Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1923

1923. október

t * .. 1Mfc-A bányai ev, egyházkerület , 1923. évi október hő 20-án Buda­pesten tartott közgyűlésinek JEGYZŐKÖNYVE , h közgyűlésen D r.«aífay *ón<lor püspök és a távollevő Or Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő üelyettesiteseben előbb tír jro nay^yörgy pestmegye! egyházmegyei felügyelő. ,kesobb ?arcány *rno pestmegyei egyházmegyei másodfelügyelő mint társelnökök elnbkbx­tek Jelen voltak, 1 Az aradbékési egyházmegyéből: Dr.Szeberényi Zsigmond es^rea Bárdy Brnő. ör.Hegedűs Béla, Jakabfy György egyházmegyei meghízot­tak " Lipták G.Pál és Vídovszky Mlmán egyházmegyei kiküldöttek. & bácsi egyházmegyéből: senki. A bánsági egyházmegyéből: senki, k békési egyh4zmegyébőlt Kovács ^ndor e§peres mio Gusz­táv. Keviczky László, Ör.Mázor Elemer es Rasko Kálmán egyházme­gye^ megbízottak; Rohály Mihály, Gajdács Pál, Kálmán Rezső,Honé» czy ?ál és Huss holtán egyházmegyei kiküldöttek, A. budapesti egyházmegyéből 1 Pommer Gyula esperes helyettes Halászy László es ^ohr nenrik egyházmegyei megbízottak, Papp Elek, Schulek Elek., Misura Mihály, Dr.Sz&iay Jenő. Morhács Márton,Maj­ba Vilmos,, Szűcs Gábor, Dr.Varsányi Mátyás, Faivay üenő, Bereezky Sándor,Huttl Armin, Dr,Mágocsy Dietz Sándor, Landgraf János ,Dz\ Bendl Alajos, Szeszlér Hugó, Dr.Hoiitser Pái. Zsigmondy Géz-a.Zsig* mondy Dezső, Dr. Haberern J.Pál, Dr fNémeth Odön.Dr.Kaas Albert bi\ Dr.Szontagh Tamás. Benyó Vilmos , Trager Zsigmond, Krcmpecher Jenő Sándv Gyyla, Bartus Gyula, Raksányi Zoltán, Hayde Gyula, Zim­mermann Ágost , Aranyossy Endre , Chrenka Emii , Moser Gyula es flink* Her Sándor egyházmegyei kiküldöttek. A csanad-csongrádi egyházmegyebői 5 Saguiy János esperes és Mac; Gvörgy egyházmegyei megbizott. h hcrvát-slavon egyházmegyéből: senki. A pestmegyei egyházmegyéből* Br.Prónay György felügyelő, í vrutt schnitt Antel foesperes, Body Pál, kólyomx Mayer Pál, Holéczy oános, Sárkány Ernő, Br.Kaas Albert, Dr.Lehutzky Antal egyházmegyei megbízottak: Törtely Lajos . G e<iuiy Lajos. Jeszenszky Gyula. Ncszko István. Dr.Mészáros „Gyula. Dr.^zontagh Antal . Dr. Konkoly Elemer, Földváry Elemér, Br.üsváth G©deon, Kiiner Rezső/ Kirchner Gusztáv, Reichl Lajos és Bartai Béla egyházmegyei kiküi­dettek. A turóczi egyházmegyéből senki. > f zólyomi egyházmegyéből- senki. / *int tanító kepviselő Uhrin Károly és ö r Szágh József ( aszódd főgymnásium részéről Dr.Osváth Gedeon igazgató A besztercebányai főgymnásium részéről " ­* bcwscsabai főgymnásium részéről Dr.Rell i-ajos igazgató­_ \ budapesti főgymnásium részérői: a t —ich ^-vn" ^ gato. ' ' ~ ^ A szarvasi f őgymnés­1 um részéről Saskó Samu igazgató tos Pál illkéT. ta"itőképző részéről* Kiss ^ándor igalgaí ó ,Bar­^«V rr n% ** egyházkerület tisztviselői Dr.Szeiényi Aladár Pa-nr szík* kulik Káimán . Baitóiczk™Páltörvény­ní pr ^ T rá k' Gyula számvevő, Sárkány Béla egvházi fő iasvxő fe^J ^Jos világi főjegyző. Törteiy Lajos egyhlzi jegyzá^r '" Scholtz Oszkár Világi jegyző és Bazzegh Sfinuei •püspökrÍHdave^ halhatták jSf?^,« ta g^ az Xsten házában egybegyűlvén meg­György békéscsabai lelkésznek nagyhatású .mély g^ d?}* t o? ba n «»da« beszédét ós imáját,, valamint Törtely Lajos czegléaí lelkész oltári imáját, Ezután a cözgyuiés ta/jai az ü^ / ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom