Viharsarok népe, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-18 / 15. szám

f*5s jstnaár iS,, vasárnap Vikaisaiák héfit DISZ-ÉLET ÍGY DOLGOZTUNK MÄ A DISZ országos értekezlet anyagát tárgyaló taggyűlések tapasztahitai Nagy jelenőt,.; jíuck * DISZ-szerveietek életéhez a most folyó, január havi tag­gyűlések, ahol minden DISZ-szervezct számot ad munkájáról — a DISZ I. országos értekezlete alapján. Megbeszé­lte, hogy mit tettek a párt junius 28-1 határozatának végrehajtásáért, helyi vi- szonybtban hogyan oldották meg • D!ST-re há-utő feladatokat. E taggyü- Kaek olyan harci megbeszélések, ahol meghatározzák a fiatalok, hogyan In­dulnak harcba, hogy ez évben szerve- aetük a termelés rohamcsapatává vál­jon. Az étidéig megtartott taggyűlések ta- pasztalatai azt mutatják, hogy a fiata­lodban nagy érdeklődést váltott ki a DTSZ országos értekezletének anyaga, mé’vrehatóan. harci programmként tfir- gyal; ák meg farkas és Dénes élvtársak beszédei alapján feladataikat. Tapasztaltuk, hogy a 'jó taggyűlés, • jó előkészítéstől fiigg. Ahol a párt se­gítse gc vet a DíSZ-bi-ottság tagjai, ak­ti-ái segítün k az alipszervezetekuek a taggyűlés előkészítésében, ott jó a" tag­gyűlés. Amikor az élnuitt évben ünnep! taggyűléseken tárgyaltuk meg a junius 284 pártba árora?ot, kévés-bb segítséget nyújtott a já'ási DTSE-bizottság is a taggyűlések előkészítéséhez és nem Is voltak eléggé kielégítsek a taggyűlé­sek. Az elmúlt hibákon okulva, igyekezünk megjavítani munkánkat. Most segítettünk egyes titkároknak a titkári beszámoló elkészítésében, hogy a helyi viszonyok, aak megfelelően tárgy-alják meg az anyagot. Beszámolójukat a tagság job­bár megértette és hozzá is szóltak. így P ffizesgyarmzti »Vörös Csillag« fsz tag­gyűlése teljesen az országos értekezlet anyaga alapján folyt le. A beszámoló középpontjában a ter­melés kérdése állott, azt tárgyalta, hogy • tsz ifjúsága hogyan váljon a tsx-ben > termelés rohamcsapaíává. Ifjúsági bri­gádot szerveznek, Mícsurin-kertet léte­sítenek. A tag"yülés végén határozati ja­vaslatot olvaslak fel, melynek végrehaj­tása erős szervezetté kovácsolja a tsz DJSZ-szervezetét. Március 31-ig 8« uj be, az oktatást megja- v.i--*ai:::íAs*aj^i>lé^i 20 uj tagot vetlek lel. Igaz, hogy a szervezetben másfél hó­napja nem volt taggyűlés, de a mostam 1 fordulópontnak ígérkezik az alapszer­vezet életében. A vezetőség munkáját a tagság élesen bírálta ás a taggyűlés egy­hangúlag leváltotta Fekete Zoltánt kul- turfelelösi posztjáról. A »Vörös Csillaga tsz DlSZ-vezetósé- |*c kezd a munkáján javítani, megértette pártunk határozatát, hogy a jó vezetés­hez alapos tárgyi tudásra van szükség. A DISZ-titkár és a vezetőség tagjai a dolgozók iskolájában tanulnak, szaktan­folyamokon vesznek részt, a politikai ók tatásban legaktívabbak. Ezt kell elér­nünk minden szervezetünknél, meg kell szeretni minden DISZ-vezetOnek a tanú lést, mert enélkül képtelen vezetni. A füzesgyarmati és vésztői gépállomá­son is megtárgyalták a DISZ-szervezet munkáját. E helyeken egész tavasztól kezdve nem beszélték meg a fiatalok a rájuk háruló feladatokat, ami rá is nyomta bélyegét a gépállomásoknál a tervteljesitésre. A fiatalok nem foglal­koztak a gépállomás problémájával, nem volt szervezeti élet. Most uj vezetőség van mind a két gépállomás DlSZ-szer- vezéte élén és janiit * munka. IíMtrf- gádol szerveznek a szántási munkákra- Szaktanfolyamokat indítottak be, ahol szakmailag' tanulnak a fiatalok, A szeghalmi DISZ taggyűlését az ffju- gárdistákón keresztül szervezték meg. Jutalmakat kaptak a vasgyüjtésben ki­tűnt fiatalok: Baji István, Árpád Lajos és még mások. Az volt a hiba, hogy az ifjugárdisták a tagfelvételüket kérő fia­talokat nem hívták a taggyűlésre, a har­minc tagfelvételét kérő fiatal közül mind­össze ll jelent meg. A taggyűlésen a tagság 72 százaléka vett részt, ami szln-i tén hiba. Egy ilyen nagyjelentőségű tag­gyűlésre a tagság 100 százalékát kell mozgósítani. A járási D!SZ4>izottság nem elég segítséget nyújtott a körösladí- nyt »Zalka Máié« tszcs DtSZ-taggyülés előkészítéséhez, így a beszámolóban nem volt szó arjról, hogy mit akar tenni a munka megjavítása érdekében a tízes­ben. így egészséges vita nem fejlődhe­tett ki, a tagság kevésbbé értette meg, hogy *#TÄ#4BW2-szcrvezei^tk«4ta Hiba még, hogy egyes aiapszervx-ze- telnkben az ifjú kommun'gfák elhanya­golják a DÍSZ-tagok nevelését, m g- felejtkeznek arról, hogy n párt azért adta át a CISZ-Ttok a fiatal tagjelölt két és párttagokat, hogy segítsenek a fia­talok nevelésében. Ezt a kitüntető meg- bi aíást dobja félre Málkal János, a köz röaladányi hivatali DISZ-szervezet tagja, egyáltalán nem segít a szervezetnek ».«ok munkájára« hivatkozva. A hivatali D1SZ- Itél» taggyűlés elmaradt, ebben nem kis hibája van Mátkái elvtársnak is. A taggyűlések ha'áiára eredmények vannak a DISZ íömegbafolyása terén is. Több kívülálló Ha?«! kéri tagfelvé­telét a DISZ-be. Járásunk területén Ja­nuár hónapban háromszorta több fiatal Mérte már tagfelvételét, mint okióbet; hónapban. Az uj tagok zöme a tezcs DlSZ-szervezetekbe megy. Ezt a munkát tovább kell fokoznunk, tovább kell erő­sítenünk a DISZ-szervezeteket, hogy fa­lun példaképek legyenek. Egyes tszcs DISZ szervezőiekben is főleg a fegyelmet kell megszilárdítani, mert a tszcs-ben lévő fiatalok példás rna -'atartása vonza a tszcs DISZ-felé a kívülállókat. Ifjúságunk egyre fejlődik és kezdi be­tölteni hivatását, de a hibák arra figyel­meztetnek bennünket, hogy nem szabad a kezdeti sikerektől megszédülnünk, nem szabad önelégültekké válnunk. A hátralévő taggyűléseket még jobban elő keli készítenünk, ünnepi, valóban hard programm'd tárgyaló taggyűlések legyenek ezek. Azon helyeken, ahol még nem volt megtartva, az iljugárdistákat jobban vonjuk be a munkába, a taggyű­lések megszervezésébe. A DlSZ-tagokon kívül, becsületes klvü'állő fiatalokat is hívjunk meg a taggyűlésre, hogy lássák 6k is, hogyan indul harcba egy-egy szer­vezet a párthatározat végrehajtásáért­A párt junius 284 határozata és a DISZ-értekeziet anyaga iránytű ifjúsá­gunk számára, melynek segítségével tud­juk csak megvalósítani azt, hogy a ma­gyar ifjúság valóban pártunk szilárd támaszává, a szocializmus építésének ro- hamcsapaíává váljon, i ■ MOLNÁR GYULA, járási DlSZ-blzottsig ágit. prop. titkár, Szeghalom. A művészeti csoportok II. országos versenyéről tárgyalt az Országos Népművelési Bizottság Az Országos Népművelési Bi­zottság január 15-i ülésén meg­tárgyalta a művészeti csoportok t II. országos Versenyének eddigi tapasztalatait. A bizottság haláro- tata megállapítja, hogy a most folyó verseny fontos esemény© általános kulturális fejlődésünk­nek. Mind a színvonalban, mind a művészeti csoportok részvevői­nek szántában megmutatkozik a dolgozók és a tanulóifjúság mű­vű szeli tevékenységének újabb je­lentős fejlődése. A versenyre közel 14.000 cso­port nevezett, kétszázhuszonnégy- ezer részvevővel, akik közűi miilt- egy 180 ezer a huszonnégy éven aluli. A benevezett csoportok között van: 5610 szakszervezeti művé­szeti csoport, 4980 városi és köz­ségi művészeti csoport, 3330 is­kolai művészeti csoport, 4000 színjátszócsoport, több mint kél és félezer énekkar, közel négyezer tánccsoport, több mint másfél­ezer rjgmusbrigád, ezer zenekar és négyszáz bábcsoport. Ax eddigi bemutatókon újabb művészeti csoportok kerültek az élenjárók soraiba. Lényegesen ja­vult a csoportok többségének át­lagos színvonala. Számottevő fej­lődést mulatnak az üzemi színját­szócsoportok: általában kielégítő a műsorválasztásuk, a csoportok jelentékeny részénél fejlődött a művészi alakítás színvonala és az eddigieknél lényegesen több időszerű helyi darabbal is szerie­peitek a bemutatókon. Például a dunakeszi járműjavító csoport­ja »Az ezredik vagon«, az Ikarus csoportja »Élüzem«, a honvéd­tiszti akadémia együttese »Ho­gyan lesz így mimkásifjúból tű- zértiszt« & darabját mutatta be. Az énekkarok közül különösen az iskolai és falusi énekkarok fejlődtek. A magyar dalok és ljó- rusművek mellett a szovjet és más baráti népek dalait is elő­adják. Az üzemi énekkarok a munkásmozgalom régi forradal­mi dalait is műsorukra tűzik. Mindezek mellett az énekkarok műsora nem elég változatos, a helyi dalokon kívül tíz-húsz kó­rusműre korlátozódik, az iskolai énekkarok kevés gyermekdalt énekelnek. Az üzemi és falusi tánccsopor- lok tovább fejlődtek, gazdagodtak a népi táncprodukciók, javult a szovjet és más baráti népek tán­cai előadásának színvonala is. Fejlődés tapasztalható az új tar­talmú népi játékok alkotása és előadása terén a bátai, tápéi, sár­pilisi, nyirlugosi és más együt­tesek népi játékában. A zenekarok elsőízben szere­pelnek országos versenyen: mű­sorukban és előadásmódjukban még sok a kívánnivaló. Rigmusbrigádok is szerepelnél» ezúttal a versenyen. Ez igen fon­tos, mert elősegíti a dalos rig­musok előadásművészetének az élenjáró művészeti csoportok színvonalára való emelkedését. A bábcsoportok i's résztvesznek a versenyen és általában jól sze­repelnek. Ismét szép sikerrel szerepelnek a versenyen a szlovák, német, délszláv és román nemzetiségű művészeti csoportok is A verseny során nem egy he­lyen jelentkezett a klerákilás re­akció és egyéb ellenséges elemeit aknamunkája. Lecsúszott burzsoá elemek, mint »helyiszerzők«, több helyen becsempészték a maguk bomlasztó szellemét a művészeti csoportok tevékenységébe. Az el­lenséggel szembeni megalkuvás megmutatkozott a körzeti bemu­tatók elhalasztásában, például Fe­jér és Borsod megyékben. Foko­zottabb erővel kell fellépni min­denféle népellenes mesterkedés­sel szemben, ami népünk kultú- rális felemelkedésének útjában áll. Az általános fejlődés és szá­mos csoport kiemelkedő sikere mellett sok csoport munkája még nem kielégítő. Ezért a verseny további szakaszán — a járási és megyei bemutatókon — jelentős munkát kell végezni az eddigi eredmények továbbfejlesztése és a meglévő hiányosságok megszün­tetése érdekében. Ez komoly po­litikai, művészeti és szervezési feladatok megoldását követeli. A művészeti csoportok verse­nyének további szakaszán még jobban kell segíteni a művészet fegyverével a széles néptömegek politikai és kultúrális fejlődését Ezzel is meggyorsítjuk nagy or; szágépitő munkánkat erősítjük hazánkat és a békéért folyó küz­delmünket. A Ruhagyár Il-es varroda 9, szalagjának egyik dolgozója írja Balogh Margit elvtársnő, ruha- ■ varroda 9. szalagjának szén. a mag- gyári sztahanovista, a Viharsarok I beszedésen felszólalt éa a sajtó se- Nép© tevolezőjé egyik levelében I gitségét ígérte. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy- a szerkesztőség részé-! Fut aki Lászlőnó elvtársiéi love’é­ről valaki vágyon részt a január tiki szaíagértekezletükön. Szerkesz­tőségünk egyik munkatársa a II. lien a következőket írja szerkesz­tős égőnkhöz.: 14 g, A szerkesztőségi ©fvtárs rövid beszéd© eredményezte , §= azt, hogy mi, a szalag dolgozói megbeszéltük: egy-egy ISitilSIFl szaktársnő mindennap teszámol az eredményekről és a |f problémáiról. Ezzel is fejleszteni akarjuk a levelezést Ü a pártsajtóval. H .Január Iá én így dolgoztunk: HIHHIBIIinnml Beggaf műszakváltáskor az e'őbbi mús/.ak úgy fagyni '* “ a munkát, hogy keveredés és hiány volt. Ez a mi tér ■melósünket zavarta. A ezakfársnők elég jó lendülettől fogta»! a műn kához. Ehhez az is hozzájárult, hogy a mai naptól darabbérben számoljak el munkájukat. A kavarodást mű-szaki vezetőink segít ségévet hamar megszüntettük. Jött is a ínuntaa a Szalag végére, de ott megakadt. Ugyanis ott van a [minőségi "átvevő. A minőség nem volt elfogadható és nem vehette» út a munkát, nem továbbíthatta a speeiálgépoeekh&z Ó3 a vasalókhoz. Ezért a hátsó részleg dolgozói csak 7 órakor, vagyis a mnszakkezdéenél egy órával később fogtak a munkához. Ennek as lett a következménye, hogy az első két órában a szalag termelés© 36 százalék volt. A másik négy órában már égé szén jól ment a munka. A műszak végére igen szép eredményt éi tünk el. Számokban igy néz ki: 13-án, azaz kedden a szalag ter­melés© 119 darab volt, 14-én pedig 135 darab. E számok is bízó nyitják, hogy a szaktársnők tudnak termelni, ha karnak, ha' jó irányítást s nem utolsó sorban műszaki segítséget kapnak.. D© nem igy néz ki a helyzet a hátsó részlegnél. Hármon, il lötv© hatan vagyunk ott, akik -szeretnénk dolgozni, de nincs mit. A műszaki vezetők nem állíthatnak bennünket máshová, mert hi­szen a szalag termel. Nem is ott a haj, hanem a bevizsgál ón ál. Á szaktársnőnek, aki tagjelölt, vannak még hibái. Ugyanis a műszak elején igen kényelmes, a műszak végető’ó pedig túlzott lendület­tel dolgozik. Ennek következmény©, hogy a hátsó-részleg az első öt-hat órában alig dolgozik, az utolsó bét órában, vagy több eset­bein az utolsó fel órában (igy volt ez ma is) kapkod, s nőm győzi. Ebből adódik az is, hogy a szalag kétóráhkénti értékelése hul­lámzó. MI, a szalag dolgozói s főleg mi kommunisták vállaljuk, hogy az elvtársnőt példamutatásra nevel jak, hogy ne tegyen a szalag termelésének akadályozója. Há a bevizsgáló is úgy dolgo­zik, mint o többi saaktársnő, még nagyobb eredmények fognak születni a H. varroda kilencedül szalagon. Futakl Lásziőné, Békéscsabai Ruhagyár.------------------------- RftiSsí ------------------------­ä z. első dekád eredményei vállalatinknál Az MDP-székház építkezésének dolgozói január elején brigád veze­tői értekezleten tették meg válla­lásaikat, felszabadulásunk 8. év­fordulója tiszteletére. A műszakiak időben felbontották az egyes bri­gádokra á tervet, melynek alap­ján a brigádok megtették január hónapra vállalásaikat. Az egyes brigádok az első dekádban a követ­kező eredményeket érték el. Kiss Juhász János héttagú kőműves bri­gádja vállalta, hogy az előirány­zott 1300 órából 200 órát takaríta­nak meg január hónapban, eb­bőt et z első dekádban már 103.7 órát megtakarítottak. Ezzel egész­havi verseny-vállalásuknak 52 szá­zalékos teljesítését érték el. A Valaska 14 tagú segédmunkás bri­gád vállalta, hogy az előirányzott 1748 órából ebben a hónapban 148 órát takarítanak meg, ezzel szem­ben már az első dekádban 249 óra megtakarítást értek el. Ez azt je­lenti, hogy ez egész hónapra tett felajánlásukat az első dekádban 77 százalékban teljesítették. Ma­jor hattagú segédmunkás brigád vállalta, hogy ebben a hónapban m 915 órából -Í15 órát takarítanak meg, eddig 164 óra mfegtakari- tást értek el, ami az egész havi verseny-vállalásuknak 42 százalék­kal való túlteljesítését jelenti. Hiá­nyosság az, hogy az egyes brigá­dok, mint például a Major segéd­munkásbrigád nem azt a munkát végzi, amit utalványon megkapott és amire vállalását tette. Szüksé­ges tehát, hogy a műszakiak úgy foglalkoztassák a dolgozókat, hogy azok teljesíteni tudják vállalásukat, kötelezettségüket. Zeitek ácsbrigád 1581 órából 181 óramog takarítást vállalt, énből az első dekádban 21 órát teljesítettek, vagyis az egéss- havi vállalásuknak csupán a 11 szá­zalékát. Lemaradásukat a mórodik ée harmadik dekádban be tudják hoz­ni, ha a műszakiak biztosítják ré­szükre a jobb munkafeltéteWek. Ugyanilyen segítségre van szüksé­ge a Gulyás segédmunkás-brigád­nak is, mely 2248 órából 456 óra megtakarítását vállalta. Ebből az első dekádban 71.6 órát takarítot­tak meg, ami az egószhavi vereeny- vállal ásnak csupán 16 százalékát jelenti. Hirt Imre, term, felelős, Könyvtáros gimnázium nyílik az l9oS-os oktatási évben Tanul, művelődik: az egész or­szág. Öregek és fiatalok egyforma lelkesedéssel hajolnak a könyvek Lapjai ’fölé, dalainkból, megújult népi táncainkból a felszabadult nép öröme árad. Csodálatos forradalmi korszakot élünk a kultúrában is: a knltúrforradalom korát. Szemünk előtt alakul a széles látókörű, mű­velt, marxista-leninista elmélettel felvértezett, új szocialista ember. Ezt a forradalmat segíteni, az új embert nevelni: ez a kultúrmun- kás feladata. A kultúrmunkáa hi­vatásos harcosait neveli a könyvtári munka területén a Könyvtáros Gimnázium, amelynek az általános iskola Vili. osztályát sikeresen el­végző fiúk és lányok egyaránt ta­nulói lehetnek., A K&rivvtáros Gimnázium négy­éves. Az általános mfivBlteg’ot nyúj­tó tárgyak (történelem, földrajz, számtan, fizika, kémia stb.) mel­lett irodalmi téren az általános műveltségi színvonalnál magasabb- rendű oktatást nyújt. Ezenkívül megismerteti a tanulókat a könyv- kiállítások rend© é ének, a könyv tár raktári kölcsönzési munkájának technikájával, az olvasókkal való foglalkozással is. A gimnázium 1953 őszén indul meg. A négy év elvégzése utáji érettségi bizonyítványt kap a ta­nuló, amellyel beiratkozhat a Tu­dományegyetem bölcsész karára, ti Pedagógiai Főiskolára, vagy a Le» nin-intézetbe­A felvétel .közelebbi tudnivalói­ról részletes felvilágosítást ad ». Mesrvei Köuv vtár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom