Békés Megyei Népújság , 1957. február (2. évfolyam, 27-49. szám)

1957-02-01 / 27. szám

Tizenegy évvel 1946. február 1-én kiáltot­ták ki a Magyar Népköz- társaságot. Február 1-e fé­nyes napja történelmünk­nek. A köztársaság kikiál­tása azt jelezte: Magyaror­szágon egyszer s minden­korra vége szakadt az úri elnyomatás korszakának. Lezárult az a korszak, a- meiyben gőgös főurak és főpapok, gazdag gyárosok és bankárok sanyargatták a magyar népet, amelyben nincstelenek és jogfosztot­tak voltak a tömegek, a- melyben börtönnel és cscnd- őrszuronnyal nyomták el minden szabadságtörek vé­sőket. Fontos lépést tet­tünk ezzel előre a haladás útján — azon az úton, a- melyen nemzetünk legna­gyobb fiai jártak. Fontos állomás volt 1946. február 1-e abban a küzdelemben, amelyben másf.'l évszáza­da Martinovicsék, a magyar köztársasági jakobinusok ontották vérüket, amelyben Kossuth Lajos, Táncsics Mi­hály és nemzeti múltunk legnagyobb költője, Petőfi harcolt „Kespublica, sza­badság gyermeke — s sza­badság anyja, világ jótevő­je — ki bujdosol, mint a Rákécziak — köszöntelek a távolból előre! — Most hódolok, midőn még mesz- sz.e vagy“ — írta Petőfi, aki rendíthetetlenül hitt és bí­zót1 a köztársaság győzel­mében és jövőjében a de- *níöRflEct3~wnrvezető hl»«. tó»* „»V» ^»4^ méi meqqas) MUNKÁSOK, parasztok politikai napilapja 1957. FEBRUAR 1., PÉNTEK Ara: 50 fillér II. ÉVFOLYAM, 2 . SZÁM Endrődön is megalakult az EPOSZ , Ezüstkalászos tanfolyam Az orosházi Kossuth olvasókör­ben kezdetét vette a másodéves ezüstkalászos tanfolyam. A pa­rasztság örömmel fogadta a tanu­lás lehetőségét. Elhatározták: nagy szorgalommal pótolják az el­maradt tanulást, az időkiesést. Bíznak abban, mire a tavaszi munka kezdetét veszi, a megha­tározott tantárgyak legfontosabb részeit elsajátítják, s azokat gya­korlatban is tudják alkalmazni; Mivel a hallgatók nagy része fia­tal, a téli estéken és délutánokon táncmulatságot, teadélutsnt ren­deznek. A bevétel jövedelmét ta­ni <1 mi fond) Ifj. Tóth Bálint, Orosháza;-e­Válasz Hátain Gyulának Tisztelt Hód,-agán Ur! szűk — a Kossuth címert mint magyarságunk kifejezőjét, hogy azt mindennapi használatba la­punkban megjelentessük. Másrészt régi gyakorlat az, hogy az ország j is És még acélosabban fogva len- címerét csak a hivatalos lapok. ! ^ ^ Jengem fog}a a Mját hazá. ön arról is ír levelében, hogy Szerkesztőségünkhöz küldött le- a békéscsabai „városi tanácsházán ....... leng a vörös zászló , Iga z lengett. Lenin, a világ prole- és I táriátusa nagyszerű vezére halálá- \ nak 32. évfordulója tiszteletére nem a legjobb lengett. Ne haragudjon őszintesé- a magyar günkért, amikor kijelentjük: a dö­rejére válaszolva közöljük, hogy j újból ott lapunk jobb sarkában megjelent Kossuth , címert „mellőzzük" hogy ez. mintahogy írja: „...mi ma vjfipar dolgozók szemmel nézzük." Ön dolgozókra hivatkozva írja meg \ rös zászló lengett és lengeni fog. saját véleményét. Mi a levelét az i Lengeni fog azért, mert a vörös Ön saját véleményének tekintjük j zászló a világ proletáriátusa, a és nyíltan megmondjuk, hogy sok- proletámemzetköziség szinbolu- kal nagyobb tiszteletben tartjuk ' rna. A magyar munkásosztály a — és ezt hazaszeretetünkből tesz- \ nemzetközi proletariátus egy ré­sze. És ez a munkásosztály sosem tagadta meg o bőrös zászlót és I nem is fogja soha. ! Horthy fasiszta Lengette diktatúrája alatt iában. És ezt együtt teszi a nem* zetiszínű zászlóval, mert magyar kormány fórumok használták és használják, nem pedig napi lapok, j Az viszont, hogy ott van-e lapunk élén a Kossuth címer, vagy nincs, í mitsem változtat azon, hogy mi i E kijelentésünkért azzal vádol- szeretjük hazánkat, szeretjük dől- i hat, hogy nem vagyunk magyarok, gozó népünket és lapunkkal a dől- Hadd idézzünk önnek egy szabad- gozó nép ügyéért harcolunk. Haza- ; Ságért küzdő és ezért életét vesz- szeretetünk a dolgozó nép ügyéért tett magyar, Petőfi Sándor versé- való bátor kiállnában fejeződik ki.! hői: „Ha majd minden rabszolga nép Jármát megunva síkra lép, Pirosló arccal és piros zászlókkal És a zászlókon eme szent jelszóval: „Világszabadság!” S ezt elharsogják, Elharsogják kelettől nyugatig, S a zsarnokság veink megütközik:” A magyar munkásosztálynak len hazában a szocializmus útján, szent a magyar zászló, de szent a Es erről az útról nem téríti le a vörös zászló is és a keltőt nem rnagyar munkásosztályt az ön na­vetik meg soha. Mind a kettőt ma- ! , , , , ", . , , . clonalizmnsa még akkor sem, ha gasra emelve az igaz hazaszere tet­től és a proletárinternacionaliznws- levelében megannyiszor a „nagy­tól áthatva menetel a magyar vasúti iűiöházi dolgozók nevében“ munkásosztály a szabad és függet- íír. Naplóm K eső délután volt, már sötétedett. Fotóripor­ter barátommal Orosházán jártunk és — csak úgy öt­letszerűen végig látogattuk a Kossuth Lajos utca üzle­teit. Sok érdekeset tapasz­taltunk, így aztán érdemes erről írni. A 26-os csemegeboltba zá­rás előtt negyedórával ér­forgalom, így aztán az üz­let „mélyére" tudtunk, néz­ni. Hogy mit kapni? Bolgár cigarettát (Kossuth-ot tő­lünk kért az eladó is), étola­jat, felvágottat, konzervet, általában minden van, cit­rom azonban nincs, pedig sokan keresik. „A jövő hó­napban talán..." — ez a fel­világosítás. Hiába: ami Pes­ten van, az még nem jelenti azt, hogy Orosházának is jut belőle. Az O FŐT ÉRT üzletben is hasonló, érdekes helyzet adódott. Az üzletvezető fo­tóriporterünktől kérdezte, hogy ninrs-e kisfümje, mert hetek óta még Forte-fűmet sem kapott és már igen szo­rongatják az orosházi ama­tőrök. Vegyszerekről nem is beszéltünk... Néhány ragyogó neonfé­nyes kirakat előtt sétáltunk el ezután és benyitottunk az Óra- és Ékszer üzletbe, Pró­baképpen karórát kér.tünk — és nem kaptunk. Ébresz­tő órát azonban íucatszám- ra vehettünk volna, ha van pénzünk és elkapott volna bennünket is a már halódó vásárlási láz. De mivel sem pénzünk, sem lázunk nem volt, megelégedtünk azzal a vigasztalással, hogy rövide­sen külföldről kapunk kar­órákat, főként az NDK-ból. Mégsem köszöntünk el üres kézzel, mert fotósunk­nak megtetszettek a csillogó Tekla-gyöngyök és a csinos, szőke „ékszeres-kislánnyá!.“ együtt megörökítette az üz­let kincseit. Ez a fotósmód- szer, az enyém pedig az, hogy naplómba írem, mit tapasztaltam az orosházi üz­letekben. S. É. .»mwuniuwmmuiuumuwm)» 38 EPOSZ szervezet alakult Békés megye városaiban és fal­vaiban eddig 38 EPOSZ-szervezet alakult, csaknem 1500 taggal. Tót­komlóson 05 fiatal lépett az EPOSZ-ba. A fiatalok mindenütt igyekez­nek az eddiginél elevenebb kultu­rális és sport életet teremteni. Ezekben a napokban különösen a farsangi mulatságok megszervezé­se foglalkoztatja az ifjúságot. Tavasz elé Bárhogyan is sodorintja fehér bajuszát a tél, napjai meg vannak számlálva. S nemsoká már itt is van, kedves régi jó barátunk a tavasz. Tavasz. Kimondani is jól­esik. Mennyi öröm emléke elevenedik neve hallattán: meleg napsütés, zöldelő ré­tek, kellemes séta a liget­ben, golyózó gyermekek a grundon, nevető emberek a sétányon, szerelem, szerel­mesek. Igen, Szép a tavasz, nagyon szép, ezért várjuk most is mint annyiszor. Várjuk és vigyázunk hoz­záfűződő emlékeinkre. Tud­juk gonosz emberek lesnek rá, álnok szavuk szennyezi kedves revét. „Majd a ta­vasszal" — mondják egye­sek és halálra gondolnak, gyilkolásra, becsületes ha­ladó emberek üldözésére, családok karfására, mun­káshatalom megdöntésére. Ilyen tavaszról álmodnak, ilyen tavaszról suttognak a bukott urak, az ellenforra- lalom lovagjai. Nem urak! A munkások szeme nyí­lik, eszmél a megszédült és szorv.l a munkásököl. Igaz, vérzünk még a múlt évek sebeitől, de nem nyúj­tunk nyakat úri bakónak tavasszal sem. Munkás ta­vaszt akarunk mindörökre. 1957 tavasza jöjj hát nyu­godtan, bátran, széles jó­kedvvel. A munltások vár­nak. Ne félj, bárki szeny- nyezni lenne kész neved, a pokol fenekére küldi az iga­zi népharag. B. Z. Alexej Tolsztoj „Goi- már megkezdődtek. A Záray Márta a farsangi bálon Február 9-én délután 5 órai kezdettel a Balassi Kultúrottbon- ban farsangi bál lesz. Az est fénypontja Záray Márta vendégsze­replése. Belépőjegyek előre válthatók, vagy elő jegyezhetők a kul- túrotthonban; A Golgotha filmen A MOSZFILM-studióban megfilmesítik gotha“ című regénytrilógiáját) A felvételek filmet G. L. Rosalj rendezi; Február 4-én kezdődik a tanítás A Híd- és Vízműépítési Technikumban február 4-én megkez­dődik a tanítás. A vidéki diákokat levélben értesí4*-*40* a tanítás megkezdéséről. A diákotthon lakói 3-án este 8 ó*aig jelentkezzenek a kollégiumban, Ismét megjelenik a „Szövetkezet“ Ismét megjelenik a földművé sszövetkezeti tagság körében is­mert és közkedvelt „Szövetkezet“ című lap. Az első szám február 9-én kerül az olvasókihoz, 40 ezer példányban; Hírek eszperantó nyelven Jelenleg a világ tizenegy országának 17 rádióállomása heten­ként 29 alkalommal ad hírt eszperantó nyelven. A tervek szerint a Petőfi adó üzembehelyezésével a Magyar Rádióban is megkezdő­dik külföldre és belföldre is az eszperantó nyelvű hírszolgáltatás; Száz mázsa import rizs A Békéscsabai Kiskereskedelmi Vállalat száz mázsa import rizst kap, Ugyancsak februárban kielégítő lesz már a dohányéi.á- tás is. Magyar kiállítás a lipcsei vásáron Az Idén ismét lesz magyar kiállítás a már hagyományos í váló lipcsei nemzetközi vásáron. A vásáron csaknem valamennyi kül­kereskedelmi vállalatunk résztvesz, sőt ott lesz az Egyesült Izzó és a Győri Vagongyár is, amely most kapta meg az önálló expor­tálás jogát; Sajtópalotát építenek Belgrádban felépítik a jugoszláv sajtó palotájá A hatalmas, tíz emeletes épületet a főváros központjában, a Köztársaság-téren helyezik él. A palota tervrajzai már elkészültek és a közePövő- ben megkezdik az építkezés előkészületeit,

Next

/
Oldalképek
Tartalom