Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1908–1912

1908. szeptember

108 4. 15. Az egyházkelést a falusi gyülekezetekben megtartják, a városiak­ban azonban csak elvétve. 16. Gyermekistentisztelet volt 8 egyházban. 17. Az egyházi szertartást csakis Újpesten mellőzik némelyek. C) Belmissziói mozgalmak. 18. Egyházi énekkar van 6. ifjúsági egylet 1, nőegylet 2, gyámintézet minden anya- és leányegyházban. 19. Vallásos estélyeket, fölolvasásokat 3 egyházban tartottak. 20. Lelkészi naplót (iktatót) majdnem mindenütt vezetnek. 21. Jóltevők emlékének megörökítésére 14 egyházban van külön könyv. D) Iskola és vallásoktatás. 22. Az egyházmegyében 68 felekezeti iskolában 83 rendes és 1 segéd­tanító működött. Iskoláinkban járt más felekezetű tanuló : 178 fiú, 159 leány, összesen 337. 23. Evang. növendékeink közül más felekezetű iskolába járt 226 fiú, 314 leány, összesen 540. 24. Iskolázás nélkül maradt 121 fiú, 132 leány, összesen 253 tan­köteles. 25. A vallásoktatást elemi iskolában 3, ismétlő és polgári iskolában 5 helyen végzi a lelkész. 26. A konfirmandusokat mindenütt a lelkész tanítja. 27. Iskolai könyvtár van 12 egyházközségben. E) Változások a lelkészek és az egyházi tisztviselők karában. Az acsai körben: Galgagyörkön lelkésznek Melczer Dezső választatott meg 1907 szept. 29-én. Az apostagi körben: Hartán: A fizetés kiegészítési államsegély igénybe­vételével újonnan szervezett V. tanítói állásra Steiger Ilona okleveles tanítónő választatott meg. Az aszódi körben: Iklad 1906. év deczember 14-én anyásult 8 junius 23-án Kirchknopf Gusztáv aszódi segédlelkészt választotta meg első rendes lelkészének, ki hivatalát 1907. évi julius 1-én elfoglalta; Aszódon: Kirch­knopf G. Edét ikladi rendes lelkésszé választották; az ikladi leányegyház anyásulása következtében az aszódi egyház a segédlelkészi állomást próba időre nem töltötte be; Domonyban: szerveztetett egy második tanítói állás, betöltetett Szilárd Margittal. A czinkotai körben; Péteriben: Sárkány Béla lelkész deczember hóban Kecskemétre távozott. Helyébe Bartos Pál választatott meg. Maglódon egy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom