Békés Megyei Népújság, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-01 / 256. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA, 1951. NOVEMBER 1., PÉNTEK Ara 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 256. SZÄM Három hónap alatt 23 Kékes megyei termelőszövetkexet saerzett k©*ös állatállományt A Békés megyei tsz-ekben az állatállomány szenvedett leg­több kárt az ellenforradalom idején. A felbomlott szövetkezetek ál­latait széthurcolták, eladogatták. Számos termelőszövetkezet úgy alakult vissza a tavasszal, hogy egyetlen számosállattal sem dicse­kedhetett. A biztos jövedelmet adó állattenyésztés fellendítésére legtöbb szövetkezet nagy gondot fordít. Az utóbbi három hónap alatt tíz termelőszövetkezet szerzett közös szarvasmarha-, 13 pe­dig közös sertésállományt. A békéscsabai Egyakarat Termelőszövetkezet például saját erő­ből 40 szarvasmarhát vásárolt, a magyarbánhegyesi Dózsa pedig 20 anyasertést. Az utóbbi három hónapban a Békés megyei terme­lőszövetkezetekben a szarvasmarhaállomány összesen 1279-el, a ser­tésállomány pedig 6711-el szaporodott. Mai ssámttnkbólt Készüljenek fel jobban a propagandisták a pártoktatásra Rendet az italboltokban! Kém kell noszogatni a nagysxénásiakat 150 000 kilowatt kapacitású lesz az első csehszlovák atomerőmű Alig egy hónapja, hogy Prága mellett megkezdte működését az első csehszlovák atomreaktor. Üzembehelyezése nagy segítséget jelent majd a különböző kutatómunkák számára. Az atomreaktor beindítása azonban csupán az első lépéseket jelenti a népi demokratikus Csehszlovákia békés célú atomiparának gyorsütemű fejlődésében. A párt és a kormány határozatai értelmében 1910-ig fel-1 épített atomerőművek teljes mértékben fedezni fogják a Csehszlovák Köztársaság teljes villamos- energiaszükséletét. A Szlovákiában megépítendő első csehszlovák atomerőmű kapacitása 150 000 kilo­watt lesz, egy reaktorra számítva. Ilyen nagykapacitású atomerőművel Csehszlovákián kívül, csu­pán a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Államok fognak rendelkezni. Az első csehszolvák atom­erőmű évente több mint 50 000 tonna kiváló minőségű feketeszén, illetve körülbelül 1 millió 500 ezer tonna barnaszén megtakarítását f’szi majd lehetővé. Az első csehszlovák atomerőmű felépítése rendkívül bonyolult feladatot jelent majd. A Szov­jetunió azonban minden segítséget biztosít ahhoz, hogy a csehszlo ,ák szakemberek sikeresen meg­birkózzanak a feladatokkal. Az atomerőmű, teljesen automatikusan fog működni. Üzemeltetéséhez vi­szonylag igen kevés munkaerőre lesz szükség, főként mérnökökre és fizikusokra. Az első csehszlovák atomerőmű jelentősen meggyorsítja majd az ország további iparosítását. Gaillard elvállalta, begy megkíséreli a kormányalakítás t Gélix Gaillard, Bourges-Mou- neury kormányának pénzügymi­nisztere, szerdán este elvállalta a kormányalakítást. A francia sajtó általában tar­tózkodóan ír a fiatal politikus kor­mányalakítási kísérletének a vár­ható eredményéről. A Franc-Tireur megállapítja, hogy Gaillard az eltört porcelán összeragasztójának szerepére vál­lalkozott és azt jósolja, hogy nehéz lesz az általa kívánt kormány megalakítása, Gaillard ugyanis a szocialistákat és a jobboldali füg­getleneket is fel akarja kérni a kormányban való részvételre. A Párisién Li'béré megállapítja hogy Gaillard ..temperamentumá­ban és meggyőződésében igen tá­vol áll a szocialista tételektől.” — Ez magyarázza — írja a lap — a függetlenek és parasztok párt­jának kedvező állásfoglalását Ga­illard irányában. A Liberation azt írja, hogy, ha Galliardnak nem sikerül megkap­nia a nemzetgyűlés többségének bizalmát a beiktatási vitában, ak­kor René Coty köztársasági elnök j az alkotmányban rendkívüli ese-1 tékre megállapított joga alapján I külön üzenetet intéz a nemzetgyű­léshez. Gaillard csütörtökön kezdi meg kormányalakítási tárgyalásait. (MTI) Felkészülés a téli ellátásra A Szövetkezeti Értékesítő Vál­lalat jelenleg a zöldségfélék és az egyéb mezőgazdasági termékek téli tartósításává! foglalkozik. Pin- I céiben és tárolóhelyein kettőszáz­ötvenezer vagon burgonyát, öt­száz vagon zöldséget, céklát, sár­garépát, karfiolt és egyéb zöldség­féléket tartósít télire. A vállalat nem feledkezett meg a savanyú­ságokról sem. Háromszáz vagon- nyi paprikát és uborkát savanyí­tott a vállalat. Most folyik a ká­poszta elrakása is. A télen hat­száz vagon savanyú káposztát kí­vánnak forgalomba hozni. (MTI) II szíriaí külügyminiszter beszámolója a parlament külügyi bizottságában A szíriaí parlament külügyi bi­zottsága szerdán meghallgatta Khalik Kallasz megbízott külügy­miniszter beszámolóját a sziriai határ mentén foganatosított török csapatössze vonásokra vonatkozó sziriai panaszról, Kallasz nyoma­tékosan hangoztatta, hogy Szíria ! határozottan elutasít mindennemű ! közvetítési javaslatot, (MTI) Folytatták munkájukat a Nemzetközi Vöröskereszt 19. értekezletének bizottságai Különösen nagy figyelmet kel t a humanitárius jogok bizottságá­nak munkája. E bizottság az atom- és a termonukleáris fegyver el­tiltásának kérdését vitatja meg. Ezzel kapcsolatban a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, Csehszlovákia, a Német Demokratikus Köztársaság, Bulgária és több más ország képviselői javasolták, a tervezetbe olyan cikkely beik­tatását, amely határozottan eltiltja az atom- és hidrogénfegyver alkalmazását. A nyugati hatalmak képviselői nem szálltak nyíltan szembe ez­zel a javaslattal, hanem megszokott fogásukhoz folyamodtak, a ha­tározathozatal elhalasztását kérték', s indítványozták, hogy ezt a ja­vaslatot adják vissza a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának to­vábbi tanulmányozás végett. Friss árú, előzékeny kiszo Igálás Az állami gazdaságok boltja mindig friss áruval várja a vá­sárlókat. Fennállása óta sokan keresik fel az üzletet a háziasszonyok. Egyik jó oldala a boltnak az, hogy hét óráig a zöldségféleség is be­szerezhető. Rövid fennállása alatt népszerű bolt lett Békéscsabán. A Krasznaja Zvjezda vezércikke A Kraszruuja Zvjezda csütörtöki vezércikkét a marxizmus— le- ninizmus halhatatlan eszméi diadalának szenteli. A lap felhívja a szovjet hadsereg katonai egységeinek parancsnokait, politikai szer­veit és pártszervezeteit, szüntelenül gondoskodjanak arról, hogy a hadsereg katonái rendszeresen növeljék politikai öntudatukat, hogy a hadsereg és a flotta személyi állománya nagyobb eszmei életet él­jen, szorosan tömörítse sorait a kommunista párt köré, és erősítse kapcsolatait a néppel. (MTI) Zavargások Törökországban A Kelet-törökországi Baszkale közelében két fegyveres törzs ösz- szecsapásakor több ember meg­sebesült. Az összecsapás a vasár­nap tartott országos választások eredményeivel állt kapcsolatban. A Dél-törökországi Dijarbakir- ban a választási bizottság elfo­gadta az ellenzéki köztársasági néppártnak azt a kérelmét, hogy az ottani választás eredményét semmisítsék meg. Amennyiben a legfelső választási bizottság ered­ményét is jóváhagyja ez a hatá­rozat, a tartományban új válasz­tást tartanak a kilenc képviselői mandátumért. Az isztambuli vá­lasztási bizottság viszont elutasí­totta az ellenzéknek a választás megsemmisítésére irányuló ké­relmét. A Török Igazságügyminisztéri­um közzétette a vasárnapi válasz­tások hivatalos eredményét. Ezek szerint a török nagy nemzetgyű­lésben a Demokrata Párt 424 mandátu­mot, a Köztársasági Néppárt 178 man­dátumot, a Nacionalista Köztársasági Párt 4 mandátumot, a Szabadság Párt 4 mandtáumot szerzetti * A Köztársasági Néppárt az el­utasított isztambuli panasz mel­lett a későbbiekben újabb pa­naszt nyújtott be, amelyben ti­zenöt vilajet választási eredmé­nyeinek szabályosságát vitatja. Az ellenzék azzal érvel, hogy a török rádióadók a választások berekesz­tése előtt közölték a részeredmé­nyeket, amelyek a választópolgá­rokat befolyásolták. (MTI) Tanfolyam a kulturális felelősök részére A Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szabad Szakszervezete tanfolyamokat ren­dez a kulturális felelősök részére, Budapesten hathetes, Szombathe* lyen, Debrecenben, Pécsett és Sze* geden háromnapos tanfolyamon vesznek részt a szakmai bizottság gok, a megyei és járási bizottságok, valamint az alapszervezetek műve­lődési felelősei. (MTI) Kiadják Jasienszkij költeményeit Jasienszkij, a két világháború közötti lengyel költészet egyik ki­magasló alakja. Az Európa Kiadó közreadja Ének Jakub Seláról cí­mű elbeszélő költeményét. Új tankönyvek a nemzetiségi nyelvű iskoláknak Az országban működő nemzetiségi nyelvű iskolák részére az 1957—58-as tanévre ötvenhat nemzetiségi nyelvű tankönyv jelent meg. Ezenkívül Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztár­saságból és Romániából is érkeztek tankönyvek. Az év hátralévő hónapjaiban még tíz nemzetiségi nyelvű tankönyvet adnak ki az általános iskolák első és második osztályai számára. Ezek az ol­vasókönyvek többszínnyomásban készülnek. Jövőre 21 általános is­kolai és 28 középiskolai tankönyv jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom