabó Géza MÁV nevelőintézet, j Békéscsaba " j MIÉRT, MIÉRT ­Két levél fekszik előttünk. Az egyik „félig” névtelen, a másik egészen az. Az előbbi írója mindössze annyit biggyesz­tett sorai alá, hogy O. J. — Sorait „tisztelt szerkesztőséggel” kezdi és „elvtársi üdvözlettel” végzi. A közbenső szövegben pedig arról ír, hogy Gyulán a fiatalok a tisztességes könnyű műfaj érdekében hadat üzentek a tisztességtelen könnyű mű­fajnak. Mindebben semmi kivetni való, vagy titkolni való nincs, mire jó hát a titokzatos O. J. „aláírás”? Megértenénk a dolgot, ha mondjuk, valamiféle maszek-nyerészkedési manő­ver húzódnék meg a nagy' igyekezet mögött. Ugyanis hallót, tunk már olyan esetről, hogy a művelődés terjesztésének szent nevével visszaélő egyének lelkes, szerepelni vágyó és nem is tehetségtelen fiatal, öntevékeny énekesekből, zenészekből c- gyüttest toboroztak, mindenfelé szerepeltették őket, és a bevé­tel zömét zsebrevágták. Ilyesmi már előfordult az országban. A levél szerint azonban éppen az ellenkezőjéről van szó. Ak­kor meg miért a nagy titkolódzás? Miért? A másik levél aláírója „Hunya mozi közönsége”, így „á blokk”, A hunyaiak azonban azt állítják, hogy a legutóbbi tízezer évben kollektív levelet, még hozzá egymás után hármat, nem írtak sem a moziüzemi vállalathoz, sem a Ludas Matyihoz, sem máshová. No mindegy. Valami oka csak volt .annak a névtelen „moziközönség­nek”, ami miatt tollat ragadott. Az egyik ok: — a mozit a faluban megszüntetik és kiviszik a faluszéli bikaistállóba. A másik ok: — a mozi várócsarnokában tárolja a földszöv a söröshordókat, holott szűk a hely, tönkremennek a ruhák, nyáron meg nagy az italbűz. Harmadik ok: — a mozi hangszórója műszakilag kifogásolható he­lyen függ. Ezek miatt íródott a levél és mindhárom esetben a „tö­meges” levélíró bűnösként a moziüzem-vezetőt nevezi meg. A helyszínen kiderült, hogy a levélírónak csak abban van iga­za, hogy teli szívvel kötekedni akar. Ugyanis a hunyai helyi párt­szervezetnek és a tanács VB-nek illenék tudnia, hogy a mozit a bikaistállóba szándékoznak-e helyezni, vagy sem. Ilyesmit azonban tudomásunk szerint senki sem tervezett, és tervez. A hordóügyben az az igazság, hogy a mozihelyiség eredetileg más célt szolgált, és jelenleg is a földművesszövetkezeié, mely raktár híjján valóban néha e kényszer megoldáshoz folyamodik. A hangszórót illetően a- zonban a megye legjobb moziakusztikai szakértői állapították meg, ületvemérték ki a helyét, ahol a színpadi szereplők sem verhetik le, amellett kötelességét is teljesíti. — A „hunyai tömegek” nevé­ben írogató kései Anonymus, akiről még annyit sem tudunk, mint a névtelen jegyzőről, — ha javító szándékú türelemmel végigjárta volna az ottani illetékeseket, mindezeket megtudhatta volna levél­írás nélkül is. Persze távol áll tőlünk, hogy bosszúra gyanakod­junk, és feltételezzük, hogy a névtelen íródeák azért köt a jelenlegi üzemvezetőbe névtelenül, mert a& a községi párttitkár is egyben. Azt sem tételezzük fel, hogy a túlzói^'' ízesz^drátságáért és az ab­ból eredő üzemi hibákért leváltott etoZő^zémvezetővel a levélíró bármiféle kapcsolatban állna. Azt azonban megkérdezzük, ha mind­ez távol áll tőle, miért kell névtelenül a háttérben maradni? Mi­ért, mikor minden becsületes ember által nyíltan megírható dolgok­ról ír? Huszár Rezső Születés — házasság — halálozás Orosházi anyakönyvi hírek: Születések: Ormándi József és Héjjá Hona Etelka fia József, Nagy András és Kovács Pálma Lenke fia Tibor András, Szula Bá­lint József és Cabnai Ilona Etelka fia Bálint Gábor, Lovászi István Anna Katalin 75 éves, özv. Pét* rovszki Andrásaié sz. Varga Mária 62 éve«, dr. Kerese Tibor József 72 éves, Nagy Mihály 83 éves, özv. Gulyás Józsefné sz. Kunos Katalin 81 éves, özv. Madarász Lajosné sz. Kovács Éva 84 éves, özv. Turóczi Antalné sz. Gulyás Eszter 72 éve». és Lovas Gizella fia István János, Kásvárdai Károly és Laczó Irén fia László Tamás, Tóth Sándor é6 Gyapjas Ilona Judit leánya Judit, Rideg József és Bélied Róza fia Zoltán József, Hovorka György és Horváth Márta fia György, Kovács János és Kócs Erzsébet leánya Éva Margit, Sáfrány István és Kassa Julianna leánya Anna Má­ria, Sonkoly Pál és Tóth Anna fia Pál, Bozó Gyula és Zsikal Bona Piroska fia Gyula. Házasságkötések: Sulyok István és Kákonyi Rózsa, Jankó Béla éd Tóth Margit, Hambarás István Já­nos és Trippe Julianna. Juhász Ist­ván és Gulácsi Márta, Horváth Sándor és Szemenyed Éva Zsuzsán- na, Megyik Sándor Pál és Csepre- gi Rozália Zsuzsanna, Koncseg Ferenc és Zahorecz Julianna. Haláiesetek: Springer József E* mdlné sz. Karácsonyi Mária 58 éves, özv. Sin Istvánná sz. Szalay Közületek figyelem kibővített raktárából mini dem alkalomra férfi, női, gyermek jelmezek, népi ru* hák, kellékek, esküvői és estélyi ruhák nagy válasz* tékiban már 35.-* forinttól kölcsön vehetők. Jelmezkölcsönző Vállalat, Buda* pest, V., Bécsi u. 3—5. Helyi megbízott: A NépmfU vészét! Bolt békéscsabai fié ókja, Sztálin üt 7, Terjeszd a Népújságot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom