Békés Megyei Népújság, 1957. szeptember (2. évfolyam, 204-228. szám)

1957-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! KÖSZÖNTJÜK MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1957. SZEPTEMBER 1., VASÄRNAP Ara 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ISKOLANYITAS A munkás hétköznapok forgata­gában a magyar társadalom ap­raja és nagyja érdeklődéssel for­dul az iskola, a pedagógusok felé, akik e napon kezdik el sok prob­lémával és nagy felelősséggel járó munkájukat: az új tanévet. Az otatási apparátus a szüksé­ges előkészületeket megtette, ne­velőink pedig felkészültek arra, hogy az új tanévben fáradhatat­lan szorgalommal és eredménye­sen oktassák gyermekeinket szo­cialista emberré. Az első betű le­írásától, az egyszeregytől a kor színvonalának megfelelő általános műveltség és a materialista vi­lágnézet alapjainak elsajátításáig hosszú, fáradságos út vezet. Pedagógusaink többsége lelki- ismeretes, odaadó munkával ve­zeti leányainkat és fiainkat ezen az úton. Ha akad talc is, — szerencsére nem nagy számban — ellenforra­dalmi elemek, a pedagógusok többsége becsülettel teljesítette kötelességét, nem hagyta népün­ket és rendszerünket cserben, óv­ta <. gyermekeket az ellenforrada­lom pusztításaitól. A pedagógusok szorgalmas munkájának köszöni hetjük, hogy az ellenforradalom okozta időbeli veszteségek ellené­re is'sikeresen és eredményesen fejezhettük be az elmúlt tanévet. A rend és fegyelem biztosításának az igénye azcnba•• nőttön-nő! A formális rendről és fegyelemről át kell térnünk a magasabb értékű, az ifjúság szocialista öntudatára épülő rendre és fegyelemre. Né­pünk méltányolja a pedagógusok nehéz, felelősségteljes munkáját, szereti és magáénak vallja taní­tóit, megbecsüli a pedagógusokat. Pártunk és kormányunk arra tö­rekszik: lehetőségienkhez mér­ten erkölcsileg és anyagilag egy­aránt kifejezésre juttassa azt a bi­zalmat, amellyel a pedagógusok iránt viseltetünk. Mit kér ugyanakkor a pedagó­gusoktól? Mindenekelőtt azt, hogy töret­len lendülettel folytassák az ifjú­ság oktatását és materialista szel­lemű nevelését, segítsék elő, hogy gyermekeinkből a szocialista tár­sadalomnak a szocialista hazasze­retettől, a munkásnemzetköaiség magasztos eszméitől áthatott, tu­datos építői váljanak. A tanter- vekben és tankönyvekben meg­határozott tanítandó anyag «ikta­tása mellett fordítsanak nagy fi­gyelmet a gyermekek nevelésére, ■hogy szilárd jellemű, szerény, tisztelettudó, munkaszerető fiata­lok váljanak belőlük. Támogas­sák a pedagógusok az ifjúság isko­lai szervezeteit, az úttörő mozgal­mat és a Kommunista Ifjúsági Szövetséget. Ebben a tanévben bonyolult kö­rülmények között látunk munká­hoz és igen nehéz feladatokat kell megoldanunk. Ki kell űznünk az iskolából az ellenforradalmi pro­paganda nyomán lábrakapott helytelen, káros nézeteket, le kell küzdeni a sokakat megfertőzött kishitűséget és kiábrándultságot, helyre keli állítanunk minden pe­dagógusban a szocializmus eszmé­jéhez való hűséges ragaszkodást, és éppen ennek érdekében feltét­lenül meg kell akadályozni a dog- matizmus, szektar ián izmus bár-. minemű visszatérését. A pedagó­giai gyakorlat és tudomány mun­kásainak szót kell érteni ezekben a fontos kérdésekben, mert az a véleményünk, hogy a nevelés ü- gyét csak úgy tudjuk hathatósan szolgálni, ha a párt irányításával bármilyen irányú torzítás nélkül őszintén képesek leszünk rendezni dolgainkat. A szocialista pedagó­gia alkotó megvalósításán kell fáradozni! A kétfrontos harc nem elsősorban deklaráció, hanem mindenek előtt helyes szemlélet- mód kérdése. Jelentsen ez az új tanév me­gyénk pedagógusainak tisztánlá­tásban és meggyőződésibeli szi­lárdságban határkövet. Hisszük, hogy a Békés megyei pedagógu­sok rendíthetetlenül a szocializ­mus hívei, és békés építésének olyan útját akarják, amely legin­kább megfelel sajátos viszonya­inknak. Amilyen szilárd az el­szántságunk, hogy a dolgozó nép­pel együtt megtisztítjuk népi de- mokrácinákat minden torzulástól, olyan erős az elhatározásunk, hogy megvédj ük művelődéspoliti­kánkat, az iskolát, kulturális in­tézményeinket minden reakciós ellenforradalmi törekvéssel szem­ben. Féltő gonddal óvják ifjúsá­gunkat minden olyan befolyástól, amely az iskolai munka rendjét és nyugalmát megzavarná a tanév folyamán. Mindennek leglényegesebb gya­korlati előfeltétele az egységes, szilárd elvi alapokon álló tantes­tületi szellem kialakítása. Emel­lett azonban biztosítanunk kell az iskolák, a tantestületek nyugal­mát, biztonságát, mert ez előre­haladásunk egyik döntő feltétele. Csak az oktató-nevelő munka mi­nősége, ifjúságunk szocialista ne­veléséért végzett munkájuk őszin­tesége és eredményessége hatá­rozhatja meg azok értékelését és megítélését is, akik az ellenforra­dalomban, vagy azt követően fél­revezetés, megtévesztés miatt hi­bát követtek el, de hibáikat meg­bánták, A tantestületekben tehát olyan légkört kell kialakítanunk, hogy azokban mindenki tudatá­ban legyen nagy társadalmi fele­lősségének és ennek megfelelően végezhesse munkáját. Valljuk meg őszintén: a mi felelős ségünk a magyar népoktatás ügye tekintetében nem pusztán jogsza­bályokból és rendelkezésekből fa­kad, hanem a népünk jövője iránt érzett szeretetböl és hűségből is. Ebben a harcban bizton lehet számítani pártunk, szocialista ál­lamunk támogatására. Ez a mun­ka valóban biztosíthatja a peda-; gógusok számára a nevelői munka ; elengedhetetlen feltételét, a dől-: gozó nép bizalmát és megbecsülé-: sét, ‘ Mai számunkból: Egy óra a geszti cigánysoron Jé taggyűlés volt — kommunista módra tárgyaltak Gondolatok az Erkel-hónap előtt V. _______________ Több mint 1000000 Ft évi bevétel A különösen szikes legelőkben gazdag Békés megyében az utóbbi években Gyomén zöídell legszeb­ben az 1900 holdnyi legelő. A le­geltetési bizottság herefüves ve­téssel, gondos ápolással és trá­gyázással biztosítja, hogy dús fű nőjön a hatalmas területen, ahol a közelmúltban ültetett legelővédő erdősávok fiatal fái máris adnak némi árnyékot s védelmet a szárító szelek ellen. Ősszel ismét 193 000 Ft-ot fordítanak legelőjavitásra. füvesítésre, trágyázásra, ápolásra. Meglehetik, hisz jól gazdálkodtak. Reális számítások szerint ez évi bevételük meghaladja az egymil­lió forintot. (MT ) a bányák hős dolgozóit a hetedik bányásznap alkahná l ól Hetedszer ünnepli az ország szeptember első vasárnapját, a bá­nyászok napját. Mi az alföld búzatermő földjeiről köszöntjük a bányásznap alkalmából a föld mélyének bátor harcosait, a szén­csaták hőseit, a bányászok százezres seregét. Köszöntjük őket, mert munkájuk eredfhénye, a szén, gyáraink, üzemeink éltető eleme, mellyel erőt adnak a gépnek, fényt a váro­soknak, falvaknak, meleget az iskoláknak, óvodáknak, kórházak­nak, lakásoknak. Felszínre hozzák az olajat a magyar föld „folyékony aranyát“* az ércet, a hegyek drága kincsét. Munkájukkal biztosítják az üze­mek, gyárak működését, a közlekedés zavartalanságát, országunk vérkeringését. Bányászokat köszöntünk, akik szeretik hivatásukat, s akik harcedzetten küzdenek szocializmust építő hazánk, politikai és gaz­dasági erősítéséért. Teszik ezt azért, mert tudják, hogy hazánk szo­cialista fejlődése, dolgozó népünk felemelkedése — és benne a bá­nyászélet további javulása — mind-mind attól függ: hogyan dol­gozunk. Legyen a bányászaink ünnepnapja, új sikerek, új győzelmek forrása! Ehhez kívánunk mi, Békés megyei dolgozók — munkások, rasztok, értelmiségiek — további jő munkát, erőt, egészséget bányász köszöntéssel: jó szerencsét! pa­és Országgyűlési képviselők tanácskozása Békéscsabán csütörtökön félna­pos tanácskozáson beszélte meg a Békés megyei országgyűlési kép­viselők csoportja az MSZMP me­zőgazdasági téziseit, a megye ter­melőszövetkezeti mozgalmát, a tsz-ek gazdasági helyzetét, vala­mint a földkérdés rendezését. A képviselők javaslata alap­ján többek között elhatározták, hogy a Gyulai Vízügyi Igazgató­ság szakembereivel együttesen megtárgyalják azokat a fontos.te­endőket, amelyekkel a megye év­százados veszedelmét, a belvíz ká­rokat az állam és a társadalom segítségével és az érdekelt terme­lőkkel elháríthatják. ‘ A terméshozamok növelését szem előtt tartva, a képviselők a tanácsok mezőgazdasági állandó bizottságainak nagyarányú moz­gósítását határozták el. Ennek érdekében a járási tanácsok me­zőgazdasági állandó bizottságainak elnökeit rövidesen tanácskozásra hívják meg. Szobek András képviselőnek, az Elnöki Tanács tagjának javasla­téira a megye képviselői a legkö­zelebbi országgyűlésen interpellál­nak az 1919-es veterán kommunis­ta hadirokkantak ügyének orszá­gos redezéséért, Békéscsaba víz­ellátásának és megyei tanácsháza építésének kérdésében. A képviselőcsoport — tekintet­tel a növekvő sörigényre — helyes­nek látná azt is, hogy a Mezőhe­gyesen jelenleg parlagon heverő, volt központi szeszgyárat alakít­sák sörgyárrá, amely aránylag nem járna nagy költséggel. A kép­viselők megbeszélték a párt me­zőgazdasági téziseit s azon belül elsődlegesnek tartják a tsz-ek távlati tervének elkészítését, kü­lönös tekintettel a szövetkezetek távlati fejlesztésének megfelelő tanyaközpontok és brigádszállásck építésére. Azon is munkálkodnak, hogy a belterjes gazdálkodás mielőbb va­lósuljon meg Békés megyében — főként azokban a községekben, a- hol nagy a földéhség. Ezért a táj­egységnek jobban megfelelő, gaz­daságosabb növények termeszté­sére, s állattenyésztésre ösztönzik a termelőket. Boros Gergely országgyűlési képviselő javaslatára megtárgyal­ják a közeljövőben Békés megye hároméves mezőgazdasági tervét is. (MTI) Pest megyében vendégszerepeli a sarkadi földművesszövetkezeJ kultúrcsoportja túrcsoportot. Úgy gondoljuk, he­lyes lenne, ha ezt a jó példát va- mennyi földművesszövetkezeti kultúrcsoport követné. Héjjá Sándor. MÉSZÖV propagandista. 300 mázsa cukorrépa kél nap alatt A szeghalmi vasútállomáson csütörtökön kezdték meg a cu­korrépa átvételét. Az első két na­pon mintegy 300 mázsa cukorrépát vettek át az átvevő-helyen. En­nek egy részét a Halaspusztai Ál­lami Gazdaság, a többit pedig a község egyéni termelői szállítot­ták. A belkereskedelmi miniszter és a Kereskedelmi, Pénzügyi és Ven- déglátóipari Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke felhí­vással fordult május elején a vál­lalatok dolgozóihoz a szocialista munkaverseny újbóli fellendítése érdekében. A verseny a második negyedévre vonatkozott. Szakmán­ként a legjobb eredményt elérő vállalatokat — az egész ország te­rületén összesen 10 vállalatot — jutalmaztak meg. E között a leg­jobb 10 vállalat között foglalt he­lyet II. negyedévben végzett munkája alapján a Békés megyei Fűszer- és Édességkereskedelmi Vállalat is, melyet jó munkájáért már kétszer tüntettek ki a „Ki­váló vállalat“ címmel. Szerdán a késő délutáni órák­ban bensőséges ünnepség keretén belül tudatták a dolgozókkal a verseny eredményét, s azt, hogy 5000 forint pénzjutalomban része­sítették őket, melyet a vállalat 23 do1 gozó ja között osztottak ki. \ BÉKÉS MEGYEI FŰSZERT Háromszoros kiváló vállalat lett A Sarkadi Földműves szőve tks- zet kult úrcsoportjának lelkes színjátszógárdája már sok szép sikerre tekinthet vissza. Legutóbb —1 augusztus hónapban — a me­gyén túl is vendégszerepeitek, és Vácott, Nógrádveröcén, valamint Vámosmikolán mutatták be a „Montmartrei ibolya” című há- romfelvonásos operettet. Sarkad közönsége is nagyon megszerette ezt a kultúrgárdát, és most, Pest megyei szereplésük után ott is néhány kellemesen el­töltött est emlékével gondolnak a csoportra. A Pest megyei szereplés az ot­tani földművesszövetkezetek meg­hívására jött létre, és a csoport Királyrétre és a nógrádverőcei üdülőtáborba is ellátogatott. Egyre jobban kibontakozik az a mozgalom, hogy az egyes földmű­vesszövetkezetek más városok földművesszövetkezeti kultúrcso- portjait hívják meg vendégsze­replésre. A sarkadiak a közeljö­vőben várják a nagykőrösi fowl-

Next

/
Oldalképek
Tartalom