Békés Megyei Népújság, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-27 / 278. szám

J9S7. november 27., szerda BÉKÉS MEGYEI NÉPCJSAG 5 LEVELEK HÁTHA Fr OLVASSA... November 9-én este 18 órakor indultam Békéscsabáról Köte- gyánba vonattal. Velem volt két­éves kislányom is, kinek nyüg- lődése miatt kiejtettem zsebem­ből az ötven százalékos vasúti arcképes igazolványomat és pénztárcámat. Nem vettem ész­re, hogy az említett tárgyat el­vesztettem, noha a Sarkadi Cu­korgyár megállónál már ezek nélkül szálltam le a vonatról. És mégis meglett... Ugyanis egy egyenruhás fiatalember — aki az utazás ideje alatt mellettem ült — megtalálta, elvesztett tár­gyamat és a kötegyáni MÁV végállomás forgalmi irodájába leadta, ahol néhány nap múlva megkaptam igazolványomat, pénztárcámat, s a benne lévő 180 forintot. Az általam ismeretlen fiatal­ember — aki e sorok olvasása közben bizonyára magára ismer — fogadja őszinte köszönetemet becsületességéért. Rózsa Tibor Zoltánné, Békés. k bélmegyeriek 0 kérdezik Községünkben igen szép és kor- kultúrotthon épül, majd­nem 200 ezer forint beruházási költséggel és részben társadalmi munkával. A kultúrotthon hama­rosan elkészül és átadják rendel­tetésének. De miért nem úgy ter­vezték, mint a kaszaperi kultúr- otthont — kérdezik a bélmegyeri­ek. Kaszaperen, amikor a kultúr­otthon elkészült, felszerelték főző­konyhával és mintegy 300 sze­mélyre, illetve lakodalomra is al­kalmas étkezési eszközökkel. Vagyis Kasaaperen olcsón kivihe­tik a falusiak lakodalmi ünnepsé­gekre is az evőeszközöket. így több év alatt némi összeg vissza is térül az államnak. Másrészt, nem kellene a házasulandó fiataloknak a helyi FMSZ folyosóján tartani a lakodalmat, vagy a termelőszövet­kezetek vezetőit megkérni arra, hogy engedjék meg a lakodalom megrendezését a szövetkezeti köz­pontban. Forgó József, Bélmegy er. A nyugdíjbiztosítás a világ országai között hazánkban a legnagyob Ahhoz, hogy kellőképpen érté­kelni tudjuk azt a nagy fejlődést, amely a nyugdíj vonalán a felsza­badulás után hazánkban végbe­ment, ismernünk kell a felszaba­dulás előtti helyzetet. A felszabadulás előtt a dolgozó megöregedő», vagy rokkanás ese­tén öregségi,’ illetve rokkantsági járulékban részesült, öregségi já­radékot viszont csak az kaphatott, aki a 65 életévét betöltötte. (Ez a korhatár egyaránt vonatkozott a férfiakra és a nőkre.) 1939-ben az öregségi járadék havi összege 18, az özvegyi jára­dék 8, az árvajáradék 2,90, a rok­kantsági járadék 15 pengő volt. (Az özvegy részére csak abban az esetben adták meg a járadékot, ha 65. életévét betöltötte, vagy megrokkant.) A mezőgazdasági dolgozók részére csak 1939-ben ve­zették be az öregségi biztosítást, ami csupán a férfialtra vonatko­zott. A felszabadulástól kezdődően fokozatosan javult a nyugdíjrend­szer. Az 1954-ben megjelent nyug­díjtörvény a magyar társadalom biztosításnak egyik legnagyobb e- redménye volt, mert a világ egyetlen országában sem nyújtanak olyan magas ellátást és kedvező feltétele­ket, mint hazánkban. Ez a nyugdíjtörvény lehetővé tet­te, hogy tíz évi munkaviszony után a nők 55 éves, a férfiak pedig 60 éves korban öregségi nyugdíjban részesüljenek. A nyugdíjba menő dolgozók kerese+üfc ötven százalé­kát kapják törzsnyugdíjiként, ami az 1945 óta munkában töltött évek után egy-egy százalékkal növeke­dik. (Ma a nyugdíjba menő, kere­setének 56 százalékát kapja.) A fokozódó bérszint emelkedé- : sével egyidejűleg emelkedett a ; nyugdíjak összege is. (1956-ban MIÉRT, MIÉRT - A MIÉRT? Az Iskola külső támasztópillérét je­lentő szülői munkaközösség erkölcsi és anyagi erejével nem mindenütt gazdálkodnak helyesen. Miért? Békéscsabán, az V. számú általános iskola második osztályában a tanító- néni arra kényszerült, hogy megkérje a gyermekeket hozzanak hazulról — naponta — egy kis fát, begyújtáshoz. A szándék helyes: a hideg ne veszé­lyeztesse a tanulók, egészségét. Azon­ban tudjuk, hogy a fa egy része drá­2 _____________ Sz erkesztői üzenetek Pepó Mátyásáé, Békéscsaba: A szer­kesztőségben elmondott panaszát megír­tuk a városi tanács elnökének, s a napok­ban a következő választ kaptuk: ,,Pepó Mátyásné, Kölcsey utcai napköziotthon dolgozójának panasza jogos. Ugyanis az elvtársnőt, 35 évi munkája után most, a- mikor nyugdíjba megy nem lehet egy szükség lakásba beköltöztetnl. A kiköl­töztetés helytelen gondolata Györkei Jenő számadó igazgatótól eredt. Pepónénak joga van továbbra is a napköziotthon te­rületén lekni.” Gadó János, Békéssámson: Levelét ere­detiben elküldtük a Megyei Allatforgat- rai Vállalathoz kivizsgálásra. Amikor a választ megkapjuk azt azonnal közöljük. Póra Mihály, Békéscsaba: A Szabadság Mozi panaszkönyvébe történt bejegyzése nyomán tett panaszára Orosz Sándor elv­társ, a Megyei Moziüzemi Vállalat igaz­gatója levélben tájékoztatta a szerkesz­tőséget. Mint írja ismételten kioktatta és megfigyelmeztette a pénztáros kartársnőt s felhívta figyelmét az udvarias magator- tásra. Közlemény A Szakszervezetek Megyei Ta­nácsa közli az érdekeltekkel, hogy a munkavédelmi kiállítás miatt a székház nagytermébe korábban beütemezett értekezletek nem tarthatók meg november 29-től de­cember 8-ig. Az orvosok részére hirdetett szakmai-politikai ankét november 30-án a Balassi Kultúrotthon nagytermében, a Földmérési és Térképészeti Hivatal által meghir­detett műszaki értekezlet és tag­gyűlés december 2-án az Építők Kultúrotthonában (Trefort utca) lesz megtartva. ADY emlékest Békéscsabán A Jókai Színházban hétfőn este Ady-emlékestre gyűlt össze a vá­ros társadalma. Az emlékesten Vajda Aurél, szarvasi gimnáziumi tanár’ emlékezett meg Adyról, ko­rának forradalmi költőiéről, majd a Jókai Színház művészei: Kovács Mária, Pagonyi Nándor, Körösz- tös István és Gyuricza Ottó Ady- verseket adtak elő, Gippert Lász- lóné pedig megzenésített Ady ver­seket énekelt. ga behozatali cikk, mellyel a szülök is szűkösen rendelkeznek. De hiszen mégcsak a fűtési idény elejénél tar­tunk, miért nincs ennek az osztálynak fája? Mint szükségtanterem, külön ka­pott 30 mázsa szenet, de az alágyúj­tani való lemaradt. Ezt a szülők is tudják. Erkölcsileg visszás, hogy a szülő azért hozzon kisebb-nagyobb ál­dozatot, mert valahol önkényesen visszatartották a fát. —. Ugyanebben az iskolában történt, hogy. a múlt évi tornavizsga alkalmával a belépőjegy és a tombola árusításától kezdve az előadásra hozott ingyen süteményekig, gyümölcsökig, kiszolgálásig jóformán mindent a szülői munkaközösség tag­jai csináltak, hoztak és intéztek. Az áldozathozatal meghozta gyümölcsét, több ezer forint bevételt Iskolai cé­lokra. Legutóbb a pénz hováfordításá- ról azonban a tételességet alig figye­lembevevő, általánosságban mozgó be­számolót kaptak, mintha nem is som­más hozzájárulói, hanem csupán külső szemlélői lettek volna az eredmények­nek. Nagyobb megbecsülést! Köztudott, hogy a munkaközösség tevékenységé­ből olyanok veszik ki részüket, akik a legöntudatosabbak. Legtöbbjük nem egy gyermeket járat iskolába, ráadá­sul kenyérkereső Is. (Sajnos, az ott­honülő, kevésgyermekű anyák közül kerülnek ki a magukat minden tár­sadalmi kötelezettség alól kivonók. Ez nem kizárólag az § hibájuk!) Es mennyi mindent kell vállalniok! Most egy évnyitó, aztán tanítóbácsik, nénik nevenapja, születésnapja, jubileuma, iskolai ünnepségek, kirándulások, zá­róvizsgák, évnyitók — jelenleg a Tél­apó van soron. Mindez nem jelent ke­vesebbet, mint padmosást, teremdíszí­tést, különféle jegyek árusítását és vételét, virágbeszerzést, ajándékozást, gyakori pénztárcanyitogatást. Egyes helyeken ódáig fajul, hogy burkolt verseny folyik: ki ad erején felül? Holott a szülői munkaközösség nem „malacpersely”, nem ilyen vagy olyan alkalomra előráncigálható eszköz. Az iskola politikai-társadalmi, gyermek­nevelő feladatának értékes, tekinté­lyes külső támasztéka. Ila nem így tekintik, akkor az feladatának félre­ismerése, vakvágányra juttatása. Megyénk számos helyén, Geszten, Kamuton és másutt, a tantestület a munkaközösséggel helyes értelemben működik együtt, a szülőket feleslege­sen nem terhelik, nem zaklatják, er­kölcsiekről, anyagiakról kínos pontos­sággal tájékoztatják őket, ezáltal az iskolával való lelkes együttműködők­ké formálják valamennylüket. Másutt ez lehetetlen volna? Miért? Hur például 653 forint volt a nyugdíj­átlag, 1957 júniusában ez 750 fo­rintra emelkedett.) Ha figyelem­be vesszük azt, hogy ebben az év­ben ismét emelkedtek a munkabé­rek, akkor számíthatunk arra, hogy a jövő évi nyugdíjátlag eléri a 850 forintot. A szakszervezetek javaslatára kormányunk már eddig is több Íz­ben segített a nyugdíjasokon úgy, hogy a régi szabályok alapjár megállapított járadékot és nyug­díjakat emelte. A mezőgazdasági dolgozók havi 120 forintos járadéka viszont sem­miképpen sem elegendő a megél­hetésihez. Ez a tétel igen érzéke­nyen érinti megyénket, mivel itt nagy számú mezőgazdasági jára­dékos van. Még a múlt év nyarán a SZOT elnöksége javaslatot fogadott el a nyugdíjak rendezésének kérdésé­ben és azok javítására vonatko­zóan. Ebben a javaslatban arról van szó, hogy először a régi jog­szabályok alapján, tehát ai. 1954 előtt megállapított 500 forintra, a 250 forinton aluli özvegyi nyugdíjakat 250 fo­rintra. a régi árvajáradékot 120 forintról 250 forintra, a mezőgazdasági járadékot 75 forintról 125 forintra és mint­egy 10 ezer ellátatlan, régi cse­léd és kubikos részére nyug­díjat biztosít. Elfogadott javaslat az, hogy - a nyugdíj pótlék megái lapításánál 1929-től kezdődően számítsuk a munkában töltött éveket. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg­oldhassuk, évente kb. 400 millió forintra, van szükség. Lényegesen magasabb nyugellátást biztosíta­nánk a jelenlegi nyugdíjasok kö­zül kb. 360 ezer fő részére. Ezek a javaslatok már meg­valósultak voln- ha nem kö­vetkezik be hazánkban az el­lenforradalom. Lakatos Béla, a békése abai SZTK ügyvezetője. LEVELEK Köszöntjük őt... A képen Bors Bálintné látható, aki harmadik éve tagja az oroshá­zi Dózsa Tsz-nek. Évek óDa jó munkájáról ismerik a növényápo­lásban. Két iskolás lánya van. Mint csaknem minden asszony, 6 is két műszakot dolgozik, hisz a közösből való hazatérése után vár rá a főzés, a mosás, a varrás és sok más tennivaló. Mégis 330 munkaegységet szerzett Borené ebben a gazdasági évben. Férj* tűzoltó, de ő is ki szokott járni szabad idejében a szövetkezett*», így férjének is van külön 50 mun­kaegysége. De Borsnén kívül még sok asz- szony becsülettel kiveszi résziét a közös munkából, akiknek 250, só! 300 munkaegységük is van, Se­bennének, Csorpáknénak pedig 600—600 munkaegységük van. Igaz, ők a tehenészetben dolgoat- nak. Csorpákné munkaérdemrend­del kitüntetett férjével és leányá­val a tehenészetben ebben a gaz­dasági évben 1350 munkaegységet szereztek. S a jó jövedelemből fu­totta arra is, hogy ebben az évbe« tíáfeat vegyenek. I |Vz ellenforradalom kissé meg- ritkította az orosházi Dózsa Tsz-t. Ugyanis a koróbhi négyszáz tag­ból csak százhúszan maradtak. TI* zenkét személyt pedig kizártait a közösből. És mégis amíg a mulll évben december 16-án fejezték ha a kukoricatörést, az idén már o*• tóber 30-án nemcsak a kukoricái, de a cukorrépát, a takarmányré­pát is betakarították. Mindez an­nak köszönhető, hogy az orosházi Dózsa Tsz-ben — az ellenforrada­lom vihara ellenére is — sok Bors Bálintné van és olyanok, akik szí­vük teljes melegével szeretik a szövetkezetét. Köszöntjük ezért Boraiét és a szövetkezetben dol­gozó valamennyi asszonytársat. Fodor Bálintné, Orosháza. Születés — házasság — halálozás Kondorost anyakönyvi hírek: Születések: Jasper Károly Jó­zsef és Maginyecz Mária fia Ká­roly, Kugyela Mihály és Kiszely Margit leánya Margit, Pecsenye János és Rák Erzsébet fia János, Petrovszy János és Petrovszky Do­rottya leánya Mária, Kasuba Já­nos és Demkó Mágdolna fia Sán­dor. Házasságkötések: Gubik Ferenc István és Pillái’ Erzsébet, Bárdon András és Nyemcsok Anna, Far­kas János és Medvegy Judit, Bandzsal György és Kovács Zsu- zsannazsanna, Sztrehóvszki János és Szebegyinszki Mária. Haláleset: Sutyinszki Mihályné sz. Katyjálk Zsuzsanna. Körösladániy anyakönyvi hírek: Születések: Kaszai Ferenc és Nácsa Katalin leánya Katalin, Kiu Gábor és Lánczi Róza fia Gábor, Gilán Mihály és Botos Gizella le­ánya Éva. Házasságkötés: Tóth Bálint éa Papp Julianna, Molnár László ét Csák Mária, Nagy István és Mundrucz Eszter, Molnár Imre és Puskás Irén, Ladányi Sándor és Bak Irén. Haláleset: Jónás Sándor 48 éves. Mezőgyáni anyakönyvi hírek: Születések: Szabó Lajos és Tarr Irma fia Lajos, Csige Andor és Barká&z Erzsébet fia Sándor. Házasságkötések: Balogh János és Kenéz Erzsébet, Bagdl Lajos ée Korcsmámé Etelka, Paulovits Lásziló Gyula és Szabó Erzsébet. Halálozás: Szabó Téréi 32 éves. Füzesgyarmati anyakönyvi hírek Születés: Lakatos Zoltán és Ba­lázs Julianna leánya Irma, Zsa- dányt János és Csák Margit fia János, Török Sándor és Samu Er­zsébet leánya Margit. Ilona. Házasság: Horváth Sándor én Pálfi Márta Katalin, Hegedűs Miklós és Börzást Veronika. Crin- czár Sándor László és Pusztai Er­zsébet, Hegyes! Endre és. Galam­bos Margit, Csák Lajos és Homoki Jolán, Marosvári Imre 4»; Tóth Magdolna. 8. Nagy Léssió én Do­Vine T?»<eeéKat

Next

/
Oldalképek
Tartalom