Békés Megyei Népújság, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai egyesüljetek1 XAmwGYKr ISií. DECEMBER 1., VASÁRNAP Ara 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM OrsTágoshírű állattenyésztők Muronyiian A Muionyi Állami Gazdaságban j uhtenyészíési ankétot rendeztek pénteken, melyre a gyapjú terme­lés iránt érdeklődő ipar képviselői, neves tudósok, juhtanyésztési szakemberek, állatorvosok és az ország legjobb juhászai — össze­sen csaknem kettőszázan érkeztek. Ferenczi Sándor, az állami gaz­daságok állattenyésztési főigazga­tóságának előadója bevezető elő­adásában többek között a juhte­nyésztés sokaldalú előnyére, a lel­kiismeretes áilalteleltetésre, gon­dos takarmányozásra és a beteg­ségek elleni védekezés módjaira hívta fel a jelenlevők figyelmét. Dr. Záhonyi József a gyapjúke­zelés legfontosabb tennivalóit is­mertette ,amit számos gyapjú mintával, fényképpel és színes diapozitív filmvetítéssel illusztrált. Igen tanulságos volt Gaál László tudományos előadása, amelyet a Asszonyok, lányok a mindennapi életben A hibák ellenére is el­mondhatjuk, hogy az asszo­nyok tízezrei dolgozták az elmúlt tizenkét év a att a népi ha­talom építésén. Ezek a nők szere­tettel gondolnak a közösen végzett, eredményes munkára, hálásan em­lékeznek arra a fejlődésire, ame­lyet ez a tevékenykedés jelenteit számukra. Sok asszony ismer'e meg az összefogás erejét és Szép- Bégét. Ez az alapja ainmk, hogy a nők nagyrésze ma is kész az ál­dozatos, társadalmi és politikai unokára. Az ellenforradalom gyászt és puszítást hozott. Feldúlta az ott­honok békéjét, szétszakította a családokat, eszközül használta a gyermekeket, támadást Indított a nők egyenjogúsága ellen és szét­zilálva a nőmozgalmat. Az ellenfor­radalom óta eltelt hónapok alatt egyre több asszony ismerte fel, hogy az ellenforradalom győzelme megsemmisítette volna mindazo­kat a demokratikus vívmányokat amelyek a családok százezreméit magasabb életszínvonalát jelentik. Mind több nő értette meg, hogy a munkásfiatalommal együtt a csa­lád biztonsága, megélhetése, gyer­mekei jövője is veszélyben for­gott. \ Az ellenforadalom óta eltelt hó­nnapok atett a nőtanácsok megerő­södtek, fejlődtek. Kilenc hónapos működésük után megtarthatták az első országos tanácskozást. F.z a tanácskozás megszabta a nők to­vábbi munkáit. Nem különösebb munka ez, mint ami a nők felada­ta is: küzdeni a családok gazda­gabb és kulturáltabb életéért, a nők élet- és munkafeltételeinek megjavításáért, a gyermekek bol­dog jövőjéért, a szocialista erkölcs­ért. Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához nélkül özheretlen a nők esze, szíve, munkája. Éppen ezért ott a helyűit minden hazáját, családját szerető asszonyoknak, a- kik ma is legkövetkezetesebb har­cosai a szebb, boldogabb életnek. Ott a helyük a parasztasszonyok­nak, háziasszonyoknak, nevelők­nek, az e=észséaügy védelmezői­nek, a biv--ulok és a kereskede­lem do goztinak. Megyénk asszonyai egyre jobban Ismerik fel, hogy nekik is ott a helyük, ahol a jobb, a boldogabb életért kell harcolni. Ott vannak mindenütt, ahol felemelhetik sza­vukat a gyermekek neveléséért, a család boldogabb életéért. Nem •egy községben, városban nagygyű­léseken beszélnek az aszonyok a második műszak terhének könnyí­téséről. Kérik, hogy a férjek is se­gítsenek az otthoni munkában. Sok, és terhes az, ami egy dolgo­zó édesanyára jut. Eleget kell ten­ni munkahelyén, s a nyolc órai munka után várja a gyermekneve­lés, a háztartási gondok, mosás, ta­karítás. A nőtanácsök úgy is igye­keznek könnyíteni az asszonyok munkáján, hogy több háztartási gépet, többek között mosógépet követelnek az ipartól. Üzemekben, hivatalokban azért harcolnak, hogy vásároljanak háztartási gé­peket, különösen mosógépeket hogy a fáradtságos munkát: a mo­sást megkönnyítsék. Ott vannak az asszonyok és tevékenyen dol­goznak a szüléé munkaiközösségek­ben. Segítik a pedagógusok mun­káját. Egy szóval az aszonyokat az élet minden területén meg lehet találni. Persze azontúl, hogy a nő­tanács tagjai igyekeznek az asz- szanyok fáradságos munkáján könnyíteni, szórakoztatják, neve­lik, tanítják is őket. Nem egy köz­ségben irodalmi esteket rendeznek a nőtanácsök. De különböző szak­körökön is tanulnak, képezik ma­gukat. Van szabó, varró, főző, ké­zimunka, játékkészítő, meg ki tud­ná felsorolni, hogy hány és hány helyen szorgoskodnak az asszony! kezek. Békéscsabán a III. kerületi nőtanács tagjai hetek óta játéko­kat készítenek, készülnek a Tél­apó- ünnepségre, a kerület gyer­mekeit akarják megörvendeztető 1. Másutt kozmetikai előadásokat tartanak. Egyszóval: nevelik, ta­nítják az asszonyokat. Elmondhatjuk, hogy jelenleg jó úton halad a nőtanácsok munkája. S ezt a munkát a továbbiakban fokozni kell, hogy valóban betöltse a nőtanács a maga elé kitűzött fel­adatát: fejlessze az aszonyok poli­tikai öntudatát, szélesítse látókö­rüket, növelje igényüket a műve­lődés és a kulturáltabb élet Iránt. ÁRU HELYEIT — LEVELEK SOKAN fordulnak meg napon­ta a Békéscsabai Kiskereskedelmi Vállalat Sztálin-úti Sport-boltjá- ban. Ilyenkor, a téli időszakban keresett cikk a sínadrág, sízok­ni, síbakkancs, túracipő, bilgerli csizma, motoros sapka, korcsolya. De hiába keresik, kérik, mind­ezeket, a válasz: nincs, megren­deltük, de még nem étkezett. A MEGRENDELT ARUK he­lyett két-háram soros levelek hal­mazát küldik Budapestről, a Sport-, Hangnszer- és Játékáru Nagykereskedelmi Vállalat: „A gyártó ipar nem gyártja”. Ezt ír­ja a 8-aa vadásztöltényre, a 16-os Az ENSZ-ktfzsvttlés szavazása a nyugatiriéRl kérdésről Az ENSZ-közgyűIés péntek dél­utáni ülésén elutasította azt a ha­tározati javaslatot, amely felszó­lítja Hollandia és Indonézia kor­mányát, hogy az ENSZ főtitkárá­nak támogatásával folytasson tár­gyalásokat Nyugat-Irtán helyzeté­ről Erre az Indonéziai kezdeménye­zésre előterjesztett határozati ja­vaslatra 41 ország szavazott, ellene szavazott 29 és 11 tartózkodott a szavazástól. így tehát a javaslat nem tudta megszerezni a közgyű­lésen az elfogadáshoz szükséges kétharmados többséget. fojtásra, a csappantyúra is, ami már hetek óta nincs a Sport­boltban. Sörét és lőpor van, de csappantyú és fojtás hiányában annyit sem ér, mint a nagykor, két-háromsoros levele, ami mö­gött rossz elosztást, vagy elhanya­golt gyártási megrendeléseket le­het sejteni. MINDEN BIZONNYAL valami hanyagság van, mert akadt már türelmetlen vevő, aki személyesen elment abba a gyárba, ahonnan a nagykereskedelmi vállalat szerint „nincs gyártás”, s kiderüt, hogy van, csak éppen nem kaptak rá megrendelést a nagykortól. Lehe­tetlen, hogy a Székesfehérvári Bányagyutacs Gyár csak lőport, sörétet, csak 10-es és 6-os töl­tényt készít, csappantyút, fojtást és 8-as töltényt pedig nem. Le­hetetlen az is, hegy nincs sífel­szerelés, korcsolya és más egyéb. Csak éppen jobban el kellene osz­tani és jobban törődni ezeknek a cikkeknek a készíttetésével. A VEVŐK, a Békés megyei va­dászok kérésére írtuk meg mind­ezt, akik szeretnék kielégíteni a lakosság igényeit vadíéleségek- kel. De ámilyen jó levélíró a sport- és egyéb áru nagykor., ne­künk is küld egy levelet, hogy „Nem vadásznak a Békés megyei vadászok". Miért ne írhatná ezt, ha minduntalan azt írja a csabai sportolóknak, hogy a gyártó ipar nem gyárt. K. 7. Elégedett öregek A Békéscsabai Szociális Otthon­ban 72 öreg élvezi a gondtalan pi­henést, megelégedett öregkort. Ké­pünkön özvegy Martinovics Jó­zsefeiét látjuk kedvenc szórakozá­sa: horgolás közben. Ez aztán az igazi kártyacsata! No, nem kell félni, szolid játék, de mégis nyerni akarnak valamennyien, ha nem is pénzt, hát inkább a „győzelem' örömét. Az asszonyok is kedvelik a játé­kot, különösen dominózni szeret­nek. Képünkön éppen Ilona-nővét ad „szaktanácsot” a játékban. különböző kísérletekben elért e- redmónyek ismertetésével, gya­korlati példákkal tett érthetővé mindenki számára. Határozottan kijelentette többek között, hogy igen téves az az elterjedt jelszó hogy a juh igénytelen állat. „Sze­rény, de egyáltalán nem igényte­len” — hangsúlyozta. Csak akkci lasz igazán jövedelmező a tenyész­tő és a textilipar számára a juhte­nyésztés, ha háziállathoz méltóan gondozzák, jól etetik a juhokat. Részletesen ismertette a juhok e- gyik legveszedelmesebb betegség*; a büdössánfaság elleni védekezést s a gyógyítás módját. Orsxágos 1 TIT konferencia le.*.* decemberken A Művelődési Minisztérium és a Népművelési Intézet december 10—11-én a Kossuth-klubban or­szágos konferenciát rendez az is­meretterjesztésről. A konferenciá­ra meghívják a megyei tanácsok népművelési osztályainak munka­társait, a TTIT megyei titkárait, népművelőket és pedagógusokat. A kétnapos tanácskozáson megvitat­ják a falusi ismeretterjesztő mun­ka jelenlegi helyzetét, hibáit és megtárgyalják a feladatokat Kyygairáet politikus jó szomszédi viszony, követei a keleti országokkal Herbert Weimer, a Német Szo­ciáldemokrata Párt szövetségi gyűlési csoportjának a lel nők* pénteken Frankfurtban kijelel»« tette, hogy a szövetségi köztársa­ság létesítsen jószomszédi vi­szonyt a keleti országokkal, „Szomszédok vagyunk és meg kell találnunk a Szovjetunióval Is a jószomszedság formáját" —< mondotta Wehner Frankfurtban egy szociáldemokrata a 1 kürze! küldöttértekezletén. A szociálde­mokrata pártnak minden erővel elleneznie kell Adenauer kancel­lár ama törekvését, hogy a lüilpo* litikából a Kelet elleni ideológiai Írarc eszközét kovácsolja. llathőnajfi börtön Lottó csalási kísérletért F. Gy. kiskőrösi lakos a 11. és IS. Lottó-sorsolás után óvást adott be a Sportfogadási és Lottó Igazgató­ságra. Ezekben ötös, illetve négyei találatra jelentette be igényét. Ai igazgatóság ellenőrzése megállapí­totta, hogy „telitalálatos’ szelvény nem érkezett. Egyébként a kérdé­ses szelvény jogos tulajdonosa a nyereményért időben jelentkezett is. Az ügy a Budapesti Bíróság elé került. A kerületi bíróság F. Gy. próbálkozását társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett csalási kí­sérletnek minősítette, ezért őt hat­hónapi börtönre ítélte. Enyhítő kö­rülménynek vették magas életko­rát, s ezzel járó csökkent szellemi képességét, s így a büntetés vég­rehajtását húrom évi próbaidőre felfüggesztették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom