Balatonvidék, 1917 (21. évfolyam, 1-51. szám)

1917-12-09 / 49. szám

1917 s ze p tember 2 3. BALATONVIDÉK 3 — Kié lesz a Balaton halászata ? A Balaton Halászati Részvénytársaság bér­lete 1925.-év végen lejár, E végoől a iogtu­lajdonosok gyűlést tartottak : Az eddigi bérlő az eddigi 5b.000 évi bér helyett már 1918 Mii. l-tol kezdődőleg 115,01)0 Kor évi bért ajánlott fel. — Konkrét ajánlattal adott elő A Haltenyésztő Kész vény társaság is (Buda­pest), amely 191á. jan. I-től kezdődő ó2 év­re eyenkint i!5,00u kor. Dért igért, azon­felül felajánfotta a haszonbérletnél mutatkozó 4vi tiszta nyereség 15 u,c-át olyképen, hogy évi 20,000 koronát e cimen minden esetre biztosit, akarmiiyen keves is vouia a Byereség, avagy na az uzení, veszteseg­^el járna is. Amennyiben peuig a uenei isak i925 január i vei sezdouneuicK, liajiau­üő a jelenlegi Haszonbér e.» a ti 5.000 kor. közötti kűlönioózetei IViö-jan. l-tol kezdooo­leg a 7 evi ídőtanamra kipótolni. Óvadékul pedig ovadeukepes értékpapírokban 300.Odü koronát liajianuó letenni. A harmadik ajani­kuzó a Magyar röldoiriok bank K- Bu­dapest) volt. Hatarozou ajánlatot meg nem adoti oe csali jeiezte az elnoKséghez mtezeil ieveloen, uugy szinten pai^ azik a Daiaion na­lászatanak Derietere. Kíváncsian várjuK, nogy á jogtulajdonosok meiyik aiaiiiaitevonek ad­ja* oua a tíalaton liaia^zaianak oerletet ? — zalaegerszegi maximális arak. Marhahús pecsenyének való i\g. D t\. Levesnek taló 4 K- 30 i. Borjúhús liatuija 0 i\. Cieje 4 K 50 i. Sertéshús 1 K- Olvasztott disznó­zsír Kg- 9.Ö0, háj 9.50, triss nyers Szaionna 9 l\or. Csemege szalonna 9.60. — Januárra mindenkinek ma­gasabb hadisegeiy jár. A hadsegély re­íomjan lázasan aolgoz.iak a pénzügyi és honvédelmi minisztériumokban. A segciyezés merve és a jogosultság megállapítása jöven­áoben nem a varosok . polgármestereinek és « községbeii jegyzőnek, hanem egy erre a Célra aiakitoti bizottságnak a föladata lesz. JTTöleinert hadisegélyt január eisejetol utal­jak ki. — Ünnepi záróra — meghosz­szabitások. A belügyminiszter megengedte, hogy karácsony első es második napján, továboá Szilveszter estéjén és Újév napján az 1 összes vendéglők, kávéházak éjtélutam egy Óráig tarthassák nyitva üzleieiket. Az érde­keitek éjfélutáni 3 óráig kértek a záróra meg­hosszabitását s remélik, hogy a belügymi­niszter ínég némi engedménzt fog tenni, Egy óráin azonban mindenesetre szaoad lesz a o yasar. tások végzése megnyitja e a mérnöki ügyvédi, birói pályákat is a. hölgyek előtt, — még ne.ii tudni, de annyi bizonyos, hogy a nők érvényesülési tere igen meg fog bővülni. A kultuszminisztériumban már megkezdték az előkészületeket arra, hogy a jövő tanévben a jogi fakultáson és a műegyetemen is je­lerentkezhessenek a női hallgatók. — Vonatok fűtése. A fűtőanyagban való szükségre való tekintettel, mint annak idején arról megemlékeztünk, a "vasutak igaz­gatóságai elhatározták, hogy a vonatokat csak 6 Celsius fok meleg időjárás mellett, ami kevéssel külömb a fagynál, fogják íüttetni. Amint hiteles forrásból értesülünk, a vasúti igazgatóságok legújabb elhatározása szerint a vasúti kocsikat a fönt jelzett temperaturá mellett is csak a jövő év március 31 -eig és addig csak 12 Celsius Jókig fogják fütetni. Ez is csak a nagyobb távolságra futó vona­tokon fog megtörténni; azokat a vonatokat melyeknek menetideje egy, vagy másfél órá­ig tart, egyáltalában nem fűtik. Ajánlatos tehát, aki uiazni akar, ió meleg ruhával és ruhával lássa el magát Ji maradjon otthon. — Újból felemelik a dohanyne­müek árát. A dohánsosokat ujabb nagy veszedelem fenyegeti, a pénzügyminiszter a jövő év tavaszáig újból kénytelea lesz a do­há.iynemáek árát lényegesen — hir szerint 100 százalékkal —- felemelni, — mert a mai árak mellett a gazdák nem termelnek dohányt. Az előző évek készletei elfogytak, a külföldről nem lehet dohányt behozni, a termelés segéJeszközei pedig annvira meg­drágultak, hogy a gazdák számításaikat nem találják meg Az Omge azt az előter­jesztést tette a pénzügyminiszterhez hogy ugy, mint régen szokásos volt, engedje meg, hogy a vidéki gazdák saját és munkásaik szükség­letének krelégitéséré kisebb, személyenként 20 négyszögöl területen magasabb illeték fi­zetése ellenében dohányt termelhessenek, Egy vaggon szappan Nagy­kanizsának. Amiért a kanizsai ezerek és tzerek hónapok óta sóhajtoztak, a szappan megérkezett Nagykanizsára, Egyenlőre csak egy waggont kitévő mennyiség jött, aminek a szétosztását ugy a város, mint az Általános Fogyasztási Szövetkezet jegyek ellenében a legrövidebb időn belül meg fogja kezdeni, de kilátás van arra, hogy rövidesen ujjabb szap­panszállitmánybán is lesz része Nagykani­zsának. — A király a magyar nőkért. Amint megbízható helyről jelentik, a közeli napokban királyi rezoluciő jelenik meg, #mely a jogi fakultást és a műegyetemet is megnyit­ja a hölgyek előtt. Eddig a nők csak a böl­csészeti, orvosi és gyógyszerészi pályákra léphettek. Hogy a jogi és műegyetemi fakul­tavaid Samu ügynökségi Keszthelyen. Hajdú utca 20 elvállal ' llcíZ, fold- és szőlőbir tokok valamint vendéglők adásvátelénsk kjíiíz ­titését és felhívja t. borfermzlők és bír ­vevóh b. Rgyelmétis, halybín éiviii'xzn . Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő és kiadó : dr. Csák Árpád. A >BALATONVIDÉK< EGYES SZÁ­MA1 KAPHATÓK: NÁDAI 1QNACZ KÖNYV-ÉS PAPI RK ERE S­KEDÉSÉBEN. 1RDETE5EKET FELVESZ A KIADÓHIVATAL ELADÓ házak és birtokok Keszthelyen 54 ház, két szépen be­rendezett szálloda, két kisebb ven­déglő, a Rákóczitéren egy üzletház' és öt zámori parcella eladó. Gyenesdiáson öt szőlőbirtok, két szép uri nyaraló és egy szálloda eladó. Balatonszepezden egy szőlőbirtok Zalakoppányban egy szőlőbirtok eladó. Használt pianino kerestetik. Egy billiard-asztal 1600 koronáért, egy takaréktűzhely 250 k eladó. Több használt zongora eladó. Bővebbet: CSENDES JENŐ birtokközvetitő. Keszthely, Unterberger=utca i sz. AKI csinos könyvnyomdái munkákat akar készít­tetni, rendelje meg :-: könyvnyomdájában, kenyv, papír és zenemű kereskedésében Keszthelyen. 5ző!ő-o!íVányokaí, amerikai sima és gyökereres vessző­ket különféle fajok­ban. fajtisztasá= gáért jótállva szál­lít legdúsabb válasz­tékban már évek óta elsőnek s legmegbíz­hatóbbnak ismert : Kisküküllő men= ti első szőlőolt= vány telep. Tulajdonos : QAáPARl Fr. Medgyes NAGYKÜRŰLLŐ MEGYE) Tessék árjegyzéket kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom