Balatonvidék, 1917 (21. évfolyam, 1-51. szám)

1917-01-07 / 1. szám

1917 januá r 7. BALATONVIDÉK 3 — A jegyzők önkéntesi joga. A honvédelmi miniszter körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz, mely szerint ama tar­talékosok, póttartalékosok és A) osztályú népfelkelők, akik a jegyzői oklevelet hat középiskolai osztály elvégzése alapján szerez ték meg, az egy évi önkéntesi karpaszomány viselésére való jogosultságát szintén el kell ismerni. — Pályázat. A karmacsi plébániához tartozó Vindornyafok filiális r. kath. iskola­széke kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : lakás, mellékhelyiségek, 1248 •-öl házikert be nem számitható érték 260 kor., párbér-rozs, lélekpénz, 2400 •-öl szán­tóföld, három méter-öl hasábfa, stóláris ás alapítvány értéke 394 kor., a többi államse­gély. Mindennapi tanköteles 60. Pályázhat­nak kántoriak — litániák, temetések — vég­zésére képes tanítónők is. — Kellően felsze­relt kérvények január 12-ig a karmacsi (Zalam.) plébánia-hivatalhoz küldendők. Vá lasztás január 14-én. A megválasztott köte­les állását mielőbb elfoglalni és az egyház­megyei »Gondviselés* segélyegyletbe belépni. Az iskolaszék. — Köszönet. A helybeli sebesültek karácsonyára az egyes kórházakban a kö­vetkezők voltak szivesek adakozni:—(Foly­tatás.) — Hofman Sománé, Smith Carry, Dukay N., Sujánszky Józsefné, Lőwy Manó­né, Stefanits Josephine, Lőrinczy Ferencné, Bocskay Pálné, Palotay Dénesné, Keller Já­nos, Weisz Sándorné, özv. Neumark Adolfné, Bronner Hermanné, Vermes Qyuláné, Mol­nár Ignác, Hofman Jakab, Fodor Jánosné (Vonyarc), Károlyi Istvánné, Dickl Rudolfné, süteményt, cigarettát, kalácsot, karácsonyfa­díszt; Kovács Mór, Regensperger Bözsi, Mérei Ignácné levelezőlapot, levélpapírt, ci­garettát. Práger Tivadarné, Kovács Jenőné cukrot. Lőke N.-né kalácsot és 6 koronát. A jószivü adakozásért és a karácsonyfák díszítéséért ezúton is hálás köszönetet mond az Elnökség. — A rekvirálás határidejének meghosszabbitása. A Közélelmezési Hi­vatal által elrendelt rekvirálás határideje ja­nuár 15-én leiár. Minthogy azonban sok helyen technikai okokból nem lehetett a rek­virálás! sikerrel foganatosítani, ugyanazért valószínűleg meghosszabbítják a január 15-én lejárandó határidőt. — Lesz rézgálic. A jövő évi szőlő­termés biztosítása céliából a földmivelésügyi minisztérium már most gondoskodott a szük­séges rézgálic beszerzéséről. Eddig már 300 vaggon áll rendelkezésre s a további meny­nyiség beszerzése iránt is intézkedés történt. A rézgálic aránylagos felosztása e hó folya­mán fog megkezdődni, ugv, hogy minden szőlősgazda a megfelelő időre kézhez kapja a szükséges mennyiséget. A szétosztást az idén is a törvényhatóságok végzik. A szőlős­gazdák forduljanak tehát ebben az ügyben közvetlenül a törvényhatóságokhoz. A réz­gálic árát a kormány még nem állapította meg, de bizonyos, hogy az a mai kereske­delmi árnál lényegesen olcsóbb lesz. — A burgonya maximális ára. A burgonya maximális árát szabályozó kor­mányrendelet értelmében az emberi táplálék céljaira szolgáló burgonyáért I 5, minden más burgonyáért pedig 13 korona fizetendő ja­nuár havában. Véres Szilveszter éjszaka Zsiden. Az ui év reggele ismét meghozta a maga véres szenzációját a zsiuieknek. Slemmer Ferenc 34 éves zsidi földmivest át­vágott nyakkal, nagy vértócsában halva ta­lálták egy szalmaka'zal tövében. A nyomozás kiderítette, hogy a gvilkos Mészáros Sándor 45 év körüli zsidi földmives volt. Slemmer és Mészáros az év utolsó délutánját együtt töltötték az utóbb nevezettnek Kávölgyi sző­lőhajlékában, ahonnét éjfél után 2 órakor tértek haza boros állapotban Mészáros la­kására. Ott valami csekélységen összeszól­alkoztak s midőn Slemmer elhagyta Mészá­ros lakását, hogy hazatérjen. Mészáros kö­vette őt az utcára s egy bugyii-bicskával beleszúrt a nyakába és egy arasztnyi hosz­szuságu vágással elmetszette a Slemmer nyakának főütőerét. Az áldozat a gyilkosság színhelyétől még mitegy 100 lépésnyire tu­dott borzalmas és halálos sebével haza felé menni, vérével pirosra festve az utat s egy szalmakazal tövében halva rogyott össze, ahol reggel megtalálták a falubeliek. A gyil­kost elfogták s most a keszthelyi járásbi'ró ság börtönében elmélkedik szilveszter éjjeli borzalmas cselekménye fölött. Slemmer Fe­rencet pedig Paál János járásbiró jelenlété­ben Szigethy Károly és Oroszi Lajos nagy­kanizsai törvényszéki orvosok boncolták fel. Zsiden rövid időn belül ez már a negyedik gyilkossági eset. — Rőföskereskedőink figyelmébe A sürgősségre való tekintettel az Omke ez uton tudatja az érdekeltekkel, hogy a téli­áruk, kötöttáruk bejelentése elhalasztatott. Január 1-én meglévő készletek január 11-ig bejelentendők. Minthogy a készletek bejelen­tésének elmulasztása nagyon szigorú bírsá­golást és az áru elkobzását vonja maga után, figyelmébe ajánljuk az érdekelteknek ez ügyet. Bővebb felvilágosítást adhat ez ügyben az Omke-fiók helybeli titkára. — Adományozás. A veszprémi Bi­bornok püspök ur öeminenciája ujabban ismét 4920 K adományozott a veszprémi szt. Vince Egyesületnek, hogy azon a karácsonyi ünnepek alkalmával a városi szegényeknek tüzelőanyagot szerezzenek be. — A közönség és a nagy=trafik. Ha igaz, mint ahogy igaz is, hogy a sajtó az igazság önzetlen szolgálatában áll s csakis ennek szentelve munkálkodását, teljesítheti magasztos hivatását, akkor ezen kötelessé­günkből kifolyólag kénytelenek vagyunk rá­mutatni egy jelenségre, melyet a háború idézett elő. A mint eddig, a lap hasábjain kérlelhetetlen és megalkuvás nélküli tárgyi­lagossággal ostoroztuk a háború idején tá­l madt drágaság előidézőit és lelkiismeretlen I kufárjait, ugy most, fenti okoknál viszont védelmezni tartozunk olyan üzemet, mely ön­hibáján kivül képtelen a közönség igényeit kielégíteni. Előttünk van a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság 35055—916. sz. rende­lete, mely szerint a dohánynagyáruda csakis 5°/o-át adhatja el kicsiben a beszerzett do­hánygyártmánynak, mig a többi 95% ot tar­tozik a kisárusoknak kiszolgáltatni. Már most a mint köztudomásu, hogy a dohányegyed­árumság már hónapok óta alig felét bocsájtja a dohányárusok rendelkezésére azon mennyi­ségből, a mely mennyiség a békeidőben elég volt a rendes fogyasztásra, akkor lehetetlen, hogy ezen redukált kvantumnak 5°/o-ából ki tudja elégíteni mindazokat az igényeket, me­lyeket a fogyasztó közönség ez irányban támaszt. Ez tisztán tárgyi lehetetlenség. Mé­gis a nagyközönség egy tekintélyes része állítólagos sérelmében, nem riad vissza ezen körülményért a dohány-nagyárust okozni s hogy ő s csakis ő az oka, hogy redukálni kénytelen szivar fogyasztását. Végre is há­borús időben élünk s ha kénytelenek voltunk redukálni a létfentartáshoz szükséges élelmi cikkek mennyiségét, akkor annyival inkább redukálhatjuk a szivar és dohány fogyasztá­sunkat, mint tisztán élvezeti cikket. — Karácsonyfa ünnepély. A keszt­I helyi áll. és közs. elemi iskolai növendékek ka­rácsonyfa ünnepélyét dec. hó 24-én d. e. 9 órakor tartottak meg alkalmi énekekkel, sza­valatokkal és Major György hitoktatónak a gyermeki lélekhez leereszkedő remek ünnepi beszédével. 300 gyermek részesült ajándék­ban. Figyelemmel 'voltak arra, hogy különö­sen a hadiárvák, vagy akiknek atyja a had­ban van, részesüljenek elsősorban a kará­csonyfa örömében. A karácsonyfára adakoz­tak : Berkes Ottó, dr. Lénárd János, Reischl Vencel, Keszthely vidéki Takarékpénztár 10 —10 K, Práger Tivadar, Reischl Imréné, Mérei Ignác 5 — 5 K, Góry Ferenc, Rónai Soma, Huss Ferenc, Hoffmann Lipótné, Erdős József, Nádai Ignác, Rosenberg Béla, Frank Ignác, Nagy Mór, Scheiber József, Rosenberg Manó, Szabó L. Pál, Szekeres Aliksa, Frankó János, Neumark Albert, Bendekovics István, Cséby Lajos, Meizler Károly, Palkó Zsig­mond, Laskay Imre, özv. Veháp Ferencné, Sujánszky Józsefné, Heidecker János, ifj. Helbek Józsefné, özv. Weisz Józsefné, Hoff­mann Soma, Tomka Kálmánná, Noszlopi Vincéné, Szeless Jánosné, Gulyás Miklósné, Lázár József, özv. Haldenné, Székely Ador­jánná, Mátékovics Lajosné, Schmidt Hermina, Thiery N., Molnár Ignác, Gaál József, N. N.| Traxler Károlyné, '.özv. Bernyák Károlynál Gödbaumné 2—2 K, Udvardy Endre, Rácz János, Meiszner József, Pető Vilmósné, Si­mon Alfréd, N. N„ Sefcsik József, Schleffer Izidor, Gyenes Antal, Vermes Gyul a, Bőhm Béla, Kohn Miksa, özv. Lippachné, Grohman Károly, Fizáry Viktor, Weisz Sándorné, Fe­hérné, Krausz Zsigmond, Weisz Ignácné, N. N., Melcsók Lajosné, Iványi, Mátékovics Bandi, Thury László, Weisz József, dr. Vutskitsné, Gaál Józsefné 1 — 1 K- Első le­ányosztály 3 K, II. leányosztály 4 K 40 fill., III. leányosztály 3 K 19 f, II. b) fiúosztály 2 K 66 f, II. a) fiúosztály 76 f, I. b) fiúosz­tály 80 f. III. a) fiúosztály 8 K, III. b) fiú­osztály 1 K 20 f, IV. b. fiúosztály 1 K 26 f. — Bognár Imre gyüjtőivén : Rácz Gyula, Berényi Béla 10—10 K, Mayer Dénes, Hoff­man Lipót 5—5 K, Frisch Samu, ifj. Hoff­man Miksa 2—2 K. (Folyt, köv.) Dr. PALÓCZ k. egészségtani tanár v. k. specialista orvos BUDAPEST, IV., Károly=körut 2. sz. Sok évi óriási speciális praxisa folytán teljes biztonsággal felismeri és kigyógyítja ugy a férfiaknál, mint nőknél a titkos és nemibeteg­ségeket, valamint az azokból származó ösz­szes bajokat. Rendel hétköznapokon d. e. 10—12, d. u. 3—5 óráig. Ha személyesen lehetetlen volna megjelenni, válaszbélyeges levélre szívesen ad díjtalan felvilágosítást afelől, hogy otthoni kúrával hogyan szaba­dulhat meg gyökeresen a bajától. r 1 * HIRDETMENY. Alólirott Keszthelyi takarék= pénztár r.-t. ezennel közhírré teszi, hogy a nála elhelyezett takarékpénztári betéteket folyó hó 1-től kezdődőleg 3 V2°/o=kal fogja kamatoztatni. A betéti kamatadót az intézet sajátjából fizeti. Keszthely, IQI7. január 4. Keszthelyi Takarékpénztár f Részvénytársulat. ^^^ A hévízi alsó­vendéglő három esetleg hat évre o bérbeadatik. Pályázók bővebb felvilágosítás! a fürdőbérletnél nyerhetnek. Laptulsjdonos : BONTZ JÓZSEF Felelős sitrkesztő és kiadó : Dr. CSÁK RRPÁD

Next

/
Oldalképek
Tartalom