Viharsarok népe, 1953. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-29 / 254. szám

4 1953 október 29, csütörtök A képzőművészeti kiállításról... Vasárnap délelőtt 11 órakor megnyílt az 1. Békésmegyei Képzőművészeti Kiállítás. Nem mondható, hogy ünnepélyes ke­retek között, mert úgy a képzőművészeti szövetség küldötte, mint a Megyei Tanács képviselője érthetetlenül elmaradt a korábbi ígéretek ellenére. A nagyszámú közönség előtt Lipták Pál elvtárs, a Megyei Könyvtár vezetője (egyben kiállító művész) rögtönzött néhány szavas megnyitót. Sajnálattal állapította meg a felelős személyek felelőtlen elmaradását, majd a megjelentek szives fi­gyelmébe ajánlotta a kiállítást. A evillám megnyitó» után C/.iráki Julia elszavalta Majakovszkij polgári művészetről szóló versét. A meleghangú szavalat után a közönség érdeklődéssel fordult a ki­állított tárgyak felé. Festmények Különösen nagy érdeklődést keltett Kerti Károly: «1891 Veres május 1 Orosházán» című műve. Nehéz és igen komoly témához mert nyúlni és többé-kevésbbé jól oldotta meg. A történet esemé­nyében" nagyszerűen érvényesülnek az orosliázi típusok, a cselek­mény drámája végigfut az alakok arcán, mozdulatán. Szemléletes a szereplők szembenállása a kor erőszakos hatalmával. Sokan meg­álltak Kerti: tKapáló lánybrigád» képénél is, színben, elhelyezés­ben, mozgásában kifejezi a közösen dolgozó parasztalakok fesz­telen optimizmusát, munkalendületét. Kevés — a korábban Békéscsabán látott kiállításokhoz mer- len mégis örvendetesen növekvő számú — kéj» témája a mai al­kotó, munkásélet megelevenítése. így az előbb említett kapáló brigád, majd ugyancsak Kerti Károly tói a «Gyomláló asszonyok», Miklós Istvántól a «Békési Téglagyár», Sas Árpádtól a <• Salakfel­vonó», Csányi Bélától a «Vasöntők», Pataj Mihalytol az «Öntö­zőmű» című olaj, pasztel, akvarel, grafit képek. Annál bővebben lehet szemlélni a tájképeket, közöttük számos a csabai, békési tájak sajátos alföldi hangulatát, ízét adja vissza. Különösen szé­pek megoldásában, színeiben Mokos József, Bíró György, Lipták Pál olaj-, illetve akvarel tájképei. Szembetűnő volt a látogatók előtt, hogy kevesebb a figu­rális kép és lényegesen nagyobb számban található tájkép, csend­élet. Ennek egyik magyarázata, hogy Orosháza kitételével egt ik városban sem sikerült még olyan "feltételeket teremteni képző­művészeink számára, amelyek lehetővé tennék a figurális kepek ég különösen a nagyobbszabású, alakos kompozíció festését. Ez ma- gyarázza, hogy nagyobbrészt éppen az orosházi művészektől lát­hatunk figurális megjelenítést. Grafikák Grafikusaink is szépszámú művel szerepelnek. Nyíri Sándor karikatúrái előtt nent mehettek el a nézők mosoly nélkül. Kife­jjek, sokatmondónk, mint az «1920—44» című színes rajza is, mélyet megvásárolt a Megyei Tanács Népművelési Osztálya. Nyírt Sándor képei mellett egyik’tehetséges tanítványa, a fiatal Sarga Antal sikerült karikatúrája is szerepel, ötletesen figurázza a gyermekeinket mételyeim akaró klerikális reakciót.^ Kifejeznék, uj életünk eredményeit hirdetik Pataj Mihály szarvasi festő famet­szetei, pannói. Csányi Béla «Vasöntő» című grafikája bizonyítja, hogy fekete színnel" is lehet tüzet, sugárzó meleget,, lelkes mun- knlendületet ábrázolni, örvendetes jelenség, hogy művészeink kö­zül többen is különböző műfajokkal szerepelnek, mint Kerti, Sas, Lipták és többen az olaj mellett grafikákat, tus- és krétarajzokat is kiállítottak. Szobrok A képek mellett ügyes elrendezésben mutatkoznak be Raj ki József orosházi és Mogyorósi István gyulai szobrászok kiállított munkái. Mogyorósi egy művel, «Kis pajtás» című szobrával sze­repel. A többi, valamennyi Rajki József munkája. Különösen sok szemlélője volt a terem közepén felállított Dózsa szobornak, mely nemcsak témájánál fogva, hanem a kivitelező egyéni felfogásá­ból eredően is meglepő. Hengeres talpazaton, körbefutóan — szem­léltetve a paraszti erők végtelenségét — ábrázolja Dózsa kaszás, bunltós seregét. Az erőteljes főalak Dózsát ábrázolja, amint a királytól kapott kitüntetést letépi melléről. Igen kedves figurák kifejezésükben, mondanivalóikban a «Zászlóhimző», «Talajtorna», «Első párttagsági könyv», de valamennyi gipsz és égetett agyag- munka. A terem két sarkában találkozunk Táncsics és Oláh István portréjával. Különösen ez az utóbbi igen kifejező. Az első földosz­tót ábrázolja, akit 1848-ban legclőperből kifolyólag Orosházán fel­akasztottak. A fej tipikusan orosházi, öntudatot, mély elszántsá­got fejez ki. Meglepte a látogatókat, hogy már a megnyitás pillanatában 12 kép, illetve szobor mellett látták a táblát: «Megvásárolta...» Ez a szám azóta 17-re növekedett s remélhetőleg az üzemek és egyéb megyei vállalatok is követik a példát. Már az első napok­ban kétezernél többen látogatták a jól rendezett és jól felkészült kiállítást, több vidéki iskola tanulói csoportosan is megtekintet­ték s a közeli napokban talán a csabai iskolák és üzemek tanu­lói, dolgozói is részesei lesznek a szép élménynek. Érdemes a ki­állítás többszöri megtekintésre is. — Így — MOZI TERV FILMSZÍNHÁZ, Békéscsaba. Ok­tóber 23—30-ig: »Találkozás az Elbám. BÉKE FILMSZÍNHÁZ, Orosháza. Ok­tóber 29-től november 3-ig: >.i flotta bősei. PETŐFI FILMSZÍNHÁZ, Gyula. Ok­tóber 29-től november t-lg: »Fiúk, lá­nyok, kutyák i. Az Mami Szigligeti Szinbáz műsora Október JO án este tél 8 órakor: Isza- jev—Galícs »Nem magánügy i. (Jászai- bfriet.) Idő járásjelentés Várható időjárás ma estig: Főként a Dunántúlon felhősebb idő, több helyen eső, esetleg zivatar. Mérsékelt • délkeleti­déli szél, majd délnyugati szél, keleten még lesznek talajmeuti fagyok. A nappa­li felmelegedés gyengül. Várható hőmér­sékleti értékek az ország területére csü­lökön reggel északkeleten 0—3 kö­zött, máshol 6—9, délben 16—19, a nyugati határ mentén 13—16 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható kő- zéphőmérséklet ti* fok felett, Borsod- Abftúj, Zemplén, Szabolcs-í^zatmár me­gyékben tíz fok alatt» VLUúa&ouUc Héfte Ab idő- CvbQty Zsíros György , csalmi lakos öt éven át gyönyörködött a Csabától Kélegyháza _ felé ve­zető vasútvonal és az Újkí­gyós feli vezető országút között fekvő egy Icát. hold és 300 négyszögöl gyümölcsösében. Bi­zonyára »illetékesek*. ezt meg- sokallák már. Bizony, öt esz­tendő testvérek között is egy fél évtized. Hát még nem test­vérek közöli! Annó 1952 októberét jelezte ekkor a naptár. És Zsíros György hitte, nem hitte: szom­szédot kapott — saját gyü­mölcsösében; az egy kát. hold 300 négyszögölből 700-at más­nak juttattak az »illetékesek*■ Teltek a napok, hetek, sőt hó­napok, de Zsíros György még mindig nem értette a dolgot­Annó 1953 tavaszán kérelem­mel fordult a Városi Tanács­hoz, melyben, ez állt: szeret­né visszakapni a 700 négyszög­öl gyümölcsöst. Az illetékesek »figyelembet is vették Zsíros György kérelmét. De bizo. nyílra a kérelem nem volt elég ítszabalost. mert továbbra is meghagy kik szomszédját (meg­tehet, tartottak altó!, hogy egyedül félni jog a fák kö­zött). És juttattak neki gyü­mölcsös helyett három ken­derföldet a kövesúton túl. Most még érthetetlenebb lett a dolog Zsíros György előtt és felment a Városi Tanácshoz• Ott Valentinyi János azt mond­ta: csak ősszel kaphatja visz- sza, mert már be van vetve. Zsíros György nem hagyta ma­gát, néhány nap múlva ismét bekopogott. Ekkor nyugodtan távozott a Városi Tanácstól, hiszen Vantara elvtárs közölte vele: a Városi Tanács határo- zatüag kimondta, hogy vissza­adandó azonnal a birtokába. Ismét teltek a napok, hetek, hónapok. Eljött Annó 1953 ok­tóbere. És Zsíros György úgy gondolta: talán ideje tenne, ha a határozat valósággá válna- Az ügy iránti megértéssel fo­gadták a Városi Tanácsnál, hogy most már nyugodjon meg, rövidesen megkapja írásban is — hiszen már csak a Megyei Tanács mezőgazdasági osztá gá­tiak jóváhagyása szükséges — « másnak átadott gyümölcsös tulajdonjogát igazoló »ok­mánytAz »okmány« nem is lesett soká, >megjött*■ Azzal a különbséggel, hogy a tavasszal cserébe kapott kender földről szőtt- Most már magasabb fő­* » • rumhoz fordulok — gon.'.o [a Zsíros György. Így került a Megyei Tanács mezőgazda- sági osztályára. Ott azt mond­ják neki: azért lett a kender- föld írva a nevére, mert. té­ves helyrajzi számok kerültek hozzánk. Majd pedig olyasmit is mondtak: most már csak akkor laphatja vissza, ha a tu­lajdonos (már mint Zsíros György tulajdonában volt 700 négyszögöl gyümölcsöst) haj. landó elcserélni a kenderföld­del- Mint tfelső fórunu aztán'-- a Városi Tanácsot utasította is a Megyei Tanács mezőgaz­dasági osztá'ya, hogy az térde­kéit feleket* hívják be és meg­egyezés alapján rendezzék az ügyet■ így hát maradt minden a régiben. Annó 1953 október vége felé tartunk■ Egy esztendő testvérek közt is egy esztendő■ Hát még ... Azóta gondoljak a ha­tározat határozattá tett végre, a helyrajzi számok is »rendbe jötteki már a Megyei Tanács­nál — és joggal gondoljuk, hogy végre Zsíros György ügye is rendeződik, Annó 1953 ok­tóber végére, hiszen a gyümöl­csösben is rendet keli terem­teni! —ci. Rádió Október csütófiók Kossuth-rád lő játékvezetők labdarúgó mérkőzése Folyó hó 31-én, szombaton délután 2 órai kezdettel a Kórház-utcai pályán a békésmegyei labdarugó játékvezetők a szohiokmegyei labdarugó játékvezetőkkel barátságos mérkőzést játszanak. A mér­kőzésnek egyik érdekessége az, hogy Borbély Magda • (Szolnok) női vizsgázott játékvezető vezeti le a mérkőzést. Belé­pődíj 1 foriat. Kézilabda Éiéköscsábán, október §4—’X>-éú az őszi Vásárral kapcsolatban rendezték meg a békésniegyeí középiskolai kézilabda kis­pályás bajnokságokat, amelyen kilenc fiú és őt női csapat vett részt: Nagy lelkese­déssel játszottak a csapatok és helyen­ként igen nívós mérkőzéseket vívtak egymással. Részletes eredmények: Fiúk, selejtezők: Közgazdasági Technikum—Szlovák Gim- uázluiti 30:8 (14:3b Vezette: Hámori. Gól­dobó: Téosi 13, Maxim 5, Fiam 2, Varga 2, Szőke 3, HugyecZ 4, Nagy 1, illetve Mekis 6­1 izuiüépítő technikum—Közgazdasági technikum II. 12:3 (6:1). Vezette: Veress. Góldobó; Buka 5, Iírabovszki 3, Kovács 2, Nagy 1, Vánkai 1, illetve Kocziszky 1, Szombati 1, Viszokai 1* Vízoiíiépítő technikum—Közgazdasági technikum 18:3 (11:2). Vezette: An tál. Gól­dobó: Ilrabovszky 4, Buka 6, Mézes 5, Kovács 3, illetve Técsi 2, Giczó 1. Békéscsabai gimnázium I—Békéscsabai gimnázium II. 21:8^ (5:2). Vezette: Iíi- szely. Góldobó: Kucsera 3, ííugyecz 8. Szórádi 3, Német 3, Boskó 3, illetve Ambrus 5, Osgyán 2, Gálik 1. Döntök: Békéscsabai közgazdasági technikum— Békéscsabai gimnázium II. 10:9 (7:4). Ve­zette: Kisaely. Góldobó: Maxim 3, Té­osi 3, Ilurkus 4, illetve Osgyán 3, Varga 2. ííugyecz 4. Víznúíépítö technikum—Gyulai gimná­zium 12:3 (3:0\ Vezette: Gyulavári. Gól­dobó: iirabovszkv 7, Mézes 4, Nagy 1, illetve Szerb 1, Nemes 1, Brény 1. Békéscsabai gimnázium—Szarvasi gim­názium 15:3 (7:2). Vezette: Veress. Gól­dobó: ííugyecz 5, Németh 5, Szóró 2, Osgyán 2, Giczey 1, illetve Kovács 1, Holub 1, Krajosovits 1. Békéscsabai gimnázium—Gyulai gim­názium 15:2 (5:2). Vezette: Antal. Gól­dobó: Szórádi 5, Osgyán 4, Hugyecz 3, Németh 2. Boskó 1, illetve Szerb 2» yjzmüépítő technikum—Szarvasi gim­názium 18:3 (6:0). Vezette KiSzely. Gól­dobó: Ilrabovszky 8, Mézes 5, Buka 5, illetve Holub 3, Krajcsovics 3­Gyulai gimnázium—Szarvasi gimnázium 4:3 (2:2). Vezette: Gyulavári. Góldobó: Szerb 3, Nemes 1, illetve Holub 2, Krajcsovics 1. Vízműépítő technikum—Boa bal gimná­zium 3:3 (3:1). Vezette: Hámori. A torna legszebb mérkőzése. A lelkes gimnázium kiegyenlített és ezzel jobb gólaránnyal megnyerte a bajnokságot. Góldobó: IIu- gyccz 2, Kucsera 1, illetve Ilrabovszky 2j Mézes 1. Végeredmény: Megyei bajnok: Békéscsabai i'iúginmá- rium 3 pont, 33 8, 2. Békéscsabai Víz­műépítőipari technikum 5 pont, 33:11; 3. Gyulai gimnázium 2 pont, 9 30; 4. Szarvasi gimnázium; 5» Békéscsabai köz­gazdasági technikum. Leányok: B csabai közgazdasági technikum III Besahai gimnázium 4:0 (3:0). “Vezette: Machalek- Góldobó: Hévízi 3, Balia 1. Közgazdaság! technikum II—Vízmtíépí- tötő technikum 6:t (5:0). Vezette: Tímár. Közgazdasági technikum H—Közgazda­ság! technikum III. 3:1 (2:0). Vezette: Dudás. Góldobó: Bielik 2, Seregi 1. illetve Hévízi 1. Közgazdasági technikum I—Közgazda­sági technikum II. 6:1 (3:0). Vezette: Boskó. Végeredmény: 1, Békéscsabai közgaz­dasági technikum. I. 4 pont; 2. Közgaz­dasági technikum II. 2 pont; 3. Közgaz­dasági technikum III. 4. Vízinüépítőipari technikum; 5. Békéscsabai gimnázium.-------------,---------------------------­A7 , élsportoló fejlődését is elő- segíü a ntindenoldalúságra i nevelő MHK lesínevetési rend­szer. Apró lii rdetések Kőműves, ács, bádogos szakmunkásokat, férfi és női segédmunkásokat budapesti és pestkörnyéki munkahelyeinkre felve­szünk. Útiköltsége^ 'ínegtérítjük. Ing}ren szállásról, csekéfy térítés ellenében ét­kezésről gondoskodunk. Komoly muiika- területet^s jó kereseti lehetőséget bizto­sítunk'. Jelentkezés: KGM Építőipari Vál­lalát munkaügyi osztály. Budapest, V., Váci-utca 50. Egy príma szaoógép^egy príma sülyesztős női varrógép eladd.' Orosháza, Október 6 - utca 21 száll}* VIHARSAROK NÉPE az MDP Békésmegyel Pártbizottságának lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Nagy Antal. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba, Sztália-út 7., I. emelet. Telefon: szerk.i 22-85, kiadóinv.: 21-76. Békést Nyomda, Békéscsaba. Felelős nyomdavezető: Botyánszky PáL 11-30: Táncok. 12.15: Arra alá Bara­nyába«. 12 50: Strauss: Gyorsuló dalia uiok. 13.00, Népi demokratikus orszá gqk muzsikáiból 13.30: Dalok a Konkszo- molról. 14.15: A Rádió Gyermekű jság műsora. 1500: A Gyermekrádió műsora-, lu.30: A salgótarjáni népi zenekar ját­szik. 16.00: Toldi. Arany János elbeszél® költeménye. 16.45: Tánczene.. 17,05;, Kül­politikai kérdésekre válaszolunk., £7.2»; Bolgár népi táncok. Operai részié* tek. 19.00: Hangos UjsSg.^Jfö: A Magyar Rádió válaszol falusi hallgatói kérdő, seire. 20.30: * Zcriés irodalmi taikacst 21-30. Taiiczcne. 22.20: Hanglemezé^.. 28/0: Szerv ánszsy Rapszódia. 23.00 Az épül« kommunizmus / nagy országába«.' 23 30: Szép esti muzsika. Petőíi-rádiő 7.3,». A Magyar Rádió népi .zenekar*. 8.30: Részletek népszerű vígoperákból. 9.20: Az .acélt megedzik. Ifjúsági rfcT' diójáték. 10.10: Könnyű dallamok. 10.30; Opereltnnizsika. 11.00: Fúvószene. 15.0»; A Magyar Rádió kisegyüttese. 13.40; Dél­utáni hangverseny. 16.35: Szovjet anyag. 16.50: Fiatalok zenei újságja. 17.40: Szír küldi- 18.10: Az olcsó gazdasági építke­zés módjai. 18.40: Sporthíradó.. 18 57: Csajkovszkij: d-moll vonósnégyes- 19 30; Tánczene. Október 3»., pénltefc Kossuth-rádió 1130: A kilencedik hullám ErenJvurg regényét ismerteti Vázsonyi Endre. 1215: Hangverseny üzemnek. 13.00: A Rádiő operettjeiből. 13.30: A fővárosi népi ze­nekar játszik. 14.15: Úttörő-híradó. 14 40: Magyar népdalok. 15.30: Yolkmann Ró­bert műveiből. 10 10. Lengyel népdalok. 16.20: Orosz nyelvlecke. 16.40: Fiatalok sporthiradója. 17.10: Nemzetközi, kérdő, sck. 17.25: A Magyar Népköztársaság Ostváth Júlia, Bállá Éva előadása. 17.55: Jó inunkéért szép muzsikát. 18.30. perc külpolitika. 19.00: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 2015: A Ma* gyár Rádió válaszol falusi hallgatói, kép. déseire. 20.30: Hangos Újság. 21.10: \ Magyar Rádió szimfonikus zenekara ját­szik. 22.20: Szórakoztató zene. 23.00 Ha­zánk zenei életéből. Petőfi-rádiő 7.35; Keringő-liangverseny. 8 00: Kőny- nyű hangszeres muzsika. 8 30. Szimfoni­kus táncok. 9.20: A kisasszony huszár. Ifjúsági liangjáték. 9.50: A Gyernjekrád»<S műsora. 10.10: Finn dalok. 10.30: Óvo­dások műsora. 10.50: A Gyermekrádió műsora. 11.00: A Magyar Rádió népi zenekara. 15.00: Lehár operettjeiből, 15.40. Édes anyanyelvűnk. A Rádió nyelv­művelő előadása. 16.00. Bogácsi népdalok 1C.20: Szív küldi. 10.40: Történelmi elő­adás. 17.00: Tánczene. A lí. ma­gyar zenei hét műsorából. 18.05: Oktatási előadás. 18.40: Sporthiradó. 19.00: Nép­zene. 19.30: A Magyar Rádió énekka­rának műsora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom