Békés Megyei Népújság, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai egyesüljetek MUNKÁSOK. PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1951. JŰNIUS 1., SZOMBAT Ara 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 126. SZÄM A PEDAGÓGUSOK Mai számunkból: l]rőg:óptái‘suliis Sokszor beszéltünk arról, sokszor megírtuk, és ezután is sok­szor megemlékezünk tanulságként arról, hogy az ellenforradalom fegyveres leverése után milyen nehéz körülmények között Indult meg megyénk iskoláiban is a tanítás, mennyi bajt és gondot oko­zott az iskolákban, a nevelők körében is burjánzó burzsoá-restau- rdció, sok helyen a klerikalizmus szelleme is. A nagyobb nehézsége­Kövefieljük a megyei népbíróság létrehozását \/ttze4ehnes W'öcoU keddiek cendáiUcxce Kőrösről jelentjük: Ez a gondolat foglalkoztatja napjainkban a mindennapi munka mellett a körösök vidékének lakosságát. Az emberek csoportosan vonulnak a gá­takhoz, nézni a megáradt Köröst, a nagy vizet. Asszonyok gyermekeikkel karjukon, férfiak munkából jövet, nézik a ketrecbe zárt alattomos fene­vadat. Elég erős-e a „ketrec”? Sokan félnek, sokan bizonytalankodnak, félelem és remény érzése váltogatja egymást az emberekben. Amikor e sorokat írom, még erősek a gátak és van erő, mely tovább erősíti. Erről győztek meg a látottak a gátakon és az árvízvédelem főhadi­szállásán, Gyulán. A Gyulai Vízügy igazgatóság a napokban megállás nélkül, megfeszí­tett munkával éjjel-nappal dogozik. Erejüket megsokszorozza, hogy nin- csennek egyedül. Ott vannak mellettük a kommunisták, a tanács vezetői, a munkásmilicia, a honvédségünk, a rendőrség. Az üzemek, a gépállomá­sok egymás után ajánlják fel a segítségüket. Kurta elvtárs, a vízügy igaz­gatója két telefonbeszélgetés között elmondotta, hogy sokat védekezett már árvízveszély ellen, de ilyen szívvel-lélekkel való helytállást és társa­dalmi segítséget még nem tapasztalt. Közben állandóan jönnek a jelenté­sek a víz állásáról és a megfelelő intézkedések nyomán állandóan erősö­dik a gátakat védők szervezete. Csütörtökön a víz^a Fekete és aFeliér Körösön emelkedett. Estefelé a Fekete Körös vize megállapodott, majd apadni kezdett. A Feliér Körös csökkenő mértékben tovább áradt, majd péntek óta az is apad. Ha to­vábbi nagyobb esőzések nem lesznek, az apadás állandósul. Az áradás nem érte el az eddig észlelt legmagasabb vízszintet. A gátak védelmi munkálatai pén­teken tovább folytatódnak. A veszélyeztetett helyeken a védelmi munká­latokban résztvevők állandó összeköttetésben vannak a központtal. Pénte­ken 1448 ember szívvel-lélekkel, hősiesen dolgozott a gátak védelmén. De ha szükség lenne rá, órák alatt sokszorozódna ez az erő. Bízunk benne, hogy a hősies erőfeszítés meghozza a várt eredményt, a Körösök gU;ai bírni fogják az évtizedek óta legnagyobb áradat roha­mát. ken már túljutottunk' ez azonban még nem jelenti azt, hogy nincs tennivaló, nincs veszély arra, hogy egyes helyeken visszaesések, helytelen irányú „nevelés" nem ütheti fel a fejét. Meg kell terem­tenünk az iskola és az otthon nevelő munkájának teljes összhang­ját, biztosítanunk kell azt, hogy u gyermekek, a tanulóifjúság gon­doláink' soha többé ne zavarhassák meg a Fekete Pálok, és hozzá­juk hasonló, pedagógusi voltukat meggya-lázó emberek, akiknek pontosan az az ifjúság, az a száz ás száz, ezer és tízezer fiatal élet sorsa nem volt szent, akiket rájuk bíztak, hogy belőlük embe­ribb embereket neveljenek, íme, ezek a tennivalók, ezek a szigorú kötelességek, melyek el­sősorban a kommunista pedagógusok vállán nyugszanak, a kommu­nista pedagógusok szívében élnek. A pedagógus egy életre jegyzi el magát hivatásával, amely az egyi-l legszebb hivatás, legáldozatosabb munka és szomorú, hogy safrws akadtak közöttük, akik felrúgták hivatásukat, és nem az élet, hanem a halál, a veszedelem ügynökeivé szegődtek. Pedagógusok voltak ők valóban? Nem voltak azok és soha nem is lehetnek azok. A nép állama, a néphatalom nem tűri meg az' hogy iskoláiban po­litikánkkal, életszemléletünkkel ellentétes, zavn.-os, idealista áltudo­mányokkal tömjék néhányak gyermekeink fejét. Ezt nem tűrjük, de -.ünnepeljük és elismerjük azoknak a pedagógusoknak munkáját, hi­vatásérzetet. akik gyermekeink szocialista nevelésének apostolai, a- k>k vállvetve munkálkodnak, együtt « szülőkkel, a kommunisták­kal, igaz eszményeink megvalósításáért, gyermekeink jövőjéért. M azol „ LH‘dagógusok, akiket ma és holnap a hatodik pzda­0 Wnap ritka!fits. -,y ■pio ruhába öltözött úttörők, tanulók 1 jgal köszönte"z ikon. akiket a szülői munkaközösség tag­jai is felkeresnék, h< ,z édesanyák és édesapák üdvözletét tolmá­csolják, ők azok, akikre számit a nép, hogy gyermekeiből igaz ha­zafiakat nevelnek, olyan embereket, akik bárhol és bármikor meg­állják helyüket az életben. Most, egy nappal a hatodik pedagógus nap előtt mi is üdvö­zöljük nevelőinket, azokat, akiknek szívéből soha nem ég ki hiva­tásuk szeretet-e, akik teljes tudásuloat adják azért, hogy gyermeke­ink jövőnk álhatatos építői, harcosai legyenek, őket üdvözöljük, meleg kézszorítással. Nyolc új Iskola, számos lakás épül Békés megyéhea A Békés megyei Tanács sok millió fo­rintot fordít a tavaly kezdett építke­zések befejezésére. A létesítmények során nyolc új iskola építése is sze­repel. amelyekből hetet ebben az év­ben már átadnak rendeltetésének. Mezőkovácsházán nagyrészben már fel épült az új emeletes gimnázium négy tanterme, fizikai és kémiai előadó csarnoka és gondnoki lakás, melye­ket az ősszel avatnak fel. Több volt irodát és kihasználat­lan helyiséget lakásokká alakítottak át, s az idén ily módon húsz lakást létesítettek, 2,300.000 forintos felújítási •kerethői. Több új lakást építenek a mezőgazdaságba kihelyezett dolgozók számára Kamuton és Nagykopáncson. vadá A Szamos és a Túr környékén a Felsőtiszaha táron pézsma telepekre bukkantak a szatmári vadászok. A megállapítások szerint a Szatmárban igen ritka prémes állat a szovjetuk- rajnai folyómedrek törzslakója, s on­nan került a Szamosba, a Túrba, a Krasznába és Tisza holt ágaiba. A pézsma itt háborítatlanul megtele­pedett, s mire a vadászok rátaláltak, eléggé elszaporodott. A becslés szerint mintegy háromezer család él itt. Bódi György kishódosi dolgozó pa­raszt két hét alatt több mint Ötven pézsmát lőtt. Szőrméjüket elsőosztá­lyú értékelésben 2100 forintért‘ adta át a nyersbőr begyűjtő és készletező vál­lalatnak. Az idei szaporulatot számolva, a szatmári vadászok a jövő tavasszal nagy prémvadászatra számítanak. BÉKÉS Csütörtökön délben mondta be először Béké­sen a hangos híradó a harmadfokú árvízvédelmi készültség szüksé­gességét. Ugyanis az utóbbi hetek rohamos esőzése következtében a romániai hegyekből lezúduló víz­tömeg, s a nálunk lehulló csapa­dék felduzzasztottá Köröseinket, így a Békés mellett folyó Kettős- Körösi is. A békési járási és köz­ségi pártbizottság a tanácsok veze­tőivel egyetértésben már a reggeli órákban megtette a szükséges elő­készületeket. A munkásőrség közül hatvanan áz elsők voltak, a- , kik egyenruhában, fegyverrel si- 1 ettek a partokra, hogy az esetleges 1 bajt lövéssel jeleznék. A községi tanács udvarán-a délutáni órák­ban megjelent a gépállomás tiz vontatója, a földművesszövetke­zet, a tsz-ek és vállalatok teher­gépkocsijai. A déli órákban már a gátakon volt ásóval, kapával, la-: pattal a Kosáripari Vállalat 4i) : dolgozója, a cipész ksz-től húszán, az építőipari vállalattól ugyan­csak húszain. __________________________ A KISZ-fiatalok. | a diákpk elsők között jelentkeztek s többségük az egész éjszakát a Körös partján töltötte. Ott volt a tangazdaság 35 hallgatója is. A község árvízvédelmi bizott­ságának tagjai — Horváth István. Kovács Gábor, Nagy János, Lip­csei István és a többiek — gyor­san, határozottan intézkedtek. Be­osztották a több mint 200 külön­böző szerszámmal berendelt em­bert, a több mint 40 lófogatost, hogy az esetleges rendkívüli álla­pot ne érje a község lakosságát váratlanul. A motorkerékpáros hírszolgálatosak is becsülettel helytálltak. A készültség még tovább tart. Szükség van még ezekre a köte­lességtudó emberekre a partokon, hogy közös erővel megvédjék és visszatartsák a szörnyű árt. Apad a víz a Fehér Péntek délelőtt 8 óra tájban el­érkezett végre a várva-várt pilla­nat a Fehér- és Fekete-Körösökön, igen lassan bár, de apadni kez­dett a víz. Az előző napi erős ára­dás következtében az alaposan át­ázott töltéseket helyenként két- három méteres víz nyomja, s né­hány helyen megindult az átszi­ps Fekete-Körösön várgás. A legveszélyesebb helye­ken több mint 1500 fő dolgozik nagy erőfeszítéssel, hogy megaka­dályozzák a víz pusztítását. A Ket­tős-Körösön a víz magassága el­érte a harmadfokú készültségi szintet, de pénteken már a déli órákban megszűnt a víz emelke­dése. A Sebes-Körösön teljesen visszahúzódott medrébe a folyó. Szlovák ifjúsági napra készülnek í Békéscsabán A békéscsabai szlovák tan-' csabán. A város szlovák nem­nyelvű iskolák, a szlovák diák- zetiségű ifjúsági kulturális cso- otthon és a Balassi Művelődé- portjai változatos művészeti és si Otthon szlovák ifjúsági na- sport műsorral készülnek a he- pot rendez június 28-án Békés- lyi seregszemlére. A guruló könyvesbolt meglátogatta a közelmúltban a Felsőnyomási Állami Gazdaságot, a Telekgerendási Baromfitenyész­tési Gazdaságot, ahol a meglévő könyvtárat értékes szak- és szép- irodalmi könyvek vásárlásával gazdagították. A két gazdaság kö­zel 2000 forint értékű könyvet vá­sárolt. ^ A Uas-'ztúfnöU csak ^ faűttba UccülntU | A Női Ruha Nagykereskedelmi Vállalat április 1-től május 27-ig negyvenkétezer női szövet, ballon és plasztik kabátot, ötvenezer nyári mosóruhát, övenkétezer blúzt és szoknyát, mintegy százhúszezer fiú és százötvenezer leánykaruhát hozott forgalomba. A negyedév hátralévő részében, azaz június 30-ig további nagymennyiségű ruhával látja el a szaküzleteket, áruházakat. így például még negyvenezer nyári mosóruhát és pongyolát, harmincötezer fiúnadrágot és hetvenötezer lár.jfka- ruhát szállít a kereskedelemnek. A női ruhák legtöbbje újmintájú anyagokból, a legjobb 25—30 mo­dell szerint készült, a lánykaruhák 40—50 fazonban készülnek. A legnagyobb sikere a soproni és debreceni ruhagyárak szaténkartou kiskosztümjeinek van. A siker egyik titka az is, hogy ezek a koiztümök csak 170—200 forintba kerülnek. A vállalatnál már dolgoznak a következő félévi kollek­ció összeállításán is. amelynek anyagáról divatbemutatón tájékoztatják a nagyközönséget« A Békéscsabai Híd- és Vízmüépítési Technikum tanulói az árvízvédelmi munkálatokban A Békéscsabai Híd- és Vízmű- felnőtt dolgozókat és egyben ta- építési Technikum tanulói ismét nulmányi szempontból is hasznos szép példáját mutatják a helytál- tapasztalatokra tesznek szert, mint lásnak. Május 31-én reggel öt te- a jövő technikusai, herautóval indultak a tanulók, a A békési tanács vezetősége elő- tanárok vezetésével az árvízvédel- re is köszönetét mondott mun- nvi munkára, ahol kezdeményezők kőjükért, s bízunk, abban, hogy az iskola KISZ-tagjai és velük ezt a köszönetét e helytállásukkal együtt a fiatalok. Az árvízvédel- és jó munkájukkal ezután is ki­mi munkákban nappal váltják a érdemlik. Matolcsi János miniszterhelyettes a Felsőnyomási Állami Gazdaságban Csütörtökön délután Matolcsi 1 rületeit. A miniszterhelyettes nagy János miniszterhelyettes, az álla- tetszéssel nyilatkozott a jól ápolt rni gazdaságok főigazgatója. Papp táblákról> a higiénikus tisztaság- István, a vásárhelyi központ igaz- „ . gatója és Ivanyics Jenő igazgató- róL Több növényből (őszi búza, sági főagronómus meglátogatta a cukorrépa, stb.) mintát vitt a mi- Fetsőnyomási Állami Gazdaság te- I nisztériumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom