Békés Megyei Népújság, 1957. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-19 / 167. szám

1937. télin* 19., péntek BÉKÉS MEGYE! NÉÉCJSAG & At Ji «»* - éves gyermekek gyermek­bénulás elleni védőoltása július 25. és 26-án lesz Tegnap délelőtt a járási és váro­si csoportvezetők bevonásával megbeszélést tartottak a megyei egészségügyi osztályon, ahol a tervbevett védőoltások pontos menetrendjét beszélték meg. A já­rási és városi csoportvezetők ol- ti; brigádokat fognak szervezni, a- melyekben 1—2 orvos, 2—3 védő­nő, bába, vagy egyéb szaksegít­ség és 1—2 adminisztrátor vesz részt. Az oltóanyagot 23-én haj­nalban minden város és járási székhely megkapja, amelyeket a- zután oltóbrigádonként osztanak 6zét. Tekintettel a nagy pontossá­got igénylő munkára, kevesebb, de jól begyakorlott oltóbrigádo- kat létesítenek, amelyeknek érke­zését és oltási idejét a helyi ta­nácsok mindenegyes községre vo­natkoztatva fogják közhirré ten­ni. Fontos, hogy a lakos­ság a kitűzött időben ponto­san vigye el oltandó gyermekét az oltás helyére. Védőoltásban azok a gyerme­kei részesülnek, akik 1955. jan. 1. és 19?'», bee. 31-e között sznlet­Í efc. az o .andó oltási könyvecské­ét el kell vinni, hogy abba az ol­tást bejegyezzék. Pontosan négy hét múlva még egy oltásban kell részesíteni a gyermeket. Sem fia­talabb, sem idősebb gyermeket ez alkalommal beoltani nem lehet. Az oltandók korát az Eü. Kor­mányzat azért állapította így meg, mert ebből a korcsoportból kerül ki a Iebtöbb beteg. A védőoltóanyag beszerzésé­vel nagy anyagi áldozatot hozott államunk, abban a reményben, hogy az érdekelt szülők élnek ez­zel az alkalommal, beoltatják gyermekeiket. A védőoltás teljes hatásának kifejeződéséhez kb 6 hét szükséges, de már két hét múlva is bizonyosfokú védettség kimutatható. A védőoltás veszély­telen, járvány idejében is adható. Nem felel meg a valóságnak az a híresztelés, hogy oltás — járvány esetén — nem kívánatos. Ezt sok­sok ezer oltás tapasztalata, de megyénkben is sokan tapasztal­hatták, akik eddig valamilyen ú- ton oltóanyaghoz jutottak. A védőoltás ingyenes, ezért semmiféle térítés nem jár! Az eredményes munkához a szakmai szervezésen felül szüksé­ges a lakosság megértő, fegyelme­zett magatartása, és pontos meg­jelenése. A tömegszervezetek tá­mogatása, és a tanácsok közremű­ködése fuvar, helyiség, kisegítő­erők nyújtásával. mire sokan előre nem gondolnak Csendes, kihalt házsorok ter­peszkednek a nyári éjszakában. A nappala forgalom helyét a nyugalom, a pihenés váltja fel, Egy-egy vendéglőből halk zene­szó és bizonytalanul lépegető „szesztestvérek’ ‘ felismerhetet- len dallamai keverednek az éj-» szaka csendjében. Hősünk, a fiatal „Borközi Sa- I mu” a szassé és a szving keveJ " nék lépteivel igyekezett volna előre ezen kedves nyári éjsza­kán a békéscsabai vasútállomás felé. Lépteinek bizonytalanságai így madártávlatból arra enge­dett következtetni, hogy e földi halandó a szöllészeti laboratóri-1 um kísérleti nyula lehet. Na, de hagyjuk hősünket míg szép lassan végigpásztázza aj utat az állomásig. A vonat mán bent állt s a portás sztentorí han­gon kiáltja: „Murony, Mezőbe- rény, Gyoma, Szajol, Szolnok, Budapest felé beszállni, sze­mélyvonat harmadik vágány”. Kiabálás, csomagot cipelő em­berek, az utasok lázas sietsége, egy-egy mozdony füttye teszik színessé a múló perceket. „Borközi Samu“ barátunk, mint valami hazatért hős, kidül- lesztett mellel, peckesjárást erőltetve magáira, egyirányba révült szemmel igyekezett a be-i mondott vonat felé. Párperces tapogatózás után megtalálta a feljárót és egy kis külső segít­séggel máris „felpattan” egy ké­nyelmes fülkéibe. Rövid helyszí­ni szemle következett az utasok fölött, majd magába mélyedve egy-egy bárgyú mosolyt szentelt az elmúlt órák emlékének. Szólnak a sípok és a vonat méltóságteljesen indul fáradt, beteg utasával „Boxközi Samu­val”. Egy-egy zökkenő, erősebb lökés még emlékezteti a Csaba- szálló kellemes hangulatára, de egyszeresek: „Jajj Istenem, fo­rog a föld velem, zuhanok mélyben“. Ezzel gondolatai meg­szakadtak, de még halványan visszaemlékezett, hogy gyomra is majd megszakadt. ♦ Reggel van, szeméiyvanatun> az éjszaka fáradalmai után csen­desen pihen a Keleti-pályaudva­ron. Takarítónők sürögnek-fo- rognak a kocsik között, míg az egyik kocsiból kiabálás, méltat­lankodás hallatszik, amint ép­pen az egyik takarítónő szidja arrmak az utasnak le és felmenő ágbeli rokonságát, aki az éjsza­ka otthagyta névjegyét az egyik- pádon. Az otthoni részleteket nem is említve, idáig szól a tör­ténet. Okulásul, másoknak é:- Jó tanácsul annak, akit illet azt ajánljuk: Csak mindig,minden­ből annyit, amennyi sem egész­ségünkre, sem környezetünkre nem káros és megbotránkoztató. — ny' Jugoszláv kötőgépek sorozat- gyártása A jugoszláv textilipart hamaro­san hazai gyártmányú kötőgépek­kel látják el. Ezek csak annyi­ban különböznek a külföldön vá­sárolt kötőgépektől, hogy jóval olcsóbbak. Az eszéki gépgvár most kezdte meg a kötőgépek so­rozatgyártását. Az idén 106 na­gyobb kötőgép készül, a jövőévi termelést pedig 20« darabra terve­zik. feéftedletft Rádióaktív sugárkészülékek A moszkvai röntgen- és radio­lógiai tudományos kutatóintézet­ben rádióaktív izotópokkal gyó­gyítják a különféle daganat-meg­betegedésekkel fekvő betegeket. Ejkészítették a „GUT SZo—400" tí­pusú Gamma terápiái (rádióaktív kobalt-sugárzó) készüléket. A moszkvai röntgenkészülékek gyá­ra ezenkívül több új hazai típu­sú („RUM-7, RUM-8, RUM 11”) röntgeniterápiai berendezést Í6 helyezett üzembe. A „RUM 8” lehetővé teszi a mélyterápiás gyógymódot, vagyis azt, hogy az ionizáló sugárzást közvetlenül a betegség gócára irányítsák. E- közben nem sérti meg a környe­ző egészséges szöveteket és szer­veket. A „RUM-7" a rövidfóku- S70S vagy kontakt röntgenterá­piát biztosát ja. A „RUM-ll” ké­szülékkel nemcsak a daganatok, hanem a különféle hűléses meg­betegedések is gyógyíthatók. Ecsegfalva közelében, kisvasút ‘építése közben Szúnyogh István kubikos régi kő edényt talált, a- melyet a dévaványai múzeumba vitt. Dr. Bereczki Imre muzeoló­Romániában jelenleg 4 860 mil- Ivó kilowatt óra villamos energiát termelnek, ami 1938-hoz viszonyít­va 424 százalékos növekedést je-, lent. A villamosítás ilyen gyors fejlődése szükségessé tette a népi rendszer alatt született elektro­technikai ipar gyors továbbfej-1 lesztését. Az elektrotechnikai ipar termelésének volumene 1948— (Tudósítónktól). Nem tudom, hogy Kolumbusznak milyen érzései lehettek, amikor fel­fedezte Amerikát, de amikor kilép­tem a Keleti pályaudvar csarnokából az volt az érzésem, első impressiőm, hogy a Zaj városába érkeztem; Mert hát Budapesten nemcsak a szép nők, (tisztelet a kivételnek), a strandok böl­csője, de a lázas sietség, az óriási forgalom és kánikula városa is.n Az ősszel egyik svéd polgári lap „haldokló város”-nak becézte" ezt a Dunaparti Metropoliszt.;: s mondott is vele valamit, de igazán keveset. Egy félév után már, — ismét a régi Bu­dapestet varázsolja szemem elé a bu­dapesti ember. A svéd lap eleven cáfolata ma ott zajlik a körutak, külvárosok mozgal­mas utcáin, terein, s hű tolmácsolö- ja a pesti ember elpusztíthatatlan ösztönének..; Budapest szépül. A Rákóczi út és a Nagykörűi sarkán még folyik a reno­válás, de hamarosan kész lesz a ja­vítás és szebb lesz, mint valaha. A 1 gus megállapította, hogy vörösre t égetett, körülbelül egy liter űr­tartalmú urna népvándorlási em- j lék, amelyet a szarmaták hasz- I náltak — valószínűleg főzésre. 1955 között 6.7-szeresére növeke­dett. A villamos motorgyártás 27,4-* szeresére, a transzformátor-gyár­tás 12,5-szeresére, a kábelgyártás körülbelül négyszeresére, a rádiói gyártás 4,9-szeresére növekedett. Jelentékenyen bővült az elektro­technikai gyártmányok választéka és minősége is. világvárosok ma is nagy népszerűség« nek örvendenekj nem is beszélve • Nemzeti Színház nagy órájáról; ott; ahol a 8-os megáll,,j Egy este a Margit szigeten. Minden pénzt megér — azaz hogy minden pénz elúszik... Mintha díszletek között mozognék ^ csodás e sziget, minden fája, sétánya, s az éjszakai dunapart. Ezernyi csil­lagot dajkálnak a sejtelmes locsogó hullámok. Mivel társaságban voltam, beültünk egy pompásan „kirendezett’' sörkert- be... Az asztalok mellett fiatalok, üre­gek, vidám arccal szürcsölgetik a sört és a halk jazz egyveleget... Ne­héz már ilyenkor asztalhoz jutni, Éj­féltájban, lehunyja sok szemét a túl­só parton Pest és aludni tér». Az utcákon valóságos örökös kar­nevál van. Este a kávéházak, mozik tarka neonfényei, fölíratai, csillogó üvegbetűk, s a hullámzó sokaság min­den felé: igen, ez a hamisíthatatlan nagyvárosi panoráma. A hatos most is olyan zsúfolt, mint mindannyiszor, s a meleg minden ed­digi rekordot felülmúl, még önmagát is. A múlt vasárnapot a Dunaparton töltöttem, ami azt jelenti, hogy töb­bet voltam vízen, mint szárazon... El­képzelhetetlenül sokan adnak rande­vút a hűs haboknak egy-egy délutá­non, dehát ezen nem kell csodálkoz­nunk, hiszen pest a fürdőzők városa. <>­Egy hete érkezett meg Róbet Benzl, a kis karmester és máris meghódítot­ta a pesti lányok szivét... A lengyel jazz együttes óriási siker­rel lép fel minden este a Farson szín­padon. <>­j Csak néhány színfoltot próbáltam kikapni a pesti élőt viharzó, színes j sodrából... Azt hiszem egy szuszra e^- nyi elég..; > Pallag Ján Szarmata urnát találtak Eesegfalván Villamosítás Romániában .iái lvJ, . . J , j r&Oli &OV)hS5; Tegnap tárgyalta a szegedi katonai, bíróság Medve János és társai ellenforradalmi bűnügyét A szegedi katonai bíróság júli­us 18-án, csütörtökön tárgyalta a békéscsabai vasútállomáson szer­vezett ellenforradalmi csoport ügyét. A bíróság elsőnek hallgatta ki Medve Jánost, a vasútállomás ka­tonai kommendánsónak volt he­lyettesét. Több csoportba lehet osztani Medve ellenforradalmi bűnét: röplapok készítése; jogta­lan fegyverviselés, feljelentések elmulasztása; trotil robbanóanyag szerzése és rejtegetése; október 27-ém a vasúti sín felszedésében, való részvétel; ,a battonyai párt­ház elleni támadásban, a mezőko­vácsházi rendőrség leszerelésében való részvétel. A vádlott először egy-két tényt próbált tagadni, de a bizonyíté­kok felsorolása után valamennyi bűntettét elismerte. A következő vádlott Nagy Sán­dor, volt katonaszemély. A közös munka Medvével, a bűnöket ig közösítette. Elmondta, hogy Szán­tai folytán került a csoportba, aki a békéscsabai vasútállomás kato­nai kommandánsa volt. — Azért kerültem a csoportba — vallotta —, mert Szántai ami­kor visszajöttem szabadságról az­zal dicsekedett, hogy amíg én odavoltam, ők nagy „hőstetteket" vittek véghez, többek között fel- szedték Lőkösházánál a síneket. Én nem akartam lemaradni és így közösséget vállaltam a csoporttal. A bíróság elnökének bizonyítása folytán elismerte Nagy: résztvett az ellenséges röplapok nyomtatá­sának megszervezésében; hogy Dohányos és Szombati jogtalan fegyvertartását elhallgatta; hogy segített az ellenforradalmi csoport esküszővegének elkészítésében; és hogy „Tri 2” robbanóanyagot szer­zett és rejtegetett. A harmadrendű vádlottként Do­hányos Rudolfot hallgatta meg a bíróság. Dohányos résztvett az el- lenforradalmi csoport munkájá­ban. Bár a vádlott a bíróság előtt! mindent tagadott, azt azonban nem tudta letagadni, hogy barát-“ jától fegyvert szerzett és azt rej^ tegette. Csak részben érezte ma­gát bűnösnek, amiért annak elle­nére, hogy tudta e csoport ellensé­ges célját, ő tartotta velük a kap­csolatot. Szombati András 1956 novem­berében résztvett az említett el­lenforradalmi csoport egy akció­jában, amikor a röplapkészítés színhelyén átvett körülbelül 30 da­rab röplapot és azt a fűtöházbai a munkások öltözőszekrényeib' dobálta. Még nagyobb vád terheli azért, mert ő is, mint Dohányos, fegyvert szerzett, ahhoz két darab tárt és körülbelül 30—40 töltényt. különböző ágazatai számára szükj séges termékek, további az ex­portra kerülő termékek gyártását Az elmúlt évben 1955-höz képest 35,7 százalékkal több foszfát mű­trágyát, 29 százalékkal több nö­vényvédőszert gyártottak, 24 szá­zalékkal növekedett a cseppfolyós üzemanyag termelése. A vegyipar nem kis részesedéssel szerepel az NDK exportjának fejlődésében. Jelenleg a vegyipari cikkek alkot­ják az NDK exportjának több mint 15 százalékát. Az NDK vegy­ipari termékeket szállít a szocic­Amiikor a bíró megkérdezte, miért kellett önnek a fegyver, így men­tette magát: — Dicsekedni akartam vele. Király Mihály volt továbbszol* gáló törzsőrmester adta ki Med* vének és Nagynak az említeti „Tri 2“-öt. Az ügyészség vádolja» ugyanis erre parancsnokától nem kapott engedélyt, és nem győző­dött meg arról sem, hogy az ille­tők mire akarják felhasználni e robbanóanyagot. A jogtalanul ki­adott robbanóanyag mennyisége elegendő lett volna három-négy sínpár felszakítására. Király Mi­hályt azzal is vádolják, hogy a honvédség raktárából több hon* védségi tárgyat, anyagot eltulajdo­nított. Király kihallgatása után a bíró­ság megkezdte a tanúk meghall­gatásét. A tanúk kihallgatása lap*“ zártaikor még tart. Előreláthatóan ítéletet a bíróság csak július 20-án hoz. lista tábor országaiba, valamint Egyiptomba, Szíriába, IndiábOj Törökországba és más országokba, Az állam nagy figyelmet fordít a vegyipari vállalatok továbbfejt lesztésére, a legújabb típusú tech* nikai berendezésekkel látja el őket. 1956-ban 1955-höz képest egyharmadával növekedett 0 vegyipari beruházás. Az elmúlt esztendőben több új ipari létesít­ményt is energetikai berendezési helyeztek üzembe. Kotbus kerti# leiben megkezdték az NDK legnaé gyobb vegyipari kombinátjának építését. Varga Ti bog Fokozódik az NDK népgazdasága

Next

/
Oldalképek
Tartalom