Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1844–1872

1844. augusztus

i ISM d k «vi augusl. SO di k's következő napjain szab. királyi Fest városában az ágostai evangélikusok bányai egyházkerülete részéről, inéit, tót-prónai és blatnlczai b. Prónay Albert es. kir. kamarás és tek. Pest vármegye főispáni helytartója 's egyház-kerüle­ti ügy elnök, és nag) tiszt. Ambrósz Mátyás bánáti esperes urak elnöklete alatt közgyű­lés tartatván, jelen voltak: Amhrósz Mátyás mint bánáti esperes és követ. — Balassa Bál orosházi lelkész békési követ. — Benyovszky Péter 1 követ. - Blásy Lajos kis-kőrösi I. pestmegyei k. — Bloch Móricz szarvasi oktató. - Boczkó Dániel békési egyházme'í? ügyelnök. — Breznik Ján. selmeczi oktató. — Dobrentey Gábor budapesti követ. — Esztergálj- Mihály csomádi lelkész — Fabó András agárdi leik. nógrádi k. — Foldvárv Pál pestmegyei esperességi ügyelnök. — Geduív Boroszló mitaí leik. nógrádi k. — Holuby Sámuel honti esperes, — Ivanka Zsigmond honti k. — Jancsovics István szarvasi lel. békési ki _ Kanya Pál pesti oktató és igazgató. — Kossuth Lajos nógrádi k. —Kosztolányi J. barsi esperességi ügyelnök.—Kosztolánv Kár. barsi köv. — KristofTy Sám. békési esperes. - Lang Mihály pesti leik. budapesti k. — Matuska József f. rászto kai I. bonti k. — Melczer János pestmegyei alesperes és követ. — Melczer J. garamszegi 1. és zólyomi követ. - Osztro luezkv Mih. nógrádi esperes. — Pékár Lajos losonczi 1. nógrádi köv. — B. Podmaniczky László budapesti esperességi üszv elnök. — Pongrácz Antal bácsi esperességi ügyelnök. — Procopius György a' kerület ágense. — Rákóczy Ján. pestm k. — Rohonyi Ján glozsáni I. bácsi k. — Id. Schedius Lajos kerületi levéltárnok budapesti k. — Semben- Imre honti esperességi ügyelnök. — Szeberinyi Gusztáv ar.-maróthi 1. honti k. — Székács József budapesti esperes. — Szojka Sá­muel kerül, pénztárnok. — Szontagh István nógrádi k. — Sztrokay Antal pesti k. — Teichengraeber Lajos pesti oktató — Valka János pestmegyei esperes. — Vajda Péter szarvasi okt. békési követ, és több urak. Melly alkalommal: I.) Világi elnök báró Prónay Albert úr jelentvén, logy püspök űr hozzá intézett levelében, az egybegyűlt kerü­letet arról tudósitá, inikép néhány napokkal e' gyűlés előtt iekvő beteg lön, — miért is a' gyűlésben részt nem vehet. A' kerület sajnálkozva bdlotta püspök ur meg nem jelenhetése okát, 's a 1 részvétnek kijelentése mellett a' hivatalban legöregebb bánáti esperest, Ambrósz Mátyás urat az egv­házi elnöki székbe helyezte. II.) A' tavalyi kerületi gyűlés jegyzőkönyve olvastatván, annak Il-ik pontjára a kerületi pénztár felse"élésére minden lélektől egyszer mindenkorra fizetendő egy pengő kr. beszolgáltatását illetőleg jelentetett, hogy a'bánáti esperesség á kivetett egy pgő krt kész fizetni, de hogy a' katonai határvdéken, ezen pgő krokat a' hadi kormány engedelme nélkül be nem lehet szedni, a' békési esperesség pedig a' mennyiben e;en pgő kr. kivetése alkalmával meg nem hallgattatott, de kü­lönben is a'szarvasi iskola felállítása tetemes költségeibe kerül, 's a'kerület ezen iskolához mindeddig segedelemmel nem járult volna, ezen pénznek inkább a' szarvasi iskola felsegéléséie lehető fordítását megengedtetni, — a' nógrádi esperessé" továbbá a' fizetésben elmaradt minden esperességeket annak teljesítésére szorítatni kérte, — a' többi esperességek azt je­lentvén , hogy ezen pgő krt részint már befizették, részint legközelebb befízetendik. A' midőn a' kerületi gyüés a' szóban levő 1 pgő kr egyszer mindenkorra leendő befi­zetését eirendelte, erre azon izoinoru tapasztalás adott okot miszerint pénztárunk állapot­jánál fogva képtelenek valánk t' közigazgatási költségeken kivül azon sokféle nyomort, melly nálunk segedelemért jelentkezett csak némi részben is enyhíteni. Nehogy tehát "azon sok, — szerencsétlen körülmény miatt szinte már fenállni alig tudó egyházainkat, a' nyomorúsággal küzdő egyházi személvek özvegeit, külföldre utazó papi jelöltjeinket, az iskölabeli ifjúság • szorgalmatosbjait a' pénztár körilményei miatt szüntelen elutasítani kénytelenek legyünk, ez 's egyéb, az előbbi kerületi jegyzőkönyvben olvasható okoknál fogva rendeltetett el kerület gyűlésen, következőleg a' békés esperesség megegyezésével is, az t pgő kr. beszolgáltatása — Oda utasíttatnak tehát valamint a' békési, ugy minden az 1 pgő kr. befizetésével hátralevő espérességek, hogy a 1 népet az illető lelkészek által, szükség esetében a' helybeli felügyelő u­rakatis, e' végett megkérve, ezen I pgő krnyi segedelempénz szükségéről megnyugtatni, an­nak befizetésére buzdítani 's a' »egedelempénzt hova hamarébb beszolgáltatni iparkodjanak; a' bánáti esperesség előterjesztése következtében megkéretni rendeltetvén a' főhadi kormány hogy ezen segedelem-pénz besiedését a' katonai határvidéken megengedni méltóztassék. III.) A' III—ik pontra. A 1 két evangel. vallást követők részéről Pesten felállítandó főiskola ügyében munkálódó kül­döttségnek jelenlevő több érdemes tagjai, a' refor küldöttség tagoknak azon óhajtását terjesztvén elő, hogy á mi ré­szünkről ezen küldöttséghez több tagok neveztessenek, és egyszersmind miután reform, atyánkfiai ezen iskola alapítása vé­gett híveiket már adakozásra felszólították, nálunk is hasonló felszólítás intéztessék, 's az adakozások megkezdessenek. Az egyetemes gyűlésen negjelenendő követeknek meghagyatik, miszerint á református küldöttségi tagoknak e' helyült is pártolt kivánataikat az egyetemes gyűlésen előterjesszék. IV.) A' IV-ik pontra, raellyben a' mult évi egvetemfs közgyűlésre küldött követeinknek utasításul adatott, hogyá protestánsok ünnepeinek lajstromozását 's az ünnepeknek egyformán leendő tartása végett, ezen lajstromoknak a' kerületek­kel! közlését az egyetemes gyűlésen eszközöljék. Az egvetemes gyűlésre küldendő követeknek továbbá is meghagyatik, hogy ezen a' mult évi közgyűlésen elő nem hozott indítványt megemlítvén, á mult évi végzést sike­resitsék. V.) A' IX-ik pontra Resh Alajos helytartósági fogamazó gyakornok által kiadatni szándékozott magyarország s hozzá kapcsolt részek és erdélyország egyházi köznévtárát iletőleg, jelentetvén, hogy á szerző mind á rovatokat illő 's törvényes czímekkel elláttatni, mind á munkát magyar nyelven kiadatni ígérte, ennek következtében az egyházi és iskolai ügyeinket kormányzó férfiak neveivel betöltött magvar nyelven szerkesztett rovatok püspök és esperes urak által bemutattatván. A' mult évi egyetemes gyűlésnek 3 4. sz. a. határozatahoz képest az adatok mutat­tassanak-be a' négy "kerület gyűlésének azon indítvánnyal, hogy a' megjelenendő munkát idősb Schedius Lajos és Döbrentei Gábor k. tanácsos urak szemmel kiséijék. VI) A' XIX-dik pontra. Azon alválasztmánynak jelenlevő érdemes tagjai, kik az ágost és helvét evangelika vallástételt tartók részéről a' magyar országi mind két evangelika felekezet egyesülése érdemében munkálkodó vegyes fő­választmán v által 1842-dik évi julius 2-kán az iránt voltak kikiildve, hogy, a' Magvarországi két protestáns felekezet egye­sítése módjáról 's eszközeiről javaslatot tegyenek, munkálatokat bemutatják. — •

Next

/
Oldalképek
Tartalom