Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1880–1885

1883. október

74 101. 1883. Julius 14. 22335, Zeisler Barth Helena folyamodvá­nya ügyében kérdéstétel. 102. 1883: Julius 22. 7256. K. k. 4. Corps-Kommando. Kori­csánszky Gusztáv tábori pappá kineveztetik. .103. 1883. Julius 17. 19668. Pályázat a budap. VII. ker. állam­gymn. egyik tanári székére. 104. 1883, julius 17. A kisbirtokosok országos földhitelintézeti záloglevelei üzleti bíztositékul és bánatpénzül elfogadhatók. 105. 1883. jul. 17. 1863. (Bélyeg alkalmazás). 106. 1882. julius 20. 20272. Idősb Kikléczy János és társai cseri lakosok illetéktelenül folytatott tárgyalási iratai megküldetnek. (Lásd 1882. J. k. 76 lap. 105). 107. 1883. julius 24. 24709. Kérdéstétel Büchler Miksa és Büchler Ferencz osztályösszevonás érdekében benyújtott folyamodvá­nyaik felől. 108. 1883. julius 30. 25210. Véleményes nyilatkozat kéretik Buttyin felség-folyamodványa felől. 109. 1883. julius 28. 24944, Ugyanaz a fóthi egyházé felől. 110. 1883. julius 23. 24323. Adatok bekivánása a felállítandó orsz. tanárnyugdíjintézet felől. 111. 1883. julius 29. 3420. K. k. 6. Corps-Kommando Lacziak Mihály és Szabó Béla tábori lelkészekké kineveztetnek. 112. 1883. julius 25. 24041. Donagyő János kitiltott tanuló kegyelem útján, a bajai főgymnasiumot kivéve, a többi középisko­lákban felvehető. 113. 1883. julius 25. 20269. Silberstein Mór elveszett tanké­pesitő oklevele másodpéldányban kiállittatik. 114. 1883. augusztus 1. 1319 ein. sz. A tanintézetek igazgatói utasítatnak: hogy a tanulóifjúságban a hazafiság érzelmét, a magyar állam iránti ragaszkodást ébreszszék, — az ellenkező jelenségeket pedig a legszigorúbb felelősség terhe alatt tiltsák. 115. 1883. julius 25. 28632. A Telekkönyvi jegyzőkönyvek egy példánya megküldetik. (Igazs. min.) 116. 1883. aug. 9. Lippe Mór folyamodványa elutasittatik. 117. 1883. augusztus 17. 27405. Büchler Miksa és Ferencz osztály-összevonás iránti kérvényük elutasittatik. 118. 1883. augusztus 19. 27843. Elisclier József a nagysze­beni tankerület kir. főigazgatójává kineveztetik. 119. 1883. augusztus 5. 25557. A néptanítók illetményeik be­hajtását szorgalmazó beadványai — bélyegmentesek. 120. 1883. augusztus 24. 27117. Kövér Gyula hevesmegyei tanfelügyelővé kineveztetik. 121. 1883. augusztus 22. 27903. Kohn József, érettségi bizo­nyítvány hamisítás miatt, az ismétlő érettségi vizsgától az ország valamennyi főgymnasiumában eltiltatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom