Balatonvidék, 1916 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1916-07-23 / 30. szám

1916. julius 9. BALATOKVIDES 3 az aratás (kaszálás) valamint a behordás, illetőleg fuvarozás munkálatainak végzésére ott ahol erre szükség van, katonai munka­erő és katonai fogatok fognak rendelkezésre bocsájtatni. — A katonai munkaerő és fo­gatok költségei a termények árának sulysze­rinti megállapításánál levonásba hozatnak és a katonai segítséggel learatott termények teljes egészükben a hadvezetőség tulajdo­nába mentek át. A katonai munkások és szállítási eszközök kirendelése a járási fő­szolgabíró (polgármeste utján az illetékes cs, és kir. katonai para ~nokságtól igény­lendők. Felkérem a címet, nogy a takarmány­nemüek ilyen módon való önkéntes felaján­lása érdekében fentieket a legsürgősebben közhírré ttnni és a cs. és kir. katonai parancsnokságokat céljuk elérésében, ahol t. i. kaszálás illetve betakarítási munkálatok még folyamatban vannak, megfelelően tá­mogatni szíveskedjék. Budapest, 1916. junius hő 21-én. Ghillány s. k. H X — Személyi liirek. A hercegi család hétfőn éjjel Keszthelyről Budapestre utazott. A herceg Ö főméltósága onnan rövidesen Johannsbachba utazik zergevadászatra. —• Kránic Kálmán felszentelt püspök a mult hét folyamán néhány napig városunkban tartózkodott. — Hősi halál. Mély megilletődéssel vettük a szomorú hirt, hogy dr. Bernáth Béla keszthelyi ügyvéd szeretett fia : Bernáth Géza m. kir. honvédhadnagy Bukovinában, az oroszokkal vivott ütközetben, folyó hó 9-én, ellenséges golyó által találva, életének 20-ik évében hősi halált halt. A hős ifjút az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért ez .előtt néhány hónappal tüntették ki a signum laudissal. Taussig József a 12-ik honvédgyalog­ezred zászlósa Volhyniában Űrnapján, fejlö­vés következtében hősihalált halt. Hősi halál. Mint részvéttel értesü­lünk, Gyeőry József gyógyszerész gyakornok, akiben özv. Hegedűs Béláné és Nemes Róza unokaöccsüket gyászolják, az orosz fronton junius 30-án hősi halált halt. — Halálozás. Súlyos csapás érte Lehr­mann Ferenc nyug. uradalmi számtartót és nyug. akadémiai titkárt. Leánya : Grassy Józsefné szül. Lehrmann Irma folyó hó 18-án, hosszú szenvedés után, 56-ik évében el­hunyt. Temetése folyó hó 20-án d. u. 5 órakor volt a rokonok, jóbarátok és isme­rősök nagy részvétele mellett. — Hévizi íurdőnéysor. A Héviz für­dőbérlője Reischl Vencel e héten adta ki a harmadik fürdőnévsort. Az első megjelent junius hó 15-én, a második junius hó 30-án, a harmadik julius 13-i kelettel e héten. E névsorokat forgatva érdekes megfigyeléseket tehetünk. A fürdőt látogató vendégek egy része a szomszédos megyékből jött. De van sok osztrák-, horvátországi és boszniai is. Legtöbb vendég érkezett julius 4-én. 56-an jöttek e napon. Foglalkozásra nézve főis­pántól lefelé a cselédi sorig mindenféle állás képviselve van. A háborús időkre jellemző, hogy egy tiszt állandó lakhelyül Doberdói fensikot jelentett be. Az első jelentés főösz­szege 415. A másodiké az elsőiével együtt 822. A harmadiké 1551. — Készül a töltés. A kegyetlen bala­toni vizáradás sehol akkora kárt nem tett, mint Keszthelyen. Megrongált mindent, amit mi évtizedes szorgalommai építettünk. A hosszú száraz idő és a parti munkálatok eredménye már észrevehető. A kikötő — mit az árviz teljesen hasznavehetetlenné tett — n^gy áldozatok árán már helyre van állitva. Most már csak a hajó közlekedés megindulását várjuk. A sétány feltöltése is halad. Csak a régi kocsiállás mocsarát kel­lene még eltüntetni, hogy az arrajárókat megkíméljük a mocsárláztól. Sietnünk kell a teendőkkel, mert nagy az idegen forgal­munk. — Előléptetés. Regensperger Istvánt, Regensperger Ferenc keszthelyi kékfestőgyá­ros fiát vitéz magatartása elismeréséül had­nagygyá nevezték ki. — Köszönet. A helybeli Vöröskereszt fiókegylet Elnöksége hálás köszönetét fejezi ki Kovács Mór urnák, a helybeli sebesültek részére folyó hó 19-én rendezett mozi előa­dásért és Lendvai Ignác urnák ezen alka­lommal teljesített zenekiséretért. — Ujabb adomány. Kraicsovics Rezső a hévizi Grandhotel tulajdonosa »egy tom­bola jövedelme cimén 8 korona 60 fillért küldött a helybeli Vöröskereszt fiókegylet céljaira, melyet ezúton is köszön az Elnökség. — Gyászhír. Stiksz Károly uradalmi pincemester folyó hó 16-án, életének 58-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Özvegyet és 7 gyermeket hagyott hátra. — Nagy a divathajsza Keszthelyen. Elszomorító, hogy inig a férfiak élethalál harcot vivnak a haza védelmében, addig a nők (tisztelet a kivételnek) minden gondja az öltözködés. Ebben a tekintetben nem ismernek drágaságot. E szomorú állapot jellemzésére csak annyit irunk, hogy egyik nagyforgalmu keszthelyi varrodában négy hétig nem vállalnak uj munkát, mert olyan sok a dolog. — Biztosítás a katonai rokkantság ellen. Az országszerte üdvösen működő Auguszta Gyorssegély-alap, mely néhány hónappal ezelőtt mozgalmat indított a hadba­vonult katonák életbiztosítása iránt és ezzel a mozgalommal jelentékeny sikert is ért el, legújabban a biztosítási akciót a rokkantság eseteire is kiterjeszti. Az Auguszta-alap az államnak és társadalomnak megkönnyíteni törekszik azt a gondoskodást, mellyel mind a két szervezet a háborúban megrokkant katonáknak tartozik. — Apad a Balaton. Balatonfüredről, Siófokról, Boglárról jelentik, hogy a Balaton minden vonalon apadásnak indult. Az apadás szemmel látható. Vannak helyek, ahol már 4—5 méternyire is visszahúzódott a viz. Éppen ezért a gátak építésével már fel is hagytak, mert 30 évig újra nem kell félni a veszede­lemtől. A somogyi oldalon sok építés alatt álló villán, a melynek építésével a rémület első napj'-tiban felhagytak, újra megkezdték a munkát. így máris több uj, diszes villa díszíti a partot. Most már 50 évig ráérnek az emberek azon gondolkozni, hogy annak idején miként védekezzenek a veszedelem ellen. De reméljük, hogy a kormány nem ! helyezkedik erre a halogató álláspontra s , egyszer s mindenkorra rendezi a balatoni ; színvonal kérdését. — A hadi-árvák és özvegyek részére ' a következő adományok érkeztek be: Sziklay Kálmánné gyűjtő ivén 6 I\, Reischl Imréné gyüjtőivén 301 K 80 f, Szeredi Sándorné 20 K, Borostyán Gyula (New-York 10 K, Holly Sándor 50 K, Dravecky Kálmánné 5 1\, Lá­zár nővérek 40 K, és szíves ígéretet tettek, hogv ezt az összeget 10 éven át fizetik, Be­rényi Sándor és Schweiger Miklós tanulók és társai által rendezett családi mozi jöve­; dalme 10 K, Boer Sándorné 10 K, Reischl i Yencel 3000 K, összesen 3452 K 80 f, ! amelyhez az előbbi hetek folyamán érkezett í adományok összegét 9811 K 64 fillért hozzá­1 számi'va, folyó hó 22-én a gyűjtés végösz­! szege 13261 korona 44 fillér. Sziklai I\ál­! mánné gyüjtőivén adakoztak : özv. dr. Se­I bestyén Lajosné 4 K, Fülöp Viktor 2 K, | Reischl Imréné és Sziklay Zsuzska gyüjtőivén adományoztak : dr. Bitta Dezső 50 K. Bíró Pálné özv. 40 K, Berzsenyiné, Böhm Mórné, Mikolácsek Gizella, dr. Csák Máténé és Sziklay Mari, Havasi Jenőné, László Béláné, Barta Vilmosné, Hermán Árpád 5—5 koro­nát. Kulcsár Károlyné 10 K, Horváth Jó­zsefné, Vaszari Kálmánné, Vlasits Sándorné 4—4 koronát, Mátékovitsné, özv. Baumné, özv. Hegedüsné, Nagl Józsefné, Szél Gyu­láné, Palotai Dénesné, Keller János, Párkányi Józsefné és Szerafin, Humán, Fekecs Károly­né, Kreiszler Miksáné, Kökényesi Szilárdné, Varga Jánosné, Schmidt Hermina, Scerépné, Topler Lajosné, Sztrnszki Elekné, puskási ! Nagy Károlyné, Jakulic Józsefné, Német ! Józsefné, N. N., N. N., Putz testvérek, Ma­tyókné, Kétszeri Gézáné, Persovics Sándor, Táncos Kálmán, Nagy Margit, Nagy Gizella, j Árvái Ferencné 2—2 koronát. N. N., Ungár í Samu, Dénes Zsigmondné, özv. Rétiné, Lin­terné, Ifsits Imréné, Csiskó Ernőné, Iványi Bözse, N. N., Ambrusné, B. E., Horvát Endréné, N. N., Fleisch László, dr. Keller Oszkár, Ploszke, I\is Gézáné, Dergovits, Guzmicsné, Szalai Juliska, Töreki Ilonka, Hamburger Alajosné, Briszlerné, Keszthelyi József, ifj. Mintszenti János, Kiricsi Ferencné, Regensperger Ferenc, Pataki Annus, Milos, Nagy Józsefné, Steiner Miksa, Klein Sán­dorné, Szalai Ignác, Szabó János, Szakszer N.-né, Lendvai Antal, Faragó Sándorné, N. N., Révész Lajos, Varga Ferencné, Dombi Károly, Kenyeres Józsefné 1 — 1 koronát, Hoffman Béla 20 K, Schmidt Carry 3 K, Németh János 60 f, Csikós Józsefné 3 K, Takács Jánosné 2 K, Farkas Katalin, Mo­hacsek Jánosné, N. N., Rechnitzerné, Csen des Jenőné, Gremm Péterné, Szattler Far­kas, Füzéri Ernőné, N. N., Bauer Jánosné, N. N., Behm Kata 20—20 f, Móricz Gé­záné, Czinderné, Böröcz István, Major Józsefné, Pásuth E., Biró Gyula, Somogyi Lajosné, özv. Nágelnó, Kocsis N., N. N., Sokvári Károlyné, Molnár János 40—40 f, Felner Jánosné 50 f, Takács János 30 f, N. N. 50 f, Kénesei Sándorné 60 f, Faltányi István 3 K, Pataky Béla 1 K 10 f, Bakonyi 30 f, Kárpátiné 30 f, Ilnics Károlyné 80 í, N. N. 30 f, N. N. 10 f. Midőn mindezekért az adományokért hálás köszönetet mond a Hitelszövetkezet igazgatósága, egyúttal közli, hogy a vármegyei alispán ur, a keszthelyi hadiárvák és özvegyek gazdasági és jog­végző bizottsága számára, a keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezetnek a gyűjtési engedélyt 25016/n. i. 916. sz. alatt 60 napi érvénnyel, tehát bezárólag, folyó évi szep­tember 21-ig megadta, nemcsak Keszthely város területére, hanem a keszthelyi járás egész területére is. Szíveskedjenek tehát akiknek a lelkében a szereteten kivül a ha­zafias kötelesség érzete is él, adományaikat Szövetkezetünkbe beküldeni. Hitelszövetkezet igazgatósága. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő: Dr. Csák Árpád. Kiadó : Dr. Csák Árpád. a legmagasabb árban icgiNégeket. tört aranyat, ezüstöt, és drága köreket vagy becserélem ezeket uj tárgyakra. FRISS SAMU aranyműves fii muorA* KESZTHELYEN. Keszthelyen, Ligetutca 7. szám alatt egy étkezde . 150 személyre való . berendezéssel együtt folyó évi augusztus hó 1-én családi körülmények miatt jutányos áron eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál, .. ugyanott a tulajdonosnő .. KLUGERNÉ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom