Viharsarok népe, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-01 / 77. szám

1953 ÁPRILIS 1„ SZERDA Ara 50 fillér IX. ÉVFOLYAM. 77. SZÁM r-----------------------------------------^ T erv adta nekünk — dolgozóknak Gregus András így köszöni megváltozott életét V_____________ Vil ág proletárjai egyesüljetek! AZ H D P B É K É SMEGYEI PÁ R T B I lOTTSÁ GÁK A K LAPJA Gyorsítsuk meg Termelőszövetkezeteink szerte a megye területén már befejezték a tavaszi kalászosok vetését. Hazánk felszabadulása évfordulójának, áp­rilis 4-nek tiszteletére vállalták, hogy a cukorrépát, napraforgót és lucernát 'is elvetik határidő ©lőtt. Megyénkben a termelőszövetkezeti csoportok példájára már több ezer egyénileg dolgozó paraszt is vál­lalást tett arra-, hogy a tavaszi ka­lászosok elvetésén kívül április 4-6 tiszteletére befejezik a cukorrépa, napraforgó és lucerna vetését is. A minisztertanács határozatát tanul­mányozva azonban nem elégedhe­tünk meg az öntudatos termelőszö­vetkezetek és egyéni dolgozó pa­rasztok vállalásaival, hanem a rend­kívül kedvező időjárást kihasználva el kell érni, hogy a megye területén valamennyi ’termelőszövetkezet és egyénileg dolgozó paraszt április 4-re befejezze a 'tavasziárpa, zab, cukorrépa, napraforgó és lucerna ve­tését. A korai vetések előnyéről élénken beszél a békéscsabai «Má­jus 1» tsz 1952. évi » 262 mázsás cukorrépa átlagtermése, vagy a bé­késcsabai «Kossuth» tsz 25 mázsás kukorica termése. A korai vetés egyik alapvető fel­tétele a szántási munkálatok ha­táridőre való elvégzése. Megyénk területén még 100,900 Jcat. hol'd terület vár szántásra, amelyből a- bófeésí járásra 22.000 kát. hold, a szeghalmi járásra. 20.000 kát. hold, a gyomai járásra 28.000 kát. hold jut. Ezekben a járásokban a köz­ségi tanácsok végrehajtó bizottságai «alusznak», nem hallják az élenjáró termelőszövetkezetek és az öntuda­tos egyénileg .dolgozó parasztok lá­zas munkájának zaját, kísérletet som tettek arra, hogy a miniszter- tanács határozatának végrehajtása érdekében felvilágosítsák a mun­kában hátul kul'logókat. El'enkező- ieg, igen meg voltak elégedve az C', edmóuyekkel, mint pl. a gyomai községi tanács v. b. elnöke és el­nökhelyettese. A lemaradott járá­sokban sem a járási tanács mező- gazdasági osztálya, sem a községi tanács végrehajtó bizottsága nem gazdája a tavaszi munkáknak. Körösladány községet a szán­tások gyors befejezésében a gép­állomások megyei igazgatósága erő­gépekkel segítette. A községi tanács tiltakozott az erőgépek átküldése ellen, arra hivatkozva, hogy »nem tud részükre munkát biztosítani«, — holott a község területén csak a tszcs-knél még 3000 kát. hold szántatlan terület van. Ha a munka ütemét vizsgáljuk, meg leéli állapitanunk, hogy né­hány Pató Pál módjára dolgozó községen kívül az utolsó 10 nap­ban értünk el eredményeket, de ha megnézzük közelebbről ezeket az eredményeket, akkor azt lát­juk, hogy ezek csak mennyiségi eredmények, de minőségben nem értük el a számunkra előirt kö­vetelményeket. A szántásokat nem munkáltuk ei azonnal, sőt egyes területeket csak vetés előtt fogatoltak meg, ami természetesen kihatott a vetések minőségére is. A vetéseknél a mennyiségre töre­kedtünk csak s ezzel szemben el hanyagoltuk az új termelési eljárá­sok alkalmazását, a keresztsem ve­tést s ennek következtében ter­melőszövetkezeteink a tavaszi bú­jának csak 12 százalékát, a tavaszi árpának 30 százalékát vetették ke- resztsorosan, ami tavaszi búza és a tavaszi vetést tavaszi árpa terméseredményem­nél már jelentős kiesést jelent, Azért, hogy ez bekövetkezett, első­sorban is a megyei mezőgazda- sági osztály felelős, de felelősek a gépállomások agronómusai is, akik közvetlenül szervezik és irá­nyítják a termelőszövetkezeti cso­portok munkáját. Az időjárás rendkívül kedvező és a hőmérséklet elérte a cu­korrépa, napraforgó és lucerna ve­tések megkezdésére alkalmas fokot. Meg kell tehát gyorsítani ezt a munkát. A feladatunk az, hogy már a vetéseknél megteremtsük a növényápolási munkák gépi el­végzésére a lehetőséget. Számtalan példa bizonyítja, hogy a géppel való vetés magasabb ter­méseredményt ad. Ez megköveteli tőlünk, hogy ne a régi módszer szerint gazdálkodjunk, hanem al­kalmazzuk az új termelési eljárá­sokat, mint például a cukorrépa csokrositása, a napr aforgó, valamint a kukorica négyzetes vetése. Az elmúlt év folyamán a békés­csabai »Petőfi« termelőszövetkezet a cukorrépáját lcultivátorral ke­resztbe vágta, esokrositotta. így a cukorrépa egyelésénél egy-egy tsz- tag négyszer-ötször nagyobb te­rületet tudott kiegyelni naponta s igy az egyetért kellő időben elvégezték és a felszabadult mun­kaerőket egyéb növényféleségfek ápolására tudták beállítani. Ugyan akkor a következő kapálásokat ke­resztbe- hosszába-géppel végezték el, igy ismét jelentős kézi munkaerőt takarítottak meg. A békéscsabai »Kossuth« termelő- szövetkezet az elmúlt évben a ku­korica vetés egyik felét négyzetesen végezte, míg a másik felét csak sorba. Mind a két táblán négy­szer kapáltak, azzal a különbség­gel, hogy a négyzetes vetéseket igaerővel, keresztbe is megkapál­ták. A termóskülönbség meglepő volt. A négyzetesen vetett terüle­ten kát .holdanként, az aszály el­lenére is,. 25 mázsás termést ér­tek ©1, mig a sorosam vetett ku­koricánál csak 18 mázsát. A terme- Iőszövetkezet tagjai tanultak ebből s vállalták, hogy kukorica vetésü­ket négyzetesen végzik. így a ter­melőszövetkezet 3000 mázsával több kukoricát fog betakarítani s. csak a terméstöbbletből 500 darab ser­tést tudnak meghizlalni. A bé­késcsabai »Kossuth« termelőszövet­kezethez hasonlóan számos termelő- szövetkezetünk készül fel a ku­korica négyzetes vetésére. De van több olyan termelőszövetkezeti cső portunk, ahol idegenkednek az új módszertől, arra hivatkoznak, kiosi a terület. Valamennyi szakembe­rünk feladata tehát az, hegy a helytelen nézeteket megdöntsék, mert a négyzetes vetés nincs te­rületi nagysághoz kötve, ha egy terület csak öt méter széles is, már négyzetesen lehet vetni rajta. Ebből következik az, hogy nem állhatunk meg ott, hogy csak a termelőszövetkezetek vessék négy­zetesen a kukoricát, hanem az egyéni dolgozó parasztok felé is tudatosítanunk kell azt, hogy pél­dául Varga János csorvási, Sipos Mihály kétegyházi egyénileg dol­gozó' parasztok már évek óta négy­zetesen vetik a kukoricájukat. és mindig nagyobb termésük volt, mint bármelyik egyénileg dolgozó parasztnak. Ha megyénkben csak a termelőszövetkezeti csoportok Fokozzuk tovább a Felszabadulási Hét lendületét A Kötöttárugyár dolgoxói 3 nappal előbb teljesítették első negyedért tervüket A Békéscsabai Kötöttárugyár dol­gozói a Felszabadulási Héten vég­zett lelkes munkájuk eredménye­képpen vállalásukhoz híven 3 nap­pal előbb befejezték első .negyed­évi tervüket. Ezzel a dolgozok 2100 kiló kötöttáruval termeltek többet az első negyedévben. A mennyiségi vállalások túlteljesítése mellett a minőség is növekedett. Vál­lalták ugyanis, hogy 93.8 százalé­kos minőségüket 94.2 százalékra tel­jesítik. EzíkA szemben a Felszaba­dulási Héten 94.3 százalékos minő­séget értek el. Kiváló eredményeket értek el a dolgozók közül az or­sózóban Szabó .Józsefire 135, a Jáne- kötőben Faibert Imréné 178 száza­lékos teljesítménnyel. A szabásza­ton Hrabovszki Mihályné 212, a varrodában Bágdi Lászlóné 178, Ki­ra Józsefire 171 százalékra teljesí­tették normájukat. A dolgozóknak ez a .Wftoes munkája tette lehlető- vé azt, hogy már március hónapban 3 napon át második negyedévi tar­vükön dolgoztak. "Ezt elősegít ette az, hogy a műszakiak időben fel­bontották és ismertették a dolgo­zókkal a második negyedévi ter­vüket is s ma már annak telje­sítéséért harcolnak. Ax Építőanyagellátó dolgoxói már a második negyedéri terrért küzdenek A békéscsabai 65/7. ez- Epítő- anyiagelliátó Vállalat dolgozói is ne­gyedéves tervük" túlteljesítéséről számolnak be. Csupán az első ne­gyedévben 97.300 mázsával több árut mozgattak terven telül Különö eu kismiellqadatt Mik­lós Béla és Bíalftstyák Pál páros- brigádja. 183.1 százalékos teljesít­ményt értek el a Felszabadulási Héten. Andó Pál, Cséfálvi József 152.7 százalékra teljesítették nor­májukat. Az egyéni dolgozók kö­zül Sztankó András 160.7 százalé­kos normateljesítményt ért eb A jó szervezés, valamint az, hogy a dol­gozók egymást állandóan segítik munkájukban, hozzájárult ahhoz, hogy a vállalatnál 100 százalékon alul teljesítő dolgozó nincs. Az üzem dolgozói most az első negyedévi terv befejezésekor ígéretet tettek arra, hogy ezt a lendületes mun­kájukat április 4-e után is to­vább viszik, hogy idő előtt telje- sítliessék II, negyedévi tervüket is. A Feisxabadulási Hét élenjáró harcosai A Békéscsabai Fogtechnikai Vál-Jtek a Felszabadulási Héteu. Ko- lálatnál is szép eredményiek szülét-j yács József fogtechnikus több újí­tás bevezetésével az április 4-we tett 250 százalékos normateljesítményét 616 százalékra emelte. Újítása be­vezetésével a 12 forintos import kék gipsz helyett 500-as finom-ágú fa­lazó cementet kever a gipszbe, így a keverék csak 88 fillérbe kerül. Ezt az újítását több dolgozó át­vette már a Felszabadulási Hét ideje alatt. Kulesár Jóxsef 1805 sxáxalékru teljesítette normáját A Mezőhegyes Cukorgyár dolgo­zói is kiváló eredményeket érnek el á Felszabadulási Héten. Pálfi Albert esztergályos munkájának észszerű megszervezésével 180 szá­zalékra teljesíti napi normáját. Ugyancsak kiemelkedő eredmény Varga András esztergályos ifjúmun­kás 139 százalékos teljesítménye. Az üzem dolgozói közül azonlxia magasan kiemelkedik Kulcsár Jó­zsef teljesítménye, aki újításával az |szapsajtoló keretek gyaíuláeá* nál 1805 százalékra emelte teljesit- (ményét a Felszabadulási Bélen. Est az újítást a többi cukorgyárnak úr átadta tapasztalatcserére. Ebben új­ból megnyilvánult a szocialista rendszer maga?abbrendűsége, a ka­pitalizmus felett, Minden ilyen újí­tás előbbi© viszi munkánkat, mind­egyik esy-egy nagyszerű tégla « szocializmus építésében. Az MDF Megyei Bizottságának, Békéscsaba Mi, a battonyai gépállomás dolgozói felszabadulásunk nyolcadik évfordulójának liszlelc- lére, április 4-ire vállaltuk, hogy a tavaszi idény tervünket április 1-re 100 százalékig teljesítjük örömmel jelentjük, hogy vállalásunkat március 29-én 101 százalékra teljesítettük. Tovább is jó munkával harcolunk tervünk további túlteljesítésével, a belső és külső ellenséggel! szemben a béke frontján. Gépállomás dolgozói. B Hornya, A kétegyházi állami gazdaság traktorosai jól harcolnak a tavaszi munkák sikeréért A kétegyházi állami gazdaság dolgozói március 23-án röpgyűlé- sen beszéltek a Kecskemét-város- alföldi állami gazdaság dolgozói­nak kezdeményezéséről és Süveges Dániel, a surjáni állami gazdaság Kossuth-dijas sztahanovista trak­torvezetője által elindított »1700 normálholdas« mozgalomról. A gaz­daság traktoristái vállalták, hogy legnagyobb ünnepünk, április 4-e tiszteletére március 30 ig befeje­zik a szántást, a növénytermesz­tők pedig április 2 ra elvetik azo­kat a tavaszi magvakat, amelyek vetnek négyzetesen, már 160.000 mázsa kukoricával termelünk töb­bet, de ha az egyénileg dolgozó parasztok is négyzetesen vetik a kukoricát, további '630.000 mázsás, termésnövekedést érünk el. Ezzel pedig többszörösét lehetne ki­hizlalni sertésből, mint , amennyi a megye beadási. kötelezettsége. Az új termelési eljárások beveze­téséért elsősorban az agronómu- soknak, de ezek me Tett- valameuy- nyi terme őszövetk 'zeti csoport tag nek határideje április 10. Kovács István traktorvezető csatlakozott elsőnek az »1700 normálholdas« mozgalomhoz, követte példáját. Ve­res Péter, Benkő András, Makra László, Palkó János és a gazda­ság több traktoristája. A kétegyházi állami gazdaság­ban a »Felszabadulási Héts-en fel­lendült a múnkaverseny, naponta emelkedik az egy traktorra eső teljesítmény, egyre nagyobb terü­leten végzik el a munkát, fejezik be a vetést. Palkó János és Makra László Zetor-vezetők március 25-ig nak haroolni kell. Azonban nem állhatunk meg a termelőszövetke­zeti csoporton belül, hanem a he­lyi tanácsok segítségével, a munká­ban élenjáró egyénileg dolgozó pa­rasztok bevonásával, a helyi pél­dákon keresztül ismertetni kell a négyzetes vetés alkalmazásával járó magasabb terméseredményeket a még egyénileg gazdálkodók előtt is. Mindezt elősegíti a lendületes páros verseny. Lépjen tehát vala­mennyi köz-ég. községgel, dűlő 309 normálholdnak 'megfelelő ve­tést, műtrágyázást, simitózást, bo- renálást végeztek el. Palkó János egyéni teljesítmény"© március 24-ig 152 normálhold, Makra László pe dig 157 normálhold munkát tel­jesített. Kovács István, Városio* Iván, Tóth István traktorvezetők erőgépükkel 422 normálhold telje­sítményt értek el. Veres Péter 218 normálholdnak megfelelő mun­kát teljesített. Sárvári György, traktoros-brigád réz., KétegyháíJk, dűlővel, egyénileg dolgozó paraszt pedig egyénileg dolgozó paraszttal versenyre, hogy büszkén jelenthes­sék termelőszövetkezeteink, egyé­nileg dolgozó parasztjaink; a ma­gasabb terméseredmények elérése érdekében Békés megy"© termelő­szövetkezetei és egyénileg dolgozó parasztjai a vetést- időben és tus új módszerek alkalmazásával vé­gezték el. Nánási Illés, megyei mezőgazdasági oszt. vez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom