Viharsarok népe, 1955. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-22 / 119. szám

1935 május 22, vasárnap HÍREK Állatorvosi lakást épí­tenek a megye számos helységé­ben. így például: Békéscsabán, Kamuion, Bucsán, Szarvason, Ecsegfalván és Kardoskúton. — RÖVIDESEN megkezdik a vésztői törpevizmű építését. Az építkezésre mintegy 630.000 fo­rint beruházást biztosít államunk. — ÖTVENHAT férőhelyes is­tállót épített a mezőberényi Pe­tőfi TSZ. Az építkezés befejezése alkalmából a termelőszövetkezet tagjai avatóünnepséget rendeznek ma délután. — OROSHÁZÁN a városi MNDSZ-szervezet rendezésében május 23-án az anyák konresszu- sáról beszámolót tartanak a részt­vevők. Felhívás. A Békéscsabai Városi Tanács VB is­mételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a város belterületén az alant fel­sorolt területen, mindennemű Jószág le­geltetése tilos. Szarvasi út. Békési út, Élővízcsa- torna, Vilim u„ Tossedik u„ Temető Sor, Sztálin út és Kazinczy u. által ha­tárolt területen, valamint a Körgáton, Gyulai úton, Deák u„ Urszinyl Andor- né u. parkosított részén, Árpád soron, Micsurin utcán, az Árpád-liget, Széche- pyi-liget, Orosházi út, V. kér. liget és k kőrösparti sétányon, A felhívás be nem tartását ellen­őriztetni fogjuk és a be nem tartók bün­tetve lesznek. A városi tanács VB városgazdálkodási osztálya. VLUais.a'iaU Vlt^i ott s rótt i v ív \ ■» ■:vi ■ \ A szurkolók lélektana Dr. BÜCHLER RÓBERT egyetemi tanár előadása nyomán. Becsüld a fácánokatl A dolgozó paraszfts.% és a tsz dolgozói között a mostani időben sokszor fel­vetődik a mezőgazdaságban a fácánok kártétele. Haragszanak a fácánokra és ha tudják, minden módon űzik és gyé- rítik számukat. Részben, csak kisrészben van igazuk a dolgozóknak, mert a fácán mint ro­varevő madár, mint közélelmezési és exportáru, igen fontos nemzetgazdasági tényező. Nem tudom, érdemes lenne-e foglal­kozni a fácán hasznos, illetve káros Voltával. Úgy országunkban, mint külföldön is lókat foglalkoznak] a mezőgazdaság egyik fő kártevőjével, a kolorádió-bogárral, melynek elszaporodása esetén kiszámítha­tatlan volna a kártétele a burgonya­termő vidékeinken, Magyarország terü­letén mindenütt termesztenek burgonyát és így a veszély mindenütt fennáll A kártevők fellépésével tudósaink minden esetben a biológiai védekezést kutatják. Többévi kísérlet után rájöttek arra, Hogy ezt a kellemetlen szagú váladékot kibocsátó bogarat, s lárváját a barom­fiak közül csak a házikacsa pusztítja, de annál nagyobb szeretettel pusztítják madaraink: fácán, fogoly, fúrj, tőkés­kacsa, dankasirály, varjak, valamint a seregélyek. A kolorádó-bogár rajzása idején a fertőzött területen lőtt fácánok begyében sokszor 150—200 darab bogarat és lár- yát talállak. Azt a területet, ahol a ko- lorádó bogár fellép, szeretettel látogat­ják a környék fácánjai, már az egész apró fácáncsibék is képesek a boga­rakat, illetve lárvákat felfalni. Ne haragudjunk a fácánokra és min­den hasznos és közömbös madárra, véd­jük őket, mert ezek a legolcsóbb se­gítőtársai dolgozó parasztságunknak. Lisclia József technikus, városi tanács. A Jókai Színház békéscsabai mii sora: i Május 22-én fél 4 órakor: Bujócska. 1 (Bérletszüuet.) Május 22-én 8 órakor: Fejvadászok, i (Blalia-bérlet.) A szurkolók magatartásának, viselke­désének lélektani vizsgálata, tudo­mányos elemzése csak napjainkban vet­te kezdetét. Az eddigiek során a pszicho­lógia nem méltatta alaposabb figyelem­re azokat a lélektani rugókat, melyek egyre nagyobb tömegeket késztetnek a sportrendezvények megtekintésére és el­hanyagolta azoknak a kétségkívül föltű­nő sajátosságoknak vizsgálatát Is, ame­lyek a nézőközönség viselkedéséten meg­nyilvánulnak. A sportolók előtt nem szorul alaposabb, részletesebb bizonyításra a nézőközönség szerepe, jelentősége egy verseny, vagy mérkőzés kimenetelében. A nézőközönség sportszerű megnyilvánulásainak minden­kor megvan a befolyása a küzdelemre, nemcsak biztatást, hanem értékelést és elégtételt Is adhat a játékosoknak, a csa­patnak. Ha tekintetbe vesszük a játéko­sok sokszor Igen feszült lelkiállapotát, izgalmát, az elhatalmasodó fáradtság következtében esetleg fellépő ingadozá­sait, letöréseit, akkor mérhetjük csak fel Igazán a szurkolók igazi szerepét. S zurkolóink tábora a legkülönbözőbb korú, beállítottságú egyénekből áll, akiknek nem egyforma, nem azonos a sporthoz való viszonyuk sem. Lélektani szempontból sem érdektelen az a kérdés, vajon, mi vezeti az egyes szurkolót csa­patához, egyesületéhez. Miért válik valaki egy csapat szurkolójává, Itnkes hívévé. Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy bármelyik egyesülethez csatlakozik is a szurkoló, végső fokon a hazaszeretet fűti: akármelyik egyesületre, csapatra esik a választása, e mögött a hazai sport- kultúra emelésének, a haza dicsőségének a vágya érvényesül. A célok, az érdeklő­dés, az érdek, továbbá a közös küzdel­mek, élmények, örömök stb. folytán a szurkolók közösséget alkotnak. A szur­kolók nem mindig annak a csapatnak az oldalán állnak,1 amelyet legerősebbnek, legjobbnak tartanak. Legtöbbször szemé­lyes, vagy véletlenszerű körülmények döntik el, hogy melyik csapatnak szur­kol valaki. A szurkolót csapatához min­denkor érzelmi kapcsolatok fűzik: külön­böző fokban, de minden szurkolóban az idők folyamán kialakul a közösség-tu­dat is. VT ézőközönségünket általában a sport i-' iránti érdeklődés, a küzdelem szín­vonala, sportszerűsége, maga a teljesít­mény vonzza a pályára. A szurkoló nem egyszerűen nézi, megtekinti, hanem éli, átéli a mérkőzést. Lelkiállapota tehetet­lenségénél fogva egyre feszültebb. Mind- i egyre türelmetlenebb, mert magasabb íz- ! gfclom füti, ez annál magasabb fokra hág, minél jobban összenőtt a csapattal. Ne gondoljuk azonban, hogy hiányzik, vagy egyáltalán nem megy végbe akkor, ha nem az a csapat játszik, amelynek druk- ! kol, ha a küzdőfelek egyikének a táborá­hoz sem tartozik. Az ember kollektív tár- : sadalrnj lény és a lélektanilag is kimu­tatható közösségi, társas hajlamok egyike éppen abban nyilvánul meg, hogy együtt- : érzünk, veleérzünk embertársainkkal. Ál­talában az érzelemnek igen nagy szere- j pe van a tribünön. j Érzelem köti a szurkolót a csapathoz, az egyesülethez, az egyes küzdő szemé­lyekhez és végül magához a sporthoz, a játékhoz is. Küzdő, dolgozó emberek lát­tán a ml Izmaink is megfeszülnek, akkor is, ha nem tudunk segíteni. A mozgás- műveleteknél ez különös erősséggel nyil­vánul meg mindig: mások mozgásának már a puszta szemlélete is ingereket ad e mozgás véghezviteléhez Ez együit- ! működésre, segítésre, társulásra való I hajlandóság nyilvánul meg ökölbeszorí­tott kezünkben, megfeszült izmainkban, mozdulatainkban akkor is. ha idegen csa­patok állnak egymással szemben a pá­lyán. Mindez felfokozottabb, ha a mi csapatunk küzd. gész lényünket valami laz tölti el, idegeink valósággal megfeszülnek E arcunk kipirul. Képzeletben mi magunk is benn vagyunk a pályán. Résztveszünk csapatunk játékában, megküzdőnk a győ­zelemért. Érzelmeink annyira elhatalma­sodhatnak rajtunk, hogy a fegyelmezet­len szurkoló olykor elvesztheti önural­mát; botrányos jelenetek, clvakodások, a- nielyek sajnos, nem is olyan ritkán for­dulnak elő, ebből a helyzetből lélekta­nilag is megérthetők, ha emberileg, erköl­csileg soha nem is menthetők. TartózkoJ- | nunk kell tehát a mérkőzéseken, verse­nyeken mindennemű sportszerűtlen véle­ménynyilvánítástól, indokolatlan közbe­kiáltásoktól, A játékból, mulatságból vagy gúnyból fakadt közbekiáltások, gesztusok az általános lélektan törvényei szerint valóságos indulatokat Idézhetnek fel. A gúny természetesen az izgalom folytán aránytalan megtorlásra, dühre ra­gadtathatja a szurkolót és teljesen meg­gondolatlan, impulzív cselekményeket vonhat maga után. Ezért fontos tanács: igyekezzünk ural­kodni magunkon, nyugalmunkat meg­őrizni. Az elkeseredett szurkolóval elő­zékenyen bánjunk, mert az szinte keresi az alkalmat, felduzzadt indu’atai, ke­servei, haragja, dühe, támadó kedve kirobbantására, kiöntésére Az igazságta­lanság, a bíró elhamarkodott, sokszor könnyelmű ítélete sok esetben mérhetet­len felháborodást kelthet a szurkolóban. Minden sport, küzdelem és játék Jénye* | géhez tartozik ugyanis az igazságosság; j a méltánytalan ítéletet joggal a sport megcsúfolásának tekinti a sportoló. M kóló tehetetlenül, ököleszorított kéz- i zel, a beavatkozás lehetősége nélkül éli | végig a küzdelmet. Sohasem csak egy- : szerű néző. Ha formálisan nem is tagja j az egyesületnek^ hozzátartozik a csapat­hoz, s így érdekelt a küzdelemben. A mérkőzés alatt tehát erős, felfokozott ér­zelmek fűtik, amelyekkel meg kell küzde­nie, korlátozni kell képzelőelejét, vissza kell szorítania a cselekvési készenlétét. Mindehhez nagy önfegyelemre, erős aka- | ratra, fejlett öntudatra és mindezen túl I a sport határtalan szeretettre van szük- j ség. Csak a játék szépsége, a küzdelem j magával ragadó lendülete, sportszerűsé- ! ge, az igazságosság győzelmének diadal- j érzete kárpótolja az „elszenvedett” kor­látozásokért. Az egészséges sportszellemtől áthatott szurkolók kinevelése, fegyelmezett maga­tartása, sportéletünk további fejlődésé­nek nagy tényezője. Komoly érdeke sport­egyesületeinknek, hogy a mérkőzéseken ne csak a játékosra, hanem a szurkolókra Is biztosan számíthasson. — HÁMORI — MOZI SZABADSÁG FILMSZÍNHÁZ, Békéscsa­ba. Május 19—22: A* ©Isö szú. BRIGÁD FILMSZÍNHÁZ, Békéscsaba. Május 19—25: Díszelőadás. TERV FILMSZÍNHÁZ, Békéscsaba. Má­jus 21—21: Modern kalózok. PETŐFI FILMSZÍNHÁZ, Gyula. Má­jus 19—23: Északi kikötő. BÉKE FILMSZÍNHÁZ, Orosháza. Má­jus 19—24: Díszelőadás. PARTIZÁN FILMSZÍNHÁZ, Orosháza. Május 19—23: Isten hozta mister Mar­shall. TÁNCSICS FILMSZÍNHÁZ, Szarvas. Május 19—23: Liliom«. BÁSTYA FILMSZÍNHÁZ. Békés. Má­jus 19—22: Elsőszámú közellenség. SZABADSÁG FILMSZÍNHÁZ. Gyónta. Május 20—23: Három testőr. Terjeszd a Viharsarok Mópét! FIGYELEM! Upiól szaiiadforgalmy a félfégla Közvetlenül üzemünknél, tanácsi igazo­lásra, termény nélkül kapható korlátlan mennyiségben féltégla és IV. osztályú cserép. Békéscsabai Téglagyár rd €&tattr ********* * Asztalitenisz: férfiak: Orosházi Szpartakusz—Mezőhegyesi Ki­nizsi; Orosházi Bástya—-B-csabai Bástya; Orosházi VM—B-csabai Kinizsi; Orosházi Kinizsi—B-csabai Agyagipar; Gyulai VL—Mezőberényi VM; Sarkadi Kinizsi—Gyulai Bástya; Gyomai Bástya—Gyulai VM; Békési VM—B-csabai VM. Nők: Békési VM—Orosházi Bástya; Gyulai VL—B-csabai VM. Atlétika: Bács, Békés, Csongrád megyék kö­zötti férfi, női válogatott viadal Békés­csabán a Stadionban 15 órai kezdettel. Kerékpár: Békéscsabán, a Béke Kupa országúti verseny hatodik fordulója. Kézllabdb: Kispályás: Vasárnap: a Közgazdasági Technikum pályán: 8.30 órakor Bcs. VL Kötöttárugyár— Bcs. Pamutszővő, női. (Tímár); 9.00 órakor Bcs. Vörös Meteor—Gyu­lai VL, megyei női (Hrabovszki); 9.40 órakor Bcs. Vörös Meteor—Bcs. Építők, ffi (Gyulavári); Csányi utcai Törekvés-pályán: 9.00 órakör Bcs. Törekvés—Mezőbe- Vén.yi VL, női (Iíiszely). Nagypályás: Csányi utcai Törekvés-pályán: 10 órakor Bp. Dózsa—Bcs. Pamutszővő OB I. női (Ábrahám); 11 órakor Bcs. Törekvés—Bp. Trak­tor OB II. ffi (Szabó). Stadionban: 14 órakor Bcs. Építők—Berentei Bá­nyász O. B. II. ffi (Maclialek). 15 órakor Bcs. Építők—Bcs. Törekvés OB I. női (Hámori). Labdarúgás: Békéscsabán: Csányi utcai Törekvés-pályán: 15 órakor: Bcs. Törekvés—Bcs. Épí­tők ifj. (Dr. Török); 18 órakor Bcs. Törekvés—BeS. Dó­zsa I. o. (Szombati). Agyagipari-pályáu: 16 30 órakor Bcs. Törekvés Szállítók— Revenues megyei II. o. (Csatári). Kórház utcai Bástya-pályán: t7 órakor Bcs. Bástya—Békésszent- ttndrás, megyei II. o. (Sipos). Stadionban: 13 órakor: Bcs. Építők II, —Gádoros (Hazai). Mezöbcrényben: 13 30 órakor Mezőberényi VM—Mező» hegyesi Traktor ifj. (Farkas). 15 órakor Mezőberényi VM—Mezőbe* gyesi Traktor m. I. o. (Varga L). 17 órakor Kecskeméti Dózsa*—B-esabaf Építők NB II. (Szegedig Tótkomlóson: 15.30 órakor Tótkomlós! FSK—Orosházi Kinizsi ifj. (Kovalcsik). 17 órakor Tótkomlós! FSK—Orosházi Kinizsi m. I. o. (Szegedről). Gyulán: 10 órakor Gyulai Traktor II.—Okány II. o. (Horváth); 15.30 órakor Gy ulai VM—Szarvasi Trak* tor ifj. (Kovács); 17 órakor Gyulai VM—Szarvasi Trak* tor m. I. o. (Vozár). Gyulaváriban: 1G.30 órakor Gyulavári—B-csabai VM Ifi. (Nagy); 18 órakor Gyulavári—B-csabai VM m. I, o. (Varga II.). Mezőkováesházán: 16.30 órakor Mezőkovácsházi Bástya- Gyulai Traktor ifj. (Paullk); 18 órakor Mezőkovácsházi Bástya—* Gyulai Traktor m. I. o. (Boldizsár). Orosházán: 16.30 órakor Orosházi Bástya—Sarkadi Kinizsi ifj. (Bélán); 18 órakor Orosházi Bástya—Sarkad? Kinizsi m. I. o. (Simon I.). Megyei II. osztályú bajnokság: Mezőhegyesen: 17.30 ^órakor Mezőhe­gyes—Medgyesegyháza: Hodroga. Battonyán: 17 órakor: Battonya—Kun* ágota: Vranka, Csór vason: 17 órakor: Csorvás—Ge< rendás: Geréb. Eleken: 17 órakor Elek—Végegyháza Szaffián. Gyomán: 17 órakor Gyoma—Mezőberé­nyi Agyagipar: Baji. Dévaványán: 16.30 órakor Dévaványa—• Kondoros: Lévai. Békésen: 17 órakor Békés—Endrődi Sági. Tenisz: Békéscsabán, Kórház u. Bástya-pályán! Megyei ifj. és felnőtt egyéni és csa­pat bajnokság. Torna: Gyulául: III. o. és ifj. minősítői verseny. iPKÓHIR I Békéscsaba, Szt. Imre u. 23. sz. alatti, ! három helyiségből álló házrész eladó. Be- ! költözhető. Érdeklődni: Balassi u. 1. í A Békés megyei Szikvizipari Vállalat ér­tesíti a lakosságot, hogy szikvizes (szó- dás) üveget fejjel, vagy fejnélkül minden mennyiségben a békéscsabai, orosházi, ! gyulai, szarvasi és gyomai telepein meg­Békéscsaba, Lázár u. 8. számú ház el­adó. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni Szentiványi ügyvédnél. A békéscsabai Haladás TSZ öntözött réti íüvet részibe ad ki május 25-én 14 óra­kor. Gyülekezés a mázsaliáznál. Békéscsaba, Szarvasi út 48. számú ház eladó. Beköltözhető. Érdeklődni: délután. Kovács szakmunkást felvesz az Orosházi BELSPED Kirendeltség. ______________ Vill anygramofon, lemezekkel eladó. Bé­késcsaba, V., Mikes u. 1. 250-es Ardie, négyütemű motorkerékpár eladó. Békéscsaba. Micsurin u. 19. Motor- és kerékpárszerelés, javítás, he­gesztés. Ugyanott zománcozást is vál- 3alok. Békéscsaba, Szarvasi u. 4. Kis­iparos. Jókarban levő »Mars«, mély gyermek- kocsi eladó. Békéscsaba, Zsíros u. 1. 200-as DKW motorkerékpár eladó, 7500 forintért. Békéscsaba, Felsőkörös sor 69. (Daráló.) Megtekinthető: hétköznap. 10 család méh eladó. Békéscsaba, V., JVagy Sándor u. 34. 15 mázsa hordképességfí, majdnem új, oldalas kocsi eladó. Békéscsaba, V., Sze­pesi u. 11. ; • Békéscsabán fürdőszobás, gyümölcsösker­tes, beköltözhető ház eladó, vagy bu- I dapeslkőrnyéki házzal elcserélhető. Dó- ! fcsa György u. 19. I Eladó egy vasvázas, 320-as szalagfű­rész, benzinmotor szivattyúval, csővel. | Gyula, Beleznai Sándor u. 17. | Tangóharmonika, 80-as váltós, eladó. Bé­késcsaba, Kiss Ernő u. 4. ! Egy alig használt Pannónia motorkerék- ' pár eladó. Gyula, Eminescu u. 10. ff E T É S E fi A Gyulai Állami Gazdaság építkezésekhez felvesz vasbetonszerelőt, asztalost és szobafestőt, azonnali belépésre. Kétsopronyon egy tanya eladó. Érdeklőd­ni: Békéscsaba, Sztraka u. 9. Egy darab nyersolaj motor, 12 lóerős, égj darab benzinmotor, nyolc lóerős eladói. Békéscsaba, Május 1 TSZ. Jólműködő, Chevrolet, stabil benzinmo­tor, 3000 forintért eladó. Szabó Béla | asztalos. Kondoros. Alig használt »Fürge« kapálógép (öntö- ! zésre is alkalmas) és egy fémtankosi | 100-as Csepel eladó. Hoffmann Mihály, ; Gyula. Ady Endre u. 10. | Egy darab kétszemélyes kajak eladó. ! Gyula, Vásár u. 8. I Egy hold föld a fehérkörösi híd kö- | zelében, két hoki az Árendás-dűlőben | eladó. Cím: Gyula, Cinka-Panna u. 30. 125-ös »Manett« motorkerékpár eladó. Bé­késcsaba, Kismegyeri tanyák 131. Kétrekesz (vasból) tyúk- és nyulketrec eladó. Békéscsaba, Urszínyi Dezsőné u. 11. Békéscsaba, I., Kisfaludy u. 5. számú ház eladó. Az Orosházi Gépállomás a cséplési idény­re Cormik és R—55-ös erőgépekhez ke­zelő szakembereket felvesz. Felvételre az i Orosházi Gépállomás iroda helyiségében, | Huba u. 46. sz. alatt lehet jelentkezni,, I JÜgy hathónapos farkaskutya-kölyök eladó, ! Békéscsaba. Vereczkei u. 8. VIHARSAROK NÉPE az MDP Békés megyei Párlblzollságánalc lapja. Szerkeszti a s/erkcsztöbi/oltság. Felelős kiadó: Bíró József, Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba^ Szabadság-tér 19. Telefon szerk. és kiadóhiv. 22—96. Gyulai Nyomda. Felelős nyomdavezető Kendra György* Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hir- laposztálya és a hirlap-kézbesítő pos­tahivatalok. Előfizetés- postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Havi előfizetés! díi 11 forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom