Viharsarok népe, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-08 / 237. szám

1955. október 8., szombat ViLai&ai&U Hifit A gépelt segítségével.. S A mezőhegyes! határban [ hullámzik a kukoricatenger és aki csak arra jár, méltán meg­csodálja a dús termést ígérő táb­lákat. Az 1026 holdat négyzetesen vetették, a korszerű agrotechni­kai módszer diadalmaskodott a régi, megszokott soros vetés fe­lett. Nemcsak a növényápolás vált könnyebbé, hanem a termés is Jóval meghaladja a Rbrábbi évek átlagát. Uj-Mezőhegyesen. Ö-Mezőhe- gyesen és Kamaráspusztán mint­egy 40 holdat törtek le. A holdan- kénti átlagtermés eléri a 48—50 mázsát, sőt Uj-Mezőhegyesen az 53 mázsát is A gazdag termés betakarítása nem kis feladatot ró a gazdaság vezetőire, dolgozóira. Ahhoz, hogy gyorsan, zavartalanul haladjon a törés, jó munkaszervezésre és a gépek segítségére van szükség. És erről már időben gondoskodtak a gazdaságban! Budapesten so­kan elismeréssel nyilatkoztak az Országos Mezőgazdasági Kiállítá­son látott kukoricakombájnról, amelyet a Német Demokratikus Köztársaság tervezői és kivitele­zői készítettek. köti a szárat. A kombájnok nyo­mán pedig a vontatókkal és foga­tokkal szállítják a kukoricát és hordják le a szárat a tarlóról. Ez­után hozzálátnak a szántáshoz. Eredményes tehát a korszerű gé­pek alkalmazása, mert amellett, hogy gyorsabban halad a betaka­rítás, a nehéz és fáradságos mun­kától is megszabadítja a dolgozó­kat. A cukorrépa szedését is | gépekkel könnyítik meg a gazda­ságban. Tavaly már alkalmazták a répakombájnt és a múlt évi ta­pasztalatok alapján, az idén is két kombájnt állítanak munkába. A répakombájn felszedi a répát és kupacokban rakja le, az embe­reknek ezután csak a répát kell lefejelniök. Egy kombájn napon­ta 3—4 holdról szedi fel a répát és úgy számítják, hogy a két gép­pel mintegy 200 holdat takaríta­nak be. Ahová pedig nem jutnak el a kombájnok— mivel 1100 hold cukorrépájuk van —, ott kiszánt­ják a répát, hogy ezzel is gyor­sabbá tegyék a betakarítást. A gazdaság dolgozóinak nem kell te­hát fáradságos munkával kiásni a répát, gépek könnyítik a mun­kájukat. — (»-,«>> találmány Szakszernezetí élet Hogyan választják meg az üzemi bizottságot? A jövő héten már megkezdődnek — a bizalmi választások után — az üzemi bizottság-választások. £lftfeé»*tlés A régi üzemi bizottság végzett munkájáról számol be a tagság­nak. A beszámoló gondos elkészítésében részt vesz az üzemi bi­zottság valamennyi tagja, sőt közösen vitatják meg az ÜB-ülésen. A taggyűlés helyéről és idejéről tíz nappal előbb értesíti a tagságot az üzemi bizottság. A taggyűlés —vélekedtek a kiállításon a nézők — nemcsak a csöveket töri le, ha- ; nem levágja a szárat is, s a ké- i véket bekötve, a kukoricatarlóra helyezi. Ilyen két kukoricakom- j bájnnal gyorsítják meg a betaka­rítást Mezőhegyesen. A kombái- ' nők a jövő hét elején érkeznek meg a gazdaságba, ahol mintegy j 300—400 holdon takarítják le se- ; gítségükkel a termést. Egy kom- [ bájm naponta kb. 10 holdról letöri a kukoricát, levágja és kévébe 0 mezákovácsházi If* Élet 1SZ életéből Tizenkét holdon termeltek do­hányt az idéii(| s a .gazdag termés a pajtákban szárad. Holdanként 12 mázsát szedtek le és a do­hányból kb. 140 000 forint jö­számítanak. * Harmincöt hold cukorrépájuk rekordtermést ígér, úgy számol­ják, hogy megadja holdanként a 250—300 mázsát. • Tavaly 8 hold cirokvetésük volt, az idén már 25 holdat ve­tettek e rendkívül fontos ipari növényből. A termés igein jó­nak ígérkezik, egy-egy holdról mintegy 12 mázsa cirokszakállt és 18 mázsa magot várnak. A 25 hold cirokból csaknem 300000 forint bevételhez jut a tsz tag­sága. * Az idén próbálkoztak meg el­ső ízben a tsz-ben hagymater­meléssel, s nem is bánták meg, mert igen hasznosnak bizonyult. Tíz holdról közel 900 mázsa vö­röshagymát szedtek fel, amit már el is szállítottak. Volt még 6 hold dughagymájuk, ez 60 mázsát fi­zetett holdanként. A 16 hold termése több mint 320 000 fo­rintot hoz a tsz közös pénztá­rába. A jó jövedelem láttán el­határozták, hogy jövőre 15 hol­don vöröshagymát, 4 holdon pe­dig dughagymát termelnek. * Tavaly 5 hold gyümölcsöst te­lepítettek, az idén még öt hol­don ültetnek alma-; szilva- és barackcsemetéket. S ha már gyü­mölcsösük lesz, úgy gondolják, akkor méhészettel is érdemes foglalkozni. Húsz család mehet vásároltak, hogy jövőre mézből is növeljék a taesás bevételét. A gyűlésen, az ÜB egyik tagjának megnyitója után, elnöksé­get választanak. Majd a napirendi pontok ismertetése után meg­választják a jelölő bizottságot, a szavazatszedő bizottságot és a mandátumvizsgáló bizottságot. Azután az üzemi bizottság beszá­molóját ismertetik, amit megvitatnak a dolgozók. A beszámoló fe­letti vita alatt a jelölő bizottság javaslatot készít. Az üzemi bizottság válaszadása után, az elnök felmenti tiszt­sége alól a régi vezetőséget és a jelölő bizottság ismerteti a javas­latokat az új vezetőségre. A szavazólapra felvett jelölteket egyen­ként fogadják el. Ezzel befejeződik a gyűlés. A szavazás Nem az üzemi taggyűlésen szavaznak a dolgozók, hanem a munkahelyen. Ilyen módon minden szakszervezeti tag szavazhat, is, aki más elfoglaltsága rpíuU nem jelenhet meg a taggyűlésen. Ä szavazás titkos, ezért előre gondokodnak fülkéről és lepecsételt urnáról is. Ahol a szervezett dolgozók létszáma meghaladja a hat­százat, ott küldöttgyűlést tartanak így például Békéscsabán a Kö­töttárugyárban, a Ruhagyárban, Gyulán a Harisnyagyárban. Ezek­ben az üzemekben gondoskodni kell az üzemi bizottságnak arról, hogy mind a három műszakból, az üzem összetételének megfelelő­en, javasoljanak küldötteket a dolgozók. A küldöttközgyűlésnél a titkos szavazás a helyszínen történik és ugyanott történik a sza­vazatok összeszámolása is. Csak akkor szavazatképes a küldöttgyű­lés, ha a küldöttek kétharmada jelen van. Ha a kitűzött időpont­ban nem jelenik meg ennyi, akkor 14 napon belül új gyűlést kell összehívni, ami a részvevők számától függetlenül határozatképes. Az új vezetőség Megválasztottnak azok tekinthetők, akik a többi szavazásra bo­csátott jelöltekhez képest a szavazatok többségét megkapták. A vá­lasztás eredményét haladéktalanul ismertetni kell az üzem minden dolgozójával. Igen fontos a gyűlés jegyzőkönyvének pontos vezetése, mert a helyesen elkészített jegyzőkönyv megörökíti, hogy a szakszervezeti tagok milyen feladatok megoldását várják az újonnan választott vezetőktől. A megválasztott üzemi bizottság tagjai a vezetőségvá­lasztó taggyűlést követő 24 órán belül összeülnek és felosztják egy­más között a reszortokat. Itt ismertetik azt Is, hogy mi lesz a fel­adata az egyes üzemi bizottsági tagnak. Kupecek - nem lehel itt kukoricázni! Nem könnyen ismerhető fel az ; ellenség kártevő, haladásunkat akadályozó munkája. Szép szavak mögé rejti szándékát, sokszor egyszerű embereket téveszt meg és állít céljai szolgálatába, vagy körmönfont módon igyekszik ki- i játszani törvényes rendelkezése­inket. És próbálkozik mindenütt, de leginkább a közellátás, a be­szolgáltatás területén ártani né­pünknek Most a terménybeadás, a kukorica-szerződéskötések ellen izgat és ha tudja, megszegi, ki- j játsza a rendeletet. így spekulált Brányó György kisdombegyházi kupec is, aki úgy akarta kijátszani a kukoricabe- i adás teljesítését, a kukorica for­galmának korlátozását, hogy 30 mázsányi tengerit lábon megvá­sárolt és megkezdte annak töré­sét. Az ügyészség eljárást indí­tott a spekuláló kulák ellen. A kártevés másik formája, hogy I lopják a kukoricát. A mezei tol­vajok a mások által megtermelt, lopott kukoricával akarnak spe­kulálni. Tipikus alakja ezeknek Tóth János szarvasi kulák, aki mindig szerette a spekulációt, már a régi, letűnt világban Is, amikor „vitéz“ Tóth Jánosnak hívták. Csak az akkori államhata­lom nem sújtott le rá, hanem tá­mogatta üzelmeit. Most azonban a nép rendőrsége letartóztatta, mert az állami tartalékterületről letört és ellopott 75 kg tengerit és elvitt 45 kg tököt. A törvényt kijátszó, spekuláns elemeket, a másokat megkárosító tolvajokat, a lakosság és az ál­lamhatalmi szervek közös erővel leplezik le és teszik ártalmatlan­ná. A nép bírósága pedig példa­mutató, gyors ítéleteivel elveszi a kedvüket attól, hogy kárt okoz­zanak az államnak és a becsülete­sen dolgozó embereknek. 3 A III. megyei kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban A megyében élő művészek munkáinak kiállítása október 9-én, vasárnap nyílik meg a Munkácsy Mihály Múzeumban. A kiállításon 16 művésznek 64 műve szerepel. A kiállítás össz­képe azt mutatja, hogy a me­gye művészei nagy utat tettek meg a szocialista realizmus felé, de meg kell állapítani azt is, hogy egy-egy munkán még mindig erősen érződik a formalista megjelenítés nyo­ma. Sas« Ár páll olajképeit nagy­részt szolnoki nyári alkotói szabadságideje alatt festette, ugyancsak Lipták Pál képei is itt készültek. A szolnoki ha­gyományok érvényesülnek ké­peiken, átitatva a szocialista realizmus jegyeivel. Miklós István természetlátá­sa és az ábrázolt témákhoz való viszonyulása örvendetes fejlő­dést mutat. Mokos Józseftől négy olaj­festményt látunk, amelyek kö­zül az »Ablak« című a leg- komplettebb. A »Szabadtéri színpad« középső részének fa- tórzseit azonban le kellene hal- kítani, mert erős színeik miatt előreugiamak a képen. Kohán György a múltban mindig sötét képeket festett. Az itt kiállított »Cséplés«-« ra­gyogó, vidám színeivel ünne­pié« hangulatot áraszt. Bíró György akvarelljei a megszokott igénnyel ée művészi gonddal készültek. Kerti Károly grafikai anya­ga egyik erőssége a kiállítás­nak. Több műfajban dolgo­zik. Finom ceruza aTcképrajzai mellett látunk heves ecsetvo­násokkal festett tusrajzokat. Témái igen változatosak. Ra j ki József két arcképet és két életképfigurát állított ki. Fiú fejének egyszerű, markáns előadása mellett a »Női arc­kép« részleteinek finomsága tűnik ki. Pataj Mihály fametszetei szintén erőteljes fejlődésről ta­núskodnak. HÍREK — BÉKÉS MEGYÉBEN 195 0­ben 150 földművesszövetkezeti bolt volt, ma pedig már hétszáz­nál több földművesszövetkezeti áruház, jól felszerelt bolt, bőséges árukészlettel áll a közönség ren­delkezésére, ötéves tervünk ered­ményeként. — Vastagh László szobrászmű­vész megmintázza a mezőgazdasá­gi kiállításon nagydíjat nyert ál­latokat. Elsőnek a Csobokapuszta Állami Gazdaság Cukor nevű te henének megmintázására kerül! sor, ezután a Gazai VII. arab mén. majd a mezőhegyesi bikák min­tázása következik. — A ZSADÁNY1 Előre TSZ minden tagja jegyzett békeköl­csönt. A jegyzett összegeket mát be is fizették és a Hatodik Béke­kölcsön kötvényeit megkapták. — Az ország erdőségeiben meg­kezdődött a fakitermelés. Az idér 315 motoros láncfűrész, 290 trak­tor és vontató, meg egyéb gépel könnyítik a fakitermelők nehé. munkáját. — UJ TANÁCSTAGOT válást toltak az orosházi 44. sz. választó- körzetben, az elhalt Zatykó Mi­hály tanácstag helyébe. A válasz tókörzet lakossága egyhangúin! Csík Jánost, az orosházi tanáé- VB-elnökét választotta meg tn nácstaggá. —A Cigány bemutatására készül nek a dévaványai MSZT színjá' szói. A bemutató október 9-év lesz. Az MSZT tagjai elhatároz­ták, hogy november 7 tiszteleté re 100 új tagot szerveznek a/ MSZT-be. Orosz nyelvtanfolyamé is indítanak. — A kazalrakó-versenyt mosi értékelték a szarvasi járásban. Első lett a szarvasi Táncsics kéi kazalrakó mestere: Vajgel Mihály ás Jansik András. Mindketten ei­smerő oklevelet és pénzjutalma - kaptak. — EDDIG még ismeretlen nép­törzset talált Uj-Guineában eg- expedíció. A törzs még soha ner látott fehér embert. A törzs ha: cosai parókát és hosszú szakáll viselnek, fegyverük lándzsa é nyíl. — Az örménykúti Petőfi TSz hozzákezdett a cukorrépa szedé­séhez. Holdanként 240 mázsa cu ­korrépa termett. A rizsaratást tel­jesen befejezték. A búzavetés fo­lyamatban van, 130 holdat vetet­tek eddig, ebből 50 holdat kereszt­sorosai). — EGY OLASZ tiszt Verona utcáin találkozott egy hétévé* fi­úcskával, aki egy régi hegedűn játszott. A tiszt elkérte a fiútól e hangszert és megvizsgálta: a he­gedű hiteles Stradivárius volt. Termelőszövetkezetek! Egyéni gazdák! Kössetek sertéshizlalási szerződést! tjabb kedvezmény a sertéshízlaiáű szerződéskötésnél! Az eddiginél nagyobb mértékű knkorieabeadáű kedvezmény! Szerződés köthető: 1955. szeptember 15-től 1956. szeptember 30-a közötti időszakban történő szállításra. ELÖLEGFOLYÓSITÁS AZONNAL! Felvilágosítást nyújtanak az Állatforgalmi Vállalat járási ki­rendel tségei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom