Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-09-04 / 36. szám

6 terület tulajdonjogáról, hogy bele­szólása az ügykezelésbe módfelett csekély, hogy az annuitást az épito társaság nem acceptalta, hogy a rész­vények után egy fillér jövedelemre se számithat, szóval általános kri­tika szerint nagyon rosz üzletet csi­nált. Ennyi negativ eredményért fe­lesleges volt négy esztendőn keresz­tül tárgyalni, mert ha a négy évvel ezelőtti tervet fogadták volna el, az mindenesetre kevesebb kötelezettség­gel és több joggal járt volna s azóta az üzem már legalább részben tel­je3Ítette volna azokat az áldásos elő­nyöket, amiknek városunk ez idő szerint liiján van. A közhangulat hibáztatja a ter­vezőket, hogy Kiskesztbelyt teljesen kizárta a forgalomból, szóval a nagy reményekkel várt villanyos ügy már a megvalósulás pillanatában is nagy elégedetlenséget kelt. Ezeket kívántuk felsorolni. * Svastics Benö. 1833-1910. A magyar közéletnek egy autiksza­básu, önzetlen, derék munkásával kevesebb van. Svastics Benő, Zalavármegyónek volt kiváló főispánja ott nyugszik már a keszt­helyi temető kriptájában. Ide jött el végső pihenőre a mosolygó Balaton mellé, mert a Balatont és Keszthely városát nem tudta felejteni soha. Közéleti tevékenységének színteréül a Gondviselés nem ezt a várost jelölte ki és Svastits Benő mégis úgy érzett e város iránt, mintha annak első polgára lett volua. Mikor ideje engedte, el-ellátogatott e BALATONVIDÉK kies vidékre s büszkén mutogatta mohos, düledező várromjainkat idegennek és ma­gyarnak egyaránt. O megértette a romok néma beszédét, mert magyar volt a szive, magyar az ajka, magyar a természete, ma­gyar egész lénye. Olyan nemesen gondolkodott, mint a jó öreg Mikes Kelemen. Nem az • adó­mért szolgálta szűkebb hazáját, a szép Zalainegyóc, hanem azért, mert magát a szolgálatát becsülettel, nemes emberhez illő feladatának tekintette. Mert tudni kell, hogy Svastics Beuö­ben megvolt a régi magyar nemesnek min­den szeretetreméltó vonása. Önérzetes volt büszkeség nélkül, nyájas képmutatás nél­kül s mindenekfelett önzetlen munkásságu haszonlesés nélkül. Annyira a köznek élt, hogy a maga ós családja biztosításáról itt-ott talán meg is feledkezett. Akik fáradhatatlan munkásságának közvetlen tanúi voltak, azok nagyon jól tudják, hogy akárhányszor mehetett volna fényesen jövedelmező állásokba; teremt­hetett volua magának és övéinek el nem muló jólétet, de nem az az ember volt, akinek a «Non olet» jelszó ínyére lett volna., És ez is a régi magyar nemesre valló vonás volt benne. Gyűlésekre, értekezle­tekre járt a más javáért, küldöttségeket vezetett ide-oda s utazott ós élt a saját költségén. A modern felszámításokat ó még nem ismerte. Hogy Keszthelynek főgimnáziuma van s hogy a g«zd. intézetet máshová nem he­lyezték, az nagyrészt az ö érdeme. Meny nyit járt-kelt, fáradott e két intézet érde­kében, azok tudják legjobban, akik vele aggódtak, vele szorongtak. Szép és maradandó sikerei fáradha­tatlan munkásságán kivül kiváló szónoki képességének is köszönhette. Nemcsak a zongora húrjain volt. virtuóz, hanem a sziv húrjain is pompásan játszott. A társaságban igazi homo ad homi­nem volt, akibez a legkisebb ember is bát­ran közeledhetett. Nagyon tudott szeretni, de a gyűlölet ismeretlen volt előtte. Soha­sem mutatkozott kesernyésnek, pedig a sors csapásai kegyetlenül keresztülgázoltak rajta. 1910. szeptember 11. Megadatott neki, hogy kardot ránt­hatott a haza szabadságáért 1848—49 ben ós erre az egy dologra volt büszke egész életében Megérdemli, hogy,mintTacitus mondja: • posteritati narratus et traditu^» legyen; hogy az ifjak tanuljanak tőle önzetlen munkásságot, a sors csapásai közt férfias szilárdságot ós állhatatosságot R. i. p. Dr. Lakatos Vince. Néhány szavacska a „Keszthelyi Hírlaphoz." A «Keszthelyi Hirlap»-ban már hetek óta látok, elbujtatva, meg előtérbe állitva a napi hirek között egy-egy közleményt, amelynek éle kerületünk képviselője Ra­kovszky Béla ur ellen irányul. E közle­mények szerint bizonyos Kolisher Clemens perzsa csász. és kir- tábornok és pávatol­las khán, képviselőnket módfelett érdekes vádakkal illeti. E közleményeket felelet nélkül hagy­tam egyszer, kétszer, minthogy azonban most a legutóbbi számban már annak a bejelentését látom, hogy az uniformisos Dsingisz khán városunkba szándékozik utazni, hogy itt képviselőnkről előadáso­kat tartson, ki kell lépnem a porondra s az uj matador méltó fogadtatásáról kell gondoskodnom. Türelmem ellen nem pa­naszkodhatik a Keszthelyi Hírlap s hogy most vérszemet kapva vakmerően folytat­ják a kampányt, ők bizonyítják be, hogy már megint nem férnek bele a bugyogóba. Mit tehetek egyebet, mint hogy ilyenké­pen állván a dolog, megint elő veszem ama bizonyos nádpálcát. Nem tagadom, némi megilletődéssel, mert ez alkalommal egy eleven csirgiz khán földi kerületét ta­pogatom körül, amit még ez ideig tenni alkalmam nem nyílott. Jó tanácsképen súgom, hogy irják még a fényes hasú előkelőségnek, ne jöj­jön ő magas felsége Keszthelyre, rossz esztendő jár itt a Keszthelyi Hírlapra. Az idén az összes matadorokba beleütött a perenoszpora. A báró Bakach-család a tizennyolca­dik század elején fiágon szintén kihalt s javaik ós jogaik a leányági jogutódokra mentek át, még pedig akként, hogy báró Bakach Juliánná férjezett niczki Niczky Lászlónó utódait Va rész, báró Bakach Or­solya férj. szentgyörgyi Horváth Lászlónó utódait V t rész, báró Bakach Teréz férj. vizeki Tallián Józsefnó utódait í/ s rész és báró Bakach Viktória férj. cserneki és lakói Desewffy Ferencnó utódait 1/ 8 rész illette a nőágra is kiterjedő donációk ós a leszármazás szerint.- a gersei Pethők zala­vármegyei ágának jogaiból ós javaiból. A fentebb megnevezett báró Bakach Juliánná férj. Niczky Lászlónénak fiától, Niczky Mojzestől származott unokáját Niczky Juditot 1730—1740. körül felsőpa­taki Bosnyák Márton vette nőül, akinek kilenc gyermeke körül, az 1754-ben szüle­tett leánya Bosnyák Teréz, galánthai Bes­senyei László zalavármegyei gelsei birto­kos felesége lett. Ennek a Bessenyei Lász­lónak fia volt Bessen/ey János, akinek fia Bessenyey Ferenc huszár tábornok, aki e szerint a Bosnyák-családnak, a Bosnyák­család révén a Niczky-családuak, a Niczky­család révén a báró Bakach-családnak vér­beli utóda. A török hódoltság idején aBakachok a keszthelyi végvár kapitányi tisztét is vi­selték, Rákóczi szabadságharca után pedig a nemzeti ügy védelmében tűntek ki. A báró Bakach-család kihalásával, a már emiitett somogyvármegyei négy falu és négy puszta a leszármazó nóági utódok közül a vizeki Tallián és a szentgyörgyi Horváth-családok foglalták ós tartották birtokban, akik ellen Bosnyák Márton pert inditott és az összes somogyvármegyei bir­tokok felét megnyervén, a Balatoncsehi és Tám községi részjószágokac, Halagosd és Patalom pusztákra behelyezkedett, később pedig Magyaratád falut ós Tátom pusztát is ősiségi elővételi jogon megszerezvén, mintegy hétezer holdat tartott birtokában, a báró Bakachok somogyvármegyei ősi javaiból és Balatoncsehiben rendezte be székhelyét, hol templomot építtetett ós plé­bániát is alapított. A balatoncsehi birtokban is örökölt a Bessenyey-család és ez magyarázza meg, hogy a kitüntetett huszártábornok, a most már báró szentgyörgy völgyi és galánthai Bakach-Beseniey Ferenc Balatoncsehiben született, tehát Somogy vármegye szülötte. A báró Bakachok zalavármegyei ren­getegbirtokának vau egy kis története, amiről nem lesz érdektelen röviden megemlékezni. Festetics Kristóf, a nagynevű, a báró Bakaoh-család szétterjedt leányági utódai­tól potom pénzen megszerező az említett javakban rejlő jogaikat. így törtónt, hogy Niczky Judit férj. Bosnyák Mártonné is — miutáu sejtelme sem volt arról, hogy négy vár ós vagy 50—60 faluról van szó — csekély pénzért feloszlatta (eladta) ősei után való jogait Festetics Kristófnak. Azon­ban felvilágosittatván, még kellő időben profestált a káptalanok előtt s ezzel fenn­tartotta saját és családai jogát a birto­kokra. Az utódok éltek is ezzel a joggal, amennyiben Bosnyák Márton és Niczky Judit leszármazói meghatalmazták Besse­nyey Lajost, Zalavármegye főfiskusát, aki anyja révén szintén örökös volt, (a báró Bakach-Beseniey Ferenc tábornoknak pe­dig nagyatyja), hogy idegen kézen levő ősi javaikórt indítson pert és pedig akkor már a hires Festetics György gróf ellen. Ez a per meg is indult 1811-ben, melynek folyamán Festetics a Bosnyák­családnak — családi hagyomány szerint azért, hogy lópjeu vissza — százezer fo­rintot ajánlott fel, init azonban ez vissza­utasított. így azután, részint azért, mert abban a régi időben, mikor egy nagyhatalmú ember egy nagybirtokban már jól elhe­lyezkedett, azt abból kizavarni nehéz do­log volt, a részint pedig szintén családi hagyomány által fentartott, de a nyilvá­nosság elé nem tartozó más körülmény miatt is, a legtisztább, legvilágosabb jog­leszármazás dacára, a per elveszett. Érdekes még megemlíteni, hogy a fentebb már emiitett és a Pethő családba beszármazó Bakach Sandru (Sándor) uno­kája Bakach Sándor rábadoroszlói Rumy Katalint, egy ősrégi vasvármegyei család ivadékát birta nőül, ki 1692 táján másod­szor nagyszoroi Babócsay Ferenc tábornok­hoz ment férjhez, aki ez összeköttetésnél fogva, a keszthelyi végvár kapitányságát is viselte. Két, fi a is tábornok volt, kik közül egyik 1720. körül bárói rangot ka­pott és egyik nnokája szintén tábornok volt. Ez a négy tábornok abban az idő­ben magasra emelte a családot, melynek egyik őse 1587 ben bevette Koppány (ma Törökkoppány) várát a töröktől, tehát szin­tén van Somogyban gyökere. A Rumy Katalintól leszármazott eme Babócsay-család azonban már több mint száz évvel ezelőtt kihalt. A most bárósitott galánthai Besse­nyey-család egyik őse 1425-ben kapta ado­manyban Galanthát, Pozsonyvármegyében. Az Eszterházy család is, mint leányági Bessenyey utód jutott galánthai előnevéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom