Viharsarok népe, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-01 / 1. szám

Vila« proletárjai egyesüljetek! r---------------------> S ikerekben gazdag új esztendőt megyénk minden dolgozójának! V____________________ A Z MDP BÉKÉSMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 1953 JANUÁR I.. CSÜTÖRTÖK Ára SO fillér IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM EGY ESZTENDŐ MÉRLEGE Kilencedik szabad új esztendő köszönt dolgozó népünk)». Nyolc Hve, hogy n dicsőséges Szovjet Had- n»nog felszabadította hazánkat a fia- fűzuniA járma alól és a dolgozó nép számára megteremtett» azt a lehetőséget, hogy saját kezébe ve gye sorsának irányítását. A szovjet nép adta lehetőséget felhasználtuk, * párt vezetésével és irányításával fokozatosan valósítjuk meg a ma­gunk társadalmi rándjéjj. lteteaá- «uoltuk a kapitalista társadalmi mudsHMr álkos velejáróját: a mun­kanélküliséget, megszűnt a szörnyű létté zony tálán sag. A múlt társadalmi rendszerben is úgy köszöntötték egymást a« em­berek újévkor: boldog újévet kivá nők. De a felszabadulás előtt az új év a dolgozóknak a még na­gyobb elnyomást, a m-áhetetlan s:«wv®dést és létbizonytalan­ságot jelentette. A felsza­badulás óba minden újabb eaztendö közelebb visz ben­nünket ragyogó' liolnapmiklioz: a »aocializmushoz és egyre hatalma- *ns»b méretekben bontakozik ki a dolgozó nép alkotó ereje. Ezt bi Ä-v-i’-dtvik ar/<»r a hatalmas é.>it-k--'v- vé~*é;. amelyek Sztálinvá)-osbwi, (nótán, vagy a budapesti Föld- Sórtti Gyorsvasat építésénél folya t-r dban vannak. Ilyen hatalmas p övéket csak 'felszabadolt- nép ké­pre alkotni, olyan nép, amelyet « kommunisták pártja vezet, amely * szovjet nép útját követi. Mind hatalmasabb eredményeket é, ink el megválik fejlődésében is. F-rérkitenoszázötvenkettőben újabb *• rom község kapott villanyt, 341 új lakás épült megyénkben. Fel­épült a sarkad) Eondergyár, Oros- lázán új gimnázium épül. A megye ! é é isko'ai tannlóinak száma 1951- ben 4.110 volt s 1952 ben már 5049. A dolgozók iskolájában 1720 dolgozó tanul esti tanfolyamokon, A kultúra áldása a dolgozó népé lett megyénkben is. De lényegesen emelkedett megyénk dolgozóinak életszínvonala is, amit szemléltető? •a bizonyitan.sk az alábbi szárn- •datok: például pamútáruból 1950 hoz viszonyítva 1951 bon 17 száza­lékkal, 1952 bon 45 százalékkal vá­sároltak többet dolgozóink. Kon fekcióbaa 1950 hez viszonyítva 1951 ben 95 Százalékkal, 1952- ber, 177 százalékkal emelkedett a vásárlás. Vagy kerékpárból pél­dául az elmúlt- évben a dolgozók 1102 vei vásároltuk töbliet, mint 1951 bon. Ezek a számok azt mu­tatják, hogy napról napra javul dol­gozó népünk életszínvonala, amit további jó munkánkkal szakadat­lanul fokoznunk kell és fokozzuk is, mert dolgozó népünk megért) a párt szavát, hogy a termelés fo­kozásával saját, egyéni jólétét is biztosítja. Hogy a dolgozók megér­tik ennek jelentőségét, bizonyítják azok az, aredmények, melyeket üze­meinkben értünk el a tórvteljesi- tós terén. Például országos jellegű ü zömeink — mint a békéscsabai Téglágyár, gyulai Harisnyagyár — zömében teljesítették, illetve túltel-' jeeitetfók évi tervüket, ezzal is hoz­zájárulva dolgozó népünk étetsziu vonalának további emeléséhez. Bé­kénk megvédéséhez. De vannak olyan üzemek, amelyek temet adtak a terv teljesítésben, ahol nem har­coltak következetesen a tervteljesi- tésérl, egész népünk nagyszerű ügyéért. Például a helyiipari üze­mek zöme nem teljesitette a ter­vet, nem teljesített© a -párttal, * hazával szembeni kötelességét. Ez­ért .elsősorban —- az üzemek veze­tőin túl — a kommunistákat ter­heli a felelőssé, akik belenyugod­tak oh he, akik nem tettek meg mindent a part, a kormány hatá­rozatainak végrehajtásáért. Az 1953-as esztendő, ötéves ter­vünk negyedik éve, még nagyobb feladatok elé állít bennünket. 15 feladatok végr-eli ajtósához óriási se­gítséget nyújt a Szovjetunió nagy Kommunista Pártja XIX, kon­gresszusa, mely megvilágította a magyar nép számára i s a követen­dő utat, a ragyogó holnaphoz ve­zető utat, Sztálin élvtárs ugyan­akkor megjelölt» a magyar nép helyét is abban a világméretű küz­delemben, mely a szocializmus és a kapitalizmus erői között folyik. Rákosi elvtárs a Központi Vezető­ség 1952 október 23 i ülésén ezzel kapcsolatban a következőket mon­dotta: Azt nem kell mondanom, jhogy a mi szivünk is nagyot dob­bant, amikor á magyar népi demo­kráciát Sztálin elvtárs a világion«­dalom rohambrigádjai között ean- litette. A mi delegációnk azt. érez­te, amit az egész magyar dolgozó nép, hogy Sztálin eivtársnák e szavai bennünket még jobb mun­kára, még áldozatosabb, még rűag- fessdtettebb és még sikeresebb küz­delemre 1: o teleznek a. szocialista építés és a bók© megvédé-jének frontján.« Rákosi elvtárs szavai azt jelentik, hogy már az óv első napjaiban részleteiben is hajtsuk végre a ránkháruló feladatokat. Az 1952-as évi tervünk teljesítésé ben azok a hullámzások, lemaradá­sok, amelyeket a hónapok utolsó lieteiben, a negyedévek utolsó he­teiben igyekeztünk behozni, nagy­mértékben zavarták a folyamatos termelést. Okulva az elmúlt óv ta­pasztalataiból teljes egészében meg kell szüntetnünk a káros, nagy­mértékű hullámzást és az óv első napjától az utolsó napjáig — és azon túl is — állandóan egyenle­tesen emelkedő eredményekre' tö­rekedjünk. Ez megköveteli, -hogy az üzemi pártszervezetek követke­zetesen harcoljanak az ellenséges megnyilvánulások ellen, a szooiál- demokratwmus elfen, a lógósok, kimaradok ellen, az anyogpazav- loK éjien, akik az oifenség ce folyására nem tartják állampolgári kötelességüknek a terv teljesíté­sét, a nép vagyonának megbecsü­lését. Nagy feladat, hárul ránk ebben ew évben a mezőgazdaság területén is. A múltévi fagykárral párosult aszá­lyos hónapok komoly gondot okoz­tak, de ezévi kenyerünk mégis Intt- tosítva van és a dolgozó parasztok ezrei nem jutottak és a jövőben sem jutnak koldusbotra, mint ahogy az a kapitalista rendszerben tör­tént és történik. Ess azért van, mert a dolgozó nép kormánya a legnagyobb lwtározottsággal, bölcs intézkedéssel sietett és mindenkor siet a dolgozó parasztság megsegí­tésére. Például megyénkben több mint egy és félmillió forinttal se­gített® a dolgozó parasztságot és 12.315 mázsa vetőmagot boosátott a szövetkezetek rendelkezésére. Fel­adata a dolgozó parasztságnak, hogy fokozottabb munkával elősegít® » mezőgazdasági kérdések megoldását, hogy teljesítsük a párt és a kor­mány határozatait. Ezen a területen még sok a tennivaló. Lemaradtunk megyénkben az őszibúza .vetésével, mindössze csuk 79 százalékban tel­jesítettük, »mi • jövőéri kenyerün­ket veszélyeztetné, ha nem tennénk még mindent, hogy teljesítsük ve­tést ©ióiraúyaauiukai, B téren te­gyen példa a dolgozó parasztok előtt az orosházi «Dózsa» tsz, ahol a múlt Drága Rákosi Elvtárs! Ali. a békéscsabai 65/4. sz. Építőipari Vállalat dolgozói forró szeretettel kösz öntjük Rá­kosi elvtársat az 1,953. év, ötéves tervünk negyedik esztendejének küszöbén. Az elmúlt évi mun­kánkra visszatekintve, örömmel és büszkén jelentjük szeretett Rákosi elvtársnak, hogy ezévi ter­vünkéi, melyei 102.5 százalékra vállaltunk teljesíteni, 106 százalékra teljesítettük. Munkánk nyo­mán új házak és üzemek épültek megyénkben. Sikereink eléréséhez hatalmas lendületet adott a XIX, pártkongresszus. Ennek anyagából merítettünk új erőt sikereink eléréséhez, tervünk túl­teljesítéséhez. Pártszervezetünk nevelő munkája és kounmníistáiuk fokozott példamutatása volt sikereink egyik forrása. ígérjük Rákosi elv társnak, hogy az új eszlendőlien az eddigi tapasztalatok felhasználásá­val újabb eredmények elérésére törekszünk, fokozott szervezéssel a gépek jobb kihasználásával, párttagjaink példamutató munkájával harcolunk békénk további erősítéséért. Kívánjuk., lrogy szeretett Rákosi elvtársunk jó egészségben vezesse népünket ötéves ter­vünk negyedik esztendejének sikeres végrehajtásában, a béke megőrzéséért folyó harcban. .Vezes­sen bennünket sokáig az új, a boldog élet útján Harcos kommunista üdvözlettel A ticikéx-.srfbai 65/4. sz. Ipitőip.n ■ Vállalat dolgozói. Harcos új esztendői! Boldog új ével. Ez a kívánság évszázadok óta ismert hazánk* ban is. De a valóban boldog új esztendőt csak a felszabadulás óta ismeri dolgozó népünk, mert a párt, Rákosi elvtárs megtaní­totta arra, hogyan kell a l>ol<log új esztendőt gyakorlati értelem­ben is valóra váltani. Dolgozó népünk nemcsak szavakban is­meri, mit jelent számára a bol­dog új esztendő, mert állandó, biztos megélhetése van, családja egyetemen, főiskolán tanulhat. Az 1952-es ével gazdag ered­ménnyel zárta le megyénk dol­gozó-népe. Az elért eredmények­hez nagyban hozzájárult pártunk Megyei' Bizottságának lapja is, amely hangot adott a dolgozók kívánságainak, leközölte újításai­kat és azok eredményeit. Segít­séget nyújtott a pártdemokráéia megerősítéséhez, a bírálat, önbí- rálst további megerősítéséhez, éles, de építő, bíráló cikkeivel segítette előbbre megyénk tovább­fejlődését, politikai és. termelő munkában egyaránt Rámutatott a helyes kezdeményezések ered­ményeire, -a lazaságok káros kö­vetkezményeire. Mindezt azért tudta lapunk megtenni, mert fi­gyelembe vette a dolgozók kí­vánságát, segített azokat valóra- v ál tani. Ez új esztendőben, hogy még nagyobb segítséget nyújthasson lapunk dolgozó népünk boldog új esztendejének maradéktalan valóravállásához, hogy niég job­ban el tudja végezni a ráváró nagy feladatokat, ki tudja javí­tani munkájában a még fennáll» hibákat, arra van szükség, hogy olvasóink bírálják a lap munká­ját, mert közös ügyünket 1953- ban csak akkor tudjuk maradék­talanul győzelemre vinni, lm nemcsak a lap bírál, hanem a la­pot olvasó dolgozók is bírálják annak munkáját Megyénk be­csületes dolgozói kapcsolódjanak be lapunk szerkesztésébe, mond­ják meg, írják meg véleményű­ket, bírálatukat, javaslatukat, hogy százak, ezrek ötlete, véle­ménye, ízlése alapján segíthessük a tömegeket az új esztendő fel­adatainak sikeres megoldásában. Eredményekben gazdag, harcos i\j esztendőt kívánunk lapunk minden olvasójának, megyénk m i uden dőlgozójónak. Viharsarok Népe Szerkesztősége. héten több mint 200 katasztralir hold búzát vetettek el. lemaradtunk továbbá a talajelőkészítő munkában is, az őszi mélyszántást mindösz- sze 44.3 százalékban végeztük el. A lemaradást itt is a legrövidebb idői. belül be toll hoznunk. Ezért a nagyarányú lemara­dásért felelősség terheli tanácsain­kat, do pártsaorvezoteinket is. A ta­nácsok nem hajtották mindenhol következetesen végre n párt- és kor­mány határozatait, a pártszerveze­tek pedig nem ellenőrizték, bírála­taikkal nem segítették kenő mér­tékben a tanáosszer veket.. Ezértér- vényeeüH egyes helyeken az ellen­ség, a kuIákok hangja, hogy «rá­érünk meg». Holott világos min­denki előtt, hogy »2 ősszel vetett gabona nagyobb termést hoz é. ez egyben az egyénnek is nagyobb hasznot jelent. De lamaradt me­gyénk a begyűjtésben is. Márpe­dig a még nagyobb segít: éget ar ipar dolgozóitól, államunktól csak akkor várhatjuk, ha mi is minden- bon eleget teszünk köte'ozetbégünk- nék. Gabonából 93.3 o.o fa, naprafor­góból 5Ó.2 ®/o ra, kukoricából 81.9 százalékra, hízott-ertrélKÍl 95.9 szá­zadokra ralj.reíoue u megye kötele­zettségét. Persze az, hogy új esz­tendőbe léptünk, semmiképp sem jelenti, hogy most már befejeztük az évet és nem teljesítjük kötele­zettségünket. Minden erővel azon keli lenni, hogy a legrövidebb időn bőiül 100 százalékig teljesítsük kö­telezettségünket a begyűjtésben is. Amint a tények mutatják, at 1952-os évben úgy a begyűjtés­ből), mint » mezőgazdasági mun­kákban - megyénk az országos rang­listán az utolsók között kullogott Ez szégyen a Viharsarok- dolgozói­ra. Nem egyeztethető össze a me­gye hagyományos múltjával, har­cosságával. Más megyékben is volt fagy és aszály, mégis eleget tettek kötelezettségeiknek, Végrehaj tóttól feladataikat, A magye minden be­csületes dolgozójának harcolnia kel I a megalkuvók ellen. Harcolnia kell, hogy ebben m évben l***iilettel teljesítsük a párt és av, állam iránti kötelezettségünket és újra az első megyéit ltözé kerüljünk. Ennek el­érése. érdekében tanácsainknak fel kell számolni az ellenséggel szorul»« hetvenként megnyilvánuló megalku­vó magatartást, fel kell számolni a «szegény kulák» elméletet. .Nem sza­bad előfordulnia, hogy « külákok helyett, mint ez több esetben mtg- törtónt. — a dolgozó parasztokra' vetették ki a beadási kötelezett­séget. Mindezen feladatok megoldása döntő mértékben függ pártszerve­zeteink következetes harcától, a dolgozók között végzett jó felvilá­gosító munkától, a helyesen meg­szervezett ellenőrzéstől, segítő bírá­lattól. A feladatok nagyok és nem könnyűek, de megoldhatók, mait népünk élén olyan haroodzett, ki­próbált vezérkar áll,*- mint a Ma­gyar Dolgozók Pártja, olyan bölcs vezető, mint Rákosi elvtárs. Es meg is tudjuk oldani, mert minden tettünk a még szebb és jobb éle­tünket szo'gáíja s ezért érdemes harcolni, küzdeni. •zvr.P.r '«v/.-Ry

Next

/
Oldalképek
Tartalom