Békés Megyei Népújság , 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-09 / 106. szám

4 BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG 1957. május 9., csütörtök Miért van jó jövedelme Kötegyán község dolgozói jól is­merik Beregszászi Ferenc 13 hold és 1274 négyszögölön gazdálkodó egyéni parasztot. A közel 14 hol­das gazdaságát kiválóan szervezi. Az elmúlt tíz évben az állatte­nyésztést tartotta a legfontosabb jövedelmi forrásnak. Most 6 fe­jőstehene, 4 növendékmarhája, 2 lova, 1 csikója, 3 anyakocája, 3 hízója, 14 süldője, 30 tyúkja, 150 növendékbaromfia és 6 méhcsa­ládja van. „Nekem a mjilt években is eny- nyi jószágom volt. A beadási kö­telezettségnek, az adófizetésnek pontosan eleget tettem. A télen 19 hízottsertést, 164 kilogramm ótlagsúly felett adtam át az állat­forgalminak. Akkor többen csí­pős megjegyzést tettek. Senki sem vett bátorságot, hogy meg­nézze, hogyan dolgozom, mint irányítom a gazdálkodást.” Beregszásziéknál a növényter­mesztés és az állattenyésztés kö­zött kedvező az arány. Minden kőid szántójára egynél valamivel több számosállat jut Tudja, hogy a mezőgazdaságban 4—5 holdon, a jövedelmezőség kulcskérdése az állattenyésztés. Ferenc bácsi ezt egyszerűen oldotta meg. A nö­vénytermesztésben elsőbbséget biztosított a takarmányféléknek, a kenyérgabona-területet csök­kentette. A föld termőerejére vigyázok Búzából ebben az évben 3 hold vetésem van. Az igaz, hogy a múlt évben 18 mázsás átlagter­mésem volt, mely nálam elég ala­csony az azelőtti 22 mázsához vi­szonyítva. Árpából 800 négyszög­ölet vetettem. Nem nagyon sze­retem, tette hozzá, mert a takar­mányborsó ennél sokkal többet ér. Ez az én egyéni véleményem. Az Idén két hold borsót vetettem. Amikor az alsó csövek sárgulnak, kaszával rendre vágom, megszá­rítom és leörletem. A borsólisztet a sertésekkel etetem. Ez meg is látszik a süldőkön, mert szépen gömbölyűdnek. A lovak, tehenek takarmányo­zására négy hold a lucerna terü­lete. Kilencszáz négyszögölön cu­korrépát vetett. Kukoricát csak 3 holdon termel, de mint mondta, lesz annyi termése, mint másnak A terv ne csak terv legyen j Békéscsaba portalanításáról ■ Több éven keresztül városunkat a rekkenő nyári bőség idején porfelhő takarta, a levegő szennyezett volt. A lakásokban a háziasz- szonyok nem győzték a szellőztetéskor betódult port letörölni. Egy­szóval Békéscsaba a porfelhők közé bújt, falvakhoz hasonlított. A városi tanács ipari-műszaki tsztálya Zeleny ászki György elv­társ ötlete alapján tervet dolgozott ki a város parkosítására, az ut­cák füvesítésére. > • , , Az elgondolás szerint a kövezetlen mellékutcák közepén sorom­pót állítanak le, az átmenő forgalom kizárására. Az Így lezárt ut­cát fűvel telepítik. A sorompó közeiébe homokozót és hintát he­lyeznek el a gyermekek örömére. A terv kivitelezése előtt egyes felsőbb szerveket még meg kell győzni az elgondolás helyességé­ről. Mit nyernének a város lakói ezzel a sokatígérő terv megvaló­sítása esetén? Tiszta, egészséges levegőt, gyermekjátszóteret és nyugalmat. Több felelős beosztásban lévő ember véleménye szerint ezt nem lehet megoldani, mert túl nagy áldozatokat követel. Ehhez csak annyit: ha Budapesten lehet játszó utcákat kijelölni1, akkor Békés­csabán miért ne lehetne? A város lakói üdv özlik az elgondolást. A dolgozók kedvező véleménye a kivitelezés lehetőségét Jelenti. Véleményünk szerint a portalanítás ilyen megvalósítása idő­szerű, csupán olyan intézkedéseket szükséges hozni, mely szabá­lyozza a lezárt utcák közlekedési rendjét. De azért nem szeretnénk, ha ez Is úgy járna, mint a Hámáa Kató utca több évvel ezelőtti lezárása. Ugyanis, most ezzel az utcá­val nem törődnek. A kórház betegei nyugalomra vágynak. As utca hivatalosan ugyan le van zárva sorompóval, mégis száguldó gép­kocsik verik fel a csendet és porral szennyezik a levegőt. Jó len­ne újra gyakorlati módon lezárni ezt az utcát is. Minden három évben 120—130 mázsa istállótrágyát hordok ki, emellett még műtrágyákat is használok. A talajt jól művelem, a növényt pedig jól gondozom. Késő estig tartózkodtam Be­regszásziéknál. Hét órára az álla­tok körüli munkákat befejezték. Benn a kifejt tejet saját szepa­rátorukon fölözték le. A tejszín­ből vajat, a tejből túrót késztíe- nek. A tej melléktermékeivel pe­dig a sertéseket etetik. A család esténként tárgyalja, vitatja, milyen állat-tartás lesz kifizetőbb. A kormány gazdasági intézkedéseiből a családfő azt a következtetést vonta le, hogy a sertéstenyésztés mellett a szarvas- marhahízlalás is fontos, és az árakból ítélve, kifizető. A termelés gazdaságos szerve­zésére a gyakorlati élet, az apa gondjai tanították meg Beregszá­szi Ferencet. Ma büszkeség tölti el, mert le tudta gyűrni az élet nehézségeit. Fiából tanult embert nevelt, aki az októberi események ; után a Békés megyei rendőrkar- | hatalom egyik tagja lett. „Mint | apa, abban az időben féltettem gyermekem, de láttam, mást nem tehetünk, mert a népi demokrá- jcia védelméről volt szó. Menj fi- j am, védd meg jövőnket, családo­dat az ellenforradalmároktól. Ügy éreztem, a szívem is megszakad búcsúzáskor, de megértettem ön­magámmal, ez úgy helyes, aho­gyan 6 teszi. Most úgy látom, a népi hatalom erősödésével régi terveimet valóra válthatom.” UVi Dupsi Károly Ventillátora kandalló! gyárt a pápai Etektlrcrmax A pápai Elektfaermax az idei több mint léltucftt új gyármámya közül elő­reláthatólag a ventilátoros kandalló ,le*7- a legnépszerűbb. Az ötletes vil­lamos készüléket, amely nyáron hűt, i télen fűt — tetszetős, krómozott kivi­telben a harmadik negyedév elején kezdik gyártani sorozatban; Békéscsabán, május 9-én este 7-kor: Csárdás királynő Gyomán, május 9-én este l-kor: A szabin nők elrablása Szerencséié, hogy nem az én vevőm volt Ezt a megjegyzést hallottam az szárazabb, május 3-án este 8 órakor a 121. Duzzogva, kénytelen volt átad­sz. csemegeboltban, egy ->0 év kö- uj árut az elárusítón!). Mikor a rüll szőke, nem kövér elárusító szájából. Egy nénike szalámit kért, rúd- ban. Az elárusítómé felvett egy rudat és megkérdezte: — Ez megfelel? — Nem, kérem, az alsót adja, — És mondja csak, ön, akinek úgy látom, az szárazabb. a kötelessége, hogy azt az árut Udvariatlan, durva hangon pró- adja, melyet a vevő kíván, mit hálta rábeszélni a nénit az általa tett volna, ha a néniké éppen az kiválasztott árura, de a néni nem ön vevője? Talán bizony bekap- hagyta magát: ta volna, mert ő a szárazabb sza­— Kérem, a másikat adja, mert lámit kérte? vevő elment, az említett elárusító férfi megjegyezte: — Szerencséje, hogy nem az én vevőm volt! Most én is megjegyezném: Szent Antal lánca Egy levél került a kezembe. ,Egy pap terjeszti“ — írja az író­ja és neki is úgy küldték. De ne vágjunk a dolgok elé, idézek belőle. „...E levélnek be kell járni a világot. Szegénynek kell elküldeni, aki rá van szorulva Szent Antal segítségére. Küldj ebből a levélből minden nap egyet, tizenhárom napig csináld. Tíz nap múlva jelentkezik a szerencse. Egy asszony 13 ezer forintot nyert 'így... stb. Küldd tovább!** No, és teljesítettem a felszóli- i tást. És nem is tizenhárom dara­bot csináltam, hanem több ezret, ! (ahány pé’dányban megjelenik a i lapunk), de, ha nem jön a sze­rencse, felkeresem a levél íróját, s ugyancsak odamondogatok neki. I Mert bizony — még, ha pap is \ terjeszi — honnan ,fog elő- ! kerülni az a sok tizenhárom ezer forint? Vagy ez is valamiféle ' újabb vallásos bolondítás? Kérem, a főnök nines itt Képes riportot akartunk készi-1 — Akkor a helyettes, helyette­teni egy telefonközpont kezelőiről sét? a szarvasi postahivatalban. Bor- — Az sincs! zalmas akadályokba ütköztünk. — Kérem, oda csak a főnök en­— Akkor az ügyeletest? Az én vagyok, de a telefon­gldélyével lehet bemenni — állt j központba be nem teszik a lábu- utunkba Ceglédi János rovancso- ; kát. ló. j Igaza volt. Nem tettük be a lá­— Igen, tudjuk, azért keressük búnkat. De legalább most olvasó­a főnököt, — mondtuk, mivel elő- ink előtt eszkuzálhatjuk magun- zöleg azt kérdeztük, hogy hot Iá-'kot: azért nincs képeStíport "A táljuk meg a főnököt. szarvasi postahivatal telefonköz­— A főnők nincs*itt — %ondta, —“—-----­— N ekünk viszont meg kell csi­nálni a képesriportot, így hát azt mondja meg legalább, hogy a he­lyettest hol találjuk. r~ Az sincs — szól. pontosairól, mert: — A főnök nincs itt!... Ne adj isten, hogy megbeteged­jék a főnök, mert akkor aztán tényleg nem lesz mostanában ké­pesriport... / Azért részeg, mert a kultúrtiáz igazgatója? Botorkáló fiatalemberrel talál­koztunk Szarvas főutcáján. — Szervusz — köszönti bará­tom. — Hmm... — csinál úgy, mintha szimatolna valamit a levegőben és tovább megy. — Ki volt ez? — kérdeztem ba­rátomtól, mikor otthagyott ben­nünket. — ö volt, Sáfár Sándor. — És azért volt részeg? — kér­deztem barátomtól, mert olyan fennhangon és magasztosan mond­ta ki az általam abszolút ismeret­len nevet. — Nem, tudod, ő a szarvasi kuf- túrház igazgatója... — Értem... — mondtam sokat- mondóan — azért van hát berúg­va?! Nevettünk mind a ketten, merk hát egymást igazán hiába faggat­nánk a kultúrtiáz igazgatójának részegsége miatt és hoyy miért megy szombaton 13 órakor ilyen állapotban az utcára.-? Varga Tibor Hi«» «1#» « * VtJ* H Bandi hazatér... Május eleje, vasárnap dél­után volt. A virágok pompája, illata telepedett a tájra. A gyöngyvirágok, s a frissen fa­kadt orgomaibimlbók bódították őket. Szerették egymást. Vasárnap délután, a falu ap­rajának, nagyjának ünnepe; Ilyenkor a főutca benépesedik, ünneplőbe öltözött fiatalokkal,® a házak előtt lévő kis padokra kiülnek „vecserkázni“ az öreg­asszonyok. A hét legfrissebb pletykáit hadarják el e röpke délutáni érákban, » nagy sze­mekkel végigmérik az előttük elsétáló fiatalokat. Bandi, csinos, erős fiú volt. Apja szerint — bikanyakú. Iz­mos, jóvágású testének nem volt ártalmára a paraszti munka, no, meg a földön nem is dolgozta agyon magát, hiszen csak négy holdjuk volt és az is rossz mi­nőségű. Nem fizette ki magát a föld. Sok volt a beadás, na­gyon kevés termény maradt a parasztnál. Szeretett egy falu­beli leányt, Olgát, — egy ara­nyosan csillogó hajú kislányt, aki büszke volt szépségére a fa­lu fiataljai előtt; ök nem pletykáztak; Elég volt nekik, ha egymásra nézhet­tek. Olga is olyan egyszerű, és szegény vök, mint ő, Bandi. Ap­ja neki is paraszt volt. Sokat beszélgettek egymással • jövőről; És naponként na­gyobb volt a szerelmük; A falun egyre több lett a be­adás, Bamdiék, mint sok más paraszt család, egyre jobban el­keseredtek; Nem tudtak venni évenként két ruhát sem, pedig már 24--éves legény megkívánja a szépet. így vasárnaponként, amikor felmentek Olgával a fő­utcára, csokoládét vettek, en­nél többet nem is költöttek. Többször találkozott vasárna­ponként falubeli gyerekekkel, akik Pesten dolgoztak, ipari munkások voltak. — Ti nem tudjátok itt, a falu­ban, mi az élet — mondta egy korabeli fiú, aki már három éve a Vörös Csillag Traktorgyárban dolgozott. Bandi nagyon sokat gondol­kozott ezen. E beszélgetések megzavarták, akaratlanul úgy érezte, hogy kezdi meggyűlöl­ni a földet, a tavasszal frissen illatozó lucernaszéna szagát — amit annakelőtte nagyon szere­tett. A következő napokon egyre több fiúval beszélt Budapestről, a gyárról, többen a házukhoz is mentek; v — Miért nem mehetnék én is Pestre? — mondta egyszer be­teges édesapjának. — Keres­nék sok pénzt, vennék ruhákat. Kifizetőbb a gyár, mint a föld. Eszébe ötlöttek a fiúk szép ruhái, cipői, amit Pesten csinál­tattak; Amikor ezekről beszél­gettek, apjának kicsordult a könny a szeméből és rágondolt a földre, amin ő több, mint öt­ven éve dolgozott. Kérges te­nyérrel és könnyes szemmel modta ilyenkor: nem, nem lehet elveszíteni! Ügy érezte, nem bír­ja erővel, hiszen az orvos is megtiltotta a nehéz mezei mun­kát. Bandi ilyenkor elérzéke- nyedett és eszébe jutott szerel­me: — Mi lenne vele? — és úgy érezte: szűk a falu. Minden gondolata a városon járt, a be­beszélt sok pénzen, ruhán, ci­pőn. Amint üldögélt a kis fából összeeszkábált széken elkesere­detten, elhatározta: elmegy. Tör­ténjen, aminek történnie kell. Nem érdekelte semmi és egy pillanatra senki. Nem számított a könyörgés, a szerelem. Hajt­hatatlan maradt. El és el a város­ba! Elfeledte szerelmét, a mun­kától meggyömyedt, agg édes­apját, a kora tavaszi nap me­legétől átfűtött föld szagát El­vakította a szép ruha, a modern öltözködés utáni vágy, no, meg a város állítólagos pompája. El­határozását megmondta Olgá­nak, akinek fájt az elválás. So­kat sírt. — Nem szeretsz már Bandi­kéin? — mondta szepegve, fi­nom arcán patakzott a könny. Egész éjjel nem aludt. Megszo­kott módon most is nyitva hagy­ta a szoba ablakát, zavaros sze­mekkel nézett holdfényes éjsza­kába. E nyugtalan és álmatlan éjszakán elhatározta, ho»v csü­törtökön utazik. így is történt. Csütörtök is úgy jött. mint a többi Rétköz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom