Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1880–1885

1884. augusztus

75 86. 1884. április 17-én 14319. — A bécsi theol. facnltásnál 1883/4. II. felében tartandó előadásoknak jegyzéke. 87. 1884. április 18-án 13604. — Schönviczky Sándor elve­szett tanitói oklevelének másodlata kiállíttatott. 88. 1884. április 14-én 12752. — Chikán Géza elveszett ta­nítói oklevelének másodlata kiállíttatott. 89. 1884. április 25-én 14642. — Uhner Lajos az összes fővárosi középiskolákból kizáratott. 90. 1884. április 26-án 14764. — Büchler Vilmos fiai vizs­gálat letehetése iránt beadott folyamodványa felett vélemény kéretik. 91. 1884. április 26-án 654. ein. — A pesti hazai I. takarék­pénztár egyesület által kibocsátott 1,000 és 10,000 frtos kamatozó kötvények is fogadtatnak el biztosítékul és bánatpénzül. 92. 1884. április 26-án 626 ein. — „A magyar korona or­szágainak a táviratok irányzására útmutatást nyújtó helység­névtára" ajánltatik. 93. 1884. május 5-én 16306. — Solcz András králóczi lelkésznek folyamodványa megküldetik. 94. 1884. május 2-án 16646. — Pályázat a nagy-szebeni állami főgynmasiumnál üresedésben levő tanszékre. 95. 1884. április 30-án 16054. — Az iskolai bizonyítványok átbélyegzése iránt. (Lásd alább) 96. 1884. május 13-án 17467. — Az érettségi vizsgálatok határnapjainak kitűzése iránt szóló megkeresés. 97. 1884. május 12-én 17729. — Pályázat a kaposvári ál­lamgynmásiumnál betöltendő tanszékre. 98. 1884. május 16-án 17236. — Büchler Vilmos fiainak vizsgálat letehetése iránti kérelme nem teljesíthető. 99. 1884. másus 19-én 18122. — Istvánesen Eftim összevont osztály vizsgálatot tehet. 100. 1884. május 13-án 14750. — Sporzon Pál és Ebner Sándor „Gazdasági Káté "-ja ajánltatik 101. 1884. május 17-én 17651. — Osztrogonácz Ferenc ta­nitói oklevelének másodlata kiállíttatott. 102. 1884. május 24-én 882. ein. — A felségadoniányokról szóló nyugták haladéktalanul kiállitándók és felküldendők. 103. 1884. május 19-én 18580. — Cserény-Csacsinnak 100 írt felségadomány nyujtatik. 104. 1884. május 27-én 19851. — A középiskolák 1883/4. adatai julius 15-ig felterjesztendők. 105. 1884. junius 3-án 18981. — Az érettségi vizsgálatokra kormányképviselők kineveztetnek, és az azok számára kiadott utasítás megküldetik. 106. 1884. junius ? 19980. — A hittani intézetek 1883/4. évi adatai fölterjesztendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom