Békés Megyei Népújság , 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai egyesüijetekf MUNKÁSOK, PARASZTOK POLITIKAI NAPILAPJA 1057. MÁRCIUS 1., PÉNTEK Ara: 50 fillér IL ÉVFOLYAM, 50. SZÁM A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának ülése (5—6—7. oldal) » Letették az esküt a kormány úf tagjai Ma: Szarvasi és Békési melléklet | a gyulavári Kossuth Termelő- J szövetkezet elnökétől E héten beszélgettünk a gyula- ; »ai. vári Kossuth Termelőszövetkezet öt kérdésünkre követ­elnökével, Király Lajos elvtárs­kezőkben válaszolt: Az októberi események folytán történt-e termelőszövetkezetük­ben lényeges változás? _ — Nem történt lényeges válto­l rás nálunk, mert ezt megakadá­lyoztuk. Időben szélnek eresztet­tük azokat a személyéket, akik esetleg zűr-zavart okozhattak vol­na 'a tagság között. De különben sem volt semmilyen erőszakos cselekmény nálunk. Változás annyiban történt, hogy IS tag önként kilépett és ötöt kizártunk Bár a kilépők az októberi esemé­nyek után hagyták el termelőszö­vetkezetünket, mégis kilépésüket md inkább személyi okokkal ma­gyarázzuk, Területi változás annyiban tör­tént, hogy az állam juttatott ne­künk 57 kát. hold erdőt, így most összesen 1016 kát; hold föl­dön gazdálkodunk. becsületesebb, a legjobb pártta­gok voltaik. Milyen terveik vannak az 1957­es évre? Az önkéntesség elvének betartásával kormányunk is, pártunk is többet törődik, milyen hatással van ez közösségükre? Én úgy látom, hogy amióta a* önkéntesség elvét valóban betart­juk, — Egy példán tudom legjob­ban megmondani. Tudják az elv- társak, hogy a md termelőszövet­kezetünk nem valami gyorsan fej­lődött tagságában. Most viszont, ebben az évben már tíz új je­lentkező volt. Ebből hatot már felvettünk, négy belépő ügyét még j a termelőszövetkezetbe, mint az- ezutám tárgyalja közgyűlésünk. I előtt. Én ezt látom; Választottak-e az októberi események után valamilyen forradal­------------------------------------------------------------------------*­sokkal többen kérik felvételüket mi tanácsot, vagy ú) vezetőséget? Hogy nem voltaik különösebb bajok nálunk, ez azért Is van, mert semmilyen ellenforradalmi tanácsot, vagy bizottságot nem engedtek porondra lépni a tagok. ! 7 vezetőséget választottunk A régi vezetőségből ketten ma­radtunk, Csukás Mihály elvtárs­sal. Van ehhez egy megjegyzésünk, melyet jó, ha tud az olvasó: Ami­kor. beszélgettünk Király elvtárs­sal, ott volt Novák elvtárs is, a község régi párttitkára. Megkér­! deztük tőle, hogy a termelőszö- I vetkezet régi vezetőségii tagjai kö- ; zül kik volták azok a kommunis- ! ták, akik a legjobban dolgoztak? I — Én, Csukás és Király elvtár- j sakat tartottam mindig azoknak j a kommunistáknak, akik jól dol- i goznak — mondta. Ügy hiszem, megfelelő válasz azoknak, akik állandóan azt har- j sogták az elmúlt időkben, hogy 1 az emberek nem szeretik a kom- ! munistákat. íme: a régi vezető­ségnek csak azt a két tagját vá­lasztották meg új vezetőségi tag- I nak — és titkosan! —, akik a leg­— Tervünk sok van és reméljük, meg is tudjuk való­sítani őket. Egy részét már most megvalósítottuk; Például azt, hogy saját erőnkből egy darab G- 35-ös vontatót vásároltunk egy pótkocsival; Tervünkben van az is, hogy szövetkezetünk a jövőben méhészettel la foglalkozik* En­nek érdekében már ötven család méhet vásároltunk; Vannak még azonban olyan terveink, melye­ket ezután akarunk megvalósíta­ni: szövetkezetünkben húsüzemet állítunk üzembe még ebben az évben. Annak érdekében, hogy állatállományunkat minőségileg javíthassuk, különös tekintettel előtérbe kerül a nagy takarmány- termesztés. Ez évben meglévő lu­cernánkat magra hagyjuk, hogy a megfelelő mennyiségű vetőma­got saját magunk biztosítani tud­juk. Fiatalítani akarjuk terme­lőszövetkezetünket; Ugyanis szö­vetkezetünk átlag életkora 53 év. Ez nagyon rossz; Fiatalítunk; -több fiatalt veszünk fel új tag­nak. Ezt azzal serkentjük, hogy a nőtlen és hajadon belépők Is kapnak háztáji földet, 400 négy­szögölet. Nem olyan lényeges, de azt is megírhatják, hogy a most kapott kastély területet rend'behozzulc társadalmi munkával. Mivel foglalkozik most terme­Jó mustot adott valamikor... ! Öregek, fiatalok, távoli községek lakói is sokszor felkeresik, ha Gyulán járnak az Erkel Ferenc Múzeum „Körösiköz története“ cí­mű állandó kiállítást. Képünkön a látogatók a kiállítás egyik érdekességét, a több száz éves szőlőprést nézegetik.- £=S2&£g&ESa| ­ITT A TAVASZ Itt a hónapos retek A Gyulai Földművesszövetkezet évről-évre több friss zöldségfélét szállít Budapestre, a bányavidé­kekre és külföldre is. Az Idén az Erkel és a Köztársaság Tsz, vala­mint az egyénileg dolgozó parasz­tok csaknem két és fél száz kü­lönböző zöldség termelésére kö­töttek szerződést a földművesszü- vetkezettel. Korai zöldpaprikát 108 holdon termelnek a Fehér- Körös mellett fekvő Gyulán, ami­nek nagy része szentesi fehér — a nagy termést adó kalainkói zöld — és a külföldön igen kedvelt csip-mentes, csörgés cecei papri­ka. Nagy területre ültetnek ubor­kát, káposztát és hagymát is. A jó idő beálltával megeleve­nedett az élet a gyulai melegágyak körül. A szépen fejlett, korai pa­lánták zöldednek az ablakok a- latt. A primőr áru szállítását meg­kezdték: a vitamindús, piros hó­naposretekből 800 csomót küld­tek Budapestre és Sajószentpéter- re. A hét végén újabb szállít­mányt indítanak útnak s mái friss zöldhagymát küldenek a bányászok és a főváros dolgozói­nak ásíWára. lőszövetkezetíik tagsága? — Mezőgazdasági munkákban a répaföldek keverése van előtér­ben. Nyessük az erdősávokat is. Majd. ha ezt befejezzük, hozzá­fogunk a rizstelep előkészítéséhez. ÍVARGA) A Jövő hét ©lején megkezdik a vetést A Felsőnyomási Állami Gazda-; 280 kát. hold tavaszi kalá­ságban serényen folyik a munka,! szost vetnek a tavasszal. Terv tizenöt erőgép dolgozik a határ- szerint a vetést e hét végén, a ban. A gazdaság szákapparátusa [ jövő hét elején megkezdik, ha a« ellenőrizte az őszi vetések állapo- | időjárás megengedi. A vetést négy tát és 600 kát .hold őszi kalászost | nap alatt kívánják befejezni a idáig fejtrágyáztak. j meglévő gépparkkal. Meszelik a munkásszállást Az örmény kúti Állami Gazda­ság talajadottságánál fogva, még nem végez tavaszi taiajmunkáikat. A gazdaság vezetősége és munkástaná csä azonban a tavaszra gondol. Kibővítik az üzemi konyhájukat és bevezetik az ivóvizet a laká­sokba. Hogy a dolgozók kelleme­sen érezzék magukat, megkezdték a munkásszállások meszeléséti így az időszaki dolgozókat is tisz­ta, egészséges munkásszállásol« várják;-O SZÁNTANAK az endrődl határban A Gyomai Gépállomás hat lánc­talpas traktorral megkezdte a szántást az endrődi tsz-ek föld­jein. Az elmúlt hónapban 423 kát. hold területet szántottak feli Várják a jó időt, s amint meg­érkezik, a kisebb gépeket is bo- rozdába engedik; Megalakult a Művelődésügyi Beruházási Vállalat Az oktatási és népművelési in­tézmények felújítási és beruházá­si munkáinak lebonyolítására Mű­velődésügyi Beruházási Vállalat ala kult. A vállalat szakszerűbben, ta­karékosabban és jobb minőségben végezheti majd a nagyobb műszaki felkészültséget igénylő feladatokat. Épít majd nyolctantermes.' vagy ennél nagyobb iskolákat, nagyobb művelődési otthonokat, színháza­kat. A tervezéstől az átadásig min­den munkát a vállalat végez el. Gyulaváriban is megalakult az EPOSZ Az elmúlt napokban Gyulavári­ban is megalakult az EPOSZ szer­vezet 20 taggal. Az EPOSZ szer­vezet vezetőségének tagjai mosit azon dolgoznak, hogy felkeresik az ifjakat,, de különösen a fiatal lányokat és azok mamáját és ké­rik, hogy engedjék lányaikat az új szervezetbe. Az új szervezet veze­tőségének tervei, hogy rendszere­sen, úgy az ifjúságot, mint a Mii dolgozóit kultúrműsorra1 szórakoz­tassa. kérdésre Milyen változások vannak a termelőszövetkezetben ? Az önkéntességi elv betartásának milyen a hatása': V áiasztoítak-e új vezetőségei ? Mik a terveik? Mit csinálnak jelenleg?

Next

/
Oldalképek
Tartalom