Viharsarok népe, 1955. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-01 / 205. szám

\ Világ proletárjai egyesüljetek! r % Fgy nap Gádoroson Ma: Rejtvény-rovat V. ________________________________> A Z MDP BÉKÉSHEGYEI PÁRTBIZC ) T IS Á G Ä N A K L APJA I 1955. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára 50 fillér XI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Mindannyiunk érdeke a műszaki fejlesztés Az őszi árpa alá készítik a földet Üzemeinkben. gyárainkban mostanában sok szó esik a mű­szaki fejlesztésről, a korszerű el­járások bevezetéséről. E harc­nak máris vannak kezdeti eredményei, melyek megmu­tatkoznak a termelésben is. Jelentős például a Békés­csabai Kötöttárugyárban a blokk- rendszer bevezetése. Meggyorsult a termelés, most nem két nap alatt készül el egy pulóver, mint korábban, hanem egy óra lefor­gása alatt már a raktárban van a kész áru. Nem egyedülálló pél­da ez. Számos található még megyénk területén az üzemek­ben. Ez is a munkásosztály al­kotó, kezdeményező erejéről ad tanúbizonyságot. Pártszervezeteink felvilágosító, agitáció» munkájukkal egyre több dolgozóhoz juttatják el a párt szavát, mindannyiunk kö­zös érdekét: a korszerű ipái' megteremtését. Ennek a ínun­kának akkor lesz teljes sikere, ha a műszaki vezetők, dolgozók, kommunisták a közös célért dol­goznak, a műszaki fejlesztésért, a termelékenység növeléséért., az önköltségcsökkentésért, a minő­ség javításáért és a rejtett tar­talékok feltárásáért. Partszerve- x zeteink egyre több dolgozóval ér­tetik meg azt is, hogy iparunk korszerűsítése az állami beruhá­zás mellett a már meglévő gé­pek. berendezések ésszerűbb fel- használásával és tökéletesítésével valósítható meg. A kommunis­ták ebből a munkából derekasan kiveszik részüket. A feladat most az: tovább kutatni, keresni, mi­lyen módszerekkel lehetne még megkönnyíteni a kézi munkát. A dolgozók sok-sok hasznos javaslata, mely az utóbbi hetek­ben született meg az üzemi ér­tekezleteken, valamennyi a mű­szaki fejlődés előrehaladását se­gíti. Napjainkban aktíva-ülése­ket tartanak az üzemekben, hogy az eddig beérkezett javaslatokat megvitassák és körültekintően fi­gyelembe vegyék, melyek hasz­nosíthatók a mindennapi ter­melőmunkában. Nagy felada­tot ró a műszaki vez tőkre az, hogy tudományosan dol­gozzák ki a második ötéves terv első évének műszaki intéz­kedéséről szóló tervét. Soha any- nyira, mint most, pártunk nem számított a műszaki vezetők szaktudására. Nagyon sok múlik a műszaki vezetők tudományosan megalapozott munkáján, hiszen az ő kezükben dől el az Í956-os terv sorsa. Éppen ezért vegyék ki tevékenyen részüket a munká­ból. A dolgozók javaslatait te­kintsék úgy, mint egy segítő kezet, és igyekezzenek vala­mennyit hasznosítani. A műszaki terv helyes kidolgozásában köz­vetlenül érdekelve van minden dolgozó. Ugyanis, amikor majd az 1956-os terv teljesítésén munkálkodnak, akkor egyben saját javaslataikat valósítják meg. Ezek az aktíva-ülések is fényes bizonyítékai annak, hogy mi nemcsak a terv teljesítésébe, ha­nem annak tudományos kidolgo­zásába is bevonjuk a dolgozó­kat. Az aktíva-ülések után is fog­lalkozni kell a dolgozókkal, hogy bátran kezdeményezzenek. Min­den egyes javaslat megszületése közben nő a dolgozók érdekelt­sége, hiszen nincs annál nagyobb öröm mint az, hogy a termelő- munka közben saját javaslatát valósítja meg az ember. Ha ez az érzés lesz úrrá az emberek­ben, akkor sikerül elérni, hogy állandó feladatuknak tekintsék a munkafolyamatok korszerűsítését, saját munkájuk könnyebbé tételét. Nem elegendő azonban az, hogy csak egyes üzemrészekben ismerjék a helyes kezdeménye­zést, a jó javaslatokat. Széles körben ismertetni, népszerűsíte­ni kell azokat. Fel kell használ­ni a faliújságot, a hangoshíradót, a termelési értekezleteket erre, és külön megdicsérni azokat, akik a legtöbbet tettek a műszaki fej­lesztésért. Pártszervezeteink kí­sérjék figyelemmel a faliújság munkáját és megfelelő .tanácsok­kal lássák el azokat, élük e mun­kával foglalkoznak. Nem elégséges azonban a ter­melés technikai fejlesztésére meg­tett intézkedés, ha nem kíséri azt a dolgozók műszaki színvo­nalának emelése. Pártszervezete­ink számos helyen kezdemé­nyezték, hogy most ősszel, szak­mai tanfolyamokon alaposabban sajátítsák el a dolgozók a szak­májukat. Ez persze csak kezdeti lépés. El kell érni, hogy a párt- szervezetek győzzék meg a dol­gozókat a tanulás fontosságáról, úgy mint azt Tézsla elvtárs tet­te a Sarkadi Cukorgyárban. A tavalyi kampány idején 27-en vettek részt a szakmai tanfolya­mon. Megismerték és valósággal megszerették szakmájukat. Ezek a dolgozók bátran kezdeményez­nek, nem félnek az újtól. Mi bi­zonyítja ezt a 'legjobban? Az, hogy a Sarkadi Cukorgyárban már az elmúlt évben is számos újítással kísérleteztek, ami be­vált. Most néhány hét alatt 80 javaslatot adtak be a dolgozók, amelyek közül 60—65 javaslatot fel lehet használni a műszaki fej­lesztési tervben. Ebben az év­ben még több dolgozót akarnak szakmai tanfolyamon továbbké­pezni. Ez a példa jellemző a Gyulai Hárisnyagyárra, a Békéscsabai Építőipari Vállalatra, de me­gyénk valamennyi üzemére. Párt- szervezeteink győzzék me,g min­denütt a dolgozókat a szakmai oktatás font.. a írói, tanuljon mindenki, mert ezt megkívánja fejlődésünk. Járási, városi párt-végrehajtó­bizottságaink vegyenek részt eze­ken az aktívaértekezleteken és adjanak elvi segítséget a (műszaki intézkedések tervének elkészíté­séhez, Ügy ibeszélik a kondorosi Dol­gozók TSZ-ben, hogy Kurucz András és Melis Mihály' a legjobb traktoros. ‘A világért sem akarják a tagok a tsz többi traktorosát megsérteni, ide a vándorzászló ed­dig mindig Kumczéknál volt. Most, hogy a cséplést, kombájn­szalma betakarítást elvégezték és megkezdték a talajelőkészítést az A felszabadulási verseny máso­dik szakaszában országosan leg­jobb eredményt elérő füzesgyar­mati Vörös Csillag TSZ tagjai a kitüntetés után még nagyobb lel­kesedéssel láttak munkához. El­határozták, hogy a november 7 tiszteletére folyó versenyben is­mét megszerzik az elsőséget. Ezt többi között a következőkkel a- karják elérni: Mintegy 800 hold őszi termé­nyük betakarítását október 25-ig elvégzik, 150 hold őszi árpájukat szept. 10-ig, 1400 hold kenyérga­bonájukat pedig okt. 25-ig elve­tik. A búzából 200 hold minőségi, őszi magvak alá, ismét ők bizo­nyultak legjobbaknak. Igaz, a na­gyobb munkák még hátra van­nak. A napokban kezdte meg a szántást a szövetkezetben Kasny ik Mihály, aki kiváló kombájnos és a traktoron is megállja helyét. Egyszóval nem lesz könnyű Ku- ruezéknak az elsőséget tartani. A szövetkezetben dolgozó 500 hold meg keresztsoros lesz. A vetéshez szükséges 1600 mázsa ma­got szeptember 15-ig kitisztítják. A terméseredmény fokozása céljából 165 holdon digózást, - 300 holdon pedig meszezést alkalmaz­nak. Nagy gondot fordítanak a ta­karmány jó tárolására. Sílózási tervüket 110 százalékra teljesítik. A szövetkezet tagjai arra is ígére­tet tettek, hogy az idei új belé­pők számát november 7-ig 150-re növelik. Vállalásuk alapján a füzesgyar­mati Vörös Csillag TSZ tagjai versenyre hívják az ország vala­mennyi termelőszövetkezetét. A tsz-beliek úgy tervezték, hogy' 80 hold őszi árpát vetnek. Azt a területet, ahol tarlóba kerül az árpa, szántás előtt megtrágyáz­zák. Két vontató segít a trágya- hordásban, 100 mázsát hordanak egy holdra. ,A három kormos azonnal szántja is a földet. Pár napi ülepedés után pedig kezdik a vetést. — Igyekezni kell az ár­pa vetésével, hiszen itt lesz az ideje — mondja a növényter­mesztési brigádvezető. Az éjszakájukat sem sajnálják a traktorosok — Mi úgy határoztunk — mondja Melis Mihály' —, hogy hétfőn reggel megkezdjük a szán­tást és csak vasárnap reggel hagyjuk abba. A gépünk csupán annyi ideig áll, amíg a szükséges karbantartásokat elvégezzük. Igaz, ketten vagyunk, de ha jól beosztjuk az időnket, jut pihe­nésre is. Nem minden gépnél dolgoznak éjszaka. Bencsik János és váltó­társa Nagy József megelégednek egy műszakkal is. Ha mind a bárom gép dolgozna éjjel is, akkor október elejére 460 hol­don földbe kerülne a búza is. Ezzel pedig a jövő évi jó ter­mést biztosítanák. Négy hold földről 100 000 forint jövedelem A nagykamarási Ságvári TSZ- ben négyszer kapálták a dohányt. A jó munka eredménye most a szüretelésnél mutatkozik. A négy kát. hold dohány jövedelme meg­haladja a 100.000 forintot a pré­miummal együtt. 100.000 Kossuth termelői szivarkát is kap a tsz tagsága. Az 1956-os évre növelik a dohányterületüket, mert jöve­delmező dohánytermeléssel fog­lalkozni. ■ I. . I . I ■ Eliávolítotluh ax osxtályellenséget A Viharsarok Népe keddi szá-* mában „Nagy József karrierje*' címen megjelent cikk alapján Nagy József munkaviszonyát au­gusztus 30-án megszüntettem. Farkas Pál oszt. vez. Megyei Tanács. Tárgysorsjáték a Mezőgazdasági Kiállításon Az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás rendezőbizottsága tárgy­sorsjátékot rendez. A kibocsátott sorsjegyek szeptember 20-án dél­után 5 órakor kerülnek kihúzásra. Kisorsolnak húsz főnyereményt* abban több hízott sertést, hízott libát, pulykát, kacsát, tyúkokat* mosógépet, bútorféléket, mezőgaz­dasági gépeket és eszközöket. Ezenkívül 5000 darab értékes mel­léknyeremény kerül kisorsolásra. Azok a nyertesek, akik nem lesz­nek jelen a sorsoláson, nyeremé­nyüket, vagy annak ellenértékét postán is megkaphatják. A tárgy­sorsjegyeket darabonként három forintért a járási, községi taná­csoknál, üzemi bizottságoknál, földművesszövetkezetek üzleteiben I lehet beszerezni* traktorosok közötti versenynek a tsz-tagok látják hasznát No meg a traktorosok is, mert többet keresnek. A gyors és jó munkában 'nincs is hiány. Három G 35-ös és két univerzális trak­tor (dolgozik állandóan a tsz-ben. Tavaly még volt rá példa, hogy siettek a szántással és bizony a rossz munka miatt újra kellett azt végezni. Az idén, főleg az Több millió forintos építkezés a Gyulai Húsipari Vállalatnál A közkedvelt gyulai kolbász és csabai paprikás szalámi gyá­rát, a Gyulai Húsipari Vállalatot nagymértékben bővítik. Már megkezdték az emeletes, kor­szerű új raktározó és füs­tölő építését, közel két­millió forintos beruházásból. Az új raktárházat modern gé­pekkel, lifttel, szellőztetőkkel, mérlegekkel rendezik be, több vagon kolbászfélével, mintegy 25 százalékkal emelkedik léte­sítésével a gyár kapacitása, s je­lentősen megjavul a minőség is. Kibővítik a hűtőt, ezenfelül a jövő év elején megkezdik egy nagy épülettömb építését, a- melyben új életünk követelmé­nyeinek megfelelő, tágas iroda- helyiségek, nagy ebédlő, kul­Víharsarok Népe szerkesztőségének Békéscsaba ' Kedves Elvtársak! 1955 február óta vagyok a Bucsai Gépállomás kihelyezett ag- ronómusa. Munkámat a bucsai Petőfi TSZ-ben mint agronómus végzem. Láttam, hogy együttes munkával megelégedett életet tu- dunk biztosítani a szövetkezet tagságának. Az ez évi eredménye­ket látva, a tagságnak még jobban megnövekedett a munkakedve. Kezdték megszeretni az újat és egyre bátrabban alkalmazták az agrotechnikai módszereket. Elhatároztam: belépek a tsz-be és tu­dásommal segítem a közösségi munkát. Jelentkeztem és be is vettek közébük, s így büszkén mondhatom, hogy 1955 szeptember 1 óta tsz-tag vagyok. NAGY PÉTER agronómus, Bucsa, Petőfi TSZ. A füzesgyarmati Vörös Csillag TSZ versenykihívása őszi munkáknál, ilyesmi nem for­dul elő. — Nem engedjük, hogy jó hír­nevünket elrontsuk — mondja Kurucz András. — Nem vagyunk saját magunknak ellenségei. Persze a brigádvezető és az ag­ronómus, de a tsz-tagok is ügyel­nek arra, hogy jól dolgozzunk. túrterem, konyha, fürdő, mos­dóhelyiségek, öltözők, ruhamo­sodák lesznek. Ennek az emele­tes épületnek a létesítése is meghaladja a kétmillió forintot. Az idén több új gépet is kap­tak a hazai gépgyárakból, olyan gépeket, amelyeket eddig csak külföldről hozhattak. A régieknél kétszer annyi kapaci­tású húspépkészítővel például az eddigieknél több finom hen­tesárut: májsajt-féléket készít­hetnek, kockavágó és kolbász­töltőgépeket, csontfűrészt és számos nagy és kisgépet kaptak, amelyekkel a fizikai munkát könnyítik meg, s egyben fokoz­zák a termelést. Most kaptak j három, darabonként százezer kalóriás nagy hűtőgépet is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom