Viharsarok népe, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-02 / 78. szám

Viltaisawlc Hifit 1S53 április 2., csütörtök Párt és pártépítés 4 jó politikai munka eredménye: A Kötöttárugyár határidő előtt teljesítette első negyedévi tervét A békéscsabai Kötöttárugyár dolgozói megfogadták április 4-e tiszteletére, bogy határidő előtt teljesítik az e 1 sönegyedevés ter­vüket. Ezt a vállalást teljesítet­ték. Három nappal előbb befő» jezlék az elsőnegyedévi tervüket Március 29-én már a második negyedéves terriiköű dolgoztak. Az üzemi pártvezetőség az el­sőnegyedéves terv megvalósítását, a »Felszabadulási Hét« sikeréért vívott harcot, a pofilikai munka homlokterébe állította. Az el- .ső és legfontosabb tennivaló: a népnevelők mozgósítása volt. Az alapszervezetekben megerősí­tették a népnevei agárdit. Minden héten rendszeresen megtartják a népnevelőéi'teke/.lelet, hogy apárt első harcosai tájékozotlan, ér­vekkel felfegyverezve beszélgesse nek dolgozótársaikkal a negyed­éves terv teljesítésének döntő fel­adatairól. Az értekezleten mégis merték a népnevelők a gyár tör­ténetét. Régen alig 50—60 munkás dolgozott a gyárban egyrészük csak az év egy-egy időszakában. Az ósdi, elavult gé­peken, sötét levegőjű műhe­lyekben alacsony volt a terme­lés és a dolgozók keresete alig érte el a heti 10—15 pengőt, pe­dig nem nyoltí órát dolgoztak, hanem 12—14 órát is, reggel 6-tól este 8 óráig. A sok munká­ért nem megbecsülés volt a dol­gozók osztályrésze, hanem ál lan dó rettegés, hogy mikor kerül ki az üzemből. Milyen más ma a Kötöttáru- gyár dolgozóinak az élete. Az ál­lamosítás óta az üzem is nagyot fejlődött Korszerű gépek, neon világítás van az üzemben. Egész­séges, tágas, világos műhelyek Fürdőt és munkásöltözőt létesí­tettek, a varrodában futószalagot hoztak létre. Nincs olyan hely, amely ne gyarapodott volna új- lipusú gépekkel. Már eddig is az ötéves tervből • 3 és félmillió forint értékű beruházást kaptak — Bizony sok mindent adott és ad nekünk az ország — mond ja Mázán Mária népnevelő — most nyolc órát dolgozunk, jut idő pihenésre, szórakozásra. Nemcsak a gyár múltjának és jelenének a szembeállítása .és még szebb jövőjének íefestése hat eleven meggyőző erővel, min­den ember életében felmérhetet­len változást hoztak a most el­múlt esztendők. Erről is beszél­nek a népnevelők: mit hozott az egyes doígozóknak a felszabadu­lás, mit hozott a terv? Mondják el a népnevelők, hogy alig 3 év alatt majdnem 80 ezer forintot osztottak ki a dolgozóknak a Traktorosok rangsora A március 31-én érkezett je­lentések szerint a gépállomások élenjáró traktorosainak rangsora 30 án estig a következő: 1. Tóth László és váltótársa, Ka­rakó András (bartai gépállomás) 578.2; 2. Nagy József ée váltótársa, Uh- lár János (kondoroei gépállomás) 547.6; 3. Magyar János é* váltótársa, Várnagy Zoltán (kondoros! gépál­lomás) 508.3; 4. Tóth Sándor ée váltótáros, Tóth Ferenc (nagyigmándi gépál­lomás) 494.6; 5. Piros István és váltótársa, K*s- vórö József (pußztaszabotesi gép­állomás) 464.0; 6. Sólyom Imre és váltótársa, Szabó Gábor (sárrétudvari gépállo­más) 419.2; 7. Dán cső Sándor és váltótársa, Sze’.ezsán Károly (battonyai gépál­lomás) 431.5; 8. Csiílag Anna és váltótársa, Párkány Mihály (csorváei gépállo­más) 369.6; gélyként pedig 107 ezer forintot. Kulturális és sport célokra 180 ezer forintot fordítottak. A dol­gozók keresete átlagban megha­ladja a 800—900 forintot ha­vonta. Az alapszervezet vezetősége ál­talában felhívja az agitátorok fi­gyelmét egy-egy részleg helyzo- tére és a döptő feladatokra. Ilyen a második negyedéves terv zök­kenőmentes beindítása, a verseny fizetésen felül jutalomként, se-'fejlesztése, a selejt csökkentése. A legtöbb népnevelő kiemelkedő teljesítménnyel meggyőző példát mutat Kolarovszki Ilona népnevelő- felelős 150—160 százalékra telje­síti tervét. Urban Erzsébet nép­nevelő, jelvényes sztahanovista 184 százalékot teljesített. A gyen­gébb teljesítőkkel ő maga is sze­mélyesen foglalkozik. A Kötöttárugyárban netnesak a szóbeli agitáeíót, hanem az agi­táció más módszereit is felhasz­nálják. Rendszeresen értékelik az üzemrészek eredményeit és kiír­ják a versenytáblára. Az üzemi hangoshíradó is közli az ered­ményeket és zenével köszönti a legjobb dolgozókat. Az eredmények mellett azon­ban vannak hibák is. Komoly hiba az, hogy a pártvezetőség nem elég konkrét segítséget nyújt a műhelyek párttitkárainák. A feladatokat csak nagyvonalakban adják tovább és így a műhely pari titkárok sem tudnak kellően felkészülni egy-egy népn.evelőér- tekezletre. Kevés példát hoznak fel az üzem életéből, de még ke­vesebb a személyekről szóló pél­da. A legnagyobb hiba az, hogy az üzem párttitkára, Vereska elv- társ sem ismeri a legjobb nép­nevelőket, nem tudja, hogy kik a párt elsővonalbeli harcosai. Nem tudja, hogy kikre és hogyan lehet támaszkodni. Sürgősen ki kell javítani a pártvezetőségnek ezt a hibát, mert nemcsak szám­szerűleg kell ismerni a népne­velőket, hanem a legjobbakat kü­lön, személyesen is. Ez nagy segítséget fog adni a további sikerek eléréséhez. (Csepkó) TÁVIRATOK VIHARSAROK NÉPE SZERKESZTŐSÉGE, BÉKÉSCSABA Mi, az orosházi gépállomás dolgozói jelentjük, hogy április 4-e tiszteletére vállalt tavaszi tervünket a mai napon 104 százalékra teljesítettük. Orosházi gépállomás dolgozói VIHARSAROK NÉPE SZERKESZTŐSÉGE, BÉKÉSCSABA ■ Mi, a szabadkígyósi gépállomás dolgozói felsza­badulásunk nyolcadik évfordulójának tiszteletére vállal­tuk, hogy tavaszi idénytervünket 100 százalékig telje­sítjük. Örömmel jelentjük, hogy vállalásunkat április 1-én 15 órakor a gépállomás dolgozói 102 százalékra telje­sítették. Tovább is ró munkával harcolunk tervünk további túlteljesítésével a belső és külső ellenséggel szemben a béke frontján. Gépállomás dolgozói, Szabadkígyós Á szovjet dolgozók örömmel fogadták az árleszállítást Moszkva. (TASZSZ) A szovjet dolgozók nagy örömmel fogadták a Szovjetunió minisztertanácsá­nak és a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságának határozatát az élelmiszerek és iparcikkek állami kiskereskedel­mi árának újabb, hatodik leszál Utasáról. I Erről beszéltek a moszkvaiak is, amikor értesüllek az . újabb árleszállításról. A moszkvai »Dinamó«-gyár munkásainak gyűlésén N. Vaszil- jev szerelőlakatos köszönetét A pátyi gépállomás és a zsámbékí „Rákosi“ termelőszövetkezet dolgozói levélben kérték a minisztertanácsot, hogy munkával ünnepelhessék a felszabadulás 8. évfordulóját Mi, a pátyi gépállomás ée a zsámbéki «Rákosi» termelőszövetke­zet dolgozói, azzal a kéréséül fordu­lunk a minisztertanácshoz, hogy nátni arra, hogy a munkákat idő­ben elvégezzük, hogy minél na­gyobb eredményeket érhessünk el. Április 4-re komoly felajánláso­engedólyezze április 4-nek munká-1 kát tettünk és azoknak jelentős ré­val ünneplését. Úgy érezzük, hogy a legméltóbb- képon hazánk legnagyobb ünnepét április 4-ét munkával ünnepelhet­jük meg. Mindezt azért kérjük, hogy a mimsztertanáesi határozat által meg jelölt határidőket lerövi­díthessük, hogy ezáltal a hozam emeléséért folyó harcainkat sikerre vigyük, ami hozzájárul dolgozó né­pünk nagyobb darab kenyerének biztosításához. Ezael az elhatározásunkkal akar­juk még jobban elmélyíteni sze- lététünkét a Szovjetunió iránt, amelytől szabadságunkat, boldog életünket kaptuk. Sztálin elvtárs útmutatásaival, Rákos elvtárs ve­zetésével indulunk harcba a nagy nap méltó megünneplésére. Meggyőződésünk, hogy kérésün­ket a minisztertanács meghallgat­ja és lehetővé teszi, hogy április 4-ét munkával ünnepelhessük meg Páty, 1953 március 31-én. A dolgozók nevében: Ráez And­rás, Dózsa Főrendié, Bajza István, Szűcs Ferenc, Papp Sándor, Mihók Károly, Szaniszló" Sándor, Szabó Elemér, Csák István, Túri Pál, Palló István, Ferenc Barabás, Tóth János, Bazsi Antal, Nagy Bálint. ♦ ♦♦ A zaámbélri «Rákosi» tsa vezető­sége és tagsága a pátyi gépállomás vezetőivel és , dolgozóival megtár­gyalta a eoronlévő tavaszi munkák elvégzésének jelentőségét. Átérez- zük es' tudjuk, hogy minden időben elvégzett munka, több termést, több jövedelmet jelent és minden megké­sett munka lerontja eredményein­ket, megkárosítja népgazdaságunkat. Most, amikor egész dolgozó né­pünk felszabadu kisunk 8. évforduló­ját ünnepli, magas teljesítménye­ket érnek el ipari munkásaink, mi is minden erőt fel kívánunk hasz­szét már április 1-re teljesítettük, azonban szükség van am,, hogy április 4-én is dolgozzunk, hogy méltón ünnepelhessük meg mi is felszabadulásunk nagy ünnepét. Eddig az alábbi munkákat vé­geztük él: Elvetettünk 21 hold mákot már­cius 6-ig, 110 hold borsót március 8-ig, 120 hold tavaszibúzát már­cius 7-ig, 170 hold zabot március 25-ig, 116 hold napraforgót március 31-ig, 35 hold cukorrépát, 20 hold takarmányrépát, 280 hold őszi ve­tést fejtrágyáztunk, 670 holdat meg­szűntettünk, 300 holdat símítóztunk, 200 holdat tárcsáztunk," 500 hold hengerezést, 300 hold fogaséiért el­végeztünk és elültettünk tíz héld erdősávok Április 4-ig az alábbi munkákat végezzük el: Harminchat hold mustárt elve­tünk, 56 hold napraforgót, 10 hold dugványrépát, 10 hold burgonyát ültetünk. 110 hold búzát megfogsv- solunk, 100 hold lucernát megfog»- solunk, 100 hold őszi kalásznst és 56 hold napraforgót megheaogeie- zünk, kiszárunk 190 hóidra műtrá­gyát, 100 hold kukoricaföldet meg- táresázunk, elültetünk 5 hóid erdő- sávot, 8 lioíd szőlőt és gyíimöil- esőst megmetezünk és lepermetie- zünk, kihordunk szarvasba 1000 má­zsa trágyát, naposcsibék részére fek­vőkéményt építünk, a tehérustáHót, I a aertésólakat fertőt é: 11 tőtódák kai felszereljük és az istállóikat kime- szeljük. , A minisztertanács tavaszi mun­kákra vonatkozó határozatát mara­déktalanul úgy tudjuk teljesíteni, ha felszabadulásunk ünnepét, áp riKs 4-ét munkával ütuuepeíljük. Áp­rilis 4-én az alábbi munkákat kí­vánjuk elvégezni: Tizennégy hold mustár, 26 hold zabosbükköny elvetését (a zöldfutó­szalaghoz) 25 hold lucerna fogaso­lását, 30 hold kukorica alá mií- trágya kiszórását és kultivátorozá- •sát, 30 hold tárcsázást, 35 hold búza bengenezését, 30 hóid búza területéről a kövek teh ordasát, 3 hold dinnyelöldhöz a magnak gyep­téglába berakását, 1.5 hold szőlő kapálását, 300 mázsa trágya kiszál- lítáeát, a kutricaépítés munkájának folytatását. Ten nelőazö vet ke/o t üuk tagsága ki akarja venni részét abból a hatal­mas harcból, amit pártunk, Rákosi elvtárs vezetésével egész dolgozó né­pünk vív békénk és boldogabb éle­tünk biztosításáért, ezért akarjuk munkával ünnepelni felszabadulá­sunk ünnepét. Kérjük a minisztertanácsot, en­gedélyezze tagságunknak, hogy áp­rilis 4-én munkával ünnepeljem Zsámbék, 1953 március 31-én. Túri Pál tsz-elnök, Csák Irtván faz-párttít^ár, Szeitz Antal, Ozs- vald Bálint, Török Lajos, Tóth Jó­nás, Török János, Major Mihály Szőiősi József, Görög Sándor, Kont­ra István, Hajdú Fe enc, Patítz Ist­ván, Ferenc Barabás, Tóth János. Mezőg'azdasstg’i munkák engedélyezése április 1-én A minisztertanács hozzájárult ah-1 rasztok április 4-ét azzal ünnepel­hoz, hogy az állami gazdaságok és a gépállomások dolgozói, valamint a termelőszövetkezetek tagjai és az egyénileg gazdálkodó dolgozó pa­jék, hogy tervük teljesítése érde­kében szántási és vetési munkát vé­gezzenek. mondott a Kommunista Pártnak és a szovjet kormánynak azért a szüntelen gondoskodásért, ame­lyet a dolgozók anyagi jólétének és kulturális színvonalának eme­lése iránt tanúsít. Az új árleszál­lítás eredményeképpen reálbére több mint két és félezer rubel­lel emelkedik évente. A leningrádi üzemek és gyárak műhelyeiben is gyűléseket tar­tottak az esti műszak dolgozói, amikor értesültek az árleszáÜílás- ról. GyűlésL tartottak a rigai villa- mosgépgyárban is. A gyűlésen felszólaló Konsztantyin Kuzma- uisz szeretőbrigád vezető elmond­ta, milyen inegUknitáshi .jelent családjának az újabb árleszállí­tás. Kuzmanisz munkabére az utóbbi évek folyamán másfélsze­resére emelkedett, reálbére pedig az ezen idő alatt történt árleszál­lításokat l'igví' te irt bévé ve, három" szorosára emelkedett Holnap adják át a jutalmat az 1952. évben legjobb eredményt elért termelőszövetkezeteknek Az 1952. évben legjobb ered­ményt elért termelőszövetkeze­teknek pénteken délután adják át ünnepélyesen a földművelés- ügyi miniszter vándorzászlaját és a pénzjutalmat. Megyénkben a földművelésügyi miniszter ván­dorzászlaját és 10.000 forint pénz­jutalmat kap a gyulai »Petőit i, az ország legjobb zöldségtermelő szövetkezete. Terméseredményei az 19o2-es évben a következők •voltak: saláta kát holdanként 161 mázsa, paprika 140, főző tőle 135, zöldborsó 54, káposzta 108, kaiarábé 148, sárgarépa pedig 120 mázsa kát. holdanként. A csorvási «Vörös Október» az ország legjobb kertészeti mag­termelő szövetkezete szintén a földművelésügyi miniszter ván­dorzászlaját és 10.000 forint pénz­jutalmat nyerte el, amely több­féle kerti mag termelésével fog­lalkozik. Az elmúlt évben három katasztrális holdon 12 mázsa 26 kg petrezselyem magot, 2 má­zsa 48 kg dinnyemagot és egyéb aprómagvakat termelt. A termelőszövetkezeti főosztály vándorzászlaját és 8000 forint pénzjutalmat kap a kammti »Le­nin«] az ország IL kertészeti magtermelő szövetkezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom