Balatonvidék, 1915 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

1915. Január 3. BALATON VIDÉK hely város közönségének nagylelkűségéből nemcsak a keszthelyi kórházakban lévő se­besültek, hanem a hadi szolgálatra berendelt népfölkelők, kik mint ápolók részint a tarta­lékkórházba, részint a lókórházba vannak berendelve, részesültek a karácsony örömei­ben. A sebesültek részére mind a nyolc kór­házban diszes karácsonyfák az alattuk lévő ajándékokkal voltak hivatva felejtetni sebesült­jeinkkel a nélkülözött otthont. Az egyes kór­házakban a karácsonyfák feldíszítését a höl­gyek voltak szívesek magukra vállalni és ezen hölgyek számos más, a körükhöz tartozó hölgyekkel együtt abban versenyeztek, hogy melyikök karácsonyfája legyen szebb, — s a nemes versengésnek meg is volt az eredmé­nye, mert a karácsonyesti lélekemelő ünne­pélyek meghatóak és fényesek voltak. Emelte az ünnepély fényét és magasztosságát a fő­méltóságu herceg Festetics-család s a város színe-javának megjelenése, s emelték ezt azon magasan szárnyaló ünnepi beszédek, melyek ez alkalommal városunk legelső szónokainak ajkiról elhangzottak, kik meleg szívvel, mély megértéssel, szónoki hévvel és vallásos ih­letséggel méltatták az ünnep jelentőségét. A város közönsége nyújtotta ez alkalommal azt, amit nyújthatott. Nyújtotta pedig ezt jó szív­vel, szeretettel szem előtt tartva a Szentírás szavait »Isten szereti a jókedvű adakozót,« kiknek az ünnepélyek rendezősége ismét csak a Szentírás szavaival mond köszönetet «Amit az enyimek közül a legkisebbnek cselekesz­tek, azt nekem cselekszitek.« — Házasság. Sujánszky Magdussal de­cember 27-én kötött házasságot Keszthelyen dr Szattler István. Az esketést dr Dunst Ferenc apátplébános végezte. — Adomány a sebesült katonáknak. Öhercegsége Festetics Tassilo ur a karácsonyi ünnepek alkalmából három db. szarvast és 15 db. fácánt adományozott az ittani se­besült katonák részére. — Keszthely nagyközségben megejtett választások eredménye : Dec. 28-án képvise­lőkké választattkk az I. kerületben : Dunst Ferenc dr. (5), Lovassy Sándor dr. (3), Tomka Kálmán (4). Póttag : Schweiger Sándor (4). II. kerületben : Berkes Ottó (139), Mojzer György dr. (133), Vida Jenő (131), Regens­perger Ferenc (127), Meizler Károly (122), Wilim Péter (97), Sándor Endre (90). Póttag : Bokány József (92), Hajdú János (91) szava­zattal. December 31-én megejtett biróválasztás alkalmával leadtak Reischl Imrére 240, Nagy Istvánra 57 szavazatot. Reischl Imrét 183 szavazattöbbséggel bíróvá választották. He­lyettes bíró Harasztovits István lett. Yaszary Kolos jobban van. Öröm­mel értesítjük mélyen tisztelt olvasóinkat, hogy Vaszary Kolos bibornok, nyugalmazott hercegprímásunk, ki az .utóbbi időben nehéz betegségen esett át, visszanyerte egészségét. — Köszönet. Mindazoknak a jó bará­taimnak, akik az újév alkalmával szívesek voltak soraikkal felkeresni, ezúton mondok én is botdog uj évet. Dr. Lakatos Vince. — Sebesült katonák karácsonya. Ked­ves meglepetést szereztek karácsony „előesté­ién a helybeli szükségkórházakban ápolt se­besülteknek a Vörös Kereszt buzgó nőtagjai, s a közs. elemi iskolák tanítótestülete. Az kórházakban diszes karácsonyfákat állítottak fel s megható ünnepségek keretében osztot­ták ki a katonák részére összegyűjtött sok­sok értékes és hasznos ajándékot. Nem tud­juk eléggé méltányolni a rendezők szives és fáradságot nem ismerő buzgalmát, no meg a város közönségének áldozatkészségét, mely e nehéz időkben is oly szépen nyilvánult meg, s amely ismét fényes tanúbizonysága közön­ségünk hazafias érzésének. A nemes és jó­cselekedet nem szorul külön dicséretre s már önmagában hordja jutalmát. A karácsonyfaünnepéiyek szónokai vol­tak : Dr Dunst Ferenc (városi kórhoz és a zárda), Berkes Ottó (polg. leányiskola), Ma­jor György (el. fiúiskola), Nagy Sándor (Gazd. Akadémia), Táncos Kálmán (Balaton és Hul­lám szállók), Bándy Ferenc (izr. tanítók üdü­lőháza és Csányi szálló). — Felolvasás a Kath. Legényegylet­ben. Ma, vasárnap este fél 9 órakor vetített­képes felolvasás lesz a Kath. Legényegylet­ben (Vaszary Kolos-u. 20.). 74 színes kép­ben szemlélhetjük a világháború eseményeit a szerb és orosz harctéren, tanulságos és is­meretterjesztő felolvasás keretében. A mai felolvasó-est bő kárpótlást nyújt a technikai akadályok miatt elmaradt felolvasásokért. A tiszta jövödelmet a helybeli sebesültek javára fordítjuk. Belépődíj személyenkint 50 fillér. Felolvasás után tombolajáték lesz. Külön meghívókat nem küldünk, vendégeket szíve­sen látunk. — Eljegyzés. Dr. Fülöp Áron csurgói állami tanítóképző intézeti tanár eljegyezte Párkányi Emilia polgáriiskolai tanítónőt Keszt­helyről. — Köszönetnyilvánítás. Herczeg Her­manné 2 db., özv. Schnetzerné 2 db., Schei­ber Józsefné 4 db., Schweiger Sándorné 3 3 db., Matisz Pálné 1 db., Bozzay Pálné 2 db., Meisler Károlyné 4 db., Vöröskereszt Egylet 12 db., elemi leányiskola 9 db., Gaz­dasági Hitelszövetkezet gyűjtése (Vonyarcról) 33 db., Laskai Erzsi 1 db., özv, Cseh Ist­vánná (Cserszegtomaj) 1 db., Stefanics Gyu­láné 2 db., őzv. Vidáné 3 db., Német Fe­rencné (Baiatongyörök) 1 db., Fáber Sándorné 1 db., özv Pothardné 1 db., özv. Wlasicsné 1 db., özv. Fischlné 2 db., Kastélyi személy­zet 4 db., Trsztyanszky Ödönné 1 db., özv. Lőke Istvánná (Káptalantóti) 5 db., Neumarkné 2 db., Frankné 2 db., Böhm molnárné 1 db., Oltay Guidóné 12 db., Fi­záry Victorné 1 db., Garger Eugénia 2 db. | vánkost. Emecz Gizella, özv. Gödbaumné, Gaz­dasági Hitelszövetkezet, Sziklay Kálmánné, Buchberger Fülöp, Bozzay Pálné, Scheiber j Józsefné, Oltay Guidóné, Schreíer Józsa, Ujj nyug. tanitó, Fiiips N.-né, Draveczky Kálmánné, Lénárd Miklósné hőlönféle fehér­neműt. «Hermann kaszárnya» gazdászai, Szik­lay Zsuzska papucsokat, Aczél József c. kanonok, ny. plébános 10 K, dr. Neumark Béla 10 K és 6 üveg befőtt gyümölcs, Engel Olly 1 üveg cognac, Vilim Irén 1 üveg likőr, Fülöp Victor 2 üveg pálinkát volt szives a helybeli el. fiu iskolá­ban elhelyezett sebesüli katonák számára adni. Fogadják a jó szívű adakozók ezúton is a leghálásabb köszönetünket, Isten fizesse meg ! - Halálozás. Biró Pál, honvédelmi ny. miniszteri tanácsos, a Ferencz József-rend, a Vaskorona-rend, a Lipót-rend lovagja és a bolgár Szent Sándor-rend tiszti nagykereszt­jének tulajdonosa, köz- és váltó-ügy\j£d, éle­tének 74-ik, házasságának 22-ik évében, liosz­szu szenvedés után Keszthelyen meghalt. A gyászszertartást Haypál Benő budapesti ref. prédikátor tartotta, ki az elhunytat megható beszédben búcsúztatta el. — Katonai kitüntetés. A király meg­parancsolta, hogy Oppel Imre tartalékos had­nagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartása jutalmául legfelsőbb dicsérő elismerése tudtul adassék. A kitünte­tett hős Oppel Károly polgártársunk fia, aki a keszthelyi kath főgimnáziumnak volt nyolc éven át derék és szorgalmas tanulója. A Keszthelyi Jótékony Nőegylet 1914. évi december hó 19-én tartotta szoká­| sos téli kiosztását; ezen napig 84 szegény egyenkint egynegyed öl jó minőségű tűzifát házhoz szállítva, 30 árva pedig teljes téli öltözékeket és lábbelit kapott. Ezenkívül a nőegylet 22 métermázsa burgonyát szerzett be,, melyet 15—20 kilónkint fog szegényei közt kiosztani. A Jótékony Nőegylet Elnök­sége nem mulaszthatja el ez alkalommal Králl Erzsike, Hilián Bözsike, Cséby Margit, Raffel Miczi, Raffel Milike és Payer Ilii úrhölgyek­nek — kik 8 árva leánynak ruháját meg­varrták — továbbá özv." Bezerédj Lajosné urnő ő nagyságának, ki három öltözet ruhát és két pár lábbelit volt kegyes adományozni végül az egylet mindazon tisztelt tagjai­nak, kik — a theazsűr megváltásához ado­mányaikkal hozzájárultak, a helybeli szegé­nyek és árvák nevében leghálásabb köszö­netét kifejezni. A zsúr megváltása 324 koro­nát eredményezett. — Egy lelkes földink Keszthely se­besültjeiért.' Lapunkban több ízben szóvá tettük azt a szégyenletes állapotot, hogy míg a Keszthelyen ápolt idegenajku sebesültek távoli szülőföldjükről garmada számra kap­ják az olasz, horvát lapokat, addig Keszthely kulturváros közönség naponta három-négy darab újságot juttat a több száz főre menő vérrokon magyar sebesültnek. A «Hullám» szálloda volt rokonszenves bérlője, Strausz Miksa nem engedi ezt a szégyent városun­kon. A «Szabadsága kávéház tulajdonosa lévén, több izben elküldötte Budapestről a kiolvasott újságokat Keszthelyre a sebesül­teknek. E héten megint egy öt "kilós csomag­ban küldte bérmentve lapunknak a katonák számára jótékony adományát. Áldja meg a magyarok Istene nemes tetteiért. — Az alsópáhoki plébánia statisztikai kimutatása az 1914. évben. Alsópáhok községben született 20 fi, 25 nő, összesen 45, különbözet 1, tvtelen 3. Meghalt 15 fi, 9 nő, összesen 24, különbözet 3. Felsöpáhok községben született 12 fi, 15 nö, összesen 27, különbözet 5, ikrek 1 esetben, tvtelen 1. Meghalt 5 fi, 8 nő. összesen 13, különbözet 2. Hévizszentandrás községben született 6 fi, 7 nő, összesen 13, különbözet 4. Meghalt 2 fi, 2 nő, össze­sen 4, különbözet 7. F.gregy községbon született 4 ti, 2 nő, összesen 6, különbözet 3. Meghalt 4 fi, 3 nö, összesen 7, kü­lönbözet 3. Nemesböldogasszonyfa községben született 7 fi, 1 nő, összesen 8, különbözet 3, tvtelen 1. Meghalt 3 fi, 2 nő, összesen 5. Összesen : született 49 fi, 50 nő, összesen 99, különbözet 8, ikrek I esetben, tvtelen 5. Meghalt 29 fi, 24 nő, összesen 53, különbözet 8. Szaporulat 46. Házasság köttetett 14 esetben ; nőtlen özv. 1. özv. haj. 1. a többi nőtlen hajadonnal. 6-tal kevesebb, mint az előző évben. Alsópáliokon, 1914. dec. 31-én. VIDA JÓZSEF, plebánös. A Katholikus Népszövetség naptára megjelent az 1915. évre. A diszes kiállítású naptár vezető cikkétdr Prohászka Ottokár szé­kesfehérvári megyéspüspök irta Isteni erköl­csösség cim alatt. A gazdag tartalomból ki­emeljük Rudnyánszky Gyula költeményét, dr Zboray Miklós felhívását a Népszövetség tag­jaihoz, Landauer Béla Politika cimü cikkét. Igen életbevágó dr Moldoványi Gyula ismer­tetése is az uj polgári perrendtartásról, mely most jan. 1-én lépett életbe, s azért jó, ha mindenki tisztában van vele. — Újévi üdvözletek a Vörös Kereszt javára. Máma mindent a háború feglal le. Az az emberfeletti küzdelem minden erőfor­rást igénybe vesz. És a mi lelkes magyar népünk küzd, áldoz ugy, ahogy szent ügyünk megérdemli. Egy szebb-jobb jövő reménye füti a lelkeket s ennek elérésére semmi ál­dozat nem sok. — A Vörös kereszt Ízléses újévi levelezőlapokat bocsájtott forgalomba, melyek most, az újévi üdvözlések alkalmával a közönség minden anyagi megerőltetése nélkül szép jövödelemmel gyarapíthatják ne­mes célt szolgáló egyletünk pénztárát. A szóbanforgó lapok gazdag választékban kap­hatók Sujánszky József papirkereskedésé­ben is. — Előadás az Uránia mozgószinház­ban. Ma, vasárnap 3 előadást rendez az Uránia igen érdekes műsorral : Cheri-Bibi Kalandor-dráma 4 felvonásban. Cenzúráit hadifilmek. Háborús karikatúra. Kázmér tan­gólázt kapott. Humoros. — Panasz a vicinális ellen. Egyik ol­vasónk, aki kénytelen volt Balatonszentgyör­gyön a keszthelyi vicinálisra ülni, azt pana­szolta szerkesztőségünkben, hogy a Balaton­szentgyörgyről este 10 óra tájban induló vo­natot az ottani állomáson egyáltalán nem fűtik, mert a mozdonyt csak az indulás előtt 3, mondd három perccel előbb kapcsolják a vo­nathoz. Mivel ennek a vicinálisnak a kocsi­jain is megvannak a fűtőkészülékek, bátrak vagyunk kérdezni, mirevalók ezek a készülé­kek, ha az utazók nem vehetik hasznukat ? Tisztelettel a »Balatonvidék« egy olvasója. — Köszönet. A közs. elemi iskolában elhelyezett sebesült katonák karácsonyfájához Emecz Gizetla tanítónő gyüjtőivén adakoztak : Reischl Vencel, Keszthelyi Kölcsönös Segé­lyező Szövetkezet, N. N. Balatonfüredről, Laskay Ernő 10—10 K, Dr. Ivanits Károlyné 6 I\, H. K-, Raffel Pál, N. N., dr. Berzsenyi Gerő, Günsberger S., Bozzay Pálné, özv. Gaál Miklósné, Sz. K- Zirczről, Bukovinszkyné 5—5 K, Dr. Bozzayné 4 K, Puly Jánosné, V. K. 3—3 K, özv. Emecz Józsefné 2 K 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom