Balatonvidék, 1916 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

1916. január 2. 8ALATONVU3EK 3. mark Rózsi, Lázár Izsóné, Geiger Gizella, Cságoly Ilus, Engel Margit, Tónika Erzsi, Heiszig Józsefné, Mendelényi Marianna, Vida Margit^ Lénárth Leonka, Laskay Irma, Nagy Istvánné, Práger Tivadarné, Sziklay Zsuzsika, Barna Qiti, özv. Veháp Imréné, Saxer Mici, Vaszary Gabriella és Sárika, özv. Gu­lyás Miklósné, Dr. Jandó Rezsőné, Fischl Juliska, Szalay Rózsi és Anna, Hoffmann Irma, Gróf Rózsi, Rosenberg Margit, Kuko­relly Károlyné, Kukorelly Margit, Horváth Jolánka, Nagy Róza, Dr. Imrik Jánosné, Frank Ella, ' Ilus és Manci, Dr. Vutskits Györgyné, Jekelfalussy Miklósnó, Varga Ilonka, Kőszegi Erzsi, Kenyeres Gizi, Boer Györgyike, Böhm Margit, Lénárth Mária, N. N., Bendekovics Istvánné, Nagl Józsefné, Draveczky Gitta, Lőwy Rózsi. Fáber Sán­dorné. Győrffy Gizella, Pál Miklósné, özv. Kiss Richárdné, Beck Gizella, Csiskó Ernőné, Kárpáti Irma és Etus, Palkó Ella, Szakszón Józsefné, Búzás nővérek, özv. Biró Pálné, Viliin Erzsi, Martin Conrádné, Friesz Emiiné, Matékovics Lajosné, László Béláné, Su­jánszky József és Jolán, Dr. Szattlerné, Schwarz Terka, Kardos Ilonka, Gaál Anna, Sénvi Mariska és Gizella (Balatonberény), Hilián Erzsi, Böhm Irén, Tóri Erzsi, özv. Hegedűs Béláné, Regensperger Erzsi, Szabo­lics N. Reischl Márika és Edith, Halász Marianne, Németh Micike. Felülfizettek : Bogyay Máté 10 K, Táncos Kálmán 4 K» Schmied Hermin, Dr. Révész Andor, Kokicsmer Sándor 2—2 K- Dr. Neumark Béla, Tibold Akos 2 K 70-2 K 70 f. Buch­berger Fülöp, özv. Barna Györgyné, Dr. Dunst Ferenc, N. N. 1 K 70—í K 70 f, N. N., özv. Csák Máténé 1 K 40—1 K 40 f, N. N. 1 K 11 f, Staud Károlvné, Böhm Mórné, Góri Mariska 1 — 1 K, N- N- 90 f. Eckhardt Antal, Ferenczy Katus, Wieder Anna, N N., N. N., N. N„ N. N„ Szentgálv hngy., Kis Laios N. N. 70—70 f. Dr. Fodor Oszkár 62 f, Simon Böske 30 f, N. N. 50 f, Laskay, Kapácsy 10 —10 fillért, összesen: 47 korona 03 fillért. Hálás köszönetet mondunk Berkes Ottó igazgató úrnak, ki — mint mindig — most is oly nemes lelkű volt és a termet, fűtést világítást adta. Ismételt köszönet a jó szivü adako­zóknak és felülíizetőknek is, kik hozzájárul­tak, hogy ilyen szép összeget adhattunk a hősök karácsonyi megajándékozására. Isten fizesse meg! — Triilimm Jézus Szive tisz eletére­Az egyház a ietünt küzdelmes év első napján felajánlotta édes hazánkat és nemzetünket Jézus legszentebb Szivének, hogy segítse diadalra a magyar fegyvereket. A segítség nem marad el, fegyvereink győzelmet arat­tak mindenütt; de a végleges győzelem s a várvavárt béke még nem érkezett el. Az elmúlt év három utolsó napján ismét meg­kondultak az esti alkonyatban a templom imára hívó harangjai. Szavukra egy nemzet borult le háláját leróni az isteni segítségért s milliók könyörgő imája tőrt fel az égre a végleges győzelemért, a boldogító békéért 1 — Jótékonyság. Festetics Tassilo her­cegné ő főméltósága a keszthelyi kórház sze­gényeinek karácsonyfájára ötven koronát volt kegyes adományozni. — Köszönet. Bezerédy Imre alsópá­hoki földbirtokos a cs. és kir. kisegítő tar­talékkórházi ak, a sebesültek és betegek ja­vára 45 métermázsa száraz kazalbeli szalmát volt szíves ajándékozni, mely szalmazsákok tömésére lőn felhasználva. A tett önmagát dicséri és érte hálás köszönetet mond a kór­házparancsnokság. — Karácsony a keszthelyi katona­kórházakban. Hetek óta folyt már a lelkes agitáció és a gyűjtés azon célból, hogy a keszthelyi katonakórházakban ápolt beteg és sebesült katonák karácsonyestéjét lehetőleg kellemessé tegyék s hogy minél kisebb mér­tékben érezzék a boldog családi tűzhely hiá­nyát. Köszönet és elismerés a vöröskereszt­és nőegyletnek s a minden fáradságra és ál­dozatra kész keszthelyi úrhölgyeknek, hogy ezt a szép eszmét megvalósították. Lapunk szűk kerete nem engedi meg az összes kato­nai kórházakban lefolyt lélekemelő ünnepélyek leírását s a szereplő urak és hölgyek tevé­kenységének egyénenkinti méltatását, csak azt emeljük ki, hogy a jótékonyság gyakorlásá­nak eme legújabb megnyilatkozásánál is vezető szerepet a Festetics hercegi család vitte. A háború kezdete óta fentartott zárdai kórház 40 sebesült katonáin kivül még vagy száz­ötven katona részesült a kastélyban gazdag karácsonyi ajándékban. Az ajándék kiosztá­sában Ella grófnő személyesen vett részt. — Kinevezés. A keresk. ügyi mk. mi­niszter Ring József helybeli pt. tisztet a Vil­ik fizetési osztály I fokozatába főtisztté ne­vezte ki. — Prohászka püspök Keszthelyen. Festetics Tassiló ur őhercegsége legfőbb véd­nökségével 1916. j?n. 15-én, az Urániában a háború árváit szolgáló Hohenberg Zsófia gyermekvédelmi alap és az Ottokár árvaház javára a keszthelyi tartalék-kórház és őher­cegsége által fenntartott Mária-kórház fenállá­sának évfordulóján, Prohászka Ottokár püspök ur ünnepi beszédet mond, Komlóssi Emma operett primadonna Stefanidesz Károly a Víg­színház karnagya felléptével dr.' Illés Ignácz kórházparancsok ur emlék plakettjének átadá­sával. Jegyek Sujánszky Józefnél válthatók. Páholy 5 személyre 30 K, Ülőhelyek : 6, 5. 4, 3, 2 korona. — Köszöne . A katonák karácsonyára ujabban adakoztak : Scheiber József, Rosen­berg Ernő 20—20 K. Traxler Károlyné, Meizler Károlvné 4—4 K. dr. Sattler Ist­vánné 5 K, özv. Kölgyessy Antalné 2 K, Flizessy Annus 20 f, Kölgyessy Gyuláné 5 korona. A helybeli Vörös Kereszt Egylet cél­jaira újévi gratulációk megváltására Beck Sándor 20 koronát adományozott, Természetben adományokat adtak a sebesültek karácsonyára : K'ein Lipótné, Berzsenyi Gerőné, Pál Miklósné, Bukovin­szky Pálnéi Bogyay Máté, Horváth Károlyné, dr. Csák Máténé, Sziklay Mária, Ctement Lipótné, dr. Szilárd Béláné, Dickl Rudolfné, Molnár Magda, dr. Illés Ignácné, Stieder Kálmánné, Mérei Anna, Kemény Andorné, Oltay Guydóné, Kölgyessy Gyuláné, Szeless Jánosné, dr. Bücliler Sándor tanítványai, az áll. polg. leányiskola növendékei, Grohmann Károlyné, László íéláné, Matékovics La­josné, Nagv Margit, Palotdiy Dénesné, Pár­kányi Józsefné, Rosenberg Margit, dr. Büch­ler Sándor. (Folyt köv,) — Halálozás. Nagymádi és várbogyai Bogyay Jenő, volt sármelléki földbirtokos 1915. évi december hó 30-án, életének 51-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt Keszthelyen. Temetése január hó 1-én d. u. fél 4 órakor lesz és hűlt tetemeit a Szt. Miklósról nevezett sir! ertben fogják örök nyugalomra helyezni. — Pro patria ! Édes Géza cs. és kir. 11. vadász-zászlóaljbeli főhadnagy, a Signum Laudis és a III. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa folyó hó 27-én, a harctéren szer­zett sebesülése folytán, hosszas szenvedés után, életének 27-ik évében elhunyt. Székes­fehérváron temették el a családi sírboltban. Zala v.írmegye a I'eldult tűzhelyek­ért. Zala vármegye törvényhatósága a há­ború folyamán feldúlt tűzhelyek újraépítési céljaira egyszázalékos pótadót szavazott meg. — Tábori postai csomagok küldése. 1916. évi jnnuár kó 3-tól kezdve az eddigi feltételekkel minden tábori postához lehet magán csomagot küldeni. A 11., 39., 51., 125., 149., 169. és 186. sz. tábori postákhoz azonban ezután is csak hétfőn, kedden és szerdán adhatók fel tábori csomagok ; élelmiszerek küldése to­vábbra is tiltva van. — Pusztái a magyar! Most, hogy a harctereken oly nagy számban hozza nemze­tünk a legdrágább áldozatot, kétszeresen fáj a veszteség, mi a környékünkön pusztító vörhenyben válik érezhetővé. Szántó, Lesence­istván, Lesencetomaj, Németfalu iskoláit már hetek óta bezárták, hogy megakadályozzák ennek a rémes gyermekbetegségnek a' terje­dését. Mint értesülünk, Zsiden közel husz gyermek pusztult el vörhenyben december hó folyamán. Az iskolákat ennek ellenére még mindig ncin zárták be. Pedig a fertőzés fészke ily alkalommal az iskola. A hatóság mielőbbi intézkedése hathatós gátat vetne a betegség tovaterjedésének. — A petróleum ára. Világitó kőolaj­nak kereskedők által való eladása esetén követelhető legmagasabb ár, ha az eladott mennyiség legalább egy hordó, 100 kilo­grammonként 54-50 korona; hectóliterenként 44-69 korona hordóval együtt. — Ezen árak az eladó kereskedő »helyi raktára« — ér­tendők. Ezen árakban a 4451/1915. M. E. sz. 5. §. b) és c) pontjaiban említett helyi illetékek és fuvar költségek 100 kilogram­monként 2 koronával állapíttattak meg. Vi­lágitó kőolajnak egy hordónál kisebb meny­nyiségben való eladása esetében követelhető legmagasabb ár a vasúti állomással biró községekben: kilogrammonként 58 5 fillér. Literenként 48 fillér. A vasúti állomással nem biró községekben pedig kilogrammon­ként 60 fillér —- literenként 50 fillér. — Ezeket a legmagasabb árakat a közvetlen fogyasztók részéré árusitó ksreskedők üzleti helyiségeiben szembetűnő helyen ki kell füg­geszteni, és az árakat tartalmazó jegyzéket állandóan oly állapotban kell tartani, hogy az világosan olvasható legyen. Az a) pontban foglalt árak már most érvényben vannak, a b) és c) pontokban foglalt rendelkezések 1916 évi január 2-án lépnek érvénybe. — A balatoni halászoktól megszökö Jt orosz hadifoglyok. Közöltük már valamikor, hogy a Balatoni halászati r. t. üzeme zavar­talanságának biztosítása végett nagyszámú orosz foglyot kapott, kik otthon is halász­emberek voltak és igy teljes szakértelemmel végezték a katonának bevonult balatoni halászok munkáját. Mint most Siófokról közlik, a balatoni halásztársaság somogykilitii telepéről a mult hó végén 8 orosz hadifogoly megszökött. Valószínű, hogy valamennyien a vármegye területén rejtőzködnek még. A ha­tóság a megszökött oroszok körözését elren­delte. — Egy hónapig nem lesz expressz­kézbesités. Az expreszkézbesítésnek Buda­pesten való ideiglenes megszüntetéséről posta­és távirda vezérigazgató a következő hirdet­ményt teszi közzé : A nagy munkatorlódásra való tekintettel Budapest székesfővárosban az expressz levél- és pénzküldemények külön­kézbesitést 1915. december 15-étől 1916. jan. 15-éig bezárólag megszüntetem. Kivételt ké­peznek az állami, törvényhatósági, községi és katonai hatóságok és hivatalok, valamint azok vezetői részére, továbbá vasutak, közle­kedési vállalalatok, bankok és pénzintézetek részére cimzett expresszküldemények, amelyek továbbra is expressz kézbesittetnek. A posta hivatalok tehát Budapestre szóló expresz­kiildeményeket a fent jelzett kivételeken kivül a rendelet közzétételének napjától ne fogad­janak el feladásra. — Kik kérhetnek három havi sza­badságot. A honvédelmi miniszter Somogy­megyéhez küldött értesítése szerint — felha­talmazta a honvédkerületi parancsnokságot, hogy közgazasági érdekből, kölönös méltány­Regensperger kékfastő gyár fest minden szövetet, bármily szinre. Feketét 24 óra alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom