Viharsarok népe, 1951. november (7. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

Nagyszénáson is ünnepélyesen kezdődött meg a pártoktatási év Köröstarcsa nem maradhat szégyenben a tojás* és baromfibeadásban sem &:■* AZ MDP BÉKÉSMECYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 1951 NOVEMBER 1, CSÜTÖRTÖK Ára 50 fillér VII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM Szarvas harcba indult, hogy november 7-re valamennyi terményből túlteljesítse a 100 százalékot *Nem engedjük, hogy megyénk lekerüljön az első helyről.*. — ezt fogadják most megyeszerbe a dolgozó parasztok. Kemény harc in­dult meg ezekben a napokban, hogy Békés megye véglegesen megtarthassa a begyűjtésben az első helyet az ország valamennyi megyéje között. Dicsőség elsőnek lenni és nem kis büszkeség. Tudni azt, hogy eleget tettünk köt'le z&ttségünknsk, méltóképpen segí­tettük ötéves tervünk megvalósítását. Hozzá járultunk ahhoz, hogy országunkban a jövőben még több új gyár, vasút, új iskola épüljön• Ezért érdemes harcolnál Szarvas község dolgozó parasztjait is ez a gondolat vezeti most, amikor újult erővel nekiláttak, hogy begyűjtési tervüket maradék­talanul teljesítsék. Nem elég azonban a dolgozó parasztok lendü­lete, segíteni kafl ezt a pártszervezetnek, a tanácsnak, minden tö­meg szervezettnek, segíteni kell a földművesszövetkezetnek is, hogy a község valóban elegét tegyen beadási kötelezettségének. Senkinek sem kell várnia a vételi jegyre A párttagok felelőssége r>Mi, kommunisták vagyunk fe­lelősek mindenért, ami ebben az országban politikai, gazda­sági, kulturális téren történik.« —: mondotta Rákosi elvtára 1950. február 10-i beszédében. Azóta n párttagokban sokat mélyült a fe­lelősségtudat és erről a mindennapi harcisán, a gyakorlati munkában tesznek tanúbizonyságot. Moat, a vozetőségvőlasztó taggyűlések ís megmutatják, hogy egy-egy alap- Bzervezetben milyen hűség él a párttagban a Párttal szemben, — hogyan szereti egyes párttag hazá­ját, a dolgozó népet és hogyan harcol a szocializmust építő tervek megvalósításéért, a tartós béke biz­tosításáért. . Az évi beszámoló és vezető- eégválasztó taggyűlés a párt- elet nagy eseménye. Olyan ese­mény, amely kihat az üzem, a falu, * tszcs stb. egész fejlődésére, benne az egyén jövőjére. A vezető ség vá­lasztó taggyűléseken, amelvek már javában folynak a falvakban is, minden egyes párttagnak élni kell jogával és ezzel együtt teljesíteni kell kötelességét, — úgy, ahogyan ezt a Párt alkotmánya: a Szer vé­céid Szabályzat megjelöli. A párt­tagsággal ’járó mély félelőseégér- reí hatotta át például Szekeres La­jos elvtárs, kamuti pártcsoportveze­tőt (bizalmit) is, amikor a tag­E yűlés előtt összehívta csoportja igjait s először számba vették az 6 saját munkáját, majd azt, hogy egyes párttagok hogyan végezték el feladatukat, utána megnézték, milyen munkát végzett az egész pártszervezet. A párttag joga a többi között az is, hogy mint vá­lasztó és választható, rosztvegycn a Párt vezetőszerveinek megválasz­tásában, pártszerű bírálatot gyako­roljon a pártszervezet, a párttagok munkája felett, s résztvegyen a határozatok meghozatalában, a Párt politikai és szervezeti kérdéseinek megvitatásában. De mindez nem­csak jog, hanem egyben kötelesség is. Az a párttag, aki például a ve- zehőségválasztó taggyűlésen sem él jogával, nem gyakorol pártszerű bí­rálatot a pártszervezet munkája, saját maga munkája felett, nem fedi fel bátran a hiányosságokat, vagy csak minden vélemény nélkül »csendes szemlélő«, —' az a köte­lességét nem teljesíti. Miértt Azért is, mert a taggyűlés a pártmunka és ezen keresztül az egész szoci­alista építős további sikereiért ta­nácskozik s aki nem segíti előre a tanácskozások még eredmé­nyesebbé tételét, az nem él jogával, de ezzel együtt elmulasztja a párt­tagsággal járó kötelességét is, A dombiratosi »Béke« tsz évi beszá­moló taggyűlésóa például Szabó Györgyi elvtársnő rámutatott arra, milyen nagy hibát követett el a vezetőség, amikor több hónapon át nem számolt be a tagságnak vég­zett munkájáról, hogy nem úgy foglalkozott a párttagokkal, mint ahogyan kellett volna. Hozzá te tto méz: harcolni kell a hibák meg­szüntetéséért. Vagy Praha József plvtárs — ugyancsak a dombiratos: »Békés tsz. pártszervezetének egyik tagja — elmondotta: felelősnek érzi magát azért.amiért például tsftbb hónapon át nem tartottak tag­gyűlést. Bírálta a vezetőség munká­ját is. Százával lehetne az ilyen példákat sorolni, amelyek azt bi­zonyítják, hogy mélyült a párt­tagokban a felelősségérzetet, — a Párt gazdájának érzése. De egyes pártszervezeteknél még nem mondhatjuk el, hogy a párttagok maradéktalanul élnek a párttagság adta jogokkal és jól teljesítik kötelességüket. Például a mezőhogyesi Kendergyár vezetőség­választó taggyűlésen a titkári, be­számolóhoz mindössze csak három hozzászólás hangzott el, nem vi­tatták meg a határozati javaslatot. Vagy Orosháza VI. kerületi alap- szervezetének évi beszámoló tag­gyűlésén sem vitatta meg a tagság például a határozati javaslatot. Ne higyje senki, nem azért, mert itt, vagy a mezőhegyes! Kohder- gyárbau nem szeretik ©Léggé a Pár­tot, hanem aztht, mert a pártszerve­zet vezetői nem órttették meg az egyszerű párttagokkal, hogy mik a jogaik, kötelességeik. Előfordult az is, — még most is, — hogy a volt biharugrai párttitkár: Németh József akadályozta a párttagoknak a jogokkal való élést, fenyegette a munkáját helyesen bírálókat. Nyilvánvaló, hogy a biharugrai párttagok, mintán alig élhettek jo­gaikkal, — kötelességeiket is ko­moly hiányossággal tudták csak tel­jesíteni. A párttagok, tagjelöltek ne tűrjék a pártdemokrácia, jogaik legkisebb megsértését sem, A párttaggyűléaok között kü­lönösen jelentősek a vezető­ségválasztó taggyűlések. Ezeken nem egy hónap munkáját érté­keli a tagság, hanem! hónapokra tekint vissza és szabja meg a fel­adatot. Továbbá újraválasszák a ve­zetőséget, amelytől nem kis mér­tékben függ az egész pártszerve­zet munkája s ezen keresztül pél­dául a falu fejlődése. Hogy kik terülnek a vezetőségbe, — ezért is felelősek a párttagok. Ezért minden párttag készítsen mérleget a párt- szervezet és annak vezetői, továbbá saját maga munkájáról, bátran mondja meg véleményét és gyako­roljon bírálatot. Persze, nem akár­milyen bírálatot, liánom pártezerűt. Olyat, amely előresegíti az előt­tünk álló feladatok jobb megoldá­sát. A vezetőség-választások sikere nagymértékben összefügg o párt- szerű bírálat, önbírálat alkalma­zásával. Értékeljék a taggyűlések n pártépítési, pártoktatási munkát, to­vábbá, hogyan álltak helyt a párt­tagok a bókéért folyó harcban, a mezőgazdaság őszi nagy feladatai­nak végrehajtásában, miképpen áll a november 7-e tiszteletéi® telt vál­lalások teljesítése. De meg kell vizsgálni azt is, hogyan harcol­tak az ellenség ellen, mert azért ia felelős minden párttag ugyan­úgy, mint a párt- és kormányhatá­rozatok maradéktalan végrehajtásá­éit. Nagy megtiszteltetés és nagy felelősség párttagnak lenni. Nagy a felelősségük a párttagoknak a vezetőségvá 1 asztó taggyűléseken is. Feladatuk a taggyűlésen erősí­teni a pártszervezetet, — fokozot­tabban élni o jogokkal s teljesíteni kötelességeiket, &n.j A szarvasi földmű vesszövetke- zet jól segíti a dolgozó parasz­tokat kötelezettségük teljesítésé­ben. A vezetőség idejében gon­doskodott arról, hogy megfelelő számú és nagyságú terményát- vevő-helyeken történjen a termé­nyek átvétel«. Az átvevőhelyeket mind olyan helyen állították fel, hogy a dolgozó parasztoknak mi­nél kevesebb utat kelljen meg­tenni a beszállított terménnyel. Valamennyi átvevőhelyen az át­vétellel egyidőben végzik az át­vételi jegyek kiállítását is. Nem *SSfc* kell tehát órákig, vagy napokig várakozni senkinek sem a vételi­jegy kitöltésére. Biztosították azt Is, hogy elegendő létszámú mun­kaerő végezze a mázsálásL En­Hunya község október 31-re be­fejezte a vétóét. Nem volt könnyű munka. A győzelemhez, mint min­denütt, itt is harcokon keresztül vezetett az út. Haroolni kellett a maradiság ellen, meg a »ráérünk; még« hangulat ellen, de még az; ellen is, hogy maguk a tanács VB tagjai is úgy voltak, nem tudnak, megbirkózni a nehézségekkel. Mert volt ilyen hangulat. Bizonyítja ezt az is, hogy például 14-én, mikor még csak nyolc százalékra teljesí­tették a búzavetés tervet, a jelen­téé ne ezt Írták: »a lemaradás oka, hogy a lovak lő százaléka gümő- koros«. 19-én, mikor 16 o/o-ra álltak, akkor is ilyen jelentés született. A lemaradásért megkapták a já­rás szégyentábláját. Bizony nagy szégyen érbe a községet, hiszen még sosem voltak utolsók. Erről beszél­tek az ünnepi tanácsülésen is. Gel- lai Imréék meg is mondták: nem tűrhetjük a lemaradást tovább. Az a tanácsülés fordulópontot jelentett. A tanácstagok elvállalták: ki-ki a maga körzetéten megjavítja a mun­kát. A végleges »haditervet« a vég­rehajtóbizottság kóezitette el a párt- titkár elvtárs segítségével. A. pártszervezet népnevelői fel­világosítómunkával segítették előbb­re a munkát. Az idei termés példáját hozták fel, azzal mutatták te, hogy lám a körei vetés után bővebben fizet a ják a községben levő mérlege­ket, hídmérlegeket is. — Az átvevőhelyek valamennyi dolgozója versenyben végzi mun­káját, — mondja. Batta György elvtárs, a íöldmíívesszövetkezet ügyvezetője. — Ez a verseny nemcsak abból áll, hogy ki végzi gyorsabban, pontosabban a mun­káját, hanem abból is, hogy ki végez jobb felvilágosító munkát a munkahelyén, ki győz meg több dolgozó parasztot a beadás túlteljesítéséről. A versenynek már eddig is szép eredményei vannak. Krajcsovicz János, Hu* szárik Pál, Horváth Istvánná már számos dolgozó paraszttal kö­tőit kukoricaszállítási szerződést. Horváth Istvánná például két nap alatt 42 mázsára. És ezt még tovább fokozzák. föld. Erről beszéltek egyénileg, mikor meglátogatták a dolgozó pa­rasztokat, erről beszéltek esténként a kisgyűlésekeo. ia. A tanács feladata, a munka jobb megszervezése, az ellenőrzés volt. Elsősorban is megnézték, hogyan így volt ez Hányán is. Az Iványi- soron majdnem befejezték — igaz ott a tszcs-tagok példamutatása vit­te előre a munkát — a pőrééi ré­szen meg még egy szem sem volt elvetve. Hogy figyelmeztessék őket a lemaradásra, hozzájuk tették a szégyentáblát. De segítséget is ad­tak. Átcsoportosították a fogaterő­ket. Azokról a részekről, ahol be­És a jelentés már arról beszélt: eredményünket a népnevelőmunka megjavításával értük el, kisgyűlése- ket tartottunk — és a jobb mim­kaszervozéssel. Folytatták tovább lendülettel a munkát. Persze hiba is akadt. Pél­dául helyenként csak 10—12 centis a vetőszántás. Meg az is hiba volt, hogy a tanács a munkák végrehaj­tására nem mozgósította a mező- gazdasági állandó bizottságok tag­jait, maguk végeztek mindent, ügy mondják az állandóbjzottdági ta­— Ez azt jelenti, hogy a ter­ményeket ott a helyszínen veszik át a dolgozó parasztoktól. Ezt azért szerveztük így meg, hogy a begyűjtés ne menjen az őszi munkák rovására. Naponta já­runk ki a tanyavilágba a dolgozó parasztok köMét Husz-harminc népnevelőt viszünk ki egy-egy határrészre, akik felkeresik az olyan dolgozó parasztokat, akik még nem, vagy csak részben tettek eleget beadási kötelezett ségüknek. Elmagyarázzák nekik hogy nemcsak a község, de a megye becsülete is függ attól hogy eleget tesznek-e kötelezett­ségüknek, vagy sem. Az ered mény nem is marad el. Galó Pál például 658 kg kukoricái ajánlott fel C-jegyre, Bakulya András 472 kg-ot, Kovács András 10 mázsát, Prjevara János, Foly­tán János dolgozó parasztok 6—f mázsát Ott a helyszínen végez­zük el a vételijegyek kiállítá­sát is. Ezzel a módszerrel naponta át­lagosan 60—80 mázsával emelke­dett a begyűjtött kukorica mony- nyisége. De emelkedett más ter­ményeknél is a begyűjtési átlag. A mozgó átvevőhelyeket alkal­mazva, továbbra is azon leszünk, hogy községünk minél hamarabb eleget tegyen beadási kötelezett­ségének és ezzel hozzájáruljon, hogy a megye véglegesen míg'' tarthassa az első helyet Ez Batla elvtárs és a földművesszövetke­zet valamennyi dolgozójának szi­lárd elhatározása. (zs. ni.) olyanokat, mint Torma Béla, akinél bent állt az istállójában a ló, ő magi meg nem vetett, feljelentették. Fo­kozták az ellenőrzést. A tanácsel­nök elvtárs, a VB titkár elvtáre, meg a VB többi tagjai napon­ta kintjártak a községben. maradók segítségére. Igénytevottél a kutáktraktorokat is. Ellenőrizték azt is, hogy senki ne fuvarozgas&on feleslegesen. Meg­szólították azt, aki szárat hordott, vagy egy fél zsák daráltatnivalóval egész napot eltöltött a malom előtt És a dolgozó parasztok úgy tet­tek, mint az öreg Szilágyi Meny­hért bőrei is, mikor megmagya­rázták nekik, hogy a kenyérről van szó, indultak szántani. gok, »amig sürget a munka, nem érünk rá ülésezni«. A tanács VB tagjainak éppen azt kellett volna megmagyarőzniok, hogy csak úgy tudják elvégezni a sürgős munkát, ha rendszeresen megbeszélik a te­endőket. Most az a feladat Hunyón, hogy azt a Lelkesedést, amivel a dolgozó- parasztok a vetésterv teljesitéséérl harcoltak, most átvigyék a begyűj­tési munkára. Hogy büszkén' je­lenthessék: a begyűjtési'terv fel jesitéséten is megálltuk a i. !_ üuko* nek meggyorsításához felhas znál­Mozgó átvevő helyeket szerveztek A harc most azért indult, hogy . zalékot Hogy ezt elérjék, a szó­november 7-re valamennyi ter- I vetkezet vezetősége megszervezte menyből túlhaladják a 100 szá-1 a mozgó átvevőhelyeket A hnnyaiak győzelmes harca az őszi vetés befejezéséért állukak a vetéssel a knlákok. És az* Aki ellenőriz, az hamarabb meglátja a hiányosságokat, hamarabb tud segíteni is fejezték, átküldték az igákat a le­Október 25-én már 80 százalékra teljesítették a vetéstervet

Next

/
Oldalképek
Tartalom