Békés Megyei Népújság, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

BÉRES MEGYEI NÉPÜJSAG 1957. június I., szói Van kivezető út az eszmei zűrzavarból (Tudósítás a gyulai értelmiségi ankétről) fátájus 30-án Gyulán a városi Hazafias Népfront kezde­ményezése nyomán értelmiségi ankétra gyűltek össze a város ér­telmiségi dolgozói a kultúrházban. Annak ellenére, hogy a város olyan volt, mint a felbolygatott méhkas a súlyos árvízveszély mi­att és a műszaki értelmiségi gár­da szinte kivétel nélkül a gátak mellett volt, mintegy háromszázan várták Mesterházi Lajos elvtárs vitaindító előadását. Hiszen az előadót, mint újságírót cikkei a- lapján jól ismerik a gyulaiak és érthető, hogy sok újat vártak. Az előadás alapján úgy gondolom a résztvevők nem csalódtak. Szám­talan alapvető és részletkérdésre adott választ Mesterházi Lajos. Az előadás után az egyik hoz- ** zászóló elmondta, hogy egy kicsit bizalmatlanul jött el az an­kétra. Arra számított, hogy a min­denki által jól ismert különböző ilatkozatok ismétlésére fog szo- az előadó. De té- és kellemesen csaló­it sok olyan dologi ka­szt, mely előtte eddig kérdés volt. «fajjKőző volt az előadás, mert állami élet alapvető '.veinek helyességét nem ki­tatásokkal, hanem józan ■ légi! érvekkel bizonyította. jelenlevők az alapos elemzés- b (térthették, hogy a párt épít rumiségre, számit alkotó, / a -X kezdeményező munkájára. Szó I sincs arról, hogy valaki gátolva ; lenne önálló gondolkozásában, de arról igenis szó van, hogy akta nép ! ügye ellen támad, az a néppel ta . látja magát szemben és a nép ősz- I szefogása ba n rejlő erő — legyen j az bárki — lesújt az ilyen em­berekre. JJangsúlyozta az előadó, hogy ** a diktatúra nem zárja ki, sőt erősíti a széles demokratizmus ! kibontakozását. Azonbtni a de ) mokratizmus, vagy a rendszer el j leni támadás két fogalom, ezt mindenkinek látnia kell. Nem véletlen, hogy az értelmi­séget az októberi események mé lyen megrendítették és hogy még mindig keresik az eszmei zűrza­varból a kivezető utat. A kommu­nistáknak éppen az a küldetésük. hogy bátor vitákkal, őszinte fel­világosító szóval mutassák meg a helyes utat. Az előadást követően több hoz- ászólás és kérdés hangzott el, me- ! lyekre Mesterházi elvtárs vála- I szolt. jfz ankét értékes tapasztala- : tokkal gazdagította a részt­| vevőket, ezért helyeselni lehet \ Hazafias Népfront kezdeményeié j sét. Dicséret illeti a népfront ak | tivistáit, hogy jól előkészítették ezt a megbeszélést és ezzel is hoz­zájárultak a most folyó politika j tisztulási folyamathoz. N. S ndőrkézen a kaskantyúi gyújtogató Bi bék Pál kaskantyúi lakos 1956. október 27-én az ellenforradalom ideje alatt feltörte a helybeli tanácsházát. Böbék, miután így be­li..' i: az épületbe, összetörte az ott levő bútorokat, megrongálta a tanácsháza felszereléseit, a község hivatalos iratait pedig egy ha­li mha hordva, felgyújtotta az udvaron. gyújtogató és romboló e1 f*nforradalmár több, mint 50 000 tériéi . kárt okozott a tanácsnak és Kaskantyú község lakosságának Pál azonban nem kerüli el megérdemelt sorsát, mivel a kis- k.'fovi rendőrkapitányság elfogta, s rövidesen a vádlottak padján fe- iel majd aljas tettéért. Hatalnuts erőkarok világszerte h világ sóik részéről érkeznek jelentések az ecő6 esőzések követ - 1 „menyeiről. Szíriában kiöntött az Eufrátes és jelentős károkat c ázott. Jugoszláviában kilépett medréből a Morava és a Jeszeni- ia. Az Egyesült Államok Texas, Arkansas, Oklahoma és Missouri államában több száz család volt kénytelen az árvíz miatt otthoná- t ^menekülni. Missouri délkeleti részében 15 millió dollárra be­csülik a vetésekben okozott kárt. Mikróbarázdás hanglemez-est Békéscsabán A TTIT Békés megyei szervezete művészeti szakosztálya júni­us 3-án, hétfőn este fél 8 órakor rendezi meg újabb mikrobarázdás ’ hangverseny-estjét a társulat klubjában. Műsoron Mozart: C-dur szimfóniája, Chopin: F- moll zongoraversenye és Brahms: III. F dur szimfóniája szerepel. Megjelent a páncéloshátú bogár a szolnoki rizstöldekei A Szolnok megyei rizstelepeken több helyen észlelték a pán- réiushátú bogár megjelenését. A veszedelmes kártevő elleni véde- k .írére a földművesszövetkezetek nagyobb mennyiségű" klórmeszet t. >oltak. Mezőtúron és több más helyen már hozzáláttak a nö- '.wépyvédelmi munkához. A Magyar Közlöny ai száma közli a kormány két rendeletét. Az első a hivatali he­gek lakássá való visszaalakításáról szóló kormányhatározat behajtásáról, a másik a meg nem engedett nyereség árkiegyen- d forgalmiadó útján való elvonásáról intézkedik. Feltárult a rejtély Néhány héttel ezelőtt a rendőrség Győrben a Kis-Duna és a Rába torkolatánál ismeretlen női holttestet talált. A víz azóta fel­színre vetette egy gyermek holttestét is. A nyomozás megállapította, hogy az asszony Németh Gyuláné, Szombathely, Szinyei Merse Pál uteai lakos, a gyermek pedig fia az ötéves András. Az asszony csa­ládi tragédiája miatt lett öngyilkos gyermekével. ÉRTEKEZLET j SI l»e 11 © 1*je S S é gl*i A békéscsabai Balassi Kultúr­otthon ban közel négyszázötvenen vettek részt a május 30-án tartott tanácskozáson. Az értekezlet cél­ja. a megye termelőszövetkezetei, állami gazdaságai, gépállomásai, valamint a termeltető és begyűjtő vállalatok megbeszéljék a belter­jes gazdálkodás biztosítására a helyi lehetőségek kihasználását. Nánásí Illés, a megyei mezőgaz­dasági osztály vezetője előadásá­ban részleteiben elemezte a terme­lőszövetkezetek októberi és jelen­legi helyzetét. — 1957. május 1-ig Békés me­gyében megmaradt, az új, és újjá­alakult szövetkezetek száma meg­haladta a kétszázat. Tizenegyezer- kettőszázhúsz család több mint ^äfltezer hold szántóterületen dol­gozik — mondta többek között. Majd így folytatta: — Több tsz az állattenyésztést, az októberi és későbbi események hatására meg­szüntette. Jelenleg 33 szövetkezet­nek nincs közös szarvasmarha- és 67 tsz-nek sertésállománya. Nem kielégítő a szövetkezetek és a gép­állomások kapcsolata sem. A leg­több tsz az önállóságra hivatkoz­va az ésszerű gépesítésen túl a- karja gazdaságét gépesíteni. — Több tsz-ben elítélendő do­j log történt a mintaalapszabály- ' zattal. Ennek pedig főbb alapelvei kiállták a próbát, bizonyítja ezt a , legtöbb szövetkezet, amelyekben a helyi adottságoknak megfelelően ' betartják. 1 Az állami ellenőrzésnek el kell érni, hogy minden tsz az alapszabályt betartsa és az állam : által nyújtott anyagi eszközöket a szocialista gazdálkodás fejlesztése érdekében hasznosítsa. — A gépesítéssel kapcsolatban célszerű a tsz-eknek munkagépe-j két vásárolni. Helytelen és káros5 az olyan gépesítés, mely mégha-1 ladja a szövetkezet erejét és ha a vásárolt gépet a tsz nem tudja ki­használni — mondta többek kö­zött az előadó. A vitában főleg a tsz-ek kép- I viselői kapcsolódtak be A békés­csabai Kossuth Tsz elnöke, Ba- gyinka György elvtárs bírálta a; megyei és városi tanács mezőgaz­dasági osztály dolgozóit — a szak- ; irányítókat —, mert nem látogat- | ják őket, pedig hasznos tanácsuk- ' ra szükség lenne. De nemcsak e- j zek a szervek hanyagolják el, ha­nem még az ÁMG is. Az általa vezetett szövetkezetben a szarvas­marhatenyésztés lehetőségeit job­ban akarják kihasználni. Növelik i a tenyésztésbe állított ti számát. Ez több tejet, töt gyát, magasabb termés, eredményez. Bagyinka elvtf szélt még arról is, hogy a í kezet megsértette a mintaal bályt, mert a felnőtt család nak is adtak háztáji terük tagság most arról beszél, beadás, minek a háztáji. Az orosházi Táncsics « Oláh István elvtárs, a gépé és tsz közötti helyes kapcso alakításáról beszélt. Rövid mondott saját tapasztalatáb AMG-re mondott hibák for tsz-vezetők bátortalan kiáll is adódik. A gépállomás dolgt nak szemébe kel mondani, ha nem jó munkát végeznek, így van, azok változtatnak Icájukon. Amikor egy gépáll traktor a tsz-bcn dolgozik, landóan ellenőrzik, ha rossz kát végez, nem veszik át. A hozzászólások után F elvtárs válaszolt. Az érteke elhangzott hozzászólásokat lépésnek tartotta a belterje: dálkodás megteremtése felé. E Szabadíelvásárlás némi gyötrelmekkel Csorváson élénk forgalmat bo­nyolít le a földművesszövetkezet szabad felvásárlási részlege. A község termelői egyre-másra hord­ják ide fölösleges termékeiket. Gellény Pálné épp akkor hozott j termelő egy zacskó bábot, amikor ott jár- i történhet A Gyulai Gépállomás az 07 a A korábbi évek tapasztalatait í gozókat a munkabéren felül figyelembe véve, a gépállomások reségrészesedés illeti meg. A tevékenysége nem alap is annak megfelelően n a régi mó- nél gazdaságosabban dóig. tunk. Többen tojást kínáltak i dón. Azelőtt a gépállomás-.Még korai volna az önáfiósi megvételre, mások cukorfelesle- j annyi állami támogatást (költség- pasztalatairól részletesen be? geikre kötöttek egyezséget. Navota! keretet) kapott, amennyire éppen ' azonban egy máris bizo-nyosj Sándor orosházi kertész is a törzs- I szüksége volt, függetlenül a tel- szállítókhoz tartozik. Zöldségíélé-! jesítménytől, így az állami bőke­as önálló elszánt*i gazdaságosabb tér lésre ösztönzi a gépállomás dolgo j , Jobban törekednek a gépek el látja el a földművesszövet ke- zűségnek az lett a következménye, zetet. Egyszóval zajlik az élet ás , hogy a vezetők és a dolgozók is j egyre elevenebb a termelők és a j megelégedést éreztek, ha a „óvá- földművesszövetkezet felvásárlási ; hagyott költségkeretet nem lépték | és értékesítési kapcsolata. Ezáltal túl. Nem vizsgálták meg őszintén, egyre javul a község lakosainak becsülettel a költségeket, vajon fásának kihasználására, j< ellátása. A zöldség üzletben a pet- , megfelelő-e az arány a bevétellel. 1 szorgalmázzák a szerződések fezselyem zöldtől a szilva lekvárig Sajnos, a gyulai, de a gépállomá- kötését. Takr-^kegoban É| minden kapható. Igaz, burgonya- t sí* zöme is ráfizetéssel dolgozott. az üzemanyajfsal és a gépra bői még vannak ellátási zavarok, valóságban tehát | tartamának növelése is ji A tiszta kis hentesüzletben (friss az állam pénzéből szívügyükké válik. A gépá! vágott hús kivételével) füstolt' éltek. műhelyében is jövedelm kolbásztól zsírig minden kapha- Most hogy vána]atj ^än0 el_ munka kezdődött; külső mun s-zámolás alapján kell kialakítani ,1S vállalnak. A felvásárlás azonban nem;* a gépállomás működését, — mely- Az optimista hangulatban csak a helyi szükségletek kielégí- nek keretében, kiadásaikat bele- ban nincs ok elbizakedás tését szolgálja. Az idén sok féle 1 értve, az irányító szervek fenn- Gyulai Gépállomás dolgozói 1 árut: szalonnát, tojást, zsírt, kol- tartási költségét is (megyei igaz- sokak tudatában még nem bászt indítottak útnak Csorvás- gatóságét), bevételeikből kell fe- meg a gépállomás önállósáj fői az ország különböző városai- dezni —, a helyzet fokozatosan jelentősége és éppen ezért e ba és mintegy más-fél vagon megváltozik, a gépállomás dolgo- dolgozók a régi módon dolgo száraz babot exportáltak. Most zói és a népgazdaság javára. olymódon, mint amikor rr súszott számításuk- J Az önálló életben még csak né- 1 gépállomás egyik keze az i ba és az igazgatóság tagjai a fe- hány lépést tettek, de máris új ebéből szedte a pénzt. A jüket vakarják. A felvásárló rak- módon, a jó gazda módján gon- alapszervezet íáradhatat tárba kolbászerdő van régóta, s dolkoznak. ! igyekszik megmagyarázni, bizony egynémelyük kirágta az Az önállóság az eddigieknél na- értetni, mit jelen, a gépáll eger, sokat ped.g az ,do foga. I- fclelŐ6séggel jár. ..Nekünk, önállósága. A gépállomás 53 gén az idő, mert a szűk raktár- «^. a gépállomás dolgo_ maoistája erről őszintén bis , °: zóinak is jobban meg kell nézni, j többi munkásokkal is. Biz, mit, mennyiért veszünk, és mit, nak, hogy rövid idő alatt hol használunk fel” — mondja veszteséggel, ellenkezően, n; Vince Gyula, a gépállomás igaz- séggel zárja a gépállomás a gatója és folytatja: „Az önálló dasági évet. gazdaságos termelés érdekében a termelőszövetkezetekkel is jobb kapcsolatot akarunk teremteni a __________ ter melésben és a pénzügyi kérdé­sekben egyaránt. A gépállomás igyekszik jó mi­egynémelyik szint, változtatva pe­nészesen lóg elhagyatottan. A helyi vezetőség a megyei szerve­ket okolja, amiért nem keresnek piacot a portékának. Amiért nem avatkoznak be jobban a felvásár­lás vagy piackutatás munkájába. Mi a látottak alapján még e- yet hozzáfűzünk: nem a felvásár­lást minden áron. hanem az érté- ! kesítésnél a minőséget is vegyék (tőségben, időben elvégezni a gépi figyelembe. Igen, a minőséget! Ne • munkát. A termelőszövetkezetnek forduljon elő, hogy füstöt alig Iá- ' szintén igyekeznie kell a szolgál- tott, vegyes húsból készített és si- j tatások díját, minden esetben a lány minőségű kolbász kerüljön munkák elvégzésével egyidőben földművesszövetkezet raktára- j kiegyenlíteni.” ba. Ezek figyelembevételével nem i A gépállomás dolgozóinak ér­lesz nehéz piacot találni a csór- demes okosan, hasznosan gazdál- ási kolbásznak. 1 kodni, mert nyereség esetén a dol­a NÉPSZABSDSftG számára apré- és kack hirdetéseket felvesz a Békés megyei Lapkiadó Válla Békéscsaba, Szt. István-tér 3. 2=

Next

/
Oldalképek
Tartalom