Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1886–1890

1889. szeptember

94 40—41. nógrádiban Vallentinyi Sámuel dengelegi, a pestmegyeiben Reich Sándor és Geduly Lajos újpesti, a zólyomiban Vitális Gyula zólyom­lipcsei lelkész, s a honfiban Szamecz Sámuel bélabányai s Coch Szaniszló cseri tanító urak, összesen 10. 8. Meghaltak a lefolyt évben a tagok közül: Molitorisz János turopolyai, Schmidt György egyházas-maróthi lelkészek. 9. A tagok száma ez idő szerint 247. 10. Segélyezendő fél van 31. 11. A volt mezőberényi, nyugalomba vonult Selmeczbányán lakó elaggott Szlujka János, felmentetik beterjesztett kérelme alapján, a tagsági illeték további fizetésétől, s megszavaztatik neki, minden további folyamodás mellőzésével, az egyes félt megillető közgyü­lésileg megállapított segély. 12. Az intézetbe való felvételért folyamodó Falvay Antal, Kor­deván Vilmos, Lux Ede, Kurz Sámuel tanító, s Klaar Fülöp, Bereczky Sándor és Kaczián János katecheta urak, a megfelelő tagsági illetékek lefizetése mellett felvehetők az intézet kötelékébe. 13. A közgyűlés felemeli a segélyezettek jutalékát egyénenként 10 írttal, úgy hogy legközelébb 60 frt évi segélyben részesülnek. 14. A m. é. jegyzőkönyv 66. pontjának 11. alpontja, mely­' ben a püspök úr, alkalom adtán, az intézet javára kedvező fekvésű földvételre felhatalmaztatik, továbbra is fentartatik. 15. Utasításul adatik az esperes uraknak, hogy a közgyűlések azon ismételt határozatának, melynek értelmében, minden «a kerület területén az intézet alakulása után (1874.) hivatalba lépő pap (alap­szabály II. 5.) köteles az intézet tagjává lenni,» — megfelelő uton módon a legerélyesebben érvényt szerezzenek. 16. Az intézet hivatalos czíme ezentúl «Kerületi segélyző intézet», mely közhasználatra is ajánltatik. Jegyzette Seberényi Gusztáv, Händel Vilmos, püspök. kerületi jegyző. Tudomásul szolgál. 40. A nógrádi esperesség a losonczi vallástanár részére 200 frt évi segélyt kér. A közgyűlés a kért 200 frtot, de csak a folyó évre a kerületi pénztárból kiutalja. 41. A tavalyi jegyzőkönyv 56-ik pontjának kapcsán az alsó­sztregovai egyház lelkésze és tanítója híványi ügye, jelentés a kiküldött bizottságtól be nem érkezvén, a jövő évre nyilván tartatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom