Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1873–1879

1874. augusztus

11 lett megválasztva. — Nógrádban — Ozdinban Bodiczky Sámuel, Agár­don pedig Gaal Mihály. — Pestmegyében — Czegléden Török József. Segédlelkészekké lettek: Sulcz Sámuel Udvarnokon ; Rutkay Sándor Dunaegyházán; Jávor Márton Ocsován; Linezényi Lajos Irsán ; Bakay Péter Szarvason kiket egyszersmind fölavattam; azonkivül Pfeiffer István — Cservenkán, Freyler KárolyUj-Verbászon,SchvalmGyörgy Uj­Pazuán, Horváth Károly a budapesti magyar egyháznál, Endreffy János Pilisen. Tanítókká lettek: Bácsban — Lehoczky Lajos Lalityon; Sztraka János Petrováczon ; Hyl Károly Bácsújfaluban ; Mohácsy János Piv­niczán, Vozárik József Uj-Vidéken. Györgyfalvay Henrik és Falken­burger József Cservenkán. Pratscher Vilmos Feketehegyen; Tót Endre Uj-Verbászon. — Bánátban: Graszler János Lieblingen; Karner Mátyás K. Semlakon; Csirák Gyula Antalfalván; Weisz KárolyFranczfelden; Tomasovszky György Lajosfalván; Járosy Pál Sándorfalván. — Bars­ban: Schulek Ármin Fakó' — Vezekényen, Luppa Lajos Farnádon. — Békésben Bella János b. csabai, Moravcsik József, Opavszky Gábor és Benczúr István szarvasi tanítókká választattak. Hontban: Herbst János Selmeczen; Czoch Szaniszló Hodruson; Záborszky Pál Ősödön Kosztolányi József Keszihóczon; Kiszely János Bácsfalun; Gyura Elek Bagyanban. — Pestmegyében: Mihálfi Lajos és Nyemecz János Kis­Kőrösön. — Nógrádban: Fontányi Sámuel N. Kürtösön; Huszágh Lajos Legénden; Zsári Lajos Lesten ; Fábry László F. Kelecsényben; K.-Lehotán Ruhmann János; K. Libercsén Szeverinyi Lajos; Veresen Szutorisz István ; Mlágyón Jankó Sámuel; Podrecsánban Kardos Ede, Vanyarczon Honéczy Sándor. — Zólyomban tanítókká lettek: Kuty Gusztáv Badinban; Stepita János Libetbányán; Paulinyi Ágoston Pel­sÓczön; Krausz János F. Lehotán; segédtanító lett Bernáth Gusztáv Dobronán ; Kollár János Radvánban. c) Építkezések, áldozatok, felszerelések. Bácsban: Bácsújfalu templomépítési adósságából 750 trt. törlesz­tett. Bingula-Erdővég imaházának javítására és tetőzésére 336 frtot adott ki. Kuczura építkezésre 450 frt. költött; Lality 2600 frt. a toronyra és 350 frt iskolája fölszerelésére. Neudorf hozzá fogott isko­laépítéshez, melynek költségvetése 6600 frtra rug. Ezen építéshez a zágrábi hadparancsnokság 1200 írttal járult. Uj-Vidék melléképüle­tekre 300 frt és Petrovácz egy csillár megszerzésére szinte 300 írt köl­tött, azonkivül 630 frtot alaptőke gyanánt gyűjtött. Uj-Verbász tanítóla­kot épített 3000 frton. Iskoláikat tanszerekkel ellátták : Feketehegy, Kuczura, Lality. Az esp. egyházak jövedelme 49,941 frt. kiadása 42,068 frt. Bánátban: Sándorfalva temploma építéséhez 112,000 téglát vere­tett, régi imaházát újra befedette. Versetz egyházi épületei javítására 100 frt. fordított; a várostól tanító fizetésre évenkint 600 frt. és 3 öl tűzi fát kapott. Resicza a már mult évben 500 frtról 600 frtra emelt

Next

/
Oldalképek
Tartalom