Békés Megyei Népújság , 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! nwfyet^ MUNKÁSOK. PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA IL ÉVFOLYAM, <11. SZÁM 1051. ÁPRILIS í., KF.DD Ma: Sportoldal ■■ Keresztrejtvény Április 4-én r'7Wn"?TSii,'lTTf"TT1?F1'?FIHff»FT lapunk 12 oldalún jelenik meg, 80 filléres áron BEJEN A MAGYAR-SZOVJET BARATNAC n! Hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és pártkűldőttség Lelkea fogadtató» a FerUhegyi repülőtéren Or. Münnich Ferenc és Kádár János beszéde Vasárnap visszaérkezett a .Szovjetunióból a magyar kormány és pártkűldőttség, amely részt vett a magyar fo'tradalmi munliás-pamszt kormány, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormánya közötti tárgyalásokon és pártközi tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió Kommunista Pártja képviselőivel. A magyar lwrmány- és pártküldöltséget Kádár János, as MSZMP Központi Bizottságának elnöke, a nuigyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezette. A vasárnap déli órákban a Ferihegyi repülőtér hatalmas betonpályáit, a teraszokat az örömteli várakozás légköre jellemezte. Ezrével jöttök el a kormány és pártkűldőttség üdvözlésére a budapesti üzemek, intézmények dolgozói. A repülőtér betonján felsorakozott a honvédség díssőrsége és a csepeliek zászlajával a budapesti mun'cásörség dísz ezre de. A küldöttség fogadására megjelent Bissku Béla, Matrózán György, dr. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, az MSfffrlP Intéző Bizottságának tagját, Forte Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának tikára, Kossá István pénzügyminiszter, Dögéi Imre földművelésügyi mindester, Doleschall Frigyes dr. egészségügyi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Tervhivatal elnöké, valamint a magyar politikai, gazdasági és kuUvráUs élőt sok vezető személyisége. Jelen volt a fogadásnál V. V. Asetafjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a követség tagjai, ott volt a fogadásnál több budapesti külképviselet vezetője. Pontosan 13 árakor szállt le e repülőtér kifutójára a párt és kormányküldöttség kii külön repülőgépe: Iljusin mintájú szovjet utasszállító gépek. A Itaéaimas tö­meg lelkes tapsa közepette asálltaU M a repülőgépből a küldöttség tagjai, akiket elsőnek ár. MtintUeh Ferenc, a kormány első elnökhelyettese, Marosán György állammi­niszter, Biszku Béla belügyminiszter, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, valamint V. V. Aszta!jev, a Szovjetunió magyarom szági nagykövetségének ideiglenes ügyvivője üdvözöltek. Felhangzott a díszjel, tiszteletadást teljesítettek a honvédség és a munkásőrség alakulatai, majd Kádár Jámos, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza elléptek a felsorakozott alakulatok‘előtt és üdvözölték azokat. Felcsendült a Magyar Néplcöztársaság és a Szovjetunió Himnusza. Majd a megjelentek lellias ünneplése lcö- zepette lépett a díszemelvényre Kádár János, Dobi István és ir. Münnich Ferenc. Úttörők vörös szekfűcsokrokkal kedveskedtek a liormány és a párt vezetőinek, akik üd­vözölték a diplomáciai testület jelenlévő tagjait és a fogadásukra megjelent személyiségeket. A pártot, a szovjet—magyar barátságot éltették a megjelentek, milcözben í Ír. Münnich Ferenc elvtárs, ormány első elnökhelyettese lé- j — Ez a fogadtatás közvetlen, a mikrofonhoz, hogy egész né-| meleg, baráti légkört teremtett, a- pürvk nevében üdvözölje a pért és' melyben őszinte, gyümölcsöző tár- kormányküldöttséget. i gyalusokat lehetett folytatni. Dol­— Kedves elvtársak! Kedves ba- j gőzé népünk tisztában volt azzal, tataim! Pártunk és egész dolgozó'hogy ezeken a tárgyalásokon napi- népünk nagy érdeklődéssel és vá- j rendre kerül az ellenforradalom rakozással figyelte a párt és kor- ütötte sebeink gyógyításának kér- mánydelegáció moszkvai útját. Az j dúsé. A Szovjetunió által eddig a fogadtatás, amelyben a világ j nyújtott óriási anyagi és erkölcsi leghatalmasabb országának vezetői! segítség és további felemelkedé- és népe részesített benneteket, ki- ] síink biztosításának problémája, felezésre juttátta a Szovjetunió IA napirendre tűzött kérdéseik mag- e dialista politikájának egyik!oldása melleit e tárgyaláséit célja ah alapvető elvét, hogy a nagy és a az is volt, hogy' még szorosabbra ;lének barátsága az egyenlősé- ), egymás megbecsülésén, egy- független államiságának tász- ítbentartásán alapszák. fűzzük, klmélyfisük országaink szövetségi és baráti j orv iszonyát. — örömmel vettük tudomásul, hogy a tárgyalások a várt eredménnyel jártak. Most már lehetővé válik, hogy aj felemelkedés alapfeltételeinek, sa- j ját erőfeszítéseinknek számbavéte­lével, a nagylelkűen megadott ba­ráti segítségre is támaszkod­va biztosabban határozzuk meg gazdasági életünknek azt az irányvonalát, amely orszá­gunk szocialista fejlődését, független államiságát, népünk jólétének fokozatos emelését biztosítja, A proletárt nteraactonalizmug szellemétől áthatott közös párt- és kormánynyilatkozatokat országa­ink barátságának, pártjaink elvi közösségének történelmi okmányai, bizonyítékai annak, hogy bi szocialista barátunk támo­gatása megsokszorozza erőin­ket. Pártunk és kormányunk határozott és céltudatos veze­tése mellett, dolgozó népünk öntudatos munkájára támasz­kodva feladatainkat sikere­sen fogjuk megoldani. Új erővel, új bizalommal építjük népi demokráciánkat, erődítjük a proletáriátus diktatúráját, mert or­szágunk csak így maradhat a szo­cialista béketábor megbecsült, füg­getlen és egyenjogú tagja, csalt így teljesítheti, ebben a keretben ma­gasztos nemzetközi feladatát, a bé­ke védelmét. —- Kedves elvtánsak! Kedves ba­rátaink! Dolgozó népünk nevében szeretettel köszöntünk szocializ­must építő hazánk földjén. Éljen a magyar—szovjet barát­sági Ezután Kádár János elvtárs. nincs olyan er«, mely leléríthcinc benniinket a szocializmus épííísfnek útjáról, kitéphetne & szocialista tábor esz-! re lesz szükség, hogy termelő mini­méi • özösségóből. j kánkat az október 23. előtti szál­- Az ellenforradalom okozta j vonalra hozzuk, annak folyamatos szörnyű pusztítás nehéz helyzetet j emelkedését biztosíthassuk. De teremtett és bfcwnyos átmeneti Idő- 1 a Szovjetunió, Kína és a töb­a magyar forradalmi munloás-pa- raszt kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizottságának elnöke, e küldöttség vezetője mondott be­szédet. — Kedve« Münnich elvtársi Kedves élvtársalk, barátaink! — A baráti Szovjetunióból ha­zaérkezett kormány- és pártkül- döttsóg valamennyi tagja éa a mar gam nevében szívből köszönöm núndannyiuknak a meleg üdvözlő szavakat, kedves fogadtatást, a- melyben részesítettek bennünket a hazai földön. — Küldöttségünk feladata az volt, hogy a baráti Szovjetunió vezetőivel megtárgyaljuk a szov- jet—magvar kapcsolatokat érintő valamennyi fontos, időszerű állami Jós páirtkérdést és magállapodás •kát hozzunk létre ezekben a ké désefeben. A Szovjetunióban tartóa&o« küldöttségünk eaitökal köteless gének tudta, hogy a szovjet dóig zólc tömegeivel közvetlenül talá kozzak és elmondja nekik, mi tö tént nálunk, hogyan látjuk helya tünket s köszönetét mondjunk sz. mélyesen is a szovjet dolgozókna azért a sokoldalú segítségért, aim lyet a Szovjetunió a Magyar Né; köztársaságnak fennállása 6ta,-lej utóbb az októberi imperialista < ellenforradalmi támadás ldejé nyújtott. — Célunk volt, hogy hivatal« tárgyalásaink és a szovjet dolgi zókűcal való közvetlen talúlkozáiiok eredményeképpen me«er«sH»>ilk a ina^yar-Nüoijet baríHfcág-ol — Kedves elvtársak! — Küldöttségünk azt tapasztal­ta, hogy a svovjet kormány a Magyar j Népköztársaság iránt igaz ba­rátságot, gondjainkat megér­tő magatartást tanúsít, s ál­lamaink güociaüata jellegű kapcsolatában az egyenjogű« ság, a függetlenség és szuva* rénitás lenini elveit tisztelet* ben tartja és gyakorlatilag alkalmazza. — A pártjaink közötti tárgyaié« saink során a Szovjetunió Kom* mumsta Pártja és a Magyar Szó« cialista Mundcáspátt viszonyában az eszmei, politikai egység és egyetértés, a prole tárin íeraae ion a* lista testvéri kapcsolat érvényesülik — A szovjet munkásokkal, kol« hozpanasztóMcal, értelmiségi dől« gotokkal Moszkvában, Lemingrád* ban, Szn'eaxilovsTikíban, Sztálingrád- b»an, Kievben történt találkozása* -bnOc küldöttségünknek minden egyes tagját szíve mélyéig mégha« totfcáik. Küldöttségünk nemcsak látta és hallotta, hanem mindenütt amerre csak járt .érezte is, hogy a szovjet dolgozó!« feszült fi gye« lemmel, igaz baráti szeretettel éa együttérzéssel kísértik a magyar nép, a Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság harcát, gondjait és sikereit — Nagy örömmel teszünk ele« get most, hazaérkezésünk olaj percében a legkülönbözőbb foglal­kozású szovjet dolgozók százszor és százféle formában hozzánk jutta­tott kérésének és megbízatásának is: a szovjet emberek forró, test­véri üdvözletüket küldik a magyar munkásoknak, pa­rasztoknak, értelmiségieknek, nőknek, fiataloknak, egész népünknek, (Taps.) Azt kí­vánják, hogy sok sikert ér­jünk el a szocializmus építé­sében, népünk egészségben és (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom