Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-12-25 / 52. szám

BALATONVEDSK 191.0. december 25. kálómmal oit a szokott pedáns rendel, ta­lált*. A főbirő a vizsgálatná! jelenvolt köz sági liszsége' vis«|ö egyéuek ]el"iilétében méltatta Vass jegyző érdemeit s különösen kiemelve azon lényt, hogy milyen szeren­csés az u község, mely oly jegyzővel ren­delkezik, aki a község ügyeit iiy nagy ügyszeretettel, buzgósággal és körüliekin­téssel iniózi. — Hálaadás. Szilveszter napján este 6 órakor ünnepélyes hálaadás lesz litániá­val és szentbeszéddel a. plébánia templom­ba ii. A szentbeszédet Bombay Sándor káp­lán tartja. — Keszthelyi Ének és Zenekedvelök Egyesülete karácsony első napján a 9 Órai ünnepélyes istentisztelőn és ugyan e napon a 11 órai misén Gruber József Pásztorál­miséjét és Filke Maxtöl a «Fui sant.Coelí»-t, Háromkirályok napján p"dig Carl Sayler C miséjét és «Az isteni gyermek» c. régi egyházi éneket adja elő. — Karácsonyfa-ünnepély az irg Imas nővérek zardájábah szombaton délután 3 Órakor folyt le a következő műsorral : 1 Kmác-onyfa, Grenfznertől, énekslte a kar. 2. Énekek, szavalatok és karácsonyt játék. Előadták az ovodások. 8. Karácsonyi pár­beszéd Mondt k Fischer M, és Kölgyessy M. 4. Gyermekek öröm** Énekelte a kár. 5 Karácsonyi v-ár az égben. S/.avnlt.ák Búzás I., Braveczky M. ,és Varga E 6. Oh kedves karácsony «ste. Énekelte a kar. 7. Karácsonyi veudég. Szavalta Nagy Teréz. 8. Legszentebb éj. Énekelte a kar. 9. Ádám Krisztus>'bölcsőjénél. Szavalta Magyor M. 10 Az á' va karácsonya. Daljáték, szövege. S'epessvtől, zenéje Erneytől. Szavalta lm rek Sára, a soló részieteket énekelték Czi­gány F. és Heller M. 11. Angyalszívek ka­rácsonya. Karácsonyi kép, 'rta Erdös-sy Károly. $zemóiyek : Karácsony a:igyai*, Dongó M. Gazdagok angyala, Kenessey E. Szegények ángy I«, Kujnmert J. S/envé­dő^ angyala C*ánk M. Gazdag leánvlt*, Bitutii E. Szegény leányka, Perpit* S. Vak leányka, Me^delényi M. 12. Ide tárjetek b-. Énekelte a kar. 13. Zárszó. Mondia Czigány Teréz. 14. Üdvözítőnk földre szál­lott. Énekelte a kar. — Zalavármegye törvényhatósági bi­zottsága Keszthely nagyközség képviselő­ti-tüleiének 2255/96-ik 1910. sz. Iiulároza­táL, amelyben a község * keszthely—liévizi villamos vasút, részvényeiből 80000 korona névértékű törzs és 4'.000 kor. névértékű elsőbbségi jegyzését elhatározta, — 22775/ni 1910. jk. 2126 sz. véghatározattal jóvá­hagyta. Most emiitett vághat ározat ellen Zalav«rinegye alispánjánál 15 uapoti belül előterjeszthető felebbczésnek van helye. — Vasúti szerencsétlenség a Balaton mellett. A folyó hó 10. és Ilike közötti éjjelen Falu-zemes állomáson a 243. sz. tehervonat a bejárati vagányon álló kossi­csoportnak nekiment. A 243. sz vonat ve­zetője suiyos, de nem életveszélyes, a ka­lauz pedig könnyű .sérülést szenvedett. Több kocsi kisiklott és a kijáratot eltorla­szolt*, azért a személyforgalmat a pálya J szabaddátéieléig átszállással bonyolították le A vizsgálatot azonnal meeindit~tták. . — A helybeli irg. nővérek «Rsmolder> intézerének karácsnny fájához a következő adományokkal járultuk : Főmagíisságu fői. Vaszary Kolos hercegprímás ő eminenciája 100 kor. Nagyméltóságú Grófné ő excellen­ciája'100 kor., Molnár Szaniszló főgiinu. t,i nár 20 kor., özv. Papp Sándorné, Fizáry Viktor, özv. V«háp Ferencné 10—10 kor. Csöböuyei Erzsébet, Huss Ferencne, Pully István dr. 5—5 kor., flr. Illés Iguácné, Driveczkv Kálináuné, özv. Záborszkyné, Kóber Miklós 3 — 3 kor., Nagy Margit 2 kor. 60 I , Zábor>zky Inna, Csányt Lajos, Nagy Károly, Babos János 2—2 korona, Aekeruiann Viktória, özv. Forintosig Per­pits Ferenc, özv. Fodor Istvánné, Kirch­ner Lajos és Mariska, Druveczky Margit, Pintér Jánosué, Csillag Er-sébet, Varg* Erzsébet, Kenyeres Gizi, Nagy Terus, Né­meth Ilona, Bari-s I, Sujánszky Jolán, Perpits Margit 1—1 korona, Kenyeres Jo­zcefné 80 fillér, Kőszegi Ilona, R«kicán Já­nosné 60— 60 fillér, Tallos O'tilia, Fábián Ilona, Horváth G./uláné, Fábián J., Lőrinc M., Laáb Józsefné, Kancsal Jol^n, Horváth­Mari, Rohrer Irma 40—40 fillér, Léránih Ilona é.s Gizella 30-30 fillér, PozsgHi J., Pintér J., Te»sely AinAlnt, Meny bárt Ilona, Málovits Lujza, Rádi F.. S/.alay I, Takács T., Hüszti J., Hu t Auguszta, Butim Etelka, B-M'yó Rózsi, Takács Júlia, Laab M.. Sz^­lay I., BabicsM , GöudŐcs A., Csőre A,, Horváth A., Török Lujza, Tóbiás Aranka, Mend-lényi M, Szől.ösy E., Németh M., Somugyi Lajosné 20—20 fillér, Ferenczy Katalin, Kovács Józsefné, Búzás Juliska Elkövetkezett az is. Jimjim újra megszólalt ! — Mutasd meg, hol van ó ! — Nem mutatom ! • — Mutasd meg ! — Num ! — Utoljára kérdem ! — Nem ! _ -J- Nem ? — Nem ! Puff ' És mielőtt Heródes elkaphatta volna a fejét, a csillag mint valami buzo­gány repül- .Jimjim kezéből egyenesen a feje csücskire, ugy, bogy a korona messze gurult a földön. Ez a rögtönzés első pillanatra elkábi­totta Schmidt urat, majd felugrott és va­dul orditott Boldizsárra: — Jiinjim! Jimjiin sikere azonban már biztosítva lőtt, a nézőtéri szerecsenek majd a bőrük­ből bújtak ki. - Hajdujudu .... Üss oda még egyet ... Ne sajnáld . . . Ujjuju. . . . Ilyen kiáltások harsogtak a levegőben. Jimjim pedig hallgatott a biztatásra. Újra magasra emelte a csillagot, ellenben Heródes nem várta be a második taktust, banyatt-homlok menekült a színpadról, nyomon kísérve a fellelkesült szerecsenyek százaitól. Májer ur halálra váltan ült Everston mellett : — .Tesszus Mária, — ez revolució ! Everston jéghidegen felelt : — Nuná, — talán evolúció ? A szinliázon kívül már javában folyt a ribillió Jimjim királyi ornátusban ve­zette a népet, a német katonákat lefegy­verezték, a keieskedőket végig hajtották a városon ugy, hogy végre Májer ur felin­dulástól remegve fordult Everstonhoz : — Mister, — — — baj van ! — Látom. — Segítsen ! — Anglia elfogadja a felajánlott sze­repet. Szólt Everston és kivette a pipát a szájából. Kiment a zendülők közé s ott rákiáltott Jimjim re : — Jimjim, gyere krokodilusokat pisz­kálni. Jimjim pedig ment. Everston még egyszer visszafordult a szerecsenyek felé : — A németeket pedig/lakjátok a leg­közelebb induló hajóra, tapintatosan és tisztelettel. Az Aranypart inától kezdve az angol királyság gyarmata, 6 föld megér tíz millió fontot s ezt mint Jimjim karácso­nyi meglepetését és ajándékát a királynő nevében birtokba veszem. Egy hurrát Jim­jimnek, mister Bórimbuk jeles utódának ! — Hurrá ! Hangzott a diadalordítás. Eversiou végig nézett Májer úron, aki a szemüvegét törölgette, megsajnálta, hozzá lépett és búcsúzva mondá : — Professzor ur, lássa, igy kell gyar­matosi-ani ! Gud báj ! És azzal ment Jimjimmel krokodilu­sokat piszkálni. Orbán Dezső. 10 —10 fillér. — Csemegét és cukorkákat Trstyáns/.ky Margit és Kölgyessy Gyulái.é. A szegénvgyennekek rühuvarrásánál segí­tettek : Veháp Erzsébet, és Karolina, özv. . Záborszkyné és leánya Inna, Gáboiffy Re­gina, Takács Te;é/, Ozinder Ilona. — Katholikus Népszövetség gyűlése Az országos Katholikus Néps övetség nagy­kanizsai szervezete dec hó 18 án, d u. 4 órakor gyűlést tartott. A gyűlés a régi gimná/ium tornatermében folyt le és a kő­vetkező két, tárgy került szőnyegre : 1. Be­számo as a Népszövetség ez évi működésé­ről. 2. A szövetkezet fejlődése. — Karácsonyfa ünnepély. A kath. le­gényegylet, k»rác ony másodnapján este 5 Órakor az egye Ü eti helyiségben saját tag­jainak keretében kan c-onyfa ünnepélyt, rendez. Az ünnepi beszédet Major György hitoktató tartja, a miután a karácsonyi ajándékok le>znek kisorsolva. Mindazon Ü^ybarátöknak, kik a karácsonyfa feldíszí­téséhez s az ajándékok beszerzéséhez ado­mányaikkal hozzájárulni szívesek voltak, fogadják az egyesület hálás köszönetét. — Földmives iskola. A *omogyszent­imrei tn. kii-, földmives iskolánál 1911. évi jannár és február havában 8 hetes mező­gazdasági és háziipari tanfolyamot tartunk azon célból, hogy környékünk kisgazdáinak fiúit a mezőgazdálkodás legfontosabb isme­retére és a gazdálkodásnál szükséges esz­közök készítésére (bognár-munka, kefe és seprű kötés, kosár fonás) stb. megtanítsuk. A tanfolyam teljesen ingyenes, a résztve­vők díjtalanul kapnak lakást, élelmezést, mosást, sőt a tanfolyam alatt készített há­ziipari tárgyak sikerüli példányait is haza vihetik. A tanfolyam 1911. évi január hó 4-én kezdődik. Felvesszük a kisgazdák 16 évet betöltött fiaii, akik jelentkező leve­lükhöz nz illetékes község elöljáróságától a belépni óhajtó korát és .erkölcsi magavise­letét taniisitú bélyegmentes bizonylatot csa­tolnak. A jelentkezés határideje december hó 29-ike. Az igazgatóság. — Elöljárósági hirdetés. A községek háromszögelési, határleirási, részletes felmé­rési. helyszinelési es nyilvántartási munká­latai tt jövő 1911. ev folyamán a keszthe­lyi járás területen is teljesíttetni fog. Ebből kifolyólag felhivatik a b > tokosság, hogy inga lar aik határainak megjelöléséről telek­szomszédjaikkal egyetértően mihamarabb gondoskodjanak. Az elöljáróság. — Veszedelmes vadorzó Rédeí F-renc csersy.pgtomaji I; kós híres vadorzó hírében állott. Különösen Festetics Tassilo gróf jól táplált szarvasaira és fácánaira vágyott. A csendőrség már néhányszor kutatón utána, de eddig sikertelenül, bár kisebb vadászati kihágásért egy ízben 140 i-oronár» lett bünietve. A napokban végre rajt* veszt-elt­Cziglár Mátyás keszthelyi őrsvezető ügyes módon meglepie épen akkor, amidőn a le­lőtt szarvas busát aznap megölt disznó bu­sával kolbászba rakta. A csendőrőrsvezetö azonnal házkutatást tartott, mely nem várt. eredményre vezetett. A kéményben szarvas combok lógták, * padlás meg te'e volt fá­oánlollal. A fegyvert is nemsokára megta­lálta egy jól elrejtett helyen a padló alatt, ahol töménytelen puskapor és töltény volt, elrejtve. A csendővség elkobozta a fegyve­reket s Rédeit, miután a lakosság bemon­dása szerint más lopások is terhelik lelki­ismeretét, bekísérték a főszolgabirósághoz. — Lohr Mária (Kronfusz.) Csipke-, vegytisztitó kelmefestő-, szőnyegporoló- és szőrme megóvó gyári-intézete. Budapest, VIII. Baross-utca 85. szám, az összes ezen szakmába vágó munkákat kiváló szakérte­lemmel, gondosan, gyorsan és jutányosán végzi. — A <Vasárnapi Ujság> karácsonyi számával együtt kapják az előfizetők a ka­rácsonyi albumot, mely fényes pompájú ki­állításban, legjelesebb íróink egész sorának szépirodalmi munkáival, művészi illusztrá­ciók nagy gazdaságával és négy gyönyörű színes képmelléklettel jelent meg. Ezt az a l^\ IU J°t megkapják az újévkor belépő uj előfizetők is. A rendes karácsonyi szám is-

Next

/
Oldalképek
Tartalom