Békés Megyei Népújság , 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1957. MÁJUS 1.. SZERBA Ara ftó fillér II. ÉVFOLYAM, 100. SZÁM Mai számunkból: 1 ========= " I Eleiét adta a hasáért \ ' Fiatalok vetélkedése a Gyulai harisnyagyárban Ma: Képesoldalak * * * * * * * * $ $ Világ proletárjai egyesüljetek! Éljen a pifől(túfr in tern a eiú u alia un a naqij ünnepe ! r i __ MÁ JUS 1 Írta i K LAU KŐ MÁTYÁS •1889-ben Párizsban a II. In-. •*■ temacionálé alakuló kong­resszusán olyan határozatot hoz­tak, hogy május elsejét-a nem­zetközi munkásmozgalom nagy coléban megedzett dolgozó né­pünknek. A prole tárintemacionalizmus- eszméje künk, mint ma drágább ne■ bármikor azelőtt. ünnepévé kell tenni. 1890-ben már t pr^sen m^g emlékezetünkben szerte a világon ünnepük május m6 október 23-a. Ezért a mai elsejét. Magyarországon is ekkor j?Klp számunkra kétszeres ünnep, ünnepeltek első ízben a budapesti Azért. mert először 1945-ben ün­nepeltuk szabadon, de a szabad 60 000 és Város-ligetben, mintegy résztvevővel. Amikor Európa [május elsejei ünnepségeket Amerika munkásai első ízben vo- vesisályessé tette 1956 októbere, a Fultak jel a vöröszászlók alatt magyarországi ellenforradalmi május elsejei tüntetésekre, ebben , esern£nyek> melyben a külső és az időben csak százezrekről lehe- : beisg imperialista erők, népünket tett még beszélni. UíjbóZ rabszolgasorsba akarták ta­1891-ben Magyarországon a szítani és kiszakítani a szocializ- munkások, dolgozó emberek fi-\™ust építő népek nagy családjá- gyelme vidék felé fordult. Már, ból. ebben az időben megyénk föld- Kettős ünnep azért, mert a munkásai kubikusai méltóan tel- szovjet nép újabb áldozatok árán sza- segített a magyar népnek abban, hogy védje meg szocialista vív­mányait, zúzza széjjel az ellen- forradalmi bandákat, független­ségben, szabadságban építse szo~ ' meiyr$i cialista társadalmi rendszerét. TTettős ünnep számunkra azért is, mert 13. szabad május megünneplése egyben az ellenfor­radalmi fasiszta erők felett aratott győzelmet is jelenti számunkra. Joggal mondjuk tehát ezen a sza­bad május elsején: dicsőség a vi­lágbéke legfőbb védelmezőjének, hazánk munkásosztályát, dolgozó népét immár másodszor felsza­badító nagy szovjet népnek. Hála és köszönet a kínai népnek, min­den népi demokratikus országnak, a nyugati kapitalista országok kommunista és munkáspártjainak, akik a proletárinternacionalizmus szerben, a szocialista tábor orszá­gainak testvéri közösségében. Az ellenforradalom fegyveres erőit a Szovjetunió segítségével, támasz­kodva a karhatalomra és egyéb fegyveres egységeinkre — szétzúz­tuk. Azonban mindez nem jelenti azt, hogy az ellenforradalom ide­ológiai gyökereit is már felszá­moltuk, hogy e téren a proletár hatalmat fenyegető veszélyt is el­hárítottuk. Nem, ez a feladat még hátra van. Ezért kérlelhetetlenül le kell lepleznünk minden fajta kísérletet, amely a. marxizmus— leninizmus halhatatlan eszméinek revíziójára irányul. Éppen nálunk, Magyarországon saját bőrünkön tapasztaltuk hogy hová vezet a megalkuvás, az oportunizmus, az eszméi zűrzavar, a marxi—lenini eszmék revíziója. Ki ne emlékez­ne arra, hogy nálunk Nagy Imre és csoportja, az úgynevezett nemzeti kommunizmussal“, a- gyakorlatban tanultuk meg, hogy sem nem nemzeti, se nem ' kommunizmus *— hanem Magyarország nemzeti érdekeinek elárulása, hazánk függetlenségé­nek kiárusítása az imperialisták­nak, s a szocializmus ügyének feladása. jesítették kötelességüket a badság, az emberi jogok kihar­colásáért. Orosházán a csendőr­ség elkobozta a május elsejét ün­neplő földmunkások vörös zász­laját és letartóztatta három veze­tőjüket. Erre a cselekedetre a tö­meg tüntetve követelte a vezetők kiszabadítását. A csendőrség sor- tűzzel felelt a tüntető becsületes emberekre, melynek következté­ben 28 sebesült kubikos vére fes­tette vörösre az út kövezetét. Másnap, azaz május 2-án Békés­csabán volt nagy összeütközés a csendőrség és földmunkások kö­zött. A zóta 67 év telt el s ma a má- • jusi zászlók alatt nem száz­ezrek, . hanem százmilliók mene­telnek és nem két, hanem öt vi­lágrész városainak utcáin. Május j jegyében minden erkölcsi és anya­elseje megünneplése tehát azóta a gi segítséget megadtak nekünk nemzetközi munkásosztály harci tabban az időben, amikor népi de- egységének ünnepe, diadalüneppé írnoleráciánkat komoly veszély fe- notte ki mag at. \hy egette, amely veszélyeztette az 1945-nek kellett jönni ahhoz, ?«/«**»«világbékét is. hogy megyénk dolgozó népe va- J A marxizmus—leninizmus tor­iéban szabad májust ünnepeljen. ^ ténelmi igazságát bizonyít- A Szovjetunió hős népe volt az, 'ja a magyar nép sorsának alaku- amely dolgozó népünk kezéről le- , lása is. Mi magyararok büszkék verte a fasizmus bilincseit, sza-,és boldogok vagyunk, hogy ha­badságot és függetlenséget adott zánk méltó és megbecsült helyet ___ ,_________ . so kat szenvedett, öntudatos, bar-! fogtál el a szocialista világrend-1cionalizmus nagy ünnepe! Mindebből azt a tanulságot kell levonnunk és a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt le is fogja vonni, hogy megalkuvás nélkül harcolni fog a munkásosztály ügyének minden rendű és rangú árulói el­len, szilárdan őrködik a marxiz­mus—leninizmus tisztaságán, pár­tunk politikai-eszmei egységén. TJTa az egész világon, nálunk talán méginkább — büsz­kén ragyog az ötágú vörös csillag és leng a nemzetiszínű lobogó mellett a nemzetközi proletariá­tus jelképe a vörös zászló. A szo­cialista tábor országainak dolgo­zóimi, a még kapitalista kizsák­mányolás alatt lévő elnyomottak­kal ma még forróbban fogunk ke­zet és velük együtt kiáltjuk: Éljen május elseje a proletár interna­CSABACSÜD Csabacsüd népi de­mokráciánk 12. eszten­dejében villanyt kapott. Ott, ahol eddig kormos lámpák fénye mellett vakoskodtak az emberek, ma rádiót hallgatnak, könyvet olvasnak, kul­turálódnak | GYULA gm 1? ül r A Gyulai Vas- és Fémipari Ktsz büszke Réthi Sándorra, aki 1953 óta tagja a szövetkezetnek. Munkáia kifogástalan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom